• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 29 items
 1. Ehitus ja keskkonnatehnika

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=2090 ...

  Provider NameTallinna Tehnikaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 2. Doctoral Degree Programme in Architecture (4 yrs)

  Major: architecture Total: 40 credits   Field specific studies 32–36 credits: - Research plan seminar 3+1 credits - Other field specific studies 28–32 credits   General and transferrable skills studies 4-8 credits: - Introduction to UniOGS 1 credit - Research ethics 2 credits - Follow-up group meetings and reporting 1 credit - Other general and transferrable skills studies 0–4 credits   Teaching tasks 0-4 credits (when the student has passed or study as a part of doctoral training at least 2 credits of university pedagogical studies)   For doctoral studies, post-graduate or advanced courses (with J- or S- included in the WebOodi course code) are required. However, when justified, and if the total number of course credits required for the degree is over 20 ECTS credits, and if the supervisor has assessed them to be suitable and necessary, intermediate or basic courses ( A- or P- included in the WebOodi course code) may be included in the study plan up to a maximum of 20% of the required credits over 20 credits (e.g. if the total required credits is 30, a maximum of (30 – 20) x 20% = 2 credits may be obtained from A- or P-level courses). ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Civil Engineering, Doctorate

  Definition A three-year academic and applied research-oriented graduate programme in civil engineering at the Faculty of Civil and Environmental Engineering, School of Engineering and Natural Sciences of the University of Iceland. The programme is 210 credits and comprises at least 30 credits in courses and a 180 credit research project. Admission requirements are a research oriented MS degree or equivalent. Graduates from related disciplines can be admitted on fulfilling supplementary requirements. Knowledge, competence and skills On completion of the doctoral examination the student can demonstrate knowledge, skills and competence as detailed below: 1. Knowledge and understanding: 1.1. The student has gained extensive and detailed knowledge of the main theories, fundamental aspects, concepts and of the newest knowledge in a chosen area in the field of civil engineering. The knowledge is significantly deeper than that which he gained at previous levels. 1.2. The student has adopted innovative and critical thinking in his research activities and can present and develop theoretical concepts. 1.3. The student understands the nature of scientific research and knows the rights and obligations of the scientist, including aspects relating to confidentiality, copyright, ethics and intellectual property rights of results and data. 2. Type of knowledge: 2.1. The student is an expert in the field he has researched and his research is considered a significant contribution to the research field in question. 2.2. The studen ...

  Provider NameHI

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 4. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija- Doktora studijas

  Doktora studiju galvenais mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas jomā, kas spēj risināt zinātniskos uzdevumus un strādāt par lektoriem, asistentiem, pētniekiem augstskolās un pētnieciskajos institūtos. Papildus tam doktora programmas mērķis ir gatavot augsta profila speciālistus gan privātajiem, gan valsts un pašvaldību uzņēmumiem, kas nodrošina iedzīvotājus ar siltumapgādi, gāzes apgādi, ūdensapgādi un kanalizāciju Uzdevumi Studiju programmas uzdevums ir veicināt siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nozares attīstību, sagatavojot studējošos padziļinātai patstāvīgai zinātniskai pētniecībai izvēlētajā jomā, attīstot prasmi formulēt un patstāvīgi risināt aktuālas zinātniskās problēmas, ziņot par pētījumu rezultātiem un publicēt tos, kā arī iegūt pedagoģiskā darba veikšanai nepieciešamās iemaņas un pieredzi. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - zina un izprot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas normatīvo aktu prasības, kā arī spēj noteikt minētajām sistēmām piemērojamos standartus un nodrošināt to izpildi savu pilnvaru ietvaros; - zina un spēj identificēt ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu darbības kvalitāti ietekmējošos faktorus un riskus, noteikt kvalitātes riskiem atbilstošus preventīvus pasākumus; - spēj noteikt, izvērtēt, vadīt un pilnveidot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas procesus un to ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Būvniecība- Doktora studijas

  Studiju mērķis ir sniegt akadēmiskas teorētiskās un praktiskās zināšanas pētniecības un pedagoģiskā darba veikšanai Būvniecības nozarē. Uzdevumi a) apgūt zinātniskās pētniecības metodes; b) izstrādāt promocijas darbu; c) publicēties citējamajos zinātniskos izdevumos un uzstāties zinātniskajās konferencēs ar referātiem. Studiju rezultāti Doktora studiju priekšmeti nodrošina pamatzināšanas, kas veido noteiktu kultūras un inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt zinātniski – pedagoģisko un sabiedrisko darbu, kontaktēties ar zinātniekiem. Veiksmīgi aizstāvēts promocijas darbs Prasme veikt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu. Nākamās nodarbinātības apraksts Programmas absolventi var strādāt augstākās izglītības mācību iestādēs, zinātniskajās pētniecības iestādēs ražošanas un projektēšanas jomās, gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Arhitektūra- Doktora studijas

  Doktora studiju mērķis ir papildināt studējošajiem iepriekšējo līmeņu studijās gūtās zināšanas, iemaņas un prasmes pētniecības darbam ar vides veidošanas mākslu saistītajās nozarēs, kā arī sagatavot viņus patstāvīgu pētījumu veikšanai un pedagoģiskajam darbam. Uzdevumi * attīstīt izpratni par procesu mijiedarbību vides veidošanas mākslā un ar to saistītajās nozarēs; * pilnveidot spēju identificēt problēmu, raksturot tās aktualitāti un saistību ar citām zinātņu un mākslas nozarēm; * izkopt spēju patstāvīgi veikt pētījumus; * izkopt spēju veikt kompleksus pētniecības darbus vei eksperimentus; * patstāvīgi izstrādāt studiju kursus un vadīt studiju nodarbības jebkura līmeņa studiju programmās. Studiju rezultāti * pārvalda zinātniskās darbības principus; * spēj patstāvīgi publicēt pētījumu rezultātus; * spēj vadīt pētnieku darbu; * spēj veikt pedagoģisko darbu un vadīt studiju virzienus. Nākamās nodarbinātības apraksts Vadošais pētnieks, docents, profesors. ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Landscape Architecture- Doctoral studies

  The study programme is aimed to prepare qualified specialists for research work with a competence corresponding to the landscape architecture science. Studies are organised as lectures, discussion with supervisor and individual studies. The main courses offered include theoretical and empirical research methodology, scientific terminology of landscape architecture sciences, problems and theories in the field of landscape architecture sciences research, theoretical and practical innovations/novelties in the field. Career prospects The graduates of this programme are usually employed at higher education institutions, research institutions, authorities and private companies. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Water Management (Water Engineering)- Doctoral studies

  The study programme is aimed to prepare qualified specialists for research work with a competence corresponding to the international standards in water engineering sciences. Studies are organised as lectures, discussion with supervisor and individual studies. The main courses offered include theoretical and empirical research methodology, scientific terminology of water engineering sciences, problems and theories in the field of water engineering sciences research, theoretical and practical innovations/novelties in the field. Career prospects The graduates of this programme are usually employed at higher education institutions, research institutions, authorities and private companies. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Civil Engineering- Doctoral studies

  The study programme is aimed to prepare qualified specialists for research work with a competence corresponding to the international standards in civil engineering sciences. Studies are organised as lectures, discussion with supervisor and individual studies. The main courses offered include theoretical and empirical research methodology, scientific terminology of civil engineering sciences, problems and theories in the field of civil engineering sciences research, theoretical and practical innovations/novelties in the field. Career prospects The graduates of this programme are usually employed at higher education institutions, research institutions, authorities and private companies. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Hidroinženierzinātne- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot augsta līmeņa jaunu zinātnieku paaudzi, lai nodrošinātu tādu pētniecības darba līmeni hidroloģijas, hidrotehnikas un ūdenssaimniecības apakšnozarēs, kas atļauj pilnvērtīgi iekļauties starptautiskās sadarbības projektos. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages