• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 3104 items
 1. Multimedija

  Interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Fakulteta za računalništvo in informatiko in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Temeljni cilji študijskega programa so podati tehnične in ne-tehnične aspekte področja multimedije ter njihovo medsebojno sinergijo: podati sistemska znanja s področij telekomunikacij in računalništva, usposobiti študente za analiziranje problemov, iskanje relevantnih virov in kritično presojo pridobljenih informacij, usposobiti študente za načrtovanje in izvedbo multimedijskih rešitev, tako s tehničnih kot tudi z uporabniških vidikov, podati znanja s področja razvoja programske opreme, podati znanja s področij analize, odkrivanja in vizualizacije podatkov oz. informacij, Interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Multimedija podati znanja s področja analize in obdelave multimedijskih vsebin, usposobiti študente za timsko delo s strokovnjaki s tehniških in ne-tehniških področij, vključujoč sposobnost aktivnega sporazumevanja v pisni ali ustni obliki. Zagotavljanje kakovostnega znanja s področja je neposredno preverljiv cilj, povezan z učnimi izidi študentov. Na podlagi uspešnosti zaključevanja študija bomo lahko realno ocenili njuno izpolnjevanje. V roku nekaj let po zaključku študija prve generacije magistrantov pa bo tudi mogoče neposredno preverjati zaposljivost magistrantov tega študijskega programa. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enov ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (Faculty of Computer and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Zdravstvena nega (Nursing)

  Študijski program druge stopnje je nadgradnja visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega in je oblikovan v skladu z bolonjskimi usmeritvami. Program omogoča poglabljanje in nadgradnjo že pridobljenih kompetenc in sposobnosti ter študenta usposobi za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju. Splošni cilj študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega je promoviranje, razvijanje in udejanjanje na dokazih temelječe prakse zdravstvene nege. Študent v času študija razvija sposobnosti za ustrezno odzivanje na kompleksne in spreminjajoče se potrebe v zdravstveni obravnavi zdrave in bolne populacije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za zdravstvo Angele Boškin (Angela Boškin Faculty of Health care)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Zdravstvene vede (Health Sciences)

  Študijski program tretje stopnje, doktorski študij Zdravstvene vede je namenjen pridobivanju znanj, kompetenc in sposobnosti za reševanje najzahtevnejših raziskovalnih in razvojnih problemov na področju zdravstvenih ved. Zahtevnost študija in njegove splošne in specifične kompetence so na najvišji zahtevnostni ravni glede na evropsko ogrodje kvalifikacij. Doktorski študij Zdravstvene vede ima tri smeri ali znanstvena področja: Zdravstvena nega, Promocija zdravja in Zdravstveni management. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za zdravstvo Angele Boškin (Angela Boškin Faculty of Health Care)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Zdravstveni turizem

  Z visokošolskim študijskim programom pridobi diplomant naslednje temeljne kompetence: oblikovanje novih proizvodov zdraviliškega in medicinskega turizma, ustvarjanje inovativne kombinacije zdravstvene preventive, rehabilitacije in pospeševanja zdravja in turizma. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameVisoka šola za hotelirstvo in turizem Bled (College of hospitality and tourism management Bled)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Evropski regionalni management (European regional management)

  Predmetnospecifične kompetence: poznavanje in razumevanje razvojnih etap evropskih integracij ter ciljev in instrumentov trajnostnih razvojnih politik, programov, institucij in mrež EU; poznavanje sodobnih konceptov urbanega, lokalnega in regionalnega razvoja in usposobljenost za sodelovanje pri pripravi razvojnih programov; širok pogled na pripravo razvojnih projektov iz ekonomskega, strateškega in upravljavskega vidika; poznavanje principov, zakonitosti oz. modelov finančnega vodenja EU projektov; poznavanje vloge in pomena povezanega komuniciranja v okviru sodobnega vodenja projektov, medkulturnih razlik, lobiranja in pogajalskih procesov; zmožnost zasnove, priprave in uvedbe regionalnih razvojnih projektov, ob upoštevanju sodobnih trendov sodelovanja različnih deležnikov; usposobljenost ravnanja in delovanja v skladu s temeljnimi atributi poslovne in poklicne etike ter poslovne odličnosti v različnih organizacijskih sistemih in timih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAREMA - Visoka šola za regionalni management Rogaška Slatina (AREMA - Academy for regional...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Inženiring in avtomobilska industrija (Engineering and Automotive Industry)

  Temeljni cilj podiplomskega magistrskega študijskega programa Inženiring in avtomobilska industrija je izobraziti visoko strokovni kader za razvojno – raziskovalno delo na področju razvojnega inženiringa, razvoja proizvodov in tehnologij, trženja in avtomobilske energetike. Diplomant bo obvladoval tudi strateško delo na področjih razvoja, tehnologije in proizvodnje. Diplomant magistrskega študija se bo izobrazil za samostojno visoko razvojno raziskovalno delo na področjih okolju prijaznih energetskih sistemov ter za razvoj informacijskih in elektronskih nadzornih sistemov v avtomobilih, kot so: metode razvoja izdelkov, procesov in inovacij ter sočasnega inženiringa. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (Faculty of Industrial Engineering, Novo mesto)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Management transportne logistike (Management of transport logistics)

  Predmetnospecifične kompetence: usposobljenost za strokovno analizo in sintezo rešitev ter posledic v transportnih in logističnih procesih; razumevanje soodvisnosti med tehnologijo in tehničnimi karakteristikami transportnih sredstev in infrastrukture; sprejemanje in reševanje okoljevarstvenih in zaščitnih ukrepov v delovnem okolju; širok pogled na timsko delo in komunikacijo v timu in izven tima; opravljanje neposrednih delovnih nalog v podjetjih z dejavnostjo transporta in transportne logistike ter v spremljajočih dejavnostih; usposobljenost za upravljanje malih podjetij z dejavnostjo transporta in transportne logistike; reševanje enostavnih tekočih tehničnih, tehnoloških, organizacijskih, ekonomskih, pravnih in drugih problemov v procesih transportnih in logističnih storitev; sprejemanje interdisciplinarnega strokovnega znanja s področja logistike; managementa, informacijsko-komunikacijske tehnologije, prava in drugih področij; obvladovanje dobavnih in nabavnih verig; delovanje v globalnih logističnih verigah; usposobljenost ravnanja in delovanja v skladu s temeljnimi atributi poslovne in poklicne etike ter poslovne odličnosti v različnih organizacijskih sistemih in timih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAREMA - Visoka šola za regionalni management Rogaška Slatina (AREMA - Academy for regional...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Marketing in prodaja (Marketing and Sales)

  Podiplomski magistrski program Marketing in prodaja se osredotoča na dve poslovni področji - marketing in prodajo, njuno soodvisnost in prepletenost v stalno se spreminjajočem, globalno konkurenčnem poslovnem okolju, know-how za prilagajanje podjetij na te spremembe in usmerjenost v prakso z delom na študijah primerov in lastnih projektih. Z edinstvenimi vsebinami s področja psihologije prodaje, upravljanja odnosov s strankami, korporativnega komuniciranja, spletnega marketinga, kreativnosti in inovativnosti, pa tudi spoznavanja najnovejših strategij tehnik in prodaje bo podjetje bolj konkurenčno. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameDOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (DOBA Faculty of Applied ...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Paliativna oskrba (Palliative Care)

  Predmetno-specifične kompetence, ki jih pridobijo diplomanti v okviru obveznih predmetov študijskega programa so: usposobljenost za strokovno utemeljeno prepoznavanje in razumevanje paliativne oskrbe; sposobnost za kritično razmišljanje o razvoju paliativne oskrbe pri nas in v evropskem prostoru; poznavanje potreb starajočega prebivalstva, analitične veščine in veščine reševanja večine geriatričnih sindromov v sodelovanju z družino in drugimi člani tima; znanje poiskati relevantno literaturo, in oblikovati in izdelati aplikativni raziskovalni projekt s področja paliativne oskrbe in aplicirati dokaze v klinično okolje; poznavanje različnih filozofskih pristopov, ki so pomembni za paliativno oskrbo; poznavanje pojma ocenjevanja v paliativni oskrbi in njegovo izvajanje v kompleksnih situacijah; sposobnost vpeljave ocenjevanja in A-inštrumentov v zdravstvene/socialne in druge organizacije, skrb za nadaljnji razvoj ocenjevanja in inštrumentov; poznavanje inštrumentov kakovosti v paliativni oskrbi in sposobnost razpravljanja o njihovi koristi v praksi; poznavanje Liverpoolske klinične poti; sposobnost vključevanja oskrbe svojcev v paliativno oskrbo; sposobnost uporabe hitrih testov funkcionalnosti starejše osebe in ocenjevanja tveganja za nastanek osteoporotičnih zlomov; poznavanje najpogostejših kroničnih, neozdravljivih bolezni in sposobnost za prepoznavo simptomov, ki zahtevajo paliativno oskrbo; usposobljenost za prepoznavo stadija bolezni, ko se veča potreba po paliativni oskrbi; sposobnost ugotavljanja paciento ...

  Provider NameVisoka zdravstvena šola v Celju (College of Nursing in Celje)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Poslovne vede II

  Magistrski program Poslovne vede je nadgradnja univerzitetnega programa, magistrantom pa prinaša boljše izhodišče za začetek poklicne kariere ali nadaljevanje na doktorskem študiju v EU. Poudarki in kompetence programa so: spodbujanje etičnega odločnja, krepitev sposobnosti javnega nastopanja, spodbujanje samostojnega in timskega dela, krepitev znanja poslovne angleščine, pestra paleta izbirnih predmetov, sodelovanje v mednarodnih izmenjavah (ERASMUS+ in CEEPUS), specializirana knjižnica s področij podjetništva, filozofije, etike, prava, ekonomije in financ, sodelovanje v okviru največje svetovne mreže katoliških univerz FIUC. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za poslovne vede (Faculty of business studies)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages