• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 531 items
 1. Volitatud ehitusinsener, tase 8

  Ehitusvaldkonna insenerid tegutsevad keskastme juhina või tippjuhina või kitsama ametiala spetsialistina hoonete ja rajatiste kavandamisel, püstitamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel, samuti hoonete lammutus- ja restaureerimistöödel. Ehitusinseneride ülesandeks on ehitustehniliste lahenduste väljatöötamine ja väljatöötatud projektlahenduste realiseerimine arvestades sotsiaalsete, majanduslike, keskkonnahoiu, tööohutuse, töötervishoiu ja eetiliste aspektidega. See kutsestandard sisaldab 8. taseme volitatud ehitusinseneri kutsekirjeldust ja -nõudeid. Kõigi ehitusvaldkonna inseneride kutsetasemete üldiseloomustust vt lisast 2. Volitatud ehitusinsener (EKR 8.tase) töötab iseseisvalt juhtiva spetsialisti, juhtiva projektijuhi või teadlase-uurijana keerukate ehitustehniliste lahenduste väljatöötamisel ja realiseerimisel, vastutades nii enda, töörühmade kui ka ettevõtete või nende allüksuse töö tulemuste eest. Tööülesannete täitmisega kaasneb ressursside jagamine ja teiste töö juhtimine. Volitatud insenerilt eeldatakse sünteesimist ja arendustööd teatud kitsamal eri- ja/või ametialal. Volitatud ehitusinsenerid üldehituse erialal spetsialiseeruvad hoonete ehituse, sadamaehituse või geotehnika allerialadele. ...

  Awarding bodyEesti Ehitusinseneride Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 2. Volitatud elektriinsener, tase 8

  Elektriinseneride töö eesmärk on tagada elektrisüsteemide ja -seadmestiku efektiivne, ohutu, keskkonnasõbralik ning majanduslikult ja ühiskondlikult vastuvõetav toimimine. 8. taseme volitatud elektriinsener on laiaulatuslike kogemustega tippspetsialist, kelle roll on käigus hoida ja arendada olemasolevaid tehnoloogiaid ning luua uusi. Juhina töötades vastutab ta üksuse või organisatsiooni strateegilise tegevuse eest. Ta on valmis töötama meeskonnas koos sidusvaldkondade inseneride ja spetsialistidega. Töö eeldab iseseisvat tegutsemist meisterlikkust nõudvates keerulistes, piiritlemata ja uut strateegilist käsitlust vajavates olukordades. Volitatud elektriinsenerid spetsialiseeruvad: - elektrivõrkudele ja -süsteemidele (ülekandevõrk ja jaotusvõrgud ning ülekandevõrguga ühendatud suured elektrijaamad ja suurtarbijad); - elektriautomaatikale (elektrijaamade, elektrivõrkude ja tarbijate tööd juhtivad automaatikaseadmed ja -süsteemid); - tarbija elektripaigaldistele (elektripaigaldis alates jaotusvõrgu liitumispunktist, s.h. väike- ja mikroelektrijaamad). Igal spetsialiseerumisel tuleb tõendada kompetentsus vähemalt ühel loetletud tegevusalal (valitav tööosa): 1) teadus-ja õppetöö 2) arendus ja juhtimine 3) energiapoliitika 4) elektrikaubandus ja tehnoloogiakaubandus 5) projekteerimine 6) ehitus, käit ja järelevalve Elektriinseneride kutsealal koostatud kutsestandardid: Elektriinsener, tase 6 Diplomeeritud elektriinsener, tase 7 Volitatud elektriinsener, tase 8 Elektriinseneride kutsete tasemete ülevaade – Lisa 1. ...

  Awarding bodyEesti Elektroenergeetika Selts

  Category: Qualifications Location: Estonia
 3. Volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8

  Energiatõhususe spetsialisti töö põhieesmärk on ehitiste energiatõhususe hindamine ning nõustamine, lähtudes säästva arengu printsiipidest, kutse-eetikast, kaasaegsetest insenerteadmistest ja heast konsulteerimis- ja ehitustavast. Energiatõhususe kutsealal on välja töötatud järgmised kutsestandardid: - Hoonete energiaaudiitor, tase 6 - Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 - Volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8 Selles kutsestandardis on kirjeldatud volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8 kutsealane kompetentsus. Volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8 on ehitusseadustiku mõistes pädev isik, kes on valmis töötama interdistsiplinaarses meeskonnas koos sidusvaldkondade spetsialistidega, vajadusel kaasama ja juhendama ka teisi spetsialiste ning võtma vastutuse meeskonna töö tulemuste eest. Ta koostab iseseisvalt ja omal vastutusel ehitiste ja ettevõtete energiaauditeid, väljastab olemasolevatele, oluliselt rekonstrueeritavatele ja uutele hoonetele energiamärgiseid ning nõustab ettevõtete ja hoonete energiatõhususe valdkonnas. Selle taseme energiatõhususe spetsialisti iseloomustab võime leida keerukatele probleemidele lahendusi ja viia neid ellu majanduslikult vastuvõetaval, keskkonnasõbralikul ning ühiskondlikult aktsepteeritaval moel. Volitatud energiatõhususe spetsialist on laiaulatuslike kogemustega ehitiste ja ettevõtete energiatõhususe valdkonna tippspetsialist, kes on võimeline looma uusi lahendusi ja tehnoloogiaid ning andma energiatõhususega seotud eksperthinnanguid keeru ...

  Awarding bodyEesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus

  Category: Qualifications Location: Estonia
 4. Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8

  Hüdrotehnikainsener tegutseb keskastmejuhi, tippjuhi või kitsama ametiala spetsialistina hüdrotehniliste ehitiste ja seadmete kavandamisel, rajamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel ning hüdrotehniliste ehitiste ja seadmete lammutamisel. Hüdrotehnikainseneride ülesanne on ehitustehniliste ja tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning projektlahenduste realiseerimine, pidades silmas tööohutust ja töötervishoidu, keskkonnahoidu ning sotsiaalseid, majanduslikke ja eetilisi aspekte. Kutsestandard sisaldab 8. taseme volitatud hüdrotehnikainseneri kutsekirjeldust ja -nõudeid. Kõigi ehitusvaldkonnainseneride kutsetasemete üldiseloomustust vt lisast 2. Volitatud hüdrotehnikainsener (EKR 8.tase) peab olema võimeline iseseisvalt töötama keerulistes ja ettearvamatutes olukordades ning vastutama nii enda kui ka töörühmade töö tulemuste eest. Tööülesannete täitmisega kaasneb ressursside jagamine ja teiste töö juhtimine. ...

  Awarding bodyEesti Ehitusinseneride Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 5. Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8

  Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener (edaspidi KVJ-insener) tegutseb keskastmejuhi, tippjuhi või kitsama ametiala spetsialistina hoonete kütte, ventilatsiooni ja jahutussüsteemide ning nendega seonduvate paigaldiste (edaspidi sisekliima tagamise süsteemid) kavandamisel, püstitamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel, samuti süsteemide lammutustöödel (ehitusseaduse mõistes). KVJ-inseneri ülesanne on sisekliima tagamiseks ette nähtud tehniliste lahenduste väljatöötamine ja väljatöötatud projektlahenduste realiseerimine, pidades silmas sotsiaalseid, majanduslikke ja eetilisi aspekte, keskkonnahoidu ning tööohutust ja töötervishoidu. Kutsestandard sisaldab 8. taseme volitatud KVJ-inseneri kutsekirjeldust ja -nõudeid. Kõigi ehitusvaldkonna inseneride kutsetasemete üldiseloomustust vt lisast 2. Volitatud KVJ-insener (EKR 8. tase) peab olema võimeline iseseisvalt töötama juhtiva spetsialisti, juhtiva projektijuhi või teadlase-uurijana keerukate sisekliima tagamise lahenduste väljatöötamisel ja realiseerimisel, vastutades nii enda, töörühmade kui ka ettevõtete või selle allüksuse töö tulemuste eest. Tööülesannete täitmisega kaasneb ressursi jagamine ja teiste töö juhtimine. Volitatud insenerilt eeldatakse sünteesimist ja arendustööd teatud kitsamal eri- ja/või ametialal. KVJ-inseneri osakutse korral kehtib eeltoodu ainult spetsialiseerumise ulatuses ja käesoleva standardi mõistes tähendab spetsialiseerumine alleriala kütte, ventilatsioon ja jahutus ühte komponenti (n. küte) ...

  Awarding bodyEesti Ehitusinseneride Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 6. Volitatud maastikuarhitekt, tase 7

  Maastikuarhitektuuri objektiks on maastik ehk kogu välisruum. Maastikuarhitekt tegeleb nii ehitatud, ehitatava kui ka looduskeskkonnaga kõikjal, olenemata selle tegelikust seisundist või juriidilisest staatusest. Maastikuarhitekti töö eesmärk on maastiku kui välisruumi ruumilise terviklahenduse väljatöötamine. Ta kavandab meetmeid ja tegevusi keskkonna edendamiseks, planeerimiseks, loomiseks või taastamiseks, võttes sealjuures arvesse kultuurilisi, sotsiaalseid, majanduslikke, tehnilisi, ohutusalaseid, keskkonnasäästlikke ja ökoloogilisi aspekte. Maastikuarhitekti poolset välisruumi projekteerimist käsitletatakse arhitektuurse projekteerimisena. Maastikuarhitekti pädevust nõudvad enamlevinud välisruumi ehitusprojekti arhitektuuri osa¹ koostamise objektid on: - tee- ja tänavaruum ning seotud rajatis; - hoonetega seotud või eraldiseisev väljak ja plats; - elamupiirkonna, korterelamu, kooli, lasteaia jm õueala, sisehoov, siseaed, katusaed; - ühiskondlike-, tootmis- ja põllumajandushoone ja -rajatise ümbrus; haljak, aed, park, haljasala, linnamets; - mängu- ja spordiväljak ja seotud spordi- ja puhkerajatis, staadioni välisala, matka- ja õpperada, virgestusala, keskkonnahariduslik ala; - olulist välisruumi arhitektuurilist projekteerimist nõudev taristuobjekt, nagu näiteks niisutus- ja kuivendusrajatis; - kaitseistandus tee, tootmisala jne ääres; - veekogu kaldaala, suplusala, ujumiskoht, promenaad, kaldakindlustusrajatis vm kaldal asuva ehitise teenindamiseks vajalik avalikus veekogus asuv rajatis; - supelranda tee ...

  Awarding bodyEesti Maastikuarhitektide Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 7. Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8

  Maastikuarhitektuuri objektiks on maastik ehk kogu välisruum. Maastikuarhitekt tegeleb nii ehitatud, ehitatava kui ka looduskeskkonnaga kõikjal, olenemata selle tegelikust seisundist või juriidilisest staatusest. Maastikuarhitekti töö eesmärk on maastiku kui välisruumi ruumilise terviklahenduse väljatöötamine. Ta kavandab meetmeid ja tegevusi keskkonna edendamiseks, planeerimiseks, loomiseks või taastamiseks, võttes sealjuures arvesse kultuurilisi, sotsiaalseid, majanduslikke, tehnilisi, ohutusalaseid, keskkonnasäästlikke ja ökoloogilisi aspekte. Maastikuarhitekti poolset välisruumi projekteerimist käsitletatakse arhitektuurse projekteerimisena. Maastikuarhitekti pädevust nõudvad enamlevinud välisruumi ehitusprojekti arhitektuuri osa¹ koostamise objektid on: - tee- ja tänavaruum ning seotud rajatis; - hoonetega seotud või eraldiseisev väljak ja plats; - elamupiirkonna, korterelamu, kooli, lasteaia jm õueala, sisehoov, siseaed, katusaed; - ühiskondlike-, tootmis- ja põllumajandushoone ja -rajatise ümbrus; haljak, aed, park, haljasala, linnamets; - mängu- ja spordiväljak ja seotud spordi- ja puhkerajatis, staadioni välisala, matka- ja õpperada, virgestusala, keskkonnahariduslik ala; - olulist välisruumi arhitektuurilist projekteerimist nõudev taristuobjekt, nagu näiteks niisutus- ja kuivendusrajatis; - kaitseistandus tee, tootmisala jne ääres; - veekogu kaldaala, suplusala, ujumiskoht, promenaad, kaldakindlustusrajatis vm kaldal asuva ehitise teenindamiseks vajalik avalikus veekogus asuv rajatis; - supelranda tee ...

  Awarding bodyEesti Maastikuarhitektide Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 8. Volitatud mehaanikainsener, tase 8

  Mehaanikainsenerid on spetsialistid, kellel on teadmised ja oskused mehaanika valdkonnas erinevate insener-tehniliste ülesannete määratlemiseks ja lahendamiseks majanduslikult vastuvõetaval ning keskkonnasõbralikul moel, mis on ohutud ja ühiskondlikult aktsepteeritavad. Mehaanikainsenerid peavad tegutsema vastavalt kõrgele moraalile ja eetikanormidele ning järgima jätkusuutliku arengu põhimõtet. Mehaanikainseneridel on valmisolek töötada interdistsiplinaarses meeskonnas koos soojustehnika-, transporditehnika- ja mehhatroonikainseneridega. Volitatud mehaanikainsener suudab loominguliselt lahendada keerulisi probleeme ja anda neile eksperthinnanguid. Ta loob uusi teadmisi, tooteid ja tehnoloogiaid. Ta on vastutav spetsialist, kes iseseisvalt arendab ja projekteerib keerulisi seadmeid, aparatuuri, tehnoloogiaid ja tootmissüsteeme. Volitatud mehaanikainseneril on põhjalikud teadmised valdkonna tootearendusest, tootmistehnoloogiatest, seadmete remondist ja hooldusest, keskkonnakaitsest, seadusandlusest, masinaehituslike tootmissüsteemide toimimisest ja käitamisest, ta on oma teadmisi perioodiliselt täiendanud. Volitatud mehaanikainseneril on laialdased teadmised ja oskused valdkonna ärilistes aspektides, ta oskab rakendada oma teadmisi töötajate ja kollektiivide juhtimisel, mis eeldab head suhtlemisoskust. Ta vastutab oma ja töörühma töö tulemuste eest. Teised mehaanikainseneride kutsed: Mehaanikainsener, tase 6 esmane kutse Mehaanikainsener, tase 6 Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 esmane kutse Diplo ...

  Awarding bodyEesti Mehaanikainseneride Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 9. Volitatud mäeinsener, tase 8

  8. taseme volitatud mäeinseneri tegevuse eesmärk on tagada maavarade ohutu, keskkonnasäästlik ja efektiivne kaevandamine ja töötlemine. Volitatud mäeinsener on laiaulatuslike teadmiste ja kogemustega tippspetsialist-ekspert, kes plaanib ja juhib maavarade kaevandamisega seotud protsesse sh peal- ja allmaa markšeiderimõõdistusi. Tema roll on käigus hoida ja täiustada tehnoloogiaid, luua uusi teadmisi ja tehnoloogiaid, koostada normatiivdokumente ning teha ekspertiise ja auditeid. Juhina töötades vastutab ta üksuse või organisatsiooni strateegilise tegevuse eest. Ta on valmis töötama meeskonnas koos sidusvaldkondade (ehitus, geoloogia, mehaanika) inseneride ja spetsialistidega. ...

  Awarding bodyEesti Mäeselts

  Category: Qualifications Location: Estonia
 10. Volitatud raudteeinsener, tase 8

  Raudteeinseneride töö eesmärk on kavandada, korraldada ja tagada ohutu reisijate ja kaubavedu raudteel. Raudteeinsenerid on kõrgharidusega tehnika- ja/või tehnoloogiaspetsialistid või juhid, kes töötavad raudteeinfrastruktuuri majandamise, raudteeveoteenuste osutamise ning raudteeveeremi (edaspidi veeremi) kasutamise ja raudteerajatiste ehitamisega tegelevates ettevõtetes ja asutustes. Raudteeinsenerid on valmis töötama interdistsiplinaarses meeskonnas koos raudteeehitus-, mehaanika- ja transpordiinseneride ning logistikutega. Volitatud raudteeinsener, tase 8 8. taseme volitatud raudteeinsener on laiaulatuslike teadmiste ja kogemustega, valdkonnast tervikpilti omav tippspetsialist-ekspert. Ta rakendab inseneriteadmisi, mõistmist ja loovust olemasolevate tehnoloogiate käigus hoidmisel ja täiustamisel või uute raudteesüsteemide ja tehnoloogiate väljatöötamisel oma spetsialiseerumise valdkonnas (ehitamine sh projekteerimine, järelevalve ja, auditeerimine, raudteeliikluse korraldamine jm). Volitatud raudteeinsener töötab iseseisvalt meisterlikkust nõudvates keerulistes, piiritlemata ja uut strateegilist käsitlust vajavates olukordades. Juhina vastutab ta üksuse või organisatsiooni strateegilise tegevuse eest. 8. taseme volitatud raudteeinsener, tase 8 spetsialiseerub valikuliselt kitsamale töövaldkonnale (erialale) ning ametialale (allerialale) vt p A.2. Seotud kutsed: Raudteeinsener, tase 6; Diplomeeritud raudteeinsener, tase 7. Raudteeinseneride kutsetasemete kirjeldusi ja profiile vt lisast 1. ...

  Awarding bodySihtasutus Raudteekutsed

  Category: Qualifications Location: Estonia

Pages