• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 246 items
 1. Bachelor Degree of Fire Officers. Hellenic Fire Officers School. Hellenic Fire Academy.

  The purpose of the Hellenic Fire Officers School is to provide to the Fire Brigade (F.B.) Permanent Officers, suitable educated and trained, in order to cover its needs, produce knowledge and advance research around the firefighting science and technology, and the management of crises and of natural and anthropogenic (technological) disasters, while supporting the operations of the F.B. with the available means and personnel.Students, following graduation shall be capable of the following: Knowledge:- Identity and understand the principles of the firefighting science and technology, and of managing crises and natural and anthropogenic (technological) disasters, while understanding and interpreting the clauses of the relevant current law.         - Identify and understand the principles of the relevant theoretical, positive, and applied sciences. - Discern and specify the numerous subjects and responsibilities of the Fire Brigade and describe practices relevant to firefighting and crisis management.                                  - Identify the parts and the rules of operation of all firefighting means and equipment used by the Fire Brigade.                    - Understand the basic principles of management.                              Skills - Competencies:                                         - Organize and plan issues falling into the competence of firefighting – crisis management.                                                       - Conduct their interrogation duties within the context of the compet ...

  Awarding bodyFIRE SERVICE ACADEMY: a. School of Junior Fire Officers. b. School of Senior Fire Officers. c....

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. Post-secondary and not Higher Education Degree of Firefighter. Hellenic Firefighters School. Hellenic Fire Academy.

  Students after graduation:Knowledge:- have specialized knowledge of the objects of positive, applied, technological, social, humanities and theoretical sciences which are taught in school and which include all scientific courses that support in terms of knowledge the theoretical and practical fire-officer training / training for crisis management.- have theoretical, technical and practical knowledge and skills as well as practice and implementation of fire-officer - crisis management science and technology, within the operational environment.- can recognize the parts and rules of handling all fire-fighting appliances and equipment used by the Fire Brigade.Skills-Capacities:- Develop and improve the skill in the use of fire extinguishing equipment, vehicles, tools and instruments;- Create a spirit of trust in superiors, colleagues, and in the skills of firefighters themselves;- Maintain and improve their physical condition so that firefighters can respond to difficult and strenuous physical work, consolidate conscious discipline, forge teamwork spirit and fraternal solidarity;- Perform investigative tasks within the competences of the Fire Brigade (e.g. crime of arson etc.);- Use all firefighting resources and means, in accordance with applicable legislation;- Respond to crisis situations and manage them according to their functions;- Communicate with the public, having regard to the protection of society. ...

  Awarding bodyFIRE SERVICE ACADEMY: a. School of Junior Fire Officers. b. School of Senior Fire Officers. c....

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. MSc in Analysis and management of manmade and natural disasters. Fire Officers School of the Hellenic Fire Academy- Technological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace.

  Following graduation, the students shall have specialized knowledge and understanding on the following subjects, which they may put to use in their operation and in practice: Management of Risks, Crises, and Disasters (Disasters and the Environment, Aspects of Disasters, Risk perception and assessment), Social and Financial Consequences of Disasters (Adjustment to Disasters, Disasters and Social – Financial Systems), Natural Processes, Risks and Disasters (Geological Disasters, Torrent – River Flooding, Coastal Disasters, Landslides, Earthquakes, Volcanic Activity, Climate Changes, Weather Disaster, Wildfires (Rural and Forest fires). Environmental Risks and Technological Disasters [Environmental Risks, Technological Disasters, Chemical – Biological – Radiological – Nuclear (CBRN) Threats]; Treatment of electrical – mechanical disasters, Treatment of the spread of oil spills and fires caused by the burning of hydrocarbons, Technical Interventions for the Mitigation of Risk (Identification of Conventional and Historical Monuments, Structure Analysis, Structure Assessment, Technical Structures in case of Earthquake, Works for Mitigating and Diverting Floods, Measures for Protection against Fires (Civil – Forest fires, Protection regulations and works, Medical Planning), Principles of Geoinformatics for Disaster Management (Earth Observation Space Systems, Global Positioning Systems, Geographic Information Systems), EU Civil Protection Mechanism. ...

  Awarding bodyFIRE SERVICE ACADEMY: a. School of Junior Fire Officers. b. School of Senior Fire Officers. c....

  Category: Qualifications Location: Greece
 4. Expert in Security and Defence Policy

  Olyan megalapozott elméleti tudással rendelkező szakemberek képzése, akik megfelelő ismeretekkel rendelkeznek Magyarország biztonság- és védelmi politikájának tervezéséhez, továbbá a védelmi szervezetekben, a központi és a helyi védelmi közigazgatásban szerepet játszó intézmények és szervek működtetéséhez. A mesterfokozattal rendelkezők képesek a NATO valamelyik hivatalos nyelvén kommunikálni, ismerik és készség szinten birtokolják az idegen nyelvű érintkezés - a NATO-ban, illetve az Európai Unióban elvárt - hivatalos formáit. 8.1. A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek: - biztonságelméletek, - biztonsági és védelmi rendszer stratégiai tervezése, értékelése, elemzése, - védelmi szervezetek működése, - biztonság- és védelempolitikai döntéshozatali folyamat ismerete, - döntési alternatívák kidolgozásához szükséges ismeretek. 8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - a komplex biztonságelméleti, stratégiai és katonai ismeretek alkotó alkalmazására, - az elméleti biztonság- és védelempolitikai ismeretek elemző alkalmazására, - a biztonságot fenyegető veszélyek és kockázatok elemzésére és értékelésére, - részvételre a biztonság- és védelempolitikai döntéshozatal folyamataiban, - kellő gyakorlat megszerzése után irányító, vezető beosztások betöltésére a védelmi igazgatás központi, illetve regionális intézményeiben, - feladatok meghatározására a végrehajtó apparátus számára, - a nemzetközi szervezetek és intézmények tevékenységébe való bekapcsolódásra, ismereteik folyamatos fejlesztésére. ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Security Manager

  A képzés célja olyan biztonsági szakemberek képzése, akik együttműködve az állami és az önkormányzati rendészeti, biztonságtechnikai és biztonságszervező szakemberekkel, képesek a vállalkozások integrált biztonsági rendszereinek kidolgozására és működtetésére, továbbá képesek a biztonsági piacon működő közép- és nagyvállalkozások menedzselésére. Felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik doktori (PhD) képzés keretében történő folytatására. A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - azt a társadalmi közeget, amelyben a biztonsági szféra valamennyi szereplőjének együttműködve kell a magán-, ezen keresztül pedig a közbiztonságot megteremteni; - a globális értelemben vett biztonságot érő kihívásokat; - a biztonság egyes szegmenseinek - különös tekintettel a bankok, vállalatok, rendezvények, létfontosságú rendszerek és létesítmények biztonságára, illetve az üzleti hírszerzésre - módszertanát; - azokat a jogi és szakmai eszközöket, amelyek a magánbiztonsági ágazat rendelkezésére állnak; - azokat az állami cselekvéseket, amelyek meghatározó befolyással bírnak a biztonság alakulására; - a biztonsági szakma nemzetközi eredményeit; - a vállalkozások működésének, működtetésének alapjait; - szervezetek vezetésének eszköz- és módszertanát; - a szakmai idegen nyelvet. 8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - a vagyon-, objektum-, rendezvény-, bank-, személy- és vállalatbiztonsági rendszerek megtervezésére, felépítésére, irányítására; - bűnmegelőzési és biztonsági szakmai tanácsadásra, döntések előkészítésér ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Safety Engineer

  A képzés célja biztonságtechnikai mérnökök képzése, akik a biztonságtechnika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek magas szintű elsajátítását követően képesek a biztonság, a személy- és vagyonvédelem, az információvédelem területén jelentkező műszaki, komplex tervezési és szervezési, üzemeltetési, fenntartási feladatok ellátására. A megszerzett magas szintű műszaki, informatikai, szervezői ismereteik, valamint az ehhez kapcsolódó készségeik révén alkalmasak továbbá a szakterületen jelentkező feladatok önálló irányítására, felügyeletére, speciális tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére; beosztottaik és munkatársaik szakmai, emberi és etikai szempontokat mérlegelő irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A biztonságtechnikai mérnök a) tudása - Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. - Átfogó ismeretekkel rendelkezik a globális társadalmi és gazdasági folyamatokról. - Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát. - Ismeri és érti a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait és a fejlődés, fejlesztés várható irányait. - Ismeri és érti a műszaki szakterülethez kapcsolódó és a szakmagyakorlás szempontjából kiemelt fontosságú más területe ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Military Leader

  A Magyar Honvédség számára olyan katonai vezetők (főtisztek) képzése, akik az elsajátított korszerű hadtudományi, vezetés- és szervezéstudományi, társadalomtudományi, természettudományi, műszaki tudományi, elméleti és gyakorlati módszertani ismereteik, szakmai képességeik, továbbá legalább egy idegen nyelv (elsősorban angol) ismerete birtokában képesek - békében és minősített időszakban egyaránt - a rájuk bízott katonai szervezetet (törzset) vezetni, katonai szakmai feladataikat maradéktalanul megoldani. Magyarország nemzeti érdekeinek képviselete során képesek nemzetközi törzsekben (NATO, Európai Unió, ENSZ, EBESZ stb.) törzstiszti és egyéb vezetői beosztásokban tevékenykedni. A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - a vonatkozó társadalomtudományi, valamint a hadtudományi elméleti és gyakorlati szakismereteket; - az általános és katonai szakterületen alkalmazható vezetéselméleti és alkalmazott pszichológiai ismereteket; - az államigazgatási, nemzetközi jogi és hadijogi szabályokat; - a kutatáshoz és/vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat; - az alapvető biztonságpolitikai ismereteket (NATO, Európai Unió, ENSZ, EBESZ, Afrikai Unió és egyéb nemzetközi szervezetek ismerete); - a szakterület információs és média ismereteit; - interkulturális ismeretek körében más kultúrkörök társadalmi, vallási, ideológiai felépítését, gondolkodásmódját; - a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat; - az összhaderőnemi műveletek elméleti és gyakorlati problémái ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Jelző kutya kiképzője

  A képesítéssel rendelkező képes: szocializációja alapkiképzése kutyák hibás viselkedésformáinak korrekciójára a kutyák egészségvédelmével és jólétével kapcsolatos teendők felmérésére, biztosítására megfelelő viselkedésű, a képzésbe bevonható kölyökkutyák kiválasztására alkalmazni a modern kutyakiképzési módszereket (dummytréning, ignorálás, figyelemelterelés, jutalmazási és büntetési technikák, stb.) különböző fajtájú és személyiségű kutyák magas szintű a recipienst segítő speciális feladatok elvégzésére való felkészítése során megfelelően kommunikálni és együttműködni a kiképzőkkel, kutyáért jelentkező illetve a kiválasztott kutyával összeszoktatási fázisban lévő kliensekkel, a már levizsgázott és utógondozási fázisban lévő kliensekkel szükség esetén a konfliktushelyzetek megnyugtató kezelésére. ...

  Awarding bodySzociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. National Security Expert

  A képzés célja olyan nemzetbiztonsági szakemberek képzése, akik korszerű társadalomtudományi és szakmaspecifikus ismeretek felhasználásával képesek a nemzetbiztonsági szakterület szervezeteiben a munkakörükhöz tartozó követelmények és feladatok eredményes teljesítésére, alkalmasak a szakmai elmélet és módszertan fejlesztésére, a szakmai kultúra és értékrend továbbadására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására. A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek: - nemzetbiztonsági, védelmi, rendvédelmi és társadalomtudományi elméleti és gyakorlati szakismeretek, - általános és a nemzetbiztonsági, a védelmi, a rendvédelmi szakterületen alkalmazható vezetéselméleti és alkalmazott pszichológiai ismeretek, - az államigazgatási, a nemzetközi közjogi és szakmai jogi szabályozás alapvető ismeretei, - a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák ismerete, - a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete. 8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - a nemzetbiztonsági szakmai tevékenység sajátosságainak megfelelő, korszerű ismereteket a gyakorlatban alkalmazni, a biztonságot fenyegető kihívások, kockázatok, fenyegetések és veszélyek elemzésére és értékelésére, - a szakmai feladatok végrehajtásához, a szervezetek vezetéséhez szükséges információk beszerzésének megszervezésére, elemzésére és értékelésére, hasznosítására, - a biztonsági helyzet, a szakmai tevékenység céljának, körülményeinek értékelésére, az eredményes szakmai tevékeny ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. okleveles rendészeti vezető

  A képzés célja olyan rendészeti szakemberek képzése, akik a tanulmányaik során elsajátított szakmai ismereteik birtokában képesek közép- és felsővezetői munkakörök ellátására az igazságügyi, az önkormányzati és pénzügyi ágazat, a büntetés-végrehajtás, a rendőrség, a katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a civil biztonság területén. A végzettek alkalmasak a rendészeti vezetői feladatok hatékony megoldására nemzetközi együttműködési keretben is, továbbá tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek: - rendészettudományi, a rendészet elméletét megalapozó ismeretek; - nemzetközi összehasonlító rendészeti és kriminalisztika ismeretek; - integrált társadalomtudományi, kommunikációs, statisztikai, tudományos kutatás-módszertani ismeretek; - problémamegoldó technikai és szaknyelvi ismeretek; - biztonságpolitikai, rendészeti és rendészeti igazgatási, nemzetbiztonsági, nemzetközi rendészeti együttműködési, rendészeti technikai ismeretek; - vezetési és szervezéselméleti, pszichológiai és pedagógiai, humánerőforrás-gazdálkodási, minőségbiztosítási ismeretek; - gazdálkodási és logisztikai ismeretek; - munkajogi, közigazgatási jogi, pénzügyi jogi, a nemzetközi bűnügyi és rendészeti szervek együttműködésére vonatkozó jogi ismeretek; - a rendészet szervezeti feladat- és hatásköri rendszere, jogi szabályozása, állami-közigazgatási kontextusa, társadalmi beágyazottsága, a rendészeti tevékenység kontrollmec ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages