• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 132 items
 1. Algologist (RSU)

  Professional continuing education (residency) aims at ensuring the acquisition of theoretical knowledge and practical skills for certification in the speciality in compliance with the laws and regulations of the Republic of Latvia. The planned outcomes are defined according to Cycle Descriptors in Latvian NQF, i.e., relevant to the 7th level of EQF. Knowledge and skills: Upon successful completion of the programme; - graduates will be able to demonstrate deep and wide knowledge and comprehension of medical theory and knowledge in particular medical speciality meeting the requirements of the particular speciality and being able to apply creative thinking during clinical placement and to a certain extent research and demonstrate interdisciplinary competence. Ability to apply knowledge: Upon successful completion of the programme, graduates will be able to independently apply problem-solving skills in solving of medical problems for the execution of professional functions of highly qualified specialist in prevention of diseases, diagnostics, treatment, health care. Graduates will be able to execute practical manipulations, work in the health care organisation, education and research. Analysis, synthesis, assessment: Upon successful completion of the programme, graduates will be able to perform the following actions: - independently formulate and critically analyse difficult clinical medicine problems, critically evaluate researches carried out in the field of medical science, execute the necessary additiona ...

  Awarding body- Rīga Stradiņš University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Allergologist (RSU)

  Professional continuing education (residency) aims at ensuring the acquisition of theoretical knowledge and practical skills for certification in the speciality in compliance with the laws and regulations of the Republic of Latvia. The planned outcomes are defined according to Cycle Descriptors in Latvian NQF, i.e., relevant to the 7th level of EQF. Knowledge and skills: Upon successful completion of the programme; - graduates will be able to demonstrate deep and wide knowledge and comprehension of medical theory and knowledge in particular medical speciality meeting the requirements of the particular speciality and being able to apply creative thinking during clinical placement and to a certain extent research and demonstrate interdisciplinary competence. Ability to apply knowledge: Upon successful completion of the programme, graduates will be able to independently apply problem-solving skills in solving of medical problems for the execution of professional functions of highly qualified specialist in prevention of diseases, diagnostics, treatment, health care. Graduates will be able to execute practical manipulations, work in the health care organisation, education and research. Analysis, synthesis, assessment: Upon successful completion of the programme, graduates will be able to perform the following actions: - independently formulate and critically analyse difficult clinical medicine problems, critically evaluate researches carried out in the field of medical science, execute the necessary additiona ...

  Awarding body- Rīga Stradiņš University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Anaesthesiologist, Reanimatologist (RSU)

  Professional continuing education (residency) aims at ensuring the acquisition of theoretical knowledge and practical skills for certification in the speciality in compliance with the laws and regulations of the Republic of Latvia. The planned outcomes are defined according to Cycle Descriptors in Latvian NQF, i.e., relevant to the 7th level of EQF. Knowledge and skills: Upon successful completion of the programme; - graduates will be able to demonstrate deep and wide knowledge and comprehension of medical theory and knowledge in particular medical speciality meeting the requirements of the particular speciality and being able to apply creative thinking during clinical placement and to a certain extent research and demonstrate interdisciplinary competence. Ability to apply knowledge: Upon successful completion of the programme, graduates will be able to independently apply problem-solving skills in solving of medical problems for the execution of professional functions of highly qualified specialist in prevention of diseases, diagnostics, treatment, health care. Graduates will be able to execute practical manipulations, work in the health care organisation, education and research. Analysis, synthesis, assessment: Upon successful completion of the programme, graduates will be able to perform the following actions: - independently formulate and critically analyse difficult clinical medicine problems, critically evaluate researches carried out in the field of medical science, execute the necessary additiona ...

  Awarding body- Rīga Stradiņš University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. egészségfejlesztési szakember

  Elsajátítandó kompetenciák:     Az egészségfejlesztő szakember legyen képes: - a lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők felismerésére és elemzésére, a lakosság egészségi állapotának monitorozására; - a közösségeknek az egészség megőrzéséhez és fejlesztéséhez nélkülözhetetlen szükségleteinek és igényeinek feltárására és azok priorizálására a közösségek bevonásával; - a meghatározott szükségletek kielégítésére alkalmas, tudományos bizonyítékokon alapuló egészségfejlesztő és betegségmegelőző szolgáltatások és közösségi programok megtervezésére, megszervezésére és értékelésére; - e szolgáltatások és programok eredményeinek közérthető formában való terjesztésére a szakmai és közvélemény számára egyaránt; - szakmai tevékenységének kritikus értékelésére; - tudásának és készségeinek szinten tartására és fejlesztésére.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Az egészségfejlesztő szakember ismerje: - az egészség és az azt meghatározó tényezők különböző modelljeit; - a népesség egészségi állapotának jellemzésére szolgáló módszereket; - az egészségi állapottal kapcsolatos szükséglet- és erőforrás-elemzés módszertanát; - a népegészségügyi és egészségfejlesztési adatbázisokat; - az egészségfejlesztés szakmai és etikai alapelveit és módszertanát; - a projekttervezés alapelveit, módszereit és segédeszközeit;  - a projektek lebonyolításának és értékelésének módszertanát; - a szakmai fórumokkal és közvéleménnyel történő kommunikáció módszereit.   Személyes adottságok: Csoportmunkára való képesség; elektronikus, írott ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. epidemiológus szakember

  Elsajátítandó kompetenciák: Az epidemiológus legyen képes: - epidemiológiai vizsgálatokat igénylő problémák meghatározására; - különböző típusú epidemiológiai vizsgálatok tervezésére; - az epidemiológiai kutatáshoz szükséges adatok és információk beszerzésére; - epidemiológiai vizsgálatok megszervezésére és lebonyolítására; - epidemiológiai adatbázisok kezelésére; - epidemiológiai vizsgálatok eredményeinek elemzésére és értelmezésére; - tudományos bizonyítékok kritikus és szisztematikus összegzésére; - nemzetközi standardoknak megfelelő közlemények megírására; - eredményeik és következtetéseik közérthető formában történő terjesztésére.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Az epidemiológus ismerje: - az epidemiológia kialakulását, fejlődését; - az epidemiológiai mutatókat; - az epidemiológiai vizsgálatok formáit, hitelességük biztosításának módszereit; - nemzetközi, elsősorban európai összehasonlításban a hazai népegészségügyi helyzetet; - a legjelentősebb epidemiológiai és irodalmi adatbázisokat; - az alap és a modern statisztikai módszereket; - a legfontosabb fertőző és nem-fertőző betegségek epidemiológiáját; - a kutatási projektek tervezésének és lebonyolításának módját.   Személyes adottságok: Az epidemiológus rendelkezzen: - jó problémafeltáró, megfigyelő, rendszerező és elemző készséggel; - kapcsolatteremtő és kommunikációs képességekkel. Legyen képes csoportmunkára. Legyen igénye a további szakmai életpályára kiterjedő továbbképzés és önképzés iránt.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. klinikai epidemiológus

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A végzett hallgató legyen képes munkacsoport keretében epidemiológiai ismeretekre alapozott intézményi infekciókontroll stratégia kidolgozására, valamint megvalósítására.   A képzés során elsajátítandó tudáselemek: -        a járványügy szervezeti felépítésének és jogszabályi környezetének ismerete; -        hazai és a nemzetközi egészségügyi ellátórendszerek összehasonlítása; -        az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések tünettanának, kialakulási mechanizmusainak, hajlamosító tényezőinek, epidemiológiájának és a fertőzések mikrobiológiai hátterének ismerete; -        az egészségügyi ellátás terén kialakuló fertőzéseknek leginkább kitett orvosi szakterületek legfőbb szakmai jellemzői; -        speciális fertőzéstípusok kialakulása és megelőzésének lehetőségei; -        a fertőzések megelőzésének lehetséges módjai, az antibiotikum-kezelés alapelvei és aktuális problémái, a járványelemzésben használatos epidemiológiai módszerek alkalmazása; -        a betegellátás, a diagnosztika és a hatósági kapcsolatrendszerek elválaszthatatlan egymásra épülése.   A képzés során megszerezhető ismeretek: -        az intézményi infekciókontroll stratégia tervezésén keresztül, az egészségügyi dolgozók egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseinek, és azok kockázatának minimálisra csökkentése; -        nozokomiális fertőzések számának csökkentése adatgyűjtéssel, és azok epidemiológiai feldolgozásával; -        a multirezisztens kórokozók előfordulásának, a leggyakoribb kóro ...

  Awarding bodySemmelweis Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. doktor (PhD)- theoretical medicine

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. diplomás nyirokterapeuta

  A képzés célja olyan speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik megfelelő elhivatottsággal, a beteg vagy egészségkárosodott emberekkel foglalkozóktól elvárható emberi és etikai magatartással, nagyfokú hivatás- és felelősségtudattal rendelkeznek.    Megszerezhető ismeretek, tudáselemek:* anatómiai, élettani, patológiai ismeretek a vér- és nyirokkeringés területéről;* nyirokkeringési zavarok típusainak, ezek kezelési lehetőségeinek, eredményeinek megismerése, az élethosszig tartó kezelés taktikájának elsajátítása;* az onkológiai ellátó rendszer felépítése, helyzete, az egyes daganatos betegségek előfordulásának gyakorisága, kezelésének lehetőségei;* speciális ápolási, gondozási feladatok az onkológiában;* a leggyakrabban előforduló onkológiai sebészeti beavatkozások ismertetése;* az onkológiai sebészet szerv- és szövetkímélő megoldásai;* a sugár- és kemoterápiás kezelések hatása a szervezetre;* a hallgatók azon empátiás készségének fejlesztése, amely munkájuk során segíti őket abban, hogy a daganatos betegség miatt megoperált, sugár- vagy kemoterápiás kezelésen átesett, panaszmentes vagy ismételt daganat-megjelenés miatt visszaesett betegekkel, a társszakmák képviselőivel megfelelő kommunikációs és konzultatív stratégiát tudjon kialakítani, mely segít az alapbetegséget kísérő, életminőséget rontó állapot megszüntetésében, vagy a kialakult állapot javításában;* olyan speciális, nyirokkeringést érintő elváltozások felismerése és speciális kezelése, melyek elsősorban daganatok műtétei után alakulnak ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. etnikai kisebbségi egészségfejlesztő referens

  A képzés célja olyan etnikai egészségfejlesztő kisebbségi referens képzése, aki korszerű ismeretei segítségével hatékonyan képes közvetíteni a problémák megoldása során a többségi társadalom és a roma kisebbség között, illetve tevékenységével az adott szakterületen mindenkor elősegíti a célpopuláció egészségmagatartásának fejlesztését, hozzájárul betegségeinek megelőzéséhez, egészségkárosodásainak megszüntetéséhez.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a) Társadalomismeretei alapján képes: * a magyar társadalomban megjelenő legjellemzőbb szociokulturális eltéréseket munkája során figyelembe venni;* eligazodni az egészségügyi ellátórendszer, államigazgatási, önkormányzati rendszerek, az iskolarendszer, a nagyrizikójú intézmények felépítésében, működésében, és elősegíteni ezen a területen a többségi és kisebbségi csoporthoz tartozók kapcsolatát;* jellemezni a kisebbségi létben élők mai társadalmi helyzetét és annak problematikáját;* az egészségügyi és a szociális jogi szabályozás alapelveit munkája során alkalmazni. b) Roma népismeretei alapján az általa gondozott közösség problémáit felismeri, azokat elemzi, ismeretanyaga birtokában a jelenségeket többirányúan közelíti meg, egzakt ítéleteket fogalmaz meg, véleményét kulturált vita során kifejti, szakterületének sajátos körülményei között a gyakorlati élet etikai dilemmáit felismeri, azokra megoldást talál. c) A kisebbség egészségmegőrzésének, betegségmegelőzésének vonatkozásában az egészséget mint értéket közvetíti ön ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Doctor of Medicine

  A képzés célja általános orvosok képzése, akik elsajátított tudásuk, ismeretanyaguk, szakmai készségeik és képességeik, továbbá orvosi szemléletük, attitűdjük, felelősségtudatuk és magatartásuk alapján a szakma szabályai szerint részt vehetnek az egészségügyi ellátásban (felügyelettel), ezen tevékenységük során messzemenően figyelembe veszik a betegek sajátosságait, emberi méltóságát, jogait és ennek megfelelően döntenek, illetve cselekszenek; kellő ismeretanyaggal és készségekkel rendelkeznek ahhoz, hogy az első, majd az esetleges ráépített szakorvosképzési programba bekapcsolódhassanak és ezt követően - sikeres szakvizsga birtokában - választott szakterületükön önálló szakorvosi munkát végezzenek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az orvos a) tudása - Ismeri az egészséges emberi test felépítését és működését. - Ismeri a biológiai molekulák szerkezetét, kölcsönhatásait és reakcióit. - Ismeri a sejtek, szövetek és szervek felépítését, szerkezetét és működését. - Ismeri a szervek közötti kölcsönhatásokat, az emberi szervezet magas szintű integrált szabályozó funkcióit. - Ismeri a betegségek általános és részletes leírását, a betegségek kialakulásának okait és mechanizmusait, a betegségek által okozott strukturális és funkcionális elváltozásokat, a szomatikus és pszichés elváltozások közötti kapcsolatokat és a betegségek látható és mérhető tüneteit, különös tekintettel a gyakran előforduló betegségekre. - Ismeri a betegségek megállapítására vonatkozó általános eljárásokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages