• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1251 items
 1. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma, Helsinki, hallintotieteiden maisteri (2 v)

  Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelman pääaineopinnot koostuvat viidestä pääteemasta, joita ovat johtaminen, hyvinvointiyhteiskunnan kompleksisuus, talous, henkilöstö ja osallisuus.Ohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille erinomaiset valmiudet johtaa, suunnitella, koordinoida ja kehittää sosiaali- ja terveysorganisaatioita ja niiden palvelutuotantoa. Opinnot tuottavat kyvyn tunnistaa ja reagoida sosiaali- ja terveysjärjestelmien kasvaviin haasteisiin. Oppiaineessa on jatkuvasti panostettu uusien ja monipuolisten opetusmenetelmien soveltamiseen, joissa korostuu vuorovaikutus ja opiskelijoiden omatoimisuus. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopiskelijat toimivat aidosti osana tutkimusyhteisöä. Oppiaineen laajat työelämäyhteydet näkyvät niin tutkimuksessa kuin opetuksessa. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Philosophy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Viestinnän monialainen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2v)

  Suuntautumisvaihtoehdossa organisaatioiden viestintä tarkastellaan viestinnän roolia organisaatioissa sekä pohditaan organisaatioiden viestintäongelmia ja niiden ratkaisuja. Organisaatioiden viestintää tarkastellaan monitieteisesti mm. strategisen viestinnän, muutosviestinnän, kriisiviestinnän ja suhdetoiminnan näkökulmista, joita yhdistetään kielen- ja diskurssintutkimuksellisiin lähestymistapoihin. Tutustu opinto-oppaaseen http://www.uva.fi/fi/for/student/materials/handbooks/languages_and_communication/handbook2014/040_vima_org.pdf Suuntautumisvaihtoehto digitaalinen media antaa opiskelijalle valmiuksia verkkoviestintään liittyviin ja journalistista osaamista painottaviin työtehtäviin. Digitaalista mediaa tarkastellaan erityisesti käyttäjän ja osin myös suunnittelun näkökulmasta. Suuntautumisvaihtoehto pohjautuu mediatutkimuksen teorioihin, ja tutkimuksessa tarkastelun kohteita ovat muun muassa sosiaalinen media, blogit ja digitaaliset pelit. Katso opinto-opashttp://www.uva.fi/fi/for/student/materials/handbooks/languages_and_communication/handbook2014/041_vima_dig.pdf Ohjelmassa sovelletaan erilaisia opetus- ja oppimismenetelmiä sekä lähi- että verkko-opiskelussa. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Philosophy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Viestintätieteiden kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

  Koulutusohjelman ydin on laaja-alaisen viestintänäkemyksen välittäminen opiskelijoille. Viestinnän opinnoissa otetaan huomioon viestien sisällön ja muodon lisäksi myös viestintätilanne sekä teknologia, digitaalinen media, jonka varaan ihmisten välinen vuorovaikutus usein rakentuu. Ohjelmassa yhdistetään erikoisala- ja organisaatioviestinnän, mediatutkimuksen ja pelitutkimuksen sisältöjä monitieteisesti uutta arvoa luovalla tavalla. Teoreettinen osaaminen yhdistyy luontevasti viestintä- ja mediataitojen oppimiseen. Digitaalisuus on olennainen osa oppimista: se on sekä väline että analyyttisen tarkastelun kohde. Koulutusohjelman perustaa täydennetään liiketoimintaosaamisen ja kansainvälisiä valmiuksia kehit­tävien opintojen avulla. Koulutusohjelmassa on moduulirakenne: moduulien ydinkurssit ovat kaikille yhteisiä, ja sen lisäksi opiskelija voi valita, mitkä moduulit suorittaa kokonaan. Ohjelma tarjoaa siis sekä laaja-alaisen pohjan että mahdollisuuden erikoistua jollekin viestinnän osa-alueelle. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Philosophy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Aluetiede, hallintotieteiden maisteri (2v)

  Aluetiede on soveltavaa maantiedettä, jossa yhteiskuntaa tarkastellaan alueellisen näkökulman kautta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi yksittäisen kunnan tai vaikkapa kokonaisen valtion toimintojen tarkastelua. Tulevien aluetieteilijöiden asiantuntemusta käytetään ihmisten arkiympäristöjen kehittämisessä. Tällöin katse suunnataan usein elinkeinoihin, yrityksiin ja verkostojen rooliin, missä julkis-, yksityis- sekä vapaaehtoistoimijoiden välinen yhteistyö korostuu. Aluetieteen opinnot antavat monipuolisen kuvan yritysten ja julkisten organisaatioiden toiminnan alueellisista piirteistä, rakenteista ja kehityksestä. Opintojen aikana tutustutaan muun muassa paikkojen merkitykseen, ympäristökysymyksiin sekä liikennejärjestelmiin. Aluetieteen opinnot perehdyttävät opiskelijan myös alueellisen ja paikallisen kehittämisen ajankohtaisiin teorioihin, aluekehittämisen monitasoiseen järjestelmään ja käytännön aluekehitystyöhön. Aluetieteen opetuksen ja tutkimuksen painopisteet ovat aluetalous, aluekehittäminen sekä ympäristö ja paikallisuus ihmisten arkielämässä. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Philosophy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

  Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot sisältävät kaikille yhteisiä opintoja, pääaineopintoja, viestintä- ja kieliopintoja sekä yhden tai useamman oppiaineen muodostamia opintokokonaisuuksia. Kandidaatin tutkintoon kuuluvat myös liiketoimintaosaamis- ja kansainvälistymisopinnot. Ensimmäisen vuoden aikana tulevat tutuiksi hallintotieteiden oppiaineet. Tarjolla on mm. seuraavia opintojaksoja: Aluekehittämisen monitasoinen järjestelmä, Esimiestyö ja johtajuus, Oikeus yhteiskunnassa, Hyvinvointipalvelujen hallinto sekä Etiikka ja yhteiskuntafilosofia. Opintojaksoilla hyödynnetään sosiaalista mediaa ja verkko-opetusta. Ryhmätyöt, monimuotoiset luennot ja ongelmalähtöiset keskustelutehtävät kannustavat opiskelijoita vuorovaikutukseen opettajien, virastojen, yritysten ja toisten opiskelijoiden kanssa. Tämä kehittää työelämässä tärkeitä yhteistyö-, argumentointi- ja esiintymistaitoja. Monilla kursseilla harjoitellaan myös konkreettisia työelämän päätöksentekotilanteita. Opiskelijat hankkivat tietoa opintojen kuluessa eri tiedonhankintatavoilla virastoista, yhdistyksistä ja yrityksistä. Näistä yhteyksistä on merkittävää hyötyä opiskelijoille työpaikkaa hakiessa. Hallintotieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu harjoittelujakso, joka on avannut useille opiskelijoille työmahdollisuuksia samassa organisaatiossa. Opintoja kehitetään työelämän muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Voit tutustua tarkemmin opintoihin hallintotieteiden opinto-oppaan. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Philosophy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Julkisjohtaminen, hallintotieteiden maisteri (2v)

  Julkisjohtaminen syventyy oppiaineena organisaatioiden, johtamisen ja esimiestyön kysymyksiin. Opintojen ydinsisällöt muodostavat esimiehenä toimimiseen, päätöksentekoon, kansalaisten palvelemiseen, eettiseen johtamiseen, talous­osaamiseen ja tutkimusvalmiuksien kartuttamiseen tähtäävistä opinnoista. Opiskelijat saavat kattavat valmiudet ymmärtää, tehdä itse ja hyödyntää tieteellistä tutkimusta ja sen tuloksia valitsemallaan uralla. Opetuksessa lomittuvat suomen ja englannin kieli, mikä osaltaan tukee opiskelijan kansainvälistymisvalmiuksia. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Philosophy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma, Helsinki, hallintotieteiden maisteri (2 v)

  Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelman pääaineopinnot koostuvat viidestä pääteemasta, joita ovat johtaminen, hyvinvointiyhteiskunnan kompleksisuus, talous, henkilöstö ja osallisuus.Ohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille erinomaiset valmiudet johtaa, suunnitella, koordinoida ja kehittää sosiaali- ja terveysorganisaatioita ja niiden palvelutuotantoa. Opinnot tuottavat kyvyn tunnistaa ja reagoida sosiaali- ja terveysjärjestelmien kasvaviin haasteisiin. Oppiaineessa on jatkuvasti panostettu uusien ja monipuolisten opetusmenetelmien soveltamiseen, joissa korostuu vuorovaikutus ja opiskelijoiden omatoimisuus. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopiskelijat toimivat aidosti osana tutkimusyhteisöä. Oppiaineen laajat työelämäyhteydet näkyvät niin tutkimuksessa kuin opetuksessa. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Philosophy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Tekninen viestintä, filosofian maisteri (2v)

  Pääaine viestintätieteet: Viestintätieteiden opinnoissa teknistä viestintää lähestytään teknisen informaation tuottamisen, välittämisen ja vastaanottamisen näkökulmista. Tietotekniikan opinnoissa teknistä viestintää lähestytään tiedon tallentamisen ja käsittelyn suunnittelun, järjestämisen ja hallinnan näkökulmista. Yhteisten opintojen keskeisiä teemoja ovat käytettävyys ja käyttäjälähtöisyys. Tietotekniikan opinnoissa pohditaan mm. sitä, miten erilaiset tietojärjestelmät ovat mahdollisimman käytettäviä, kun taas viestintätieteiden opinnoissa tarkastellaan mm. sitä, miten erilaisista tietojärjestelmistä viestitään ymmärrettävästi ja tarkoituksenmukaisesti erilaisille käyttäjille. Tarkasteltavia järjestelmiä voivat olla esimerkiksi sähköiseen kaupankäyntiin tai dokumenttien hallintaan liittyvät järjestelmät. Kauppatieteiden opinnot tuovat mukaan liiketoiminnallisen näkökulman, esimerkiksi sen, miten erilaisilla järjestelmillä voidaan tukea ja kehittää liiketoimintaa. Terminologian suuntautumisvaihtoehto: Teknisen viestinnän terminologian suuntautumisvaihtoehto (pääaineena soveltava kielitiede) tarjoaa kielisuuntautuneille opiskelijoille vaihtoehdon, jossa yhdistyvät kielet, viestintätieteet, tietotekniikka ja kauppatieteet. Vahva viestinnällinen ja terminologisten menetelmien osaaminen, monipuolinen kielitaito, hyvät tietotekniset taidot ja liike-elämän tuntemus ovat keskeisiä teknisen viestinnän alalla tarvittavia taitoja, joita myös nykytyöelämä edellyttää valmistuvalta. Suuntautumisvaihtoehdossa on vahvasti ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Philosophy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma, viestintätieteiden pääaine, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

  Kolmivuotisessa kandidaattiohjelmassa tarkastelet kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä monitieteellisestä näkökulmasta. Ohjelmassa voit opiskella erikoisalaviestintää, diskurssintutkimusta, digitaalista viestintää, mediatutkimusta ja teknistä viestintää. Ohjelma perustuu ajatukseen siitä, että erilaiset ammatit sekä jatkuvasti kehittyvät viestintävälineet luovat paitsi uusia mahdollisuuksia myös haasteita kielenkäytölle ja viestinnälle nyky-yhteiskunnassa. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Philosophy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma, oikeustieteen maisteri (2 v)

  OTM-tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen ylempi korkeakoulututkinto ja sen tavoitteellinen suoritusaika on kaksi vuotta. Opintojen suoritusmuotoja ovat esimerkiksi luentokurssit, ongelmalähtöinen pienryhmäopetus, kirjatentit, seminaariopetus ja tutkielmat. Tiedekunta on kehittänyt opetustaan opiskelijapalautteen ja pedagogisen tutkimuksen perusteella, ja useimmat opintojen suoritusmuodoista edellyttävät sekä opettajalta että opiskelijalta aktiivisuutta, sitoutumista ja läsnäoloa. Osan opinnoista voi suorittaa avoimen yliopiston opinnoilla tai opiskelijavaihdossa tehdyillä opinnoilla. Lisätietoa: www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelu/OTM-tutkinto/otm-tutkinto.htm ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Law

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages