• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 530 items
 1. szakközgazdász humánmenedzsment szakon

  A Humánmenedzsment szakirányú továbbképzési szak célja az emberierőforrás-menedzsmentben vagy az üzleti élet más területén szervezeti tapasztalattal rendelkező és a HR terület iránt érdeklődő, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársak felkészítése a HR területen belüli középvezetői illetve más szervezeti egységek felé történő HR-es kapcsolattartói feladatkörökre. A képzésben résztvevők a legfontosabb elméleti alapozás után gyakorlati esettanulmányok alkalmazásával kapnak naprakész menedzsment ismereteket. A képzés célja a különböző emberierőforrás-menedzsment rendszerek működtetéséhez elengedhetetlen készségek fejlesztése. A képzés során elsajátítandó tudáselemek: Az egyes EEM rendszerek szerepe a szervezeti stratégia eredményes megvalósításában; szervezetfejlesztési kezdeményezések támogatása az egyes EEM rendszerek adta keretek között; az emberi erőforrás rendszerekre vonatozó fejlesztési igények meghatározása. A képzés során megszerezhető ismeretek a következők:  - Az elméleti alapozó tárgyak célja az alapvető felsőfokú társadalomtudományi ismeretek átismétlése, illetve pótlása, továbbá az emberi erőforrások menedzsmentje szempontjából releváns és aktuális ismeretek átadása. - Az üzleti, gazdálkodási ismeretek körébe tartozó tárgyak áttekintést nyújtanak napjaink üzleti szervezeteinek vezetői kérdéseiről és leggyakrabban alkalmazott megoldásairól. - A módszertani tárgyak célja, hogy felkészítse a hallgatókat a gyakorlati relevanciával is bíró alkalmazott kutatásra, beleértve a szakdolgozat elkészítéséhe ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. IFRS mérlegképes könyvelő

  A képesítéssel rendelkező képes: értelmezni és alkalmazni az IFRS logikáját és terminológiáját felismerni a konszolidált pénzügyi kimutatások összeállításának sajátosságait az IFRS és a 2000. évi C. törvény szerint azonosítani és kiszámítani a magyar és IFRS számviteli szabályozás eltéréseit és hatásait végrehajtani a szükséges konszolidációs lépéseket betartani az IFRS szerinti besorolási, megjelenítési és értékelési szabályokat kinyerni a számviteli információs rendszerből az IFRS szerinti pénzügyi kimutatásokhoz szükséges információkat, adatokat, illetve a hiányzóakat előállítani önállóan feldolgozni és kitölteni az anyavállalati IFRS adatszolgáltatási táblázatrendszert összeállítani az IFRS szerinti beszámolót ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Actuarial and Financial Mathematician-Economist

  A képzés célja biztosítási és pénzügyi matematikus-közgazdászok képzése, akik matematikai, statisztikai, pénzügyi és közgazdaságtudományi műveltségük, módszertani ismereteik birtokában, az európai és világpiacon versenyképes elméleti és alkalmazott tudásukkal képesek önálló, kvantitatív szemléletű gondolkodásra, elemzések és kutatás végzésére az állami és magánszférában, a pénzügyi szektor minden területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A biztosítási és pénzügyi matematikus-közgazdász a) tudása - Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket. - Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre. - Ismeri az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit. - Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is. - Rendszerszinten és összefüggéseiben ismeri a biztosításmatematika és a pénzügyi matematika tudományának fogalmait és módszereit, a fontosabb gazdasági és pénzügyi összefüggéseket és elemzésük módszereit. - Ismeri a gazdasági, pénzügyi, demográfiai és bizt ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Human Resource Counsellor

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik humán és gazdasági ismereteik, valamint kialakult interdiszciplináris szemléletük birtokában képesek a szervezetek, a munka, a munkavállalás és a képzés világában részletes analízisre, átfogó és speciális összefüggések megfogalmazására, a tanácsadó és értékelő tevékenységre. Adott munkahely különböző szakmai elvárásainak megfelelően használják fel szakmai tudásukat, támogatják a munkaerő-gazdálkodás és az oktatás makroszintű folyamatait; képesek a speciális szakmai problémák azonosítására és a megoldáshoz szükséges gyakorlati feladatok megfogalmazására. Segítik az egyéneket pályatervezési döntéseik meghozatalában, tanácsadási tevékenységüket meghatározza a munkaerő-piaci és szervezeti folyamatok ismerete. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az emberi erőforrás tanácsadó tudása Átfogóan ismeri és érti a szervezetek működési jellemzőit, gazdasági és társadalmi szerepüket. Ismeri az erőforrások, a tényezők és jelenségek összefüggéseit, az erőforrások felhasználásának szabályait és törvényszerűségeit. Mélyrehatóan ismeri az emberierőforrás-gazdálkodás feladatait és módszereit, a munkanélküliség és a szervezetek piaci alkalmazkodásának ok-okozati összefüggéseit, a munkaügyi kapcsolatok rendszerét. Átfogóan, összefüggéseiben is ismeri és érti a munkaerő-piaci és foglalkoztatáspolitikai folyamatokat, a munka világának rétegspecifikus-, regionális- és térségi összefüggéseit. Ismeri az Európai Uniób ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Ingatlanközvetítő

  A képesítéssel rendelkező képes: kezelni az ingatlanpiac kínálati oldalát kezelni az ingatlanpiac keresleti oldalát elvégezni az adminisztrációs feladatokat fejleszteni szakmai ismereteit, követi az európai szabályokat lebonyolítani az adásvétel, bérlet és csere üzletkötéseket részt venni a minőségirányítási rendszer kialakításában adatbázist készíteni, számítástechnikai tevékenységet végezni matematikai, statisztikai gazdasági számításokat végezni befektetői szakértői anyagot készíteni marketingtevékenységet végezni ingatlan forgalmi értékbecslést készíteni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. European and International Administration Expert

  A képzés célja olyan szakértők képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek a nemzetközi, különösen az európai uniós szervezetek, a hazai külügyi, illetve a magyar központi és helyi közigazgatás megfelelő feladatait ellátni. A végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - a szervezési és irányítási szakismereteket; - a nagyvállalatok és a közigazgatási szervek közötti kapcsolattartás fontosabb elemeit; - az igazgatásban meghonosodott informatikai és elektronikus irányítási, továbbá jogszabály-nyilvántartó rendszereket; - a nemzetközi tárgyalásokhoz, illetve kapcsolattartáshoz szükséges protokolláris viselkedéskultúrát és tárgyalástechnikát; - az európai és nemzetközi kapcsolatrendszer szakmai ismeretanyagát; - az Európai Unió támogatási és pályázati rendszerét, az egyes uniós pályázatok gyakorlati megvalósításának menetrendjét; - a hatósági eljárások Európában alkalmazott legfontosabb szabályait; - az európai és nemzetközi kapcsolatokban alkalmazott munkanyelvek legalább egyikét tárgyalóképes szinten. 8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - a nemzetközi szervezetek - különös tekintettel az Európai Unió szervezeteinek - munkájában való részvételre, - nemzetközi, illetve európai vonatkozású döntések előkészítésére, - nemzetközi tárgyalások előkészítésére és megszervezésére, - nemzetközi tárgyalásokon való (idegen nyelven történő) részvételre, - külkapcsolatokat gondozó szervezetek, szervezeti eg ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Ingatlanvagyon-értékelő és-közvetítő

  A képesítéssel rendelkező képes: ingatlanpiaci monitoring tevékenységet végezni ingatlanpiaci elemzést készíteni ingatlanszakmai vállalkozást (társaságot) irányítani befektetői szakértői anyagot készíteni ingatlanvagyon-értékelést végezni ingatlanszakmai tanácsadást végezni ingatlanbefektetési tanácsadást végezni hitelbiztosítéki értékelést végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Expert in Environmental Sciences Policy and Management

  A képzés célja olyan környezetvédelmi szakemberek képzése, akik tudományos ismereteik, menedzsment készségük és a globális összefüggések ismeretének birtokában - nemzetközi viszonylatban is - képesek a komplex környezeti problémák orvoslására integrált, a globális perspektíváknak megfelelő, hatékony lokális megoldási stratégiákat fejleszteni és alkalmazni. A végzettek alkalmasak a magán- és közszférában, a tudományos és non-proft szektorokban környezetpolitikai vezetői, illetve kompetens végrehajtói feladatok ellátására. Felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. / The program aims to prepare environmental professionals who will be able to develop and implement integrated solutions to complex environmental problems. Graduates are able to combine scientific knowledge with management skills, global perspectives with attention to local contexts, precaution with the ability to lead rapid and radical transformations and with sensitivity to political factors. Graduates will be able to pursue careers in private, public, academic or non-profit sectors as effective leaders or competent followers. They are prepared to continue their studies at doctoral level. A mesterképzési szakon végzettek ismerik / Graduates know: - az aktuális környezeti változások, a klímaváltozás tudományos elméleteit és modelljeit/scientific theories and models of key contemporary environmental changes such as the climate change; - a környezeti változások előidézte gazdasági, politikai és egy ...

  Awarding bodyKözép-európai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Logistics Manager

  A képzés célja ellátásilánc-menedzserek képzése, akik az integrált vállalati logisztikai menedzsment összefüggéseit átlátva képesek a vállalati logisztikai rendszer és a vállalatokat átfogó ellátási láncok irányítására. A szükséges elméleti tudás birtokában, illetve a modern gyakorlati megoldások ismeretében képesek a vállalaton belüli, illetve a vállalatok közötti logisztikai folyamatok tervezésére, elemzésére és fejlesztésére, illetve azok hatékony vezetésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az ellátásilánc-menedzser a) tudása - Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket. - Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre. - Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit. - Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is. Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet, projekttervezési és -vezetési szabályait, szakmai és etikai normáit. - Ismeri és érti a vállalati logisztikai folyamatok, illetve az ellátásilán ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Logistics Engineer

  A képzés célja olyan logisztikai mérnökök képzése, akik természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági, menedzsment, informatikai és ipari, közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti anyagáramlást, valamint az ahhoz kapcsolódó információáramlást megvalósító logisztikai (áruszállítási, anyagmozgatási, raktározási, komissiózási, rakodási, anyagellátási, anyagbeszerzési, áruelosztási, hulladékkezelési) folyamatok és rendszerek elemzésére, tervezésére, szervezésére és irányítására. Képesek a logisztikai rendszerek elemeit képező logisztikai gépek, eszközök, berendezések tervezésére, fejlesztésére és azok gyártásában, minőségellenőrzésében való közreműködésre, üzemeltetésükre. Felkészültek tanulmányok doktori képzésben történő folytatására. 8.1 Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A logisztikai mérnök a) tudása - Ismeri és érti a logisztikai mérnöki szakmához kötött természettudományos, valamint műszaki elméletet és gyakorlatot. - Ismeri és érti a logisztikai területen alkalmazott megoldások tulajdonságait, alkalmazási területeit. - Ismeri és érti a logisztikai területhez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti eljárásokat és gyakorlatokat. - Ismeri és értő módon alkalmazza a logisztikai területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat. - Ismeri és érti a számítógépes modellezés és szimuláció logisztikai szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit. - Ismeri a logisztikai rendszerek és folyamatok modellezéséhez, terve ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages