• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 15 items
 1. Bachelor of Natural Sciences in Environmental Science (LU)

  - to study, on an advanced level, the theoretical content and research methodology of environmental science; - to be able to use an inter-disciplinary approach in solving problems of environmental science; - to acquire theoretical content and skills of practical work in the area of environment and development planning, including the study of environment resources, their assessment and governance, elaboration of development and management plans of regions, locations and specially protected nature territories; - to master, on an advanced level, methodology of research work by doing independent research (not less than 25 weeks or for the amount of 25 credit points) in a selected direction of environmental science and present the results in a Master's thesis developed on the level corresponding to requirements for a scientific publication. ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Master's Degree in “Applied Nutrition and Dietetics”. Directions: a) Clinical Nutrition, b) Nutrition and Exercise, c) Nutrition and Public Health, d) Consumer, Food and Nutrition, e) Molecular Nutrition. Department of Nutrition and Dietetics. Faculty of

  Knowledge: • Have increased expertise in the particular scientific fields of Clinical Nutrition, Nutrition and Exercise, Nutrition and Public Health, Nutrition, Food and Consumer, Molecular Nutrition.• Demonstrate a critical understanding of the principles, theories, methodologies and practices of Nutrition Science and its interface with other disciplines, such as those of Food Science, Biology, Biochemistry, Metabolism, Genetics, Biostatistics, Epidemiology.• Have increased critical understanding of the evolutionary dynamics and cutting-edge issues of the science of Dietetics - Nutrition.• Have the scientific bases to develop initiatives and interventions in the subject of Nutrition and Dietetics, according to their scientific or professional interests.• Have the scientific bases for original thinking, both in research and professional level. Skills: • Implement fluently theories and methodologies of the science of Dietetics – Nutrition in their research and work in a critical and creative way.• Implement with originality knowledge acquired about the process of nutritional care, both in research and in the workplace.• Are able to evaluate, interpret and promote developments in the science of Dietetics - Nutrition.• Document their positions with specialist information and arguments, towards a specialised or non public, with clarity, adequacy and accuracy.• Express inductively, in a scientifically justified way, solutions to complex and interdisciplinary issues and formulate valid judgments, taking into account ...

  Awarding bodyHarokopio University

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. Ergonoom, tase 7

  Ergonoomi töö eesmärk on ennetada tööga seotud haigestumisi ja tööõnnetusi ning säilitada ja edendada töötaja tervist ja töövõimet, tagada töötaja heaolu ning tõsta tootlikkust. Ergonoom on spetsialist, kes aitab kaasa tervisliku ja ohutu töökeskkonna loomisele. Ta tuvastab töökeskkonna ohutegurid ja mõõdab ise või korraldab ohutegurite parameetrite mõõtmised. Ta hindab töökeskkonna füüsikaliste ja füsioloogiliste ohutegurite võimalikku mõju töötajate tervisele ning nõustab tööandjaid ja töötajaid tervist säästvate töötingimuste loomises. Ergonoom osaleb nõustajana uute toodete disainimises. Mittemeditsiinilise töötervisespetsialisti kutsealal on lisaks ergonoomi kutsele veel järgmised kutsed: - tööhügieenik, tase 6, kes tegeleb töökeskkonna riskianalüüsiga, - tööhügieenik, tase 7, kes selgitab töökeskkonna füüsikalised, keemilised ja bioloogilised ohutegurid, rakendab vastavaid meetmeid ja nõustab probleemide lahendamises, - tööpsühholoog, tase 7, kes selgitab töökeskkonna psühhosotsiaalsed ohutegurid, rakendab parendusmeetmeid ja nõustab probleemide lahendamises. ...

  Awarding bodyEesti Maaülikool

  Category: Qualifications Location: Estonia
 4. Master of Science in de ziekenhuishygiëne

  De leerresultaten van de Master of Science in de ziekenhuishygiëne bouwen voort op deze van de Master of Medicine in de Geneeskunde. Medisch deskundige: 1. Een grondige kennis van en inzicht in bezitten in infectieziekten- en bronnen, preventiemaatregelen voor infecties en epidemieën en antimicrobiële middelen. Medisch deskundige/gezondheidspromotor: 2. Effectief meewerken aan het opstellen van een beleid ter preventie en ter bestrijding van infecties en epidemieën (inclusief een antibioticum beleid), conform de wet - en regelgeving. De nodige vaardigheden bezitten om dit beleid mee uit te voeren. Communicator: 3. Op gepaste wijze communiceren en rapporteren binnen een ziekenhuiscontext, met name van betreft infecties en infectiepreventiemaatregelen. Wetenschapper: 4. Surveillance data verzamelen en interpreteren, een wetenschappelijke vraagstelling formuleren en uitvoeren conform de gangbare wetenschappelijke methodes binnen het domein van de ziekenhuishygiëne en de epidemiologie. Wetenschapper/organisator: 5. Een gedetailleerde procesanalyse uitvoeren ter verbetering van de kwaliteit van de zorg, gebaseerd op huidige wetenschappelijke kennis, en de resultaten van persoonlijk en internationaal wetenschappelijk onderzoek. Professional: 6. Blijk geven van een attitude van permanente kennisontwikkeling door het opvolgen van nieuwe wetgevingen, financieringskaders en wetenschappelijke bevindingen in het domein van de ziekenhuishygiëne. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Master of Science in de veiligheidswetenschappen

  1. De afgestudeerden van de master in de Veiligheidswetenschappen zullen de volgende leerresultaten beheersen: 2. De afgestudeerde kent de verschillende veiligheidstheorieën, waaronder de – op de schadetheorie geënte - interdisciplinaire veiligheidstheorie van Viaene. Hij/zij kan deze theorieën situeren, kaderen en toepassen op de vijf domeinen van veiligheid. 3. De afgestudeerde heeft een fundamentele kennis van de basisbegrippen, theorieën en methoden voor de juridische, medische, economische, technologische, psychologische, organisatorische, criminologische en sociologische wetenschappen die relevant zijn voor de vijf domeinen in veiligheid. Hij/zij is in staat om de kennis uit de verschillende disciplines samen te brengen. 4. De afgestudeerde heeft inzicht in recente ontwikkelingen (juridisch, medisch, economisch, technologisch, psychologisch, organisatorisch, criminologisch en sociologisch) aangaande veiligheidsvraagstukken en weet die te plaatsen in de hedendaagse, nationale, Europese en internationale beleidscontext. 5. De afgestudeerde is in staat om zijn verworven kennis en inzichten te ontwikkelen en toe te passen op een concreet nationaal, Europees en internationaal veiligheidsvraagstuk. 6. De afgestudeerde is in staat om vlot wetenschappelijke informatie (literatuur en ander bronnenmateriaal) inzake veiligheidsvraagstukken te verzamelen, kritisch te verwerken en erover te reflecteren, met de bedoeling deze te gebruiken om veiligheidsproblemen op te lossen en de oplossing(en) te communiceren. 7. De a ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages