• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 156266 items
  1. Računalništvo in spletne tehnologije (Computer Sciences and Web Technologies)

    Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Namen študijskega programa je izobraziti vrhunske inženirje računalništva, ki bodo sposobni razreševati najkompleksnejše probleme iz okvira informacijskih tehnologij in tehnologij svetovnega spleta. Diplomanti bodo imeli strokovno znanje s področja informacijskih tehnologij (računalništvo in dizajnersko računalništvo, programiranje, programski jeziki, spletne aplikacije, poslovni informacijski sistemi, delo z bazami podatkov); metodološko znanje o kvantitativnih (statističnih) in kvalitativnih raziskovalnih metodah; široko znanje s področja družbenih ved o komuniciranju na internetu, o pravnih vidikih poslovanja na internetu ter poslovnih modelih za spletne in mobilne aplikacije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

    Provider NameFakulteta za informacijske študije v Novem mestu (Faculty of Information Studies in Novo mesto)

    Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
  2. Slikarstvo

    Študijski program obsega 60 kreditnih točk po ECTS in traja 1 leto. Magistrski študijski program Slikarstvo je originalen umetniški program, ki je izrazito moderno in projektno zasnovan. Razvil se je na osnovi dolgoletnih izkušenj podiplomskega izobraževanja Šole za risanje in slikanje pred bolonjsko prenovo šolstva. Študent se poglobljeno ukvarja z analizo lastnega dela in ga vrednoti v kontekstu širše historične analize vizualnih medijev; navaja se samostojno umetniško in strokovno delovati v širokem polju moderne umetnosti, tudi s poudarkom na novomedijskih lastnosti, kot so interaktivnost večpredstavnost in postprodukcija. Študent pridobiva teoretičnega in praktičnega znanja za vodenje kompleksnih projektov, v katere je možno vključiti tudi strokovnjake iz drugih področij. Seznanja se z osnovami (samo)promocije in odnosov z javnostmi, ki so potrebni za vodenje zahtevnih projektov ter možnosti uporabe sodobnih komunikacijskih tehnologij in storitev v ta namen. Študentov ustvarjalni potencial se odrazi v realizaciji magistrskega projekta, ki suvereno vstopa v polje umetnosti kot originalna in samosvoja umetniška stvaritev. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

    Provider NameŠola za risanje in slikanje (College of Visual Arts)

    Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
  3. Srednjeevropske študije (Central European studies- joint programe)

    Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Skupni magistrski študijski program druge stopnje Srednjeevropske študije / Joint Master's Degree Study Program Central European Studies izvajajo Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Charles University Prague, Češka; Jagiellonian University Krakow, Poljska; Comenius University Bratislava, Slovaška. Študijski program prinaša sintezo treh dvodisciplinarnih študijev zahodnoslovanskih jezikov. Študenti se ob vpisu odločijo za osnovno kombinacijo dveh jezikov A in B (poljščina, češčina, slovaščina), ki so nadgradnja prvostopenjskih programov in usposabljajo za kompleksnejše in zahtevnejše naloge in potrebe na splošnem humanističnem in družboslovnem področju. Na izbrani jezik A je vezan tudi izbor temeljnih predmetov iz jezikoslovja in književnosti. Jezikovni del študijskega programa omogoča študentom temeljito poznavanje in obvladovanje dveh jezikov, obenem pa ga z upoštevanimi načeli uporabne lingvistike pripravlja na različne vrste prevajanja, s pridobljenimi teoretičnimi osnovami pa tudi za nadaljevanje študija na tretji stopnji. Književno in širše kulturno izročilo ter družbeno stvarnost študentje spoznavajo v razvojnem procesu, ki je uvrščen v širši evropski kontekst, obenem pa osvetljuje tudi povezave s prostorom in zgodovinsko zavestjo posameznih nacionalnih jezikov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univer ...

    Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

    Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
  4. Forenzične preiskave v financah in računovodstvu

    Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Magistrski program nadgrajuje in povezuje znanja s področja računovodstva, ekonomije, poslovodstva, revizorstva, davkov, kazenskega prava, kriminalistike in podobno. Namen magistrskega programa je študentom omogočiti pridobitev nekaterih ozko strokovnih vsebin, pa tudi veliko interdisciplinarnega znanja, ki bo omogočalo visoko kakovostno delo na področju financ in računovodstva, pri presojanju resničnega in poštenega obravnavanja gospodarskih kategorij v listinah, poslovnih knjigah, računovodskih poročilih za poslovne, sodne, nadzorne in druge potrebe. Diplomanti bodo usposobljeni tudi za samostojno opravljanje strokovnih, svetovalnih, organizacijskih, vodstvenih, nadzornih in upravljalskih funkcij za širše področje financ. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

    Provider NameVisoka šola za računovodstvo in finance, Ljubljana (College of accounting and finance)

    Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
  5. Logistika sistemov v ekonomiji (System Logistics in Economics)

    Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Skupni magistrski študijski program Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru in Ekonomske fakultete Subotica Univerza v Novem Sadu ima 2 smeri: Logistika v financah in bančništvu ter Logistika sodobnega poslovanja. Študenti bodo poglobili znanje na širšem strokovnem področju, usposobili se bodo za: iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

    Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (Faculty of Logistics)

    Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
  6. Pravo in management infrastrukture in nepremičnin

    Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin je namenjen vsem tistim, ki želijo pridobiti osnovno znanje interdisciplinarnih ved s področja prava ter managementa infrastrukture in nepremičnin. Cilj programa je prispevati k povečanju števila dodiplomskih študentov na področju prava ter managementa infrastrukture in nepremičnin. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

    Provider NameNova univerza, Evropska pravna fakulteta (New University, European Faculty of Law)

    Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
  7. Računalništvo in matematika (Computer science and mathematics)

    Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Interdisciplinarni univerzitetni študijski program Računalništvo in matematika je namenjen usposabljanju v teoretičnih osnovah računalništva in z njimi povezanimi modernimi vejami diskretne in računalniške matematike. Diplomanti imajo široko pregledno znanje osnov informatike in računalništva in so zmožni obvladovati in kasneje tudi razvijati nove dosežke na tem področju. Ta študij med drugim zagotavlja kontinuiteto na področju produciranja visoko usposobljenih kadrov, ki so potrebni pri delu z novimi tehnologijami, ki jih danes še ne poznamo in ki so sposobni nadaljevati in širiti raziskovalno in inovativno dejavnost na področju računalništva in računalniške matematike. Diplomanti imajo tudi ustrezno predznanje za prehod na nova interdisciplinarna področja, pri katerih je potrebno obvladovanje teoretičnega računalništva in ustreznih matematičnih podlag, kot so na primer nekatere vede s področja biotehnologij (na primer področje genetike in bioinformatike), biomedicine, teoretične kemije itd. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

    Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (Faculty of Mathematics and Physics)

    Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
  8. Evropske pravne študije (European Studies and European Union External Relations)

    Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program obsega temeljne vsebine zunanjih odnosov Evropske unije in tiste vidike Evropske integracije, ki so podlaga za oblikovanje in izvajanje zunanjih odnosov Unije. Zunanji odnosi EU so med najbolj dinamičnimi področji razvoja evropske integracije in med seboj povezujejo politične, socialne, ekonomsko-poslovne, varnostne, obrambne, energetske, okoljevarstvene in podobne interese držav članic in Unije kot celote. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

    Provider NameUniverza v Mariboru, Pravna fakulteta (Faculty of Law)

    Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
  9. Psihosocialna pomoč (Psychosocial Counseling)

    Diplomant psihosocialnega svetovanja je strokovnjak za nudenje temeljne psihosocialne pomoči in nedirektivnega svetovanja. Ta zajema: pomoč v težavnih življenjskih situacijah, čustveno razbremenitev, poglabljanje vpogleda v aktualne težave, krepitev samozaupanja, opolnomočenje za samostojno reševanje problemov, razvijanje socialnih spretnosti, spodbujanje osebnostne rasti. Za izvajanje te pomoči dobi študent med študijem znanja in veščine za vzpostavitev svetovalnega odnosa, izvedbo nedirektivnega intervjuja, razpoznavanje simptomatike duševnih motenj in napotitev k ustreznemu strokovnjaku oziroma na ustrezno institucijo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

    Provider NameFakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (School of advanced social studies)

    Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
  10. Slovakistika (Slovak studies (Combined programme))

    Dvopredmetni študijski program obsega 60 kreditnih točk in traja 2 leti. Diplomanti študijskega programa pridobijo znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih ustrezajo profilu magistra slovakistike. Program omogoča nadgradnjo prvostopenjskega programa Slovakistika kot temeljno izhodišče pridobljenih zmožnosti in usposablja za kompleksne, zahtevne, vodilne in ustvarjalne naloge in potrebe na jezikovnem, besedilnem, kulturnem in medkulturnem področju. Gre za študijski program, ki zagotavlja diplomantom teoretične in strokovne osnove za učinkovito in sistematično reševanje konkretnih strokovnih problemov, uvaja diplomante v samostojno raziskovanje. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

    Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

    Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages