• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 63 items
 1. alternatív energetikai szakmérnök

  A képzés során elsajátítható kompetenciák: - E szakképzettség birtokában az alternatív energetikai szakmérnök képes korszerű alternatív energia-feldolgozó technológiák alkalmazására; - Képessé válik környezetkímélő és megújuló alternatív energia-technológiák alkalmazására; - Képes lesz üzemek, gazdaságok alternatív energia alapú ökológiai rendszerének kezelésére; - Képes lesz megújuló energia-előállításon alapuló fenntartható tájgazdálkodás ökológiai megvalósítására; - Képessé válik az alternatív energiabázisú energetikai rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: - általános energetikai és környezeti, illetve környezet-gazdaságtani alapismeretek; - különféle megújuló energia-hasznosítási technológiák; - globális környezeti problémák.   A képzés során megszerezhető ismeretek: - Alapvető energetikai és környezeti ismeretek, a biomassza energetikai felhasználása, környezet-gazdaságtan, a napenergia hasznosítása, globális környezeti problémák, biomassza-előállítási technológiák; - Szakma-specifikus tudáselemek: Biomassza-hasznosítási módok, napenergia hasznosítási technológiák, a szélenergia felhasználása, a geotermikus energia, a vízenergia hasznosítása, környezeti jog és igazgatás, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.   Személyes adottságok, készségek: Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias fe ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. bioenergetikai szakmérnök

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   E szakképzettség birtokában a bioenergetikai szakmérnök képes korszerű biomassza-feldolgozó technológiák alkalmazására; Képessé válik környezetkímélő és fenntartható biomassza-technológiák alkalmazására; Képes üzemek, gazdaságok biomassza alapú ökológiai rendszerének kezelésére; Képes biomassza előállításon alapuló fenntartható tájgazdálkodás ökológiai megvalósítására; Valamint a biomassza bázisú energetikai rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: általános energetikai és környezeti, illetve környezet-gazdaságtani, táj- és agroökológiai alapismeretek; különféle bioenergia-hasznosítási technológiák; globális környezeti problémák.       A képzés során megszerezhető ismeretek:   Alapvető energetikai és környezeti ismeretek, a biomassza energetikai felhasználása, környezet-gazdaságtan, táj- és agroökológia, globális környezeti problémák; Szakma-specifikus tudáselemek: A biomassza hőhasznosítása, Bio-hajtóanyagok előállítása és felhasználása, Biogáz előállítás és hasznosítás, Biomassza-előállítási technológiák, Mg-i melléktermékek energetikája, Környezeti jog és igazgatás, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.       Személyes adottságok, készségek:   Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kr ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. megújuló energiaforrások menedzser referens

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: * érvelés, meggyőzés, vitakészség; * döntések meghozatalának képessége; * kreatív gondolkodás; * környezettudatosság; * elemzési és problémamegoldó képesség; * szervezési és vezetői képességek; * közösségszervezés és szociális kompetencia; * együttműködési képesség; * a képzés során megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazásának képessége.     Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * az energetika társadalmi-gazdasági környezetének ismerete;  * az energiaforrások felhasználható készleteinek ismerete és ezeket segítő projektek tervezése, vezetése; * a megújuló energiaforrások hasznosításának naprakész ismerete; * műszaki-technológiai ismeretek informatikai alkalmazásokkal; * alkalmazott gyakorlati ismeretek konkrét projektek tanulmányozásával és tervezésével.   Személyes adottságok, készségek: * szakmai készségfejlesztés, szakmai felelősségtudat; * probléma- és gyakorlatorientált látásmód; * a környezeti, jogi, műszaki és közgazdasági szempontok integrációján alapuló szemlélet kialakítása; * a környezet megóvását, az ellátásbiztonságot és a gazdaságosságot szem előtt tartó szemlélet; * projektszemlélet elsajátítása; * team munka, együttműködés, kooperációs készségek fejlesztése.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A végzettek elhelyezkedhetnek * terület- és településfejlesztés energetikai fejlesztéseknél; * önkormányzati alkalmazottként, civil szervezetek vezetőiként és aktivistáiként; kis- és középvállalkozásoknál, vállalkozókén ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. mesterszintű energiagazdálkodási szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek   - megfelelő természettudományi, környezetgazdálkodási és energetikai alapismeretekkel kell rendelkezniük,   - megismerik a megújuló energiaforrások (nap-, szél- és vízi energia, biomassza stb.) sajátosságait, termelésük és hasznosításuk technológiáit, azok gyakorlati alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételeit,   - alapvető energetikai és környezeti ismeretek, a biomassza energetikai felhasználása, környezet-gazdaságtana, a napenergia hasznosítása, szélenergia hasznosítás, geotermikus energia felhasználása,   - szakmaspecifikus tudáselemek: biomassza-előállítás és -hasznosítás, napenergia-hasznosítási technológiák, a szélenergia felhasználása, alternatív villamosenergia-előállítás, alternatív hajtóanyagok előállítási módjai, ezek ökonómiája, illetve készségszintű ismerete és alkalmazni tudása. Személyes adottságok, készségek   - képessé kell válniuk a környezetbarát, megújuló és egyéb alternatív energiaforrások felhasználásával kapcsolatos elméleti, műszaki fejlesztési, valamint üzemeltetési és fenntartási feladatok, továbbá az ezekkel kapcsolatos szakértői és szaktanácsadási tevékenység ellátására,   - egyéni adottságaik, szakmai ismereteik, valamint legalább egy EU munkanyelv középfokú ismerete alapján alkalmassá kell válniuk európai integrációs törekvéseink különböző szintjein és intézményeinkben, valamint a nemzetközi szervezetekben az alternatív energiaforrások fejlesztésének méltó képviseletére. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevéke ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. világítástechnikai szakmérnök

        A képzés célja:   Olyan világítástechnikai szakmérnökök képzése, akik alapképzésben már műszaki vagy természettudományos oklevelet szereztek. A továbbképzés során megszerzik a szak gyakorlati műveléséhez szükséges általános műveltséget, rendelkeznek műszaki intelligenciával, világítástechnikai és villamos hálózati műszaki ismeretekkel, valamint a korszerű ipar és szolgáltatók igényeinek megfelelő magas szintű szakismeretekkel. A végzett hallgatók az elsajátított ismeretek, gyakorlati foglalkozásokon szerzett jártasságok, készségek birtokában alkalmassá válnak az alkotó mérnöki munkára.       A világítástechnikai szakmérnökök tanulmányaiknak és egyéni szakmai érdeklődésüknek megfelelően a világítástechnika területén:   világítástechnikai eszközöket és rendszereket terveznek; részt vesznek ezek gyártásában, fejlesztésében, bemérésében, minőségellenőrzésében; részt vesznek üzembe helyezésükben, üzemeltetésükben, illetve szervizmérnöki, termékmenedzseri feladatokat végezhetnek.     A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:   precizitás, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség; helyzetfelismerés, gyakorlatias feladatértelmezés; nyitott hozzáállás, kreativitás, ötletgazdagság; intenzív munkavégzés, eredményorientáltság; intuíció, tanulási készség és rugalmasság; problémafelismerő készség, információk rendszerezésének képessége, szervezőkészség; kezdeményezőkészség, döntéshozatali képesség.     A képzés során megszerezhető kompetenciák:   ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

  A képesítéssel rendelkező képes: szerelői ellenőrzést és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot végezni hibavédelmi (érintésvédelmi) módot megállapítani EPH kialakítást ellenőrizni védővezető és az üzemi nullavezető szétválasztását vizsgálni TN rendszer (nullázás) kialakítását ellenőrzi hurokimpedanciát mérni kioldószervet ellenőrizni, értékelni megengedettnél nagyobb hurok impedancia okát feltárni TT rendszer (védőföldelés) kialakítását ellenőrizni földelésiés földelési-hurok ellenállást mérni IT rendszer (szigetelt rendszer) érintésvédelmét ellenőrizni földelési ellenállást és zárlati áramot mérni védővezető nélküli hibavédelmi (érintésvédelmi) módokat ellenőrizni szigetelési ellenállás méréseket végezni, hibákat feltárni, és minősíteni mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzíteni, értékelni érintésvédelmi minősítő iratot készíteni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Energy Engineer

  A képzés célja energetikai mérnökök képzése, akik alkalmasak a nemzetgazdaság, ezen belül a települések, az ipari és mezőgazdasági üzemek, az intézmények és a lakosság biztonságos, fenntartható és gazdaságos, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő energiaellátását megvalósítani és üzemeltetni, továbbá képesek az energetikai-technológiai megoldások egészségre és biztonságra való hatásmechanizmusainak azonosítására, azok egészséges és biztonságos működtetésére. Alapvető műszaki és kapcsolódó gazdasági ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek az energetikai rendszerek és technológiák tervezése, vizsgálata és üzemeltetése terén. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Az energetikai mérnök a) tudása - Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. - Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. - Ismeri a szakterületéhez kötődő fogalomrendszert, a legfontosabb összefüggéseket és elméleteket. - Átfogóan ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit. - Átfogóan ismeri az alapvető közgazdasági, vállalkozási és jogi szabályokat, eszközöket. - Átfogóan ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem vonatkozó előírásait. - Ismeri az energetikai területen alkalmazott fontosabb szerkezeti anyag ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Erőművi blokkgépész

  A képesítéssel rendelkező képes: betartani/betartatni a munkabiztonsági, minőségbiztosítási és környezetvédelmi előírásokat az erőmű rendszereit, berendezéseit, eszközeit gazdaságosan és szakszerűen üzemeltetni, indítani, leállítani szerkezetileg teljes körűen szemrevételezni, ellenőrizni az erőművi blokk főés segédberendezéseit és biztonsági berendezéseit a kezelési utasítás szerint üzemkész állapotba hozni az erőművi blokk berendezéseit erőműben gondoskodni a vízkémiai előírások betartásáról gondoskodni az erőművi blokk berendezéseinek működőképességéről a gyártó üzemeltetési és karbantartási utasításainak megfelelően gondoskodni a gépek működtetéséről folyamatosan meggyőződni az erőművi blokk irányítástechnikai és védelmi rendszerének működőképességéről gondoskodni a gépek indításának feltételeiről, az alapüzemi paraméterek meglétéről azonnal jelezni, és intézkedni, ha az erőművi blokk berendezések működésben vagy műszaki állapotában rendellenességet észlel figyelemmel kísérni a berendezések hatásfokát jelző paramétereket és elvégzi a szükséges üzemviteli ellenőrzéseket, védelmi próbákat a berendezések karbantartása előtt biztosítani a feltételek meglétét dokumentálni a végrehajtott munkát és a beavatkozásokat, helyszíni ellenőrzések adatait, a gyártók és az üzemeltető előírásai alapján ...

  Awarding bodyBagoly Oktatási, Továbbképzési és Szolgáltató Kft.

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Erősáramú elektrotechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: villamos kapcsolásokat értelmezni villamos méréseket végezni motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirány váltó, fordulatszám-változtató kapcsolásokat) megvalósítani, telepíteni, beüzemelni fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni (vágás, fúrás, forgácsolás, fűrészelés, hajlítás, reszelés, csiszolás) villamos és mechanikai kötéseket készíteni egyszerű villamos kapcsolási rajzot készíteni mérési jegyzőkönyvet és rajzdokumentációt készíteni feszültség alá helyezni a berendezést villamos berendezések feszültségmentesítését végezni intelligens épületek erősáramú szerelését végezni kommunális és lakóépületek villanyszerelését végezni, áramköreit ellenőrizni kialakítani a kommunális és lakóépületek elosztóit felszerelni/összeszerelni a vezérlések készülékeit felszerelni/összeszerelni a szabályozások készülékeit energiagazdálkodással összefüggő méréseket végezni mérőváltók ellenőrzésével kapcsolatos méréseket végezni villamos hálózatok és berendezések ellenőrzésével, felülvizsgálatával kapcsolatos méréseket végezni villamos gépeket szállítani, telepíteni, üzembe helyezni és üzemeltetni számítógépes, mikroprocesszoros, mikrokontrolleres és PLC-vel irányított ipari folyamatokat szerelni, üzemeltetni rajzkészítő programot használni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Elektromos gép- és készülékszerelő

  A képesítéssel rendelkező képes: villamos gépeket üzemeltetni, javítani, szerelni, illetve előkészíteni transzformátorokat üzemeltetni, javítani, készíteni aszinkrongépeket üzemeltetni, javítani egyenáramú gépeket üzemeltetni, javítani szinkrongépeket üzemeltetni, javítani különleges gépeket alkalmazni, üzemeltetni villamos mérőműszereket használni, méréseket végezni egyenáramú, egyés háromfázisú rendszeren villamos mennyiségek mérését végezni nem villamos mennyiségek mérését végezni szakirányú villamos méréseket végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages