• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1182 items
 1. Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk, Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen

  Master -koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan: johtamisosaamisosaamiseen, tutkimus- ja kehittämisosaamiseen ja liiketoimintaosaamiseen. Näistä osaamisteemoista opiskelija rakentaa osaamisensa kehittymistä ja urakehitystään palvelevan kokonaisuuden. Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. Ensihoidon johtamisopintojen suurimmat haasteet liittyvät tulevaan sote-uudistukseen. Keskeisinä ensihoidon kehittämis- ja johtamisopintojen sisältöinä ovat asiakaslähtöisten ensihoitopalvelujen ja hoitoketjujen kehittäminen ja johtaminen yhdessä muiden lähipalveluina toteutettavien päivystyksellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja muiden yhteistyöviranomaisten kanssa. Vapaasti valittavia opintoja on 5 op, jotka voidaan suorittaa myös muissa korkeakouluissa. Opinnäytetyön laajuus on 30 op. Lähipäiville voi osallistua myös etänä ja ne nauhoitetaan soveltuvin osin. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen

  Opinnoissa keskeisiä sisältöalueita ovat:- lääkehoito- kliininen hoitotyö- mielenterveys- ja päihdetyö- perheen hoitotyö- aikuisen hoitotyö- ikääntyneen hoitotyö sekä syventävät opinnot oman urasuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitajakoulutus sisältää runsaasti harjoitustunteja, simulaatio-harjoituksia ja ohjattua harjoittelua terveyskeskuksissa, erikoissairaanhoidon klinikoilla ja yksityisissä hoitolaitoksissa eri puolilla Suomea. Tietopuolinen opiskelu tapahtuu pääosin itsenäisesti, verkko-opintoina ja seminaareissa. Opintoja voi suorittaa myös kehittämishankkeissa ja opiskelijavaihdossa ulkomailla. Moniammatillista yhteistyötä harjoitellaan mm. yhteisissä opinnoissa lääketieteen ja muiden sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa. Riittävä ammatillinen osaaminen varmistetaan lääkehoidon tenteillä, osaamistestauksilla ja tasokokeilla. Opiskelu sairaanhoitajakoulutuksessa edellyttää vastuullisuutta, suunnitelmallisuutta ja itsenäisen opiskelun valmiuksia. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk-tutkinto, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

  Master -koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan: johtamisosaamisosaamiseen, tutkimus- ja kehittämisosaamiseen ja liiketoimintaosaamiseen. Näistä osaamisteemoista opiskelija rakentaa osaamisensa kehittymistä ja urakehitystään palvelevan kokonaisuuden. Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. Vapaasti valittavia opintoja on 5 op, jotka voidaan suorittaa myös muissa korkeakouluissa. Opinnäytetyön laajuus on 30 op. Lähipäiville voi osallistua myös etänä ja ne nauhoitetaan soveltuvin osin. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Ensihoitaja (AMK)

  Ensihoitajaopinnot perustuvat monitieteelliseen tietoon, jossa hoitotieteellinen, luonnontieteellinen ja lääketieteellinen tieto korostuvat. Sairaanhoitoa opiskellaan ensihoidon opintojen rinnalla koko koulutuksen ajan. Opiskelu sisältää simulaatio- ja toimenpideharjoituksia sekä harjoittelua eri puolilla Suomea. Teoriaopiskelu tapahtuu enimmäkseen ohjatusti verkko-opintoina ja itsenäisesti. Osa opinnoista suoritetaan englannin kielellä. Opintoja voi suorittaa myös kesäopintoina, hankkeissa ja opiskelijavaihdossa ulkomailla. Riittävä osaaminen varmistetaan mm. lääkehoito- ja tasokokeilla. Ensihoitotyössä ja ensihoidon opiskelussa tarvitaan hyvää psyykkistä ja fyysistä kuntoa. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Fysioterapeutti (AMK)

  Fysioterapian tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmien yhteisistä opinnoista ja fysioterapian perus- ja ammattiopinnoista. Fysioterapian tutkinto-ohjelman perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva fysioterapian asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija fysioterapian yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija ihmisen toimintakyvyn kannalta keskeisiin ilmiöihin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään fysioterapian asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä. Fysioterapeuttikoulutuksessa lähi- ja verkko-opetuksena, itsenäisenä ja pienryhmissä toteutuva teoreettinen ja käytännöllinen opiskelu sekä ammattitaitoa edistävä harjoittelu yhdistyvät toisiinsa mahdollistaen teoreettiseen tietoon perustuvan käytännöllisen osaamisen kehittymisen. Käytännöllisen osaamisen kehittymisen ohella opiskelijaa tuetaan arvostamaan tieteellisyyttä osana oman työn kehittämistä. Opiskelija osallistuu aktiivisesti sekä omien opintojensa että halutessaan myös tutkinto-ohjelman toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen koulutusohjelmatiimeissä. Opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä toimintaympäristöissä joko Suomessa tai ulkomailla. Fysioterapeuttiko ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Optometristi (AMK)

  Opinnoissa keskeisiä sisältöalueita ovat näköjärjestelmän ja näkökyvyn sekä silmäsairauksien tunteminen. Lisäksi tarvitaan näöntarkastuksen menetelmien ja näönkorjausratkaisujen sekä silmien terveydentilan tutkimisen menetelmien osaamista. Optometristin ammattitaidon perustana on optometrian teoreettinen ja käytännöllinen terveystekninen osaaminen. Ammatillinen osaaminen rakentuu soveltuville matemaattis-luonnontieteellisille opinnoille, näönhuollon ja silmälasiteknologian opinnoille sekä lääketieteellisille opinnoille. Koulutus sisältää runsaasti kädentyön ja asiakastyön harjoituksia koululla ja käytännön ohjattuna harjoitteluna optikkoliikkeissä. Tietopuolinen opiskelu tapahtuu pääosin itsenäisesti, verkko-opintoina ja seminaareissa. Opintoja voi suorittaa myös kehittämishankkeissa ja opiskelijavaihdossa ulkomailla. Moniammatillista yhteistyötä harjoitellaan mm. yhteisissä opinnoissa lääketieteen ja muiden sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa sekä työelämäharjoitteluissa. Riittävä ammatillinen osaaminen varmistetaan osaamistestauksilla. Opiskelu optometristikoulutuksessa edellyttää vastuullisuutta, suunnitelmallisuutta ja itsenäisen opiskelun valmiuksia. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Suuhygienisti (AMK)

  Keskeiset opintokokonaisuudet ovat:- opiskelu-ja viestintäopinnot- tutkimus-,kehittämis-ja johtamisopinnot- sosiaali-ja terveydenhuollon perusteet- suun terveydenhoitotyö- terveyden edistäminen Suun terveydenhoitotyöhön sisältyy mm.:- suun terveystarkastus- tarkastuksen perusteella hoitosuunnitelman laadinta- suun terveydenhoidon toteutus ja arviointi. Tyypillisiä suuhygienistin vastuualueen hoitotoimenpiteitä ovat ien- ja tukikudosten varhais-ja ylläpitohoidon toimenpiteet, hammaskiven ja värjäymien poisto, hampaan pinnoitus sekä fluorikäsittely. Oikomishoidon osatehtävät kuuluvat myös suun terveydenhoitotyöhön. Asiakkaan omahoidon ohjaus on osana kokonaishoitoa. Terveyden edistämiseen sisältyvää terveysneuvontaa toteutetaan moniammatillisessa työryhmässä hammashoitolan lisäksi neuvolassa, päiväkodissa, koululla sekä hoitolaitoksessa. Koulutukseen sisältyy runsaasti terveyden edistämistilanteiden/-tapahtumien järjestämistä.Suuhygienistilla on valmiudet toimia myös lähiesimiestehtävissä ja huolehtia työympäristön turvallisuudesta ja terveyttä edistävistä toimintatavoista. Suuhygienistin työssä painottuvat asiakaslähtöinen terveyden edistäminen ja moniammatillinen yhteistyö. Suuhygienistin tehtäviin sisältyy mm. suun terveystarkastukset, hammas- ja suun sairauksien ehkäisy, oikomishoidon osatehtävät sekä kiinnityskudosten varhais- ja ylläpitohoito. Myös esteettinen hammashoito sisältyy suuhygienistin työhön. Hänellä on valmiudet lähiesimiestehtäviin sekä alan kehittämistyössä tarvittava tutkimus- ja kehittämisos ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Terveydenhoitaja (AMK)

  Terveydenhoitajakoulutuksen sairaanhoitajan osaamisalueessa korostuu sairaanhoitotyön perusosaamien ja sairaanhoitotyön soveltava osaaminen (ks sairaanhoitaja). Terveydenhoitajatyön syventävissä opinnoissa keskeisiä osaamisalueita ovat terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn menetelmäosaaminen, terveydenhoitajatyön eri osa-alueet ja terveydenhoitajatyön kehittäminen. Terveydenhoitajakoulutus toteutetaan lähi- ja etäopiskelujaksoista koostuvana monimuotokoulutuksena. Opiskelu edellyttää opiskelijalta vastuunottamista omasta opiskelusta ja taitoa ryhmässä työskentelyyn. Tietopuolinen opiskelu tapahtuu suurelta osin verkko-opiskeluna. Lähijaksoilla työtapoina on mm. simulaatioharjoituksia ja työpajoja. Sairaanhoitotyön ja terveydenhoitajatyön käytännön osaamista opiskellaan harjoitteluissa erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköissä. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Toimintaterapeutti (AMK)

  Koulutuksen opinnot perustuvat ammattikorkeakoulututkinnon suorittaville laadittuihin yleisiin ja tutkinto-ohjelmittain laadittuihin osaamisalueisiin. Opintosuunnitelma noudattaa alan kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia. Opiskelijalla on aktiivinen ja vastuullinen rooli oppimisprosessissa ja hänen tulee kyetä itsenäiseen opiskeluun. Suuri osa oppimateriaalista on englanninkielistä.Teoreettinen tietoperusta karttuu luennoilla, verkko-opintoina ja opiskelijalähtöisissä seminaareissa. Seminaareissa opiskelijat esittävät oppimistehtäviään, jotka on tehty joko yksin tai ryhmätyönä, keskustelun avaukseksi. Itsenäinen opiskelu voi olla aiheeseen perehtymistä lukemalla ja sen tietoista ymmärtämistä tai se voi toteutua opintopiireinä (study group), jolloin opiskelijaryhmässä opiskellaan tiettyä asiaa. Käytännön taitoja opitaan harjoittelemalla läsnäolovelvoitteisilla työpajatunneilla erilaisia arviointi- ja terapiamenetelmiä sekä muita toimintoja, joita analysoidaan ja sovelletaan terapeuttiseen tarkoitukseen sopivaksi. Teoria- ja työpajaopintojen jälkeen käytännön osaamista harjoitellaan ohjatussa harjoittelussa työelämän toimintaympäristöissä toimintaterapeutin ohjaamana. Harjoittelupaikat sijaitsevat eri puolella Suomea. Moniammatillista yhteistyötä harjoitellaan mm. yhteisissä opinnoissa muiden sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat laativat oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa he suunnittelevat opintojen etenemisen ja opintojaksojen valinnat. Osan opinnoista voi suorittaa kan ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Röntgenhoitaja (AMK)

  Opinnot sisältävät tietopuolisia opintoja ja harjoittelua. Tietopuoliset opinnot koostuvat: - radiografia- ja sädehoitotyön opinnoista (säteilyn käyttö, röntgen-, isotooppi-, ultraääni- ja magneettitutkimukset, sädehoitomenetelmät)- terveysalan opinnoista (kliininen hoitotyö, ensiapu, mikrobiologia,farmakologia, anatomia)- viestintäopinnoista (suomen, ruotsin ja englannin kieli)- tutkimus-, kehittämis- ja johtamisopinnoista (tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät, johtaminen ja yrittäjyys)- lääketieteen opinnoista (syöpätaudit, radiologia) - opinnäytetyöstä. Tietopuolisissa opinnoissa käytetään erilaisia opetusmenetelmiä (luennot, itsenäinen työskentely, verkko-opiskelu, harjoitukset, seminaarit, simulaatiot) monipuolisesti. Ammattikorkeakoulun röntgenosastolla harjoitellaan simuloidusti potilaan kuvantamista digitaalisesti ja kuvantamisen laadunhallintatehtäviä sekä potilaan ohjaus-,hoito- ja toimenpidetilanteita. Opinnäytetyö toteutuu usein yhteistyössä työelämän kanssa. Harjoittelu sisältää kaikkien radiologisten kuvantamismenetelmien ja sädehoidon harjoittelujakson. Harjoittelu tapahtuu perus- ja erikoissairaanhoidossa sekä yksityisessä terveydenhuollossa kuvantamis- ja sädehoitoyksiköissä. Harjoittelun toteutuminen edellyttää, että opiskelija on valmis suorittamaan harjoittelua myös muualla kuin Oulussa. Ennen lasten ja nuorten tutkimusten harjoittelua opiskelijan tulee esittää opintojakson vastuuopettajalle rikostaustaote. Tietopuoliset opinnot ja harjoittelun opiskeltuaan opiskelija osaa työskennellä rad ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages