• EQF Home Page Icon

Qualification: addiktológiai konzultáns

No translation available for Slovak. Showing the original language.

addiktológiai konzultáns

Qualification Information

A szakirányú továbbképzés során megszerezhető ismeretek:

 

* az egészségügyi – és szociális ellátórendszer jogi, szociálpolitikai, etikai meghatározottságának ismerete;

* a család, mint szociális rendszer, annak fejlődési szakaszainak ismerete;

* a család életciklusainak, krízishelyzeteinek ismerete;

* a pszichoaktív szerek fogyasztásával kapcsolatos polgári és büntetőjogi kérdések ismerete;

* a családi életciklusok, krízishelyzetek és az alkohol- és drogfogyasztás összefüggéseinek ismerete;

* az emberi kommunikáció szabályszerűségeinek ismerete;

* a tanácsadás elméletének, irányzatainak, iskoláinak ismerete;

* az egyes pszichoterápiás irányzatok ismerete;

* az abúzussal kapcsolatos orvosi beavatkozás lehetőségeinek és feltételeinek ismerete;

* az abúzusban használt pszichoaktív szerek és hatásmechanizmusainak, veszélyeinek ismerete;

* a detoxikálás módszereinek ismerete;

* az alkohol- és drogfogyasztó magatartás rendszerszemléletű megközelítésének ismerete;

* az addiktív viselkedésformák kialakulása szociokulturális környezetének ismerete;

* az írásos és elektronikus közlés és multimédiás szemléltetés módszereinek és technikáinak ismerete.

 

A szakirányú továbbképzésen végzettek képesek:

 

* a széleskörű rendszerszemléletű gondolkodásra a szociális szféra belső viszonyait illetően;

* a család és a szociális ellátórendszer közötti közvetítésre;

* a családi krízishelyzetek interpretációjára;

* a pszichoaktív szerhasználattal kapcsolatos multidiszciplináris szemléletmód kialakítására;

* az addiktív magatartás szempontjából veszélytető helyzetek felismerésére, az ezzel kapcsolatos segítségnyújtásra;

* a tanácsadás során vezetett interjú készítésére;

* az érzések és a tartalom visszatükrözésére;

* segítséget adni a kliensek szenvedélyállapottal összefüggő döntéseinek meghozatalában;

* a társszakmákkal való kapcsolattartásra;

* együttműködés kiépítésére és fenntartására egyénekkel és intézményekkel;

* terápia irányítására, alkalmanként diagnosztikai munka végzésére;

* team-munkában való részvételre;

* önálló segítő folyamatok tervezésére, kidolgozására és kivitelezésére;

* a kutatási módszerek és elemzési technikák alkalmazására.

 

A szakirányú továbbképzésen megszerezhető végzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 

* okok feltárásának képessége, rendszerező képesség;

* segítőkészség;

* problémamegoldás;

* értékelési képesség, nyitottság;

* problémaelemző képesség, helyzetfelismerés;

* hatékony kérdezés, kommunikációs rugalmasság;

* adekvát kommunikáció, kapcsolatteremtési készség;

* empátiakészség, ösztönző képesség, konfliktusmegoldó képesség;

* szervezőkészség;

* kooperációs készség;

* felelősségtudat, határozottság;

* alkalmazkodó készség, tolerancia;

* önállóság, kreativitás, ellenőrzőképesség, precizitás;

* ötletgazdagság, információgyűjtés.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 

* addiktológiai, alkohológiai és pszichiátriai osztályokon,

* pszichiátriai és alkohológiai, illetve TÁMASZ szakambulanciákon, belgyógyászati osztályon,

* háziorvos munkatársaként az alapellátásban, 

* a szociális szférában: családsegítőkben, nevelési tanácsadókban, hajléktalan és munkanélküli ellátásban,

* igazságüggyel összefüggő szolgálatoknál,

* az elsődleges prevenció területén: iskolákban, tisztiorvosi szolgálatban, az önkormányzatok munkatársaként,

* a relapszus prevencióban: speciális bentfekvéses vagy ambuláns programokban, rehabilitációs otthonokban.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Semmelweis Egyetem

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education