• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 124 items
 1. természetmegőrzési szakmérnök

  A képzés célja ökológiai szemléletű környezettudatos szakemberek képzése, akik a természetmegőrzés általános és sajátos feladatainak megtervezéséhez, szervezéséhez, irányításához és végrehajtásához szükséges elméleti tudással és gyakorlati készséggel rendelkeznek. A természeti értékekkel és megújítható természeti erőforrásokkal az adott helyen tevékenységet folytató gazdálkodó vagy egyéb szervezettel (pl. erdészet, mezőgazdálkodás, halászat, gyepgazdálkodás, vidék- és településfejlesztés) fenntartott munkakapcsolat során érvényesíteni tudják a természetmegőrzési elveket és előírásokat, alkalmasak a természetvédelmi nevelésre, az ökológiai alapokon nyugvó turizmus szervezésére.   Általános és szakmai kompetenciák:                                                             A munkaerőpiacon versenyképes ismeretek és készségek az alábbi területek munkaköreinek ellátására teszi képessé a szakon végezett szakembert: §  A természetmegőrzéssel kapcsolatos hatósági és közigazgatási feladatok ellátása §  A természetvédelem, valamint a hazai és nemzetközi, nem kormányzati szervezetek (NGO-k) működése §  Saját vállalkozásban végzett természetmegőrzési, valamint vadkereskedelmi és turisztikai tevékenységek §  Természetvédelmi és természetmegőrzési szaktanácsadás §  A természetvédelem és a vadgazdálkodás-vadászat törvényi előírásoknak megfelelő tervezése, végzése, irányítása §  Állat- és növénykertek és más bemutató intézmények működtetése   §  Természetvédelmi képzést alap-, közép- és felsőfokon végző oktatási intézmények ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Environmental Researcher

  A képzés célja környezetkutatók képzése, akik a jellegzetesen multidiszciplináris környezettudomány alkotó műveléséhez szükséges valamennyi tudományterületen magas szintű alaptudással és az ahhoz illeszkedő gyakorlattal, széles körben hasznosítható sokoldalú készségekkel, általános műveltséggel, korszerű természettudományos szemléletmóddal rendelkeznek. Felkészültségük alapján képesek a környezettudomány irányítói, tervezői szintű művelése iránti társadalmi igények kielégítésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A környezetkutató a) tudása Ismeri a környezettudományra jellemző elméletek, paradigmák, elképzelések és elvek tervezői és vezetői szintű ismeretanyagát. Birtokában van a jellegzetesen multidiszciplináris környezettudomány alkotó műveléséhez szükséges tudományterületeken (biológia, fizika, földtudományok, kémia, matematika és informatika) a szakmai érdeklődésének megfelelő speciális tudásnak. Ismeri az emberi környezetben, a Föld felszíni és felszín közeli szféráiban előforduló erőforrások kiaknázásának és megőrzésének lehetőségeit. Ismeri a környezetben lejátszódó folyamatok térbeli kapcsolatrendszereit mikro-, mezo-, és makrorégió szinten. Ismeri a természetes és mesterséges környezetben előforduló szerves és szervetlen mintákban levő szilárd, cseppfolyós és légnemű alkotók összetételének, szerkezetének és eloszlásának elemzési módjait. Ismeri és szükség esetén kritikusan értékeli a környezeti szempontból fontos egészségü ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Nature Conservation Engineer

  A képzés célja természetvédelmi mérnökök képzése, akik képesek hazai és nemzetközi szinten a természetvédelem általános és sajátos feladatainak megtervezésére, szervezésére és irányítására. Megszerzett elméleti tudásuk alkalmazása során hatékonyan érvényesítik a természetvédelmi elveket és előírásokat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A természetvédelmi mérnök a) tudása Ismeri és érti a természetvédelem területén lejátszódó folyamatokat, a köztük lévő összefüggéseket, és azokat alkotó módon tudja alkalmazni. Részletesen ismeri és alkalmazza a természetvédelmi gyakorlatban használt eszközöket, módszereket illetve tisztában van ezek jogi szabályozásával. Részletesen ismeri - hazai és nemzetközi viszonylatban - a természetvédelem tervezési és megvalósítási, végrehajtási módszereit, szabályait. Ismeri a csoport- és projektmunka sajátosságait, rendelkezik vezetői és konfliktuskezelési ismeretekkel. Ismeri a természetvédelem sajátos kutatási módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait. Ismeri a szakszerű és hatékony szóbeli, írásbeli és hálózati kommunikáció módszereit és eszközeit. Ismeri, érti szakterülete speciális szókincsét, magyar és idegen nyelven egyaránt. Rendelkezik a természetvédelem speciális etikai szabályainak és vonatkozó normarendszerének széleskörű ismeretével. b) képességei Képes természetvédelmi és ökológiai hatástanulmányok elkészítésére. Képes környezeti n ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Expert in Human Ecology

  A képzés célja olyan humánökológus elméleti és gyakorlati szakemberek képzése, akik a társadalmi és természeti rendszerek közötti kölcsönhatások ismeretében képesek a környezeti problémák társadalmi dimenziójának feltárására, társadalmi és kulturális folyamatok ökológiai szempontú elemzésére, tervezésére és szervezésére helyi és globális szinten. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A humánökológiai szakember a) tudása Magas szinten ismeri és a magabiztos gyakorlati használhatóság követelményeinek megfelelően érti és értelmezi a humánökológia legfontosabb összefüggéseit. Ismeri és érti a hazai, európai és globális környezeti problémákat, különös tekintettel azok társadalmi aspektusaira. Ismeri és érti a humánökológiával szoros kapcsolatban álló társtudományok fogalmi rendszereit, lényegi összefüggéseit és főbb gondolkodási irányzatait. A szakmai munkában közvetlenül alkalmazandó módszertani tudás birtokában van, különös tekintettel a kvalitatív társadalomtudományi módszerekre. Elegendő ismeretanyaggal rendelkezik ahhoz, hogy eligazodjon a hazai környezetpolitikai döntéshozási mechanizmusokban mind állami, mind pedig önkormányzati szinten. Ismeri és érti az ökologikus vidék- és városfejlesztés, különösen az ökologikus helyi közösség- és gazdaságfejlesztés alapjait. b) képességei Alapszinten képes eligazodni a környezeti problémák és konfliktusok rendszerében. Transzdiszciplináris szemlélet birtokában képes a társadalmi folyamatok kör ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Hydrobiologist

  A képzés célja hidrobiológus szakemberek képzése, akik természettudományi, mezőgazdasági, matematikai és informatikai alapismereteik, valamint a hidrobiológia fogalmainak, alapvető összefüggéseinek és ismereteinek birtokában alkalmasak a mára már stratégiai elemmé vált vízzel, a vízi élőlényekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztési, gyakorlati és szakmai menedzsmenti feladatok ellátására. A képzés során szerzett ismeretanyag és szaktudás hasznosítható minden olyan tevékenység esetében, ahol a víznek, a vízi ökológiai rendszereknek, a vízi élőlényeknek a vizek vagy a vizeket felhasználók szempontjából jelentősége van. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A hidrobiológus a) tudása Ismeri a hidroszférában lejátszódó folyamatokat, valamint a folyamatok kapcsolatrendszerének feltárására, értékelésére és rendszerben való kezelésére alkalmas módszereket. Ismeri, használja és fejleszti azokat a terepi, laboratóriumi gyakorlati módszereket és eszközöket, melyeket a modern hidrobiológia alkalmaz, valamint a saját munkájához, illetve kutatásaihoz szükséges. Birtokában van a hidrobiológia tudományára jellemző elméletek, paradigmák és elvek alkalmazói szintű ismereteinek, ismeri a víz, mint környezeti elem és erőforrás fenntartható használatának, hasznosításának és megőrzésének lehetőségeit. Megtalálja az összefüggéseket a különböző hidrobiológiai diszciplínák keretében elsajátított ismeretkörök között, érti az interdiszciplináris megközelítés fontosságá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Bachelor in de milieuzorg

  1. De PBA milieuzorg wendt theoretische inzichten, vakliteratuur en zijn praktische opleiding aan voor het uitvoeren van zijn functie als milieudeskundige. 2. De PBA milieuzorg voert methoden en technieken voor water-, bodem- en luchtanalyse deskundig uit op basis van ruime laboratorium- en technische vaardigheden. 3. De PBA milieuzorg bereidt onderzoek naar verontreinigings- en verstoringssituaties voor en voert dit uit. Hij ontwikkelt hierbij onderzoeksattituden: verantwoordelijkheidszin, zelfstandigheid, kritische ingesteldheid, accuraatheid, flexibiliteit, empathisch vermogen, … 4. De PBA milieuzorg verwerkt milieugerelateerde meetgegevens op een kritische, correcte en statistisch onderbouwde manier. 5. De PBA milieuzorg rapporteert helder en correct zijn bevindingen en communiceert adequaat, zowel met leken als met specialisten. Hij hanteert correcte wetenschappelijke en discipline-eigen terminologie zowel in het Nederlands als in het Engels. 6. De PBA milieuzorg neemt medeverantwoordelijkheid op voor het bepalen en behalen van de doelstellingen van het team en analyseert kritisch het eigen handelen. 7. De PBA milieuzorg volgt het gevoerde beleid inzake leefmilieu en duurzame ontwikkeling op (zowel nationaal als internationaal), heeft inzicht in actuele uitdagingen en anticipeert hierop binnen zijn organisatie. 8. De PBA milieuzorg volgt het (internationaal) maatschappelijk gebeuren op. Hij helpt als teamlid oplossingen zoeken om menselijke, ecologische en economische belangen met elkaar te verzoenen 9. De ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Bachelor in de ecotechnologie

  Ontwerp en engineering 1. De Bachelor in de ecotechnologie ontwikkelt, test en beproeft ecotechnologische systemen; hij stelt de life cycle management dossiers er van samen. Beheer 2. De Bachelor in de ecotechnologie construeert, beheert en beoordeelt alle kwantitatieve aspecten van ecosystemen. 3. De Bachelor in de ecotechnologie beheert de technische en financiële aspecten van een productieproces (controles, afregelingen, configuraties en de kwaliteitseisen). 4. De Bachelor in de ecotechnologie verzamelt, verwerkt en interpreteert meetgegevens van een ecotechnologisch systeem (geluidsniveau, warmteverliezen, uitlaatgasemissie, lichtintensiteit, opgewekt elektrisch vermogen,…). Installatie en onderhoud 5. De Bachelor in de ecotechnologie ontwikkelt, kalibreert en analyseert ecologische modellen. Hij zet die op, houdt ze operationeel en volgt er de efficiëntie van op. Technisch-commerciële dienstverlening 6. De Bachelor in de ecotechnologie verleent advies bij het opzetten van ecotechnologische systemen en life cycle management. 7. De Bachelor in de ecotechnologie stelt offertes en bestekken op in verband met zonnecollectoren, windmolens, waterzuivering en hun deelfacetten zoals pompen, leidingen, aansluitingen,…. 8. De Bachelor in de ecotechnologie communiceert op een correcte en duidelijke manier over onderwerpen gerelateerd aan de opleiding en dit zowel in het Nederlands als in vreemde talen. 9. De Bachelor in de ecotechnologie onderhoudt zijn eigen deskundigheidsniveau en geeft training over ecotechnologisc ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: milieukunde

  De leerresultaten zijn in een eerste fase geformuleerd op het niveau van de “familie” Industriële Wetenschappen/Biowetenschappen (geldig voor alle ing. opleidingen, ongeacht het specialisme). Leerresultaten 1, 7 en 9 evenals de 5 bijkomend geformuleerde domeinspecifieke leerresultaten “Milieukunde” zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering op maat van de opleiding “Milieukunde”. 1. Diepgaande, toepassingsgerichte kennis, inzicht en praktische vaardigheden hebben met betrekking tot wiskunde en de natuurwetenschappen - in het bijzonder (micro)biologie en chemie en fysica - met het oog op ingenieurstoepassingen. 2. Toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben op het gebied van de ingenieurswetenschappen en ingenieurstechnieken. 3. Vanuit inzicht in de basistheorie en -methoden voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen, praktische ingenieurstechnische problemen oplossen. 4. Implementatiegericht en analytisch probleemoplossend denken, ontwerpen, ontwikkelen en creatief innoveren met aandacht voor de operationele implicaties van de specifieke casus. 5. Doelgericht wetenschappelijke en technische informatie opzoeken, evalueren en verwerken, en er correct naar refereren. 6. Uitgaande van het verworven inzicht, onderzoek-, ontwerp- en oplossingsmethoden selecteren, adequaat toepassen en de resultaten ervan wetenschappelijk en doelmatig verwerken. 7. Binnen een afgelijnd kader een probleemstelling formuleren en zelfstandig een ingenieursproject plannen en uitwerken, ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Bachelor of Science in Environmental Technology

  Environmental Technology – To be knowledgeable in environmental analytical techniques and be able to interpret analytical data. – To understand the nature and functioning of the environment and ecosystems. – To possess thorough knowledge of the ecological processes and quantitative assessment the anthropogenic impact on organisms, populations and ecosystems. – To possess thorough engineering skills to design, implement and control environmental technologies. – To be knowledgeable about physico-chemical and biotechnological technologies for remediation of soil, air, water. – To be able to contribute to designing renewable, sustainable and clean technologies. – To be able to conceive solutions to cope with contamination. – To be able to select, design and dimension technology for environmental remediation. – To be able to manage environmental problems within the socio-economic and legislative context. – To have a broader knowledge and perspective beyond the field of environmental technology. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Master of Science in Tropical Animal Health

  1. Demonstrate knowledge and insight in the biology, eco-epidemiology and diagnostics of tropical animal diseases and zoonoses in function of prevention, surveillance and control. 2. Analyse the One Health approach and its potential to prevent or control negative effects of interactions between animal, human and ecosystem health. 3. Analyse the need for prevention, surveillance and control strategies related to the socio-economic impact of tropical animal diseases and zoonoses in low and middle income countries. 4. Identify and select appropriate tools to analyze experimental and epidemiological data and perform a detailed risk analysis to prevent and control tropical animal diseases and zoonoses. 5. Develop a research protocol conform good laboratory practice guidelines 6. Apply and interpret diagnostic methods and techniques for tropical animal diseases and zoonoses. 7. Critically assess the quality of empirically obtained research results and identify solutions for limitations and shortcomings. 8. Plan, lead and follow-up research activities on tropical animal health and zoonoses in low and middle income countries. 9. Formulate recommendations for prevention, surveillance and control strategies of tropical animal diseases and zoonoses in low and middle income countries. 10. Effectively communicate in writing and orally with experts and other stakeholders in the domain of tropical animal health, in a local and international context. 11. Effectively collaborate in an interdisciplinary and international researc ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages