• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 60 items
 1. Računalništvo in spletne tehnologije (Computer Sciences and Web Technologies)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Namen študijskega programa je izobraziti vrhunske inženirje računalništva, ki bodo sposobni razreševati najkompleksnejše probleme iz okvira informacijskih tehnologij in tehnologij svetovnega spleta. Diplomanti bodo imeli strokovno znanje s področja informacijskih tehnologij (računalništvo in dizajnersko računalništvo, programiranje, programski jeziki, spletne aplikacije, poslovni informacijski sistemi, delo z bazami podatkov); metodološko znanje o kvantitativnih (statističnih) in kvalitativnih raziskovalnih metodah; široko znanje s področja družbenih ved o komuniciranju na internetu, o pravnih vidikih poslovanja na internetu ter poslovnih modelih za spletne in mobilne aplikacije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za informacijske študije v Novem mestu (Faculty of Information Studies in Novo mesto)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Računalništvo in informatika (Computer and information science)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Prvi letnik je sestavljen iz nabora obveznih predmetov, ki študentom dajejo osnovna matematična, teoretična in strokovna znanja. V drugem in tretjem letniku se študenti z izbiranjem predmetov usmerijo v zaželene strokovne profile. Nabor predmetov pri posameznem profilu je določen z odvisnostmi med predmeti, ki nakazujejo poti oz. znanja, ki jih mora študent osvojiti. Ti predmeti predstavljajo različna področja računalništva (spletne tehnologije, programska oprema, strojna oprema, informacijski sistemi...) in študenta vodijo, da med študijem izbere dve različni področji računalništva, ožji strokovni področji, ki ga najbolj zanimata. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (Faculty of Computer and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Upravna informatika (Administrative informatics)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Program izvajata Fakulteta za upravo ter Fakulteta za računalništvo in informatiko. Univerzitetni študijski program Upravna informatika je naravnan interdisciplinarno in daje poglobljena znanja iz računalniške tehnologije, interneta in nove informacijske tehnologije ter upravno-pravna, ekonomska, organizacijska znanja, ki so potrebna za razumevanje delovanja javne in poslovne uprave. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (Faculty of Administration)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Informatika in tehnologije komuniciranja (Informatics and Technologies of Communication)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program omogoča pridobitev širokega spektra kompetenc, ki so usmerjene v strokovno in znanstveno področje informatike in tehnologij komuniciranja, ki so med seboj neločljivo povezane in prepletene. Pridobitev širokega spektra kompetenc, ki so usmerjene v strokovno in znanstveno področje informatike in tehnologij komuniciranja ter so med seboj neločljivo povezane in prepletene. Študijski program te visoko-strokovne kompetence dopolnjuje s spektrom znanj in kompetenc, ki omogočajo oblikovanje večplastnega, širokega in prilagodljivega profila diplomanta. Te kompetence obsegajo področja upravljanja tehnologij, projektnega vodenja in ključna poslovna ekonomska znanja ter znanja inovacijskega managementa. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Medijske komunikacije (Media Communications)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistrski študij nadgrajuje strokovne kompetence, ki jih pridobijo diplomanti na prvi stopnji študija, ob upoštevanju pomembnega dejstva, da bosta zahtevnost in kompleksnost strokovnih nalog, ki jih bodo opravljali magistri kot diplomanti programa druge stopnje, veliko večja. Program je zasnovan tako, da si vsak študent sam določi specializacijo študija z izbiro iz nabora izbirnih predmetov. S tem opravi individualni izbor predmetno-specifičnih kompetenc iz celotnega programa, ki so sledeče: usposobljenost za uporabo raziskovalnih metod, razumevanje družbenih fenomenov in trendov globalnega medijskega dogajanja; poglobljeno poznavanje temeljev sodobne vizualne kulture, obvladovanje produkcijskih procesov in usposobljenost ustvarjanja avdiovizualnih vsebin, poznavanje sodobnih tehnologij za produkcijo v elektronskih medijih, poznavanje naprednih tehnik geometrijskega modeliranja in računalniške grafike, poznavanje naprednih tehnik tridimenzionalne računalniške animacije in postopkov postprodukcije, poglobljeno znanje o informacijsko-komunikacijskih tehnologijah. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Računalništvo in informacijske tehnologije (Computer Science and Information Technology)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program študentom omogoča, da poleg usklajenih strokovnih znanj pridobijo spretnosti, razvijejo potenciale in osvojijo pristope, ki so nujni pri skupinskem inženirskem delu, pri vključevanju v proizvodne procese ter pri ustanavljanju in vodenju samostojnih podjetniških enot. Sklopi predmetov v magistrskem študijskem programu razvijajo naslednje kompetence: široko poznavanje računalniških in informacijskih tehnologij; poglobljeno spoznavanje z računalniškimi sistemi in arhitekturami, virtualizacijo, naprednimi operacijskimi sistemi, s spletom in z inteligentnimi storitvami; možnost izpopolnjevanja na področju modeliranja, matematično-analitičnih, statističnih in optimizacijskih podlag za računalniške rešitve; obvladovanje razvoja in kvalitete programskih rešitev, mobilnega in vseprisotnega računalništva, principov informacijskih sistemov, aplikacijskih strežnikov in področja varnosti ter zaščite; razumevanje in sposobnost načrtovanja, razvoja in zagotavljanja kvalitete komponent, ki širokemu segmentu računalniško podprtih proizvodov prinašajo zelo visoko dodano vrednost. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Spletne in informacijske tehnologije (Online and information technologies)

  Program Spletne in informacijske tehnologije je izrazito praktično naravnan in glede uporabe spleta dobro povezan z gospodarstvom v regiji. S študijem programa Spletne in informacijske tehnologije se študentje naučijo snovati, razvijati in dizajnirati spletne in mobilne aplikacije na različnih napravah ter pridobijo podjetniške veščine ter veliko mero praktičnih izkušenj. Program pa ne obravnava zgolj tehničnega vidika razumevanja in uporabe spleta, temveč daje velik poudarek tudi ljudem ter razumevanju medsebojne povezanosti tehnologije ter človeka, vključujoč področja računalniških in informacijskih tehnologij, psihologije, ekonomije, prava, političnih znanj ter drugih povezanih disciplin. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Informatika

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za delo v informatiki, pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja informatike, pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov, se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature, oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu, samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti, avtonomnost pri svojem strokovnem delu. ...

  Provider NameŠolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Informatika

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za delo v informatiki, pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja informatike, pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov, se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature, oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu, samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti, avtonomnost pri svojem strokovnem delu. ...

  Provider NameACADEMIA d.o.o., OE Višja strokovna šola ACADEMIA

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Informatika

  Višješolski študijski program Informatika je javnoveljavni in mednarodno primerljiv. Zasnovan je na povezovanju teoretičnega in praktičnega izobraževanja. Diplomantu daje široko paleto znanja, ki temelji na sodobnih vsebinah in učnih pristopih. Poleg poklicno-specifičnih kompetenc pridobi tudi splošna strokovno-teoretična znanja, potrebna pri opravljanju poklica. Diplomantu omogoča, da se pri svojem delu uspešneje sooča z novimi izzivi in večjo konkurenco na evropskem trgu. Med izobraževanjem lahko pridobi potrebna dodatna znanja, saj je program modularno zasnovan in omogoča veliko izbirnost ter pridobivanje tistih znanj, s katerimi bo bolj konkurenčen na evropskem trgu dela. ...

  Provider NameABITURA, Podjetje za izobraževanje, d.o.o., Celje, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages