• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 13 items
 1. gyermek- és ifjúságpolitikai szakreferens

  Elsajátítandó kompetenciák: * az emberi és gyermeki jogok széles körű érvényesítése a gyakorlati munka során; * az elméleti és gyakorlati tudások szintézise, a munka során holisztikus szemlélet megvalósítása; * a kirekesztett társadalmi csoportok érdekeinek védelme, valamint az egymással konfliktusba kerülő csoportok érdekellentéteinek feloldása, közvetítése; * új programok, projektek, helyi és átfogó politikák kidolgozása és bevezetése, amelyek a gyermek- és ifjúsági korosztályba tartozókat, valamint azok családjait célozzák, építve az intenzív családmegtartó technikák alkalmazására.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:        Tudáselemek: * általános ismeretek nemzetközi kitekintésben; * alapozó ismeretek a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, a velük kapcsolatos intézkedésekről, fejlesztésekről; * szakmai ismeretek a gyermek- és ifjúságpolitikai fejlesztéseket célzó, szociálpolitikai, oktatási projektekről.      Megszerezhető ismeretek:    Az általános ismeretek területén * gyermekek és fiatalok társadalmi helyzete, gyermekes családok támogatásának formái és módszerei; * európai társadalompolitikai megközelítések, kitérve a gyermekek és a fiatalok helyzetére; * a gyermek- és ifjúságpolitikai megközelítések nemzetközi perspektívában.      Az alapozó ismeretek területén * a gyermek- és ifjúságpolitikai projektek funkciói, a gyermekszegénység csökkentésére tett kormányzati és EU-s intézkedések; * a gyermek- és ifjúságvédelmi, gyermek- és ifjúságpolitikai, szociálpolitikai, oktatási programok értékelésének mó ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. ifjúságügyi elemző, tervező és tanácsadó

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik hatékonyan képesek közreműködni és szakmailag segíteni a civil, a gazdasági és az állami szféra ifjúsággal kapcsolatos tevékenységét, feladatait. A képzésben részt vevők felkészülnek az ifjúságot érintő társadalmi és gazdasági folyamatok megismerésére, értelmezésére, a változások követésére. Inter- és multidiszciplináris ismereteket szereznek az ifjúság, mint speciális és differenciált társadalmi réteg értékvilágáról, értékbeállítódásáról. A megszerzett integrált tudás, valamint a szakmák és ágazatok közötti tájékozottság segítségével és alkalmazásával mozgósítani képesek szellemi és anyagi-fizikai erőket az ifjúság aktivitásának, lehetőségeinek, sikeres életútjának megteremtéséhez. A képzés során szerezhető ismeretek:  pszichológiai ismeretek nonprofit szervezeti működési ismeretek,  munkaerőpiaci ismeretek, pályaorientációs ismeretek ifjúságszociológiai ismeretek, globalizációs ismeretek,  projektmenedzsment ismeretek, ifjúságpolitikai ismeretek, médiaismeretek, ifjúságkutatási ismeretek, forrásteremtési ismeretek, ifjúsági referensi ismeretek, konfliktuskezelési ismeretek, érdekegyeztetési és érdekvédelmi ismeretek, stratégiai tervezési ismeretek, demokráciatanulás, emberi jogok, társadalmi konfliktusok, vállalkozás, kockázatvállalás a fiataloknál, ezek fejlesztése.   A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: kreativitás, intuíció és módszeresség, jó memória, információ-feldolgozási képesség, jó kommunikációs ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Social Pedagogue

  A képzés célja szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. Képességeik, készségeik és értékrendjük alapján hatékonyan működnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A szociálpedagógus a) tudása - Ismeri a szociális segítségnyújtáshoz szükséges, elsősorban társadalomismereti, társadalom- és szociálpolitikai, szociális munkára vonatkozó, másrészt pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait. - Ismeri a szociális segítségnyújtáshoz szükséges ismeretszerzés módjait és a legfontosabb ismeretszerzési forrásokat. - Ismeri a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, a veszélyeztető tényezőket. - Ismerettel rendelkezik a társadalomról, a szociálpedagógia felhasználóiról, célcsoportjairól és azok környezetéről. - Ismeri a szociális, a gyermekjóléti, a gyermekvédelmi, a nevelési intézmények működését, azok jogi szabályozását. - Ismeri a szociálpedagógia fogalomkészletét, történetét, elméleteit. Ismerettel rendelkezik a szociálpedagógia gyakorlatáról. - Ismeri az elmélet és a gyakorlat összefüggését, szintetizálni tudja elméleti és gyakor ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Házi időszakos gyermekgondozó

  A képesítéssel rendelkező képes: rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre a gyermekek motiválására általános ismereteket speciális helyzetekben történő alkalmazására különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára segítőkész kapcsolatteremtésre konfliktusmegoldásra érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre informatikai és híradástechnikai eszközök használatára az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára szakmai etikai szabályok betartására adekvát kommunikációra olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megértésére gyermekellátási alapfeladatok ellátására a szociális problémák felismerésére információk gyűjtésére, információforrások kezelése az ellátást igénybe vevő otthonába való beilleszkedésre, szokásaikhoz való alkalmazkodásra gyermekjátékok és sportszerek használata ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Gyermek- és ifjúsági felügyelő

  A képesítéssel rendelkező képes: a gyermekek motiválására általános ismereteket speciális helyzetekben történő alkalmazására különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára segítőkész kapcsolatteremtésre konfliktusmegoldásra érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre informatikai és híradástechnikai eszközök használatára az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára szakmai etikai szabályok betartására adekvát kommunikációra olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megértésére gyermekjátékok és sportszerek használatára különböző rendezvények, akciók lebonyolítására ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. általános és családügyi mediátor

  A képzés célja, hogy a pedagógiai, szociális és egyéb segítő szakmában dolgozó szakemberek képessé váljanak a kialakult konfliktusok kezelésére tanulmányaik során elsajátított készségek, képességek segítségével. A közvetítői eljárás során a konfliktusban álló felek számára nyertes-nyertes pozíciót előidéző megállapodás létrehozására kell törekedni. A mediátor erősíti az együttműködést, segítségével a felek megtalálják a számukra legelőnyösebb megoldást, amely lehetővé teszi kapcsolatuk rendezését és annak hosszú távú fennmaradását.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * rendszerszemléletű gondolkodás és munkavégzés; * a felmerülő problémák adekvát azonosítása; * megfelelően analizálás és szintetizálás; * értő figyelem alkalmazása; * az adott probléma megoldásához az adekvát eszközök megkeresése és használata; * a bővíthető javak felismerése; * saját kompetencia határainak pontos felismerése, és ennek alapján, szükség esetén más szakemberekkel, illetve intézményekkel való együttműködés.    Személyes adottságok: * kapcsolatteremtő készség fejlesztése; * a problémafelismerő, illetve a problémamegoldó készség fejlődésének elősegítése; * a konfliktuskezelési készség professzionális fejlesztése annak céljából, hogy a mediátor a különböző érzelmeket felismerje és kezelje, visszajelzéssel; * az empátiás készség fejlődése kontrollált körülmények között; * az aktív odafigyelés, a nyitott kérdések, a visszaidézés, az átfogalmazás, az átkeretezés, az empátia, a témák azonosítása, az elfogadás, a visszajelzés készségeine ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. komplex szociális szolgáltatások szakembere

   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A képzésben végzettek ismerik:* az emberi szükségleteket meghatározó tényezők komplex rendszerét és a szükségletek kielégítésének különféle módjait; a szociális és más általános érdekű szolgáltatások iránti igényeket meghatározó tényezőket, beleértve az életminőség, az akadályozottság, a társadalmi tagság szempontjait;* a család, az állam, a piac és más szereplők helyét a szociális és más általános érdekű szolgáltatások iránti igények kielégítésében, beleértve az informális támogatás működését, a kereslet és kínálat viszonyát, valamint a közösségi feladatellátást meghatározó tényezőket;* a szolgáltatások tervezésének, fejlesztésének, működtetésének elveit és módszereit, valamint szakpolitikai, szervezeti, finanszírozási, szabályozási szempontjait, tekintettel a szolgáltatások közös, illetve specifikus jellemzőire (általános érdekű szolgáltatások közös jellemzői, illetve az általános érdekű szociális szolgáltatások, továbbá más szolgáltatások sajátos jellemzői);* a komplex szolgáltatások létrehozását és működését meghatározó feltételeket, a területi és ágazati munkamegosztás jellemzőit, az interprofesszionális kooperáció szervezésének módjait;* az általános érdekű szolgáltatások, azon belül különösen az általános érdekű szociális szolgáltatások európai uniós és nemzetközi kontextusát. A képzésen végzettek alkalmasak:* a szociális szolgáltatások, valamint a kapcsolódó más szolgáltatások biztosításában érintett szereplők azonosítás ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. gyermek- és ifjúsági kultúra szakembere

  A képzésben végzett hallgató az alábbi ismeretekre tesz szert: Ismeretbeli kompetenciák:* tisztában van a magyar és a nemzetközi gyermek- és ifjúsági irodalom és kultúra kortárs témáival és szakirodalmával;* ismeri a gyermek- és ifjúsági irodalom feldolgozásának módszertani kérdéseit;* ismeri a gyermek- és ifjúsági irodalom klasszikus és kortárs alapszövegeit. Gyakorlati kompetenciák:* képes felismerni és értékelni a gyermek- és ifjúsági irodalmi szövegek esztétikai és etikai minőségeit;* saját munkájában képes alkalmazni a gyermek- és ifjúsági irodalom és kultúra alkotásait pedagógiai nevelő célzattal;* kutatói munka során képes tematizálni, illetve módszertani alapossággal vizsgálni és elemezni a gyermek- és ifjúsági kultúra alkotásait;* képes létrehozni gyermek- és ifjúsági projekteket és képes ezek végigvitelére;* képes döntéshozatali szinten különböző témájú és célú gyermek- és ifjúsági programok összeállítására és lebonyolítására. Személyi kompetenciák:* érdeklődéssel és kritikai attitűddel viszonyul a kortárs gyermek- és ifjúsági kultúrához: mindig a gyermek- és ifjúsági kultúra és irodalom védelmében szelektálva az alkotásokat munkája során;* nyitott személyiség, aki figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúsági kultúrák nemzetközi tendenciáit és szakmai környezetében szívesen osztja meg tapasztalatait. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:* általános iskolák, középiskolák tanárai, fejlesztőpedagógusai;* gyermekirodalommal foglalkozó könyvkiadók és illusztrátorok;* ani ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Óvodai dajka

  A képesítéssel rendelkező képes: az óvodapedagógussal való együttműködésre a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére a gyermek tevékenységének aktív segítésére munkavédelmi előírások betartására a beteg gyermek ápolására ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Nevelőszülő

  A képesítéssel rendelkező képes: szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére szakemberekkel való együttműködésre, a szakmai illetékesség betartására a gyermek védelmében elfogadott szabályok alkalmazására információk gyűjtésére, információforrások kezelésére a gyermeki és szülői jogok és kötelességek értelmezésére rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre gyermek problémáinak a társadalmi, pszichológiai és szociálpszichológiai folyamatok tükrében való értelmezésére a gyermek állapotának, szükségleteinek megfelelő egyéni gondozás végezésére a gyermek napi tevékenységének megszervezésére, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való mozgás és a rekreálódás feltételeit a gyermekek motiválására a gyermek képességeinek kibontakozásának elősegítésére a gyermek lelkiállapotának változásainak észlelésére, problémafeltárás végezésére megismerni/felismerni a gyermek különleges és speciális szükségleteit segíteni a gyermek kapcsolatrendszerének megőrzését, új kapcsolatok kialakítását és ápolását elősegítni a gyermek vér szerinti családba való visszakerülését vagy örökbefogadását előkészíteni és szükség esetén ellátni a nagykorúvá váló fiatal utógondozói ellátását ellátni kormányhivatal kijelölése alapján - a gyermek gyámságával kapcsolatos feladatokat vezetni a gyermekgondozással kapcsolatos dokumentációkat biztosítani a környezete balesetés akadálymentességét használni az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages