• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 814 items
 1. Bachelor of Science in de handelswetenschappen

  DLR1 beschikt over kennis van en inzicht in de bedrijfskunde en kan die gericht gebruiken bij de analyse en oplossing van bedrijfsproblemen; DLR 2 beschikt over kennis van en inzicht in de verschillende functionele domeinen van het bedrijfsmanagement en de samenhang ertussen; DLR 3 beschikt over kennis van en inzicht in de economische wetenschap en kan de relevantie ervan voor het bedrijfsmanagement inschatten, ook in een internationale context; DLR 4 beschikt over ruime kennis van en inzicht in aanverwante humane wetenschappen en kan deze doelgericht gebruiken bij de analyse van bedrijfsproblemen; DLR 5 beschikt over kennis van en heeft inzicht in de ondersteunende wetenschappen (wiskunde, statistiek, …) en hun toepassingen binnen de bedrijfskunde en kan deze adequaat aanwenden; DLR 6 heeft inzicht in economische begrippen, theorieën en modellen en kan deze aanwenden voor analyse van bedrijfsprocessen ter ondersteuning van managementbeslissingen; DLR 7 kan methodes van bedrijfskundig wetenschappelijk onderzoek selecteren, correct toepassen, de resultaten ervan wetenschappelijk verwerken en kritisch evalueren; DLR 8 kan onder begeleiding een onderzoeksvraag formuleren over een bedrijfsprobleem en gepaste onderzoeksmethodes kritisch hanteren om tot een probleemoplossing te komen; DLR 9 kan doelgericht wetenschappelijke informatie opzoeken, evalueren en verwerken, en er correct naar refereren; DLR 10 geeft blijk van een onderzoekende attitude: nauwkeurigheid, kritische reflectie, wetenschappelijke en technische n ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Bachelor in het office management

  1. Samen met het management het beleid in verschillende werkterreinen en sectoren en op verschillende hiërarchische niveaus uitwerken en tot uitvoering brengen. Hierbij de visie en de strategie van het bedrijf of de organisatie in overweging nemen, vanuit o.a. economische, juridische en administratieve invalshoeken. 2. Zowel intern als extern, doelgericht en zelfstandig communiceren met diverse stakeholders. Deze communicatie gebeurt in het Nederlands en in minstens twee andere talen op een ERK-niveau B2, zowel mondeling als schriftelijk. 3. Doeltreffend en vlot gebruik maken van gepaste ICT-tools ter ondersteuning van de werking van het bedrijf of de organisatie. 4. De (mede)verantwoordelijkheid nemen voor het conceptuele ontwerp, de planning, organisatie, logistieke ondersteuning en coördinatie van activiteiten/projecten en hierbij het doelgericht handelen van anderen bevorderen. 5. Autonoom en systematisch de administratie in verschillende werkterreinen organiseren en beheren zodat alle informatie efficiënt toegankelijk is voor wie erover mag beschikken. 6. Zelfstandig vanuit een concrete vraagstelling planmatig relevante gegevens opzoeken, kritisch analyseren, selecteren en verwerken (evalueren, synthetiseren, rapporteren en presenteren). 7. Efficiënt en constructief samenwerken in een multidisciplinair en intercultureel (nationaal of internationaal) team. 8. Handelen conform de basisregels van het bedrijf of de organisatie en de beroepsdeontologie en in relatie tot de ruime maatschappelijke normen en arbei ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Bachelor in het retailmanagement

  1. de missie en visie van de winkel kunnen bepalen en kunnen vertalen in een strategisch plan, doelstellingen en acties 2. eindverantwoordelijkheid kunnen dragen voor de gemaakte plannen 3. eindverantwoordelijkheid kunnen dragen voor de uitvoering van de plannen 4. eindverantwoordelijkheid kunnen dragen voor de resultaten 5. resultaten kunnen evalueren 6. commerciële beslissingen kunnen nemen 7. financieel beleid van een retailorganisatie kunnen voeren 8. logistieke organisatie kunnen beheren 9. personeel kunnen beheren 10. schriftelijk en mondeling kunnen rapporteren aan de diverse stakeholders 11. relaties kunnen onderhouden met de sociale partners 12. de wetgeving met betrekking tot de activiteiten kunnen toepassen 13. een gezonde en veilige werkomgeving kunnen verzekeren 14. preventiebeleid kunnen voeren om interne en externe fraude te ontdekken en vermijden. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Bachelor in media en entertainment business

  1. De professionele bachelor (PBA) Media en Entertainment Business (MEB) heeft een grondige kennis van concept, product en bedrijfsontwikkeling en houdt deze, vanuit een bewustzijn van complexiteit binnen een snel evoluerende sector, up-to-date. Hij speelt op ondernemende en proactieve wijze in op nieuwe ontwikkelingen. 2. De PBA MEB kan, binnen het brede spectrum aan mediaproducten en –diensten, kwalitatieve media- en entertainmentconcepten vormgeven en ontwikkelen, rekening houdend met verschillende factoren, waaronder een doelgroeponderzoek en het gebruik van nieuwe (digitale) technologieën. 3. De PBA MEB beheerst de technische basisvaardigheden voor een mediaproductie. 4. De PBA MEB kan een (media en entertainment) concept, product of dienst op de markt brengen, gebaseerd op een marktonderzoek. 5. De PBA MEB kan een volledig en haalbaar businessplan voor een mediaproduct ontwikkelen en een financiële analyse maken die voldoet aan bedrijfseconomische basisprincipes en hierover verantwoording afleggen. 6. De PBA MEB neemt een coördinerende functie op in het uitvoeren en opvolgen van projecten en in het managen van contacten met verschillende disciplines en medewerkers. Hij functioneert hierbij op zelfstandige, teamgerichte en ondernemende wijze. 7. De PBA MEB kent de media- en entertainmentsector en wendt zijn kennis aan om doelgericht en strategisch advies te vragen en te geven. 8. De PBA MEB beheerst de voornaamste communicatievormen en –technieken in de sector en gebruikt deze doelgericht en doelgroepgeric ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Bachelor in het communicatiemanagement

  1. Autonoom een communicatieprobleem formuleren en daarrond bestaande informatie opzoeken, kritisch analyseren en gebruiken. 2. Meewerken aan het initiëren, plannen en uitvoeren van toegepast onderzoek rond communicatoren, kanalen, boodschappen of ontvangers, vertrekkend van een afgebakende opdracht en hierover rapporteren aan vakgenoten en leken. 3. Zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan voor profit en social profit, private en overheidsorganisaties uitwerken en realiseren op basis van de bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat het benoemen en indelen van doelstellingen en doel-/publieksgroepen, het uitwerken van een strategie en het kiezen en creatief realiseren van gepaste communicatiemiddelen. De impact van concrete acties evalueren. 4. Communicatie van, binnen en rond organisaties opzoeken, analyseren en synthetiseren met het oog op communicatieadvies 5. Informatieve en persuasieve boodschappen creëren voor zowel interne als externe communicatiemedia. 6. Zich correct uitdrukken in het Nederlands, creatief met de Nederlandse taal omgaan. Vlot en doelgroepgericht communiceren en presenteren in meerdere talen, zowel mondeling als schriftelijk 7. Communicatieprojecten efficiënt en effectief zelfstandig organiseren. Externe toeleveranciers en medewerkers briefen en aansturen. Communicatieprojecten accuraat en met de nodige zorg administratief en budgettair opvolgen. 8. Professionele interne en externe contacten opbouwen en onderhouden. 9. Op vlak van audiovisuele media en multimedia de basistechnieken to ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Hoolekandeasutuse juht, tase 6

  Hoolekandeasutuse juhi töö eesmärk on hoolekandeasutuse (edaspidi: asutuse) töö korraldamine. Hoolekandeasutuse juhi ülesanneteks on asutuse strateegiline juhtimine, töö operatiivne juhtimine, töötajate juhtimine ja asutuse esindamine. ...

  Awarding bodyEesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon

  Category: Qualifications Location: Estonia
 7. Kvaliteedispetsialist, tase 6

  Kvaliteedijuhtimine on keskkonna loomine ning arendamine muutuste juhtimiseks organisatsioonis ja subjektiivsete hinnangute-arvamuste formuleerimine läbipaistvaks juhtimisinfo vooks, millele saab seada mõõdetavaid eesmärke. See on süsteemne teadvustatud tegevus organisatsiooni tulemuslikkuse parandamiseks, jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime tagamiseks. Kvaliteedispetsialisti ja kvaliteedijuhi ülesannete täitmine on oluline kõikides organisatsioonides, sõltumata organisatsiooni suurusest, ametikoha olemasolust, sektorist, omandivormist jms. Vastava ametikoha puudumisel täidab neid ülesandeid tegevjuht või tema poolt määratud isik. 6. taseme kvaliteedispetsialist haldab järjepidevalt organisatsiooni kvaliteedijuhtimissüsteemi oma volituste piires ja vastutab selle tulemuslikkuse eest. Kvaliteeti puudutavates otsustes lähtub ta organisatsiooni kvaliteedipoliitikast ja kvaliteedijuhi ning protsessiomanike asjakohastest suunistest ja korraldustest. Kvaliteedispetsialisti töö eesmärk on saavutada koos kolleegidega organisatsiooni kõigi osade jätkusuutlik ja terviklik klientide kvaliteedinõuete rahuldamine. Kvaliteedispetsialisti tähelepanu fookuses on organisatsioonis toimuvad protsessid, mis mõjutavad otseselt või kaudselt kliendile pakutavat kvaliteeti. Ta osaleb protsesside võimalikes parendustegevustes, kaasates nende protsessidega kokkupuutuvaid kolleege. Ta korraldab vajaduse korral protsesside seiret ja analüüsi ning tegevuste dokumenteerimist. Kvaliteedispetsialist hoiab ennast ja teisi asjaosalisi k ...

  Awarding bodyEesti Kvaliteediühing

  Category: Qualifications Location: Estonia
 8. Projektijuht, tase 6

  Projektijuhte rakendatakse mitmesugustes organisatsioonides ajutiste protsesside (nii harukordsete kui ka korduvate tegevuste) ning ajutiste organisatsioonide (projektimeeskondade ja -gruppide) juhtimisel. Kõrgematel kutsetasemetel lisandub mitmete projektide koostoime korraldamine ning projektiportfelli koordineerimine ja selle sidustamine alalise organisatsiooni igapäevategevustega. Projektijuhi kutsealal on järgmised kutsetasemed: Projektijuhi assistent, EKR tase 5 (IPMA D) on suuteline rakendama projektijuhtimise teadmisi ja oskusi igat mastaapi projektides. Võib olla suuteline juhtima allprojekti (tööpaketti) või tüüpset, vähekeerukat (väike)projekti. 5. EKR taseme projektijuht on spetsialist, kes on läbinud erialase koolituse ning on valmis osalema projektides meeskonna liikmena. Sellel tasemel ei eeldata projektijuhtimise kogemuse olemasolu. Projektijuhi assistendi teadmised võimaldavad praktikas väiksemaid projekte ka iseseisvalt ellu viia. Projektijuht, EKR tase 6 (IPMA C) omab lisaks projektijuhtimise teadmistele ja oskustele ka piisavat kogemust ning on suuteline juhtima keskmise keerukuse ja mastaabiga projekti või keeruka ja mastaapse projekti allprojekti või projekti programmis. Programmijuht, vanemprojektijuht, EKR tase 6 (IPMA B) on suuteline juhtima keerukat ja mastaapset projekti või programmi ning tegeleb pigem (all)projektide juhtide suunamise ja juhendamise kui projektimeeskonna vahetu juhtimisega. Projektiportfelli juht, projektidirektor, projektijuht, EKR tase 7 (IPMA A) on suuteli ...

  Awarding bodyEesti Projektijuhtimise Assotsiatsioon

  Category: Qualifications Location: Estonia
 9. Vanemprojektijuht, tase 6

  Projektijuhte rakendatakse mitmesugustes organisatsioonides ajutiste protsesside (nii harukordsete kui ka korduvate tegevuste) ning ajutiste organisatsioonide (projektimeeskondade ja -gruppide) juhtimisel. Kõrgematel kutsetasemetel lisandub mitmete projektide koostoime korraldamine ning projektiportfelli koordineerimine ja selle sidustamine alalise organisatsiooni igapäevategevustega. Projektijuhi kutsealal on järgmised kutsetasemed: Projektijuhi assistent, EKR tase 5 (IPMA D) on suuteline rakendama projektijuhtimise teadmisi ja oskusi igat mastaapi projektides. Võib olla suuteline juhtima allprojekti (tööpaketti) või tüüpset, vähekeerukat (väike)projekti. 5. EKR taseme projektijuht on spetsialist, kes on läbinud erialase koolituse ning on valmis osalema projektides meeskonna liikmena. Sellel tasemel ei eeldata projektijuhtimise kogemuse olemasolu. Projektijuhi assistendi teadmised võimaldavad praktikas väiksemaid projekte ka iseseisvalt ellu viia. Projektijuht, EKR tase 6 (IPMA C) omab lisaks projektijuhtimise teadmistele ja oskustele ka piisavat kogemust ning on suuteline juhtima keskmise keerukuse ja mastaabiga projekti või keeruka ja mastaapse projekti allprojekti või projekti programmis. Programmijuht, vanemprojektijuht, EKR tase 6 (IPMA B) on suuteline juhtima keerukat ja mastaapset projekti või programmi ning tegeleb pigem (all)projektide juhtide suunamise ja juhendamise kui projektimeeskonna vahetu juhtimisega. Projektiportfelli juht, projektidirektor, projektijuht, EKR tase 7 (IPMA A) on suuteli ...

  Awarding bodyEesti Projektijuhtimise Assotsiatsioon

  Category: Qualifications Location: Estonia
 10. Fachkaufmann (Geprüfter) Einkauf und Logistik/Fachkauffrau (Geprüfte) Einkauf und Logistik

  Type of qualification This qualification is a nationwide standardised advanced vocational training. In the occupational context, vocational education and training in Germany has a multi-level system of advanced vocational training qualifications which are regulated in a nationally standardised manner. Within the scope of regulated advanced training, three levels of advanced training are differentiated. They differ with regard to competence requirements and the associated differing areas of possible company deployment. They require completion of a vocational qualification (in a recognised training occupation and/or recognised advance vocational training) or evidence of a comparable qualification. This then serves as the basis of the qualifications. Those completing the qualifications are equipped for the autonomous and responsible assumption of demanding tasks in companies. Certified specialist commercial clerks work in all areas of trade and industry, in industrial and commercial companies, in large craft trade companies and in the services sector. At the middle and senior management level they may have foreign language skills and may work autonomously as responsible parties for the planning, initiation and settlement of business transactions. They also take on tasks in the fields of human resources and customer service. Those completing the qualification are in possession of competences for the processing of comprehensive professional tasks and problems and of competences for autonomous management of processes ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany

Pages