• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 115 items
 1. Academic Bachelor's degree in visual communications design (no legal status)

  Students will be able to: analyse, synthesise and envisage solutions and consequences of the design process, demonstrate proficiency in design and in its procedures and processes, develop critical and self-critical assessment of the results of design work, apply knowledge in practice, perform professional work autonomously, develop communication skills, particularly in the international environment, demonstrate a capacity for ethical reflection and a commitment to professional ethics, demonstrate cooperativeness and teamwork (including in an international environment) etc. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Aranyműves

  A képesítéssel rendelkező képes: értelmezni, vagy önállóan elkészíteni az ékszerek terveit, majd a tervek alapján a kívánt szinten különböző anyagokból kivitelezni, illetve kiviteleztetni a különféle ékszerek, illetve azok alkatrészeit, alkalmazva az elsajátított, szükséges elméleti és g a kor követelményeinek megfelelően ismerni és használni fel a tradicionális, illetve modern technológiákat a kézműves és az ipari fémművesség területein és figyelembe venni ezek szemléleti, valamint szakmai elvárásait tudása alapján alkalmazottként vagy vállalkozóként, önállóan aranyműves gyakorlati munkát végezni, illetve tanulmányait a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken folytathatni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Art

  Art ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 4. Art

  Art ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 5. Art and Design Manager

  A képzés célja széleskörű gyakorlati ismeretekkel, releváns nemzetközi kitekintéssel rendelkező design- és művészetmenedzserek képzése, akik a kreatív iparágak, a művészeti szféra és a designkultúra érdekérvényesítő irányítóiként, szervezőiként és kommunikátoraiként a vizuális kultúra piacát jól ismerik, vállalkozásuk vagy munkájuk révén tevőlegesen alakítják. Képesek a művészetek és a design eltérő területein a gazdasági és társadalmi fenntarthatóság szempontjainak figyelembe vételével kulturális projektek és termékek elemzésére, tervezésére, megvalósítására és kommunikációjára. Alkalmasak a köz- és magánintézményekben, kulturális vállalkozásokban felvetődő menedzsment feladatok elvégzésére, továbbá a vizuális kultúra intézményeiben és vállalkozásaiban (design és kreatív stúdiók, reklámügynökségek, múzeumok, galériák) a kezdeményező, felelős munkavégzésre. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A design- és művészetmenedzser a) tudása Átfogó ismeretekkel bír a design- és művészetmenedzsment hatókörébe tartozó tervezési és előadó-, illetve alkotóművészeti folyamatokról. Mélyreható ismeretekkel rendelkezik legalább egy, a hallgató által preferált design- és művészetmenedzsment területről. Széleskörűen ismeri a választott design- és művészetmenedzsment terület szakirodalmát, anyagait, technológiáit és infrastrukturális igényeit. Alapos áttekintése van a választott design vagy művészeti ág és a kapcsolódó rokon ágak történeti és elméleti kont ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Art Historian

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a festészet, a szobrászat, az építő- és az iparművészet, valamint a modern technikai médiumok területén megszerzett ismereteik birtokában tájékozottak az egyetemes képző-, építő- és iparművészet története, az általános művészetelmélet, az értelmezéstan és a művészettörténet-tudomány történetének területén. Ismerik az egyetemes és különösképpen a magyar és a magyarországi művészettörténet emlékanyagát, elsajátították a művészettörténeti kutatói munka gyakorlásához szükséges szakmai kompetenciákat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A művészettörténész a) tudása Ismeri az egyetemes és magyar művészettörténet emlékanyagának meghatározó darabjait. Ismeri annak ágazati, műnemi, műfaji tagolódását. Ismeri az emlékanyag főbb stiláris jellemzőit, az egyetemes és magyar művészet stílustörténetének fontosabb szakaszait, irányzatait, történelmi alakulásuk tendenciáit. Ismeri az emlékanyag történelmi korszakok és földrajzi területek szerinti, illetve irányzatok, iskolák és egyéni életművek szerinti tagolódását. Ismeri az épített környezet, az urbanisztika és az építőművészet, a képző- és iparművészeti, illetve a modern és kortárs vizuális-technikai művészetek történetileg és kulturálisan változó társadalmi-szellemi, vallási-kultikus, hatalmi-ideológiai, kommunikációs és egyéb funkcióit és sajátosságait. Ismeri a művészettörténet tudomány kialakulásának történetét releváns tudományos kérdésfelvetéseit ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Art Restorer

  A képzés célja restaurátorművészek képzése, akik magas szinten ismerik és alkalmazzák a restaurálás gyakorlatát és elméletét. A restaurálás szakmai, művészi és etikai követelményeinek tudatában, a kulturális tárgyi örökség anyagi és eszmei valójában történő megőrzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudás birtokában képesek a specializációjuknak megfelelő egyedi restaurálási, műtárgyvédelmi feladatok elvégzésére. Rendelkeznek a szakma gyakorlásához szükséges történeti, természettudományos ismeretekkel, etikai szemlélettel, gyakorlati készségekkel és jártassággal, valamint felelős magatartással. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A restaurátor-művész a) tudása Specializált ismeretekkel rendelkezik a restaurálás alapjául szolgáló kutatási módszerekről, a műtárgyak megőrzéséhez szükséges speciális műtárgyvédelmi feladatokról. Széleskörű ismeretekkel bír a műtárgyak anyagainak fizikai, kémiai tulajdonságairól, károsodásaik okairól és megjelenési formáiról. Specializált ismeretekkel rendelkezik a restaurálásban alkalmazott különféle (fizikai, kémiai) vizsgálati technikákról és a vizsgálatok eredményének kiértékelési módszereiről. Specializált ismeretekkel rendelkezik a restaurálás főbb művészeti, anyagtani, technikatörténeti elméleteiről, és az ezekhez kapcsolódó alapelvek, szakelméleti kutatások és irányzatok részterületeiről. Behatóan ismeri a restaurálásban alkalmazott anyagokat és módszereket, az alkalmazott művészi és technológiai eljárásokat, a művészeti és természettu ...

  Awarding bodyMagyar Képzőművészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Art, Craft and Design

  Art, Craft and Design ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 9. Assistant in Furniture Production and Work of Art Protection

  A felsőoktatási szakképzés célja a szakirány szerinti speciális szaktudással rendelkező- könyvműves képzése, aki képes tömegtermelésre és egyedi kivitelezésre alkalmas papíralapú dokumentumok, tárgyak, dobozok, tokok, tárolóeszközök tervezésére és készítésére, különféle tradicionális, szükség szerint muzeális technikákkal, hagyományos eszközökkel, kézműves módszerekkel történő könyvek kötésére;- bútorműves képzése, aki a bútorműves és műtárgyvédő művészi, művészettörténeti, rajzi, plasztikai, színtani és manuális kultúrával rendelkezik és képes belső terek és téregyüttesek bútorzatának, berendezési és használati tárgyainak tervezésére, ábrázolására, elkészítésére, továbbá, akik specializált tudásukat használva autonóm művészeti produktumok, projektek elkészítésében asszisztensi szerepet vállalhatnak. A képzőművész asszisztensa) tudása- Rendelkezik a képzőművészethez kapcsolódó alapvető és szakspecifikus, strukturált ismeretekkel, mind a gyakorlati műtermi munka, mind az elméleti, művészettörténeti vonatkozásokkal.- Alapvető tudással rendelkezik, a képzőművészetben végzett tevékenységek alapjául szolgáló anyagokról, technikákról, (festészeti, szobrászati, grafikai eljárásokról, vizualitásban használt új technikai médiumokról), valamint a tevékenységek végzési körülményeiről: műtermekről, műhelyekről.- Alkalmazásorientált ismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a képzőművészet egyes specializált részei, továbbá a képzőművészet és más művészeti ágak, más szakterületek közötti kapcsolódási pontokról.- ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Bachelor Degree in Fine and Applied Arts. Department of Fine Arts and Applied Arts. Faculty of Fine Arts.University of Western Macedonia

  The students shall be capable of: Knowledge: Students are capable of acquiring the necessary knowledge from their tuition in the laboratories of visual and applied arts, as well as from attending the theoretical and theoretical-laboratory courses. By attending specific courses of pedagogical character, they acquire pedagogic sufficiency. The scientific and artistic fields used for drawing knowledge are the following: Laboratory courses of visual arts: Painting, Sculpting, Engraving. Laboratory courses of applied arts: Digital arts, Ecclesiastical Arts, Decoration Art. Theoretical Courses from the scientific fields: History of Art, History of Architecture, Aesthetics, Theory of Art, Sociology of Art, Museology, Cultural Management, Pedagogics, Didactics.Theoretical - Laboratory courses from the following scientific fields: Architecture, Theories and Applications of Visual Arts, as well as courses from different fields supporting the courses of the laboratories of visual and applied arts. Foreign language. Skills: The skills refers to the following: - the ability of producing artistic work and work that refers to the fields of the applied arts with various methods and means; - teaching in the field of arts; - collaborating with educational, artistic bodies and foundations, through practical training, which grants them professional experience prior graduating; - the use of foreign scientific literature.Competences:By studying in the Department of Fine Arts and Applied Arts, the students: - come to contact wi ...

  Awarding bodyUniversity of Western Macedonia

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages