• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 246 items
 1. Defence C3 Systems Manager

  A képzés célja védelmi vezetéstechnikai rendszertervező szakemberek képzése, akik alkalmasak a fegyveres erők, a rend- és katasztrófavédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a védelmi igazgatás, illetve a tágabb értelemben vett védelmi szféra - kiemelten a NATO rendszerekkel együttműködő - vezetéstechnikai (kommunikációs, informatikai, szenzor, navigációs, azonosító, elektronikai hadviselési, fegyverirányítási) rendszerei biztonságos működtetésének tervezésére, szervezésére, irányítására, felügyeletére és ellenőrzésére, valamint az ilyen rendszerek közötti együttműködés feltételeinek biztosítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A védelmi vezetéstechnikai rendszertervező a) tudása - Érti a védelmi vezetéstechnikai szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus műszaki, természet- és társadalomtudományi elméletet és gyakorlatot. - Érti az általános rendszertervezési és -szervezési elveket, szabályokat, összefüggéseket és eljárásokat. - Érti a védelmi vezetéstechnikai szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezekkel összefüggő terminológiát. - Ismeri a védelmi szektor (honvédelem, rendvédelem, katasztrófavédelem) sajátos jellegzetességeit, a szakterületek eljárásrendszereinek alapjait. - Ismeri a védelmi célú kommunikációs rendszerek és eszközök működési elveit, és biztosan alkalmazza e rendszerek tervezési és szervezési módszereit. - Ismeri a védelmi célú informatikai rendszerek ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Közterület-felügyelő

  A képesítéssel rendelkező képes: hatósági intézkedést folytatni védeni a közterület rendjét és tisztaságát alkalmazni a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, és egyéb jogi normákat, valamint a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat ellenőrizni a közterület jogszerű, engedélyhez kötött használatát; segíteni a hajléktalan ellátás alapfeladatait közreműködni az önkormányzati vagyon védelmében, részt venni az önkormányzat közterületi rendezvényein részt venni az önkormányzati tulajdonú közösségi tömegközlekedési eszközök rendeltetésszerű használatának ellenőrzésében ellenőrizni az útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységet, és a súlykorlátozás szabályainak betartását közreműködni az állategészségügyi és állatrendészeti feladatok ellátásában ügyeleti, koordináló feladatokat ellátni a település üzemeltetésében résztvevő szervezetekkel jogszabályi felhatalmazás alapján részt venni a közlekedési szabályszegők, illetve tiltott, közösségellenes magatartást tanúsítók közigazgatási helyszíni bírságolásában, illetve feljelentésében részt venni a szabálysértési és közigazgatási eljárások kezdeményezésében, lefolytatásában, törvény illetve önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben lefoglalást vagy elkobzást kezdeményezni, illetve ruházat, csomag és gépjármű átvizsgálást végreh részt venni a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közrend és a közbiztonság védelmében közreműködni a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében részt venni a térfigyelő rendszerek üzeme ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Magánnyomozó

  A képesítéssel rendelkező képes: a megbízó általi megrendelést áttekinteni, és elvállalni a megbízást vagy elutasítani a kockázatelemzést elvégezni, ajánlatot készíteni erőforrást és időszükségletet meghatározni, a megvalósítást előkészíteni adatokat, információkat begyűjteni, elemezni-értékelni, ezekből következtetéseket levonni személy,és tárgykutatási végzésére irányuló megbízatást teljesíteni nyomozási,ellenőrzési tevékenységet, tanácsadó-javaslattevő munkát végezni bűnmegelőzési felkészítőt tartani kapcsolatot tartani a megbízóval, más magánés jogi személyekkel, hatóságokkal munkaköréhez kapcsolódó technikai,számítástechnikai eszközöket használni hangés képfelvételeket készíteni, ezeket jogszerűen felhasználni adminisztratív jellegű, adatés ügykezelési teendőket szabályszerűen ellátni elvégezni a megbízatással kapcsolatos munkamozzanatokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. védelemgazdasági specialista

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség állományába tartozó, gazdálkodási és gazdálkodásszervezői feladatokat ellátó szakemberek részére az általános gazdálkodási ismeretektől eltérő, a területre jellemző vezetési és szervezési ismeretek elsajátítása, költségvetési gazdálkodás és finanszírozási ismeretek, valamint a specifikus szabályozási ismeretek elsajátítása, a védelemgazdaság módszertani és technikai eszközeinek szisztematikus és szakszerű alkalmazása.A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: problémafelismerő,  -elemző és -megoldó készség javulása a korszerű gazdálkodási, logisztikai és rendszerszervezési ismeretek elsajátítása, döntési képesség, vezetői készség kialakulása, magabiztosság.A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: a védelemgazdasági specialista szakirányú továbbképzési szak elvégzésével, korszerű közgazdasági ismeretek, továbbá a szakhoz kapcsolódó speciális nemzetgazdasági ismeretek elsajátításával a szakon végzett hallgatók alkalmassá válnak az általános ismeretektől eltérő igényű gazdálkodási feladatok végzésére, irányítására, továbbá képesek értelmezni a katonai szervezetekben megvalósuló gazdasági folyamatokat, a folyamatok közgazdaságilag megalapozott szükségességét, valamint a katonai gazdaság és a nemzetgazdaság kapcsolatrendszerét. ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Mozgássérültet segítő kutya kiképzője

  A képesítéssel rendelkező képes: a kutyák egészségvédelmével és jólétével kapcsolatos teendők felmérésére, biztosítására szükség esetén a konfliktushelyzetek megnyugtató kezelésére a megfelelő viselkedésű, a képzésbe bevonható kölyökkutyák kiválasztására alkalmazni a modern kutyakiképzési módszereket (klikkertréning, dummytréning, halti, ignorálás, figyelemelterelés, jutalmazási és büntetési technikák, stb.) különböző fajtájú és személyiségű kutyák magas szintű szocializációja, alapkiképzése, mozgássérült a kutyák hibás viselkedésformáinak korrekciójára megfelelően kommunikálni és együttműködni a kiképzőkkel, a kutyáért jelentkező illetve a kiválasztott kutyával összeszoktatási fázisban lévő mozgássérült kliensekkel illetve a már levizsgázott és utógondozási fázisban lévő mozgássérült kliensekkel az utógondozás során felmerülő képzési kontrollálási problémák szakszerű megoldására ...

  Awarding bodySzociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. biztonságpolitikai (nemzetbiztonsági) elemző

  A szakirányú továbbképzés célja: A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik a megszerzett ismeretek birtokában képesek a biztonságpolitikai/nemzetbiztonsági tevékenység központi elemét képező információk elemzésére-értékelésére, mind a polgári közigazgatásban, mind a politikai, gazdasági, társadalmi, biztonsági, katonai döntéshozatalban résztvevő intézményeknél, szervezeteknél. A szakirányú továbbképzés során megszerzett ismeretek révén a hallgatók képesek lesznek az aktuális – hazai és nemzetközi – társadalmi, gazdasági, biztonságpolitikai folyamatok nemzetbiztonságot érintő összefüggéseinek, hatásainak értékelésére, azok kifejtésére, megjelenítésére.   A szakirányú továbbképzésen végzettek birtokában vannak: -     az alapvető nemzeti és nemzetközi politikai, gazdasági és jogi ismereteknek; -     a nemzetközi biztonságpolitikai helyzet alakulása ismeretének; -     a nemzetbiztonság, a nemzeti értékek és érdekek megfelelő értelmezésének; -     a nemzetbiztonságot érintő stratégiák, koncepciók, elméletek alkalmazási készségének; -     a nemzeti stratégiák, értékek, érdekek és célok ismeretének; -     a társadalom, állam döntéshozatali rendszere ismeretének; -     az információ döntéshozatali rendszerben betöltött jelentősége ismeretének; -     az információ elemzés-értékelés, tájékoztatás rendszere ismeretének; -     a nemzetbiztonsági tevékenység specialitásai ismeretének.   A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmasak: -     a nemzetközi politikai, gazdasági és jogi ismeretek birtokába ...

  Awarding bodyZsigmond Király Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. fogyasztóvédelmi ellenőrző és elemző

  Elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * táplálkozástudományi, gasztronómiai ismeretek, * általános és speciális fogyasztóvédelmi ismeretek, * áruforgalmi ismeretek, * fogyasztóvédelmi jogérvényesítési lehetőségek.   Az oklevelet szerző szakemberek alkalmasak: * táplálkozási és életviteli szaktanácsadásra, * fogyasztóvédelmi hatósági ügyintézői feladatok ellátására, * kis- és nagykereskedelmi áruforgalmi ügyintézésre, * fogyasztói kapcsolattartásra (kifogások, panaszok ügyintézése) kis- és nagykereskedelmi vállalkozásoknál.   Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Az oklevél megszerzése után a hallgatók jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, elsősorban felsőfokú képzésben részesült, minőségirányítási rendszerekben is jártas szakembereket igénylő hazai és nemzetközi élelmiszergyártó és -forgalmazó cégeknél, nagyáruház láncoknál, környezetvédelmi, élelmiszer minőségvizsgáló és élelmiszerbiztonsági laboratóriumoknál, hatóságoknál, valamint oktatási intézményeknél és kutatóintézetekben. A fogyasztóvédelmi elemzés, fogyasztóvédelmi ellenőrzés, minőségirányítás, élelmiszerbiztonság területén szerzett ismeretanyag alkalmassá teszi a későbbiekben szakértői, szaktanácsadási feladatok ellátására hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalati, kutatóintézeti és szakigazgatási szerveknél. ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Disaster Manager in Disaster Management Operational

  Az alapszakon folyó képzés célja olyan, a közszolgálati életpályára szocializálódott, a hivatásrendek közötti együttműködésre képes katasztrófavédelmi szervezők képzése, akik a katasztrófavédelmi szerveknél a hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságnál, a közigazgatási és a gazdasági szerveknél katasztrófavédelmi, tűzvédelmi (tűzoltói), iparbiztonsági feladatok ellátására alkalmasak, ismerik a katasztrófavédelmi, a tűzvédelemi és az iparbiztonsági igazgatásban alkalmazandó jogszabályokat, szabványokat, elveket, eljárásokat és eszközöket. Képesek az adott szervezetben önálló szakmai munkavégzésre, kellő gyakorlat megszerzésével vezetői feladatok ellátására, továbbá olyan mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 7.1. Az alapképzési szakon végzettek ismerik: - a közigazgatási rendszerszemlélet összefüggéseit és a rendészetigazgatási tevékenység ellátásához szükséges általános és speciális szakmai eljárási szabályokat; - a rendészeti igazgatás alapfogalmait és alapelveit, azok gyakorlati alkalmazásának szabályait; - a katasztrófavédelmi szervek és a tűzoltóság szervezeti felépítésének, működésének, munkamódszereinek, szolgálati feladatainak alapvető szabályait, azok összefüggéseit és gyakorlati alkalmazásának módszereit; - a humánerőforrás-gazdálkodás és az egyes szakirányok gazdálkodási alapelveit, azok megvalósításának szabályait; - a hazai és a nemzetközi katasztrófavédelmi szervekkel történő együttműködés sza ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Disaster Manager in Fire Prevention and Rescue Control

  Az alapszakon folyó képzés célja olyan, a közszolgálati életpályára szocializálódott, a hivatásrendek közötti együttműködésre képes katasztrófavédelmi szervezők képzése, akik a katasztrófavédelmi szerveknél a hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságnál, a közigazgatási és a gazdasági szerveknél katasztrófavédelmi, tűzvédelmi (tűzoltói), iparbiztonsági feladatok ellátására alkalmasak, ismerik a katasztrófavédelmi, a tűzvédelemi és az iparbiztonsági igazgatásban alkalmazandó jogszabályokat, szabványokat, elveket, eljárásokat és eszközöket. Képesek az adott szervezetben önálló szakmai munkavégzésre, kellő gyakorlat megszerzésével vezetői feladatok ellátására, továbbá olyan mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 7.1. Az alapképzési szakon végzettek ismerik: - a közigazgatási rendszerszemlélet összefüggéseit és a rendészetigazgatási tevékenység ellátásához szükséges általános és speciális szakmai eljárási szabályokat; - a rendészeti igazgatás alapfogalmait és alapelveit, azok gyakorlati alkalmazásának szabályait; - a katasztrófavédelmi szervek és a tűzoltóság szervezeti felépítésének, működésének, munkamódszereinek, szolgálati feladatainak alapvető szabályait, azok összefüggéseit és gyakorlati alkalmazásának módszereit; - a humánerőforrás-gazdálkodás és az egyes szakirányok gazdálkodási alapelveit, azok megvalósításának szabályait; - a hazai és a nemzetközi katasztrófavédelmi szervekkel történő együttműködés sza ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Disaster Manager in Industry Safety

  Az alapszakon folyó képzés célja olyan, a közszolgálati életpályára szocializálódott, a hivatásrendek közötti együttműködésre képes katasztrófavédelmi szervezők képzése, akik a katasztrófavédelmi szerveknél a hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságnál, a közigazgatási és a gazdasági szerveknél katasztrófavédelmi, tűzvédelmi (tűzoltói), iparbiztonsági feladatok ellátására alkalmasak, ismerik a katasztrófavédelmi, a tűzvédelemi és az iparbiztonsági igazgatásban alkalmazandó jogszabályokat, szabványokat, elveket, eljárásokat és eszközöket. Képesek az adott szervezetben önálló szakmai munkavégzésre, kellő gyakorlat megszerzésével vezetői feladatok ellátására, továbbá olyan mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 7.1. Az alapképzési szakon végzettek ismerik: - a közigazgatási rendszerszemlélet összefüggéseit és a rendészetigazgatási tevékenység ellátásához szükséges általános és speciális szakmai eljárási szabályokat; - a rendészeti igazgatás alapfogalmait és alapelveit, azok gyakorlati alkalmazásának szabályait; - a katasztrófavédelmi szervek és a tűzoltóság szervezeti felépítésének, működésének, munkamódszereinek, szolgálati feladatainak alapvető szabályait, azok összefüggéseit és gyakorlati alkalmazásának módszereit; - a humánerőforrás-gazdálkodás és az egyes szakirányok gazdálkodási alapelveit, azok megvalósításának szabályait; - a hazai és a nemzetközi katasztrófavédelmi szervekkel történő együttműködés sza ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages