• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 8 items
 1. Master of Science in Tropical Animal Health

  1. Demonstrate knowledge and insight in the biology, eco-epidemiology and diagnostics of tropical animal diseases and zoonoses in function of prevention, surveillance and control. 2. Analyse the One Health approach and its potential to prevent or control negative effects of interactions between animal, human and ecosystem health. 3. Analyse the need for prevention, surveillance and control strategies related to the socio-economic impact of tropical animal diseases and zoonoses in low and middle income countries. 4. Identify and select appropriate tools to analyze experimental and epidemiological data and perform a detailed risk analysis to prevent and control tropical animal diseases and zoonoses. 5. Develop a research protocol conform good laboratory practice guidelines 6. Apply and interpret diagnostic methods and techniques for tropical animal diseases and zoonoses. 7. Critically assess the quality of empirically obtained research results and identify solutions for limitations and shortcomings. 8. Plan, lead and follow-up research activities on tropical animal health and zoonoses in low and middle income countries. 9. Formulate recommendations for prevention, surveillance and control strategies of tropical animal diseases and zoonoses in low and middle income countries. 10. Effectively communicate in writing and orally with experts and other stakeholders in the domain of tropical animal health, in a local and international context. 11. Effectively collaborate in an interdisciplinary and international researc ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Erasmus Mundes International Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation

  1. Een gevorderde kennis bezitten van de manier waarop mariene biodiversiteit evolueert in tijd en ruimte en dit op verschillende biologische organisatieniveaus. 2. Vergelijkend onderzoek verrichten met betrekking tot de relatie tussen mariene biodiversiteit en ecosystemen, aan de hand van zorgvuldig ontworpen experimenten. 3. De waarde van mariene biodiversiteit evalueren en onderzoek opzetten om het behoud van mariene biodiversiteit en het commerciële en recreationele gebruik ervan te bewaken. 4. Een diepgaande wetenschappelijke kennis bezitten over de biodiversiteit en het behoud en het herstel van een mariene omgeving. 5. Gevorderde praktische vaardigheden bezitten in de toepassingsgebieden van het domein van de mariene biodiversiteit en het behoud ervan. 6. Een verantwoordelijke rol opnemen in een internationaal team. Een brugfunctie vervullen tussen onderzoek en beroepenveld. 7. Zelfstandig gespecialiseerde bronnen raadplegen. Een probleem uit het domein van de mariene biodiversiteit vatten in een wetenschappelijke vraagstelling, een onderzoeksopzet uitwerken en uitvoeren volgens de gangbare wetenschappelijke criteria. 8. De resultaten van (eigen) onderzoek presenteren en rapporteren aan vakgenoten en niet-vakgenoten. 9. Een attitude van permanente kennisontwikkeling verwerven. 10. Kennis van het domein en resultaten van wetenschappelijk onderzoek plaatsen tegen een maatschappelijke achtergrond en ethische dimensie. 11. De kennis en vaardigheden opgedaan in het kader van internationale mobiliteit aanwende ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Science in Physical Land Resources

  De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Over een polyvalent wetenschappelijk inzicht beschikken dankzij een diepgaande en brede kennis van de basisdisciplines (bodemfysica en -scheikunde, bodemmineralogie, meteorologie en klimatologie) a. om het landpotentieel voor landbouw- en milieukundige toepassingen te evalueren, de evolutie van bodems als gevolg van natuurlijke en menselijke impact te begrijpen, en bij te dragen tot duurzame landgebruiksplanning en een geïntegreerd land- en waterbeheer (Bodemkunde). b. bij niet-landbouwkundige toepassingen van het land, zoals geotechnische aspecten, de rol van de bodem en het grondwater in het beheer van de waterbronnen en de watervoorziening, en het landbeheer in relatie tot andere milieukundige en landgebruiksaspecten (Toegepaste Aardwetenschappen). 2. De nodige basiskennis bezitten om veldwerk uit te voeren (bodemprospectie, bodemprofielbeschrijving en -bemonstering), analytische gegevens te interpreteren, de bodems te classificeren, en bestaande cartografische en teledetectie-data te interpreteren en beheren, door het gebruik van moderne apparatuur, informatica en computertechnologie. 3. De bodem vanuit een fysico-chemisch en mineralogisch perspectief met de hulp van geavanceerde technieken kunnen karakteriseren om de bodemprocessen te begrijpen, dit te vertalen naar bodemkwaliteit, en de invloed van en op natuurlijke en antropogenetische factoren te kunnen inschatten. 4. De interactie met andere rel ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Master of Science in Marine and Lacustrine Science and Management

  1. Kennis van en inzicht hebben in het domein van de mariene en lacustriene systemen als geheel, een gevorderde kennis hebben van één van de deeldomeinen en van de interactie van de verschillende deeldomeinen binnen het brede toepassingsgebied. 2. Aflijnen, herkennen en plaatsen van biologische of geologische elementen in de kenniscontext van het wetenschapsdomein, met de nadruk op aquatische ecosystemen. 3. Een complex probleem uit het domein van de mariene en lacustriene studies vatten in een relevante vraagstelling en hiervoor een onderzoeksplan opzetten en uitvoeren volgens een wetenschappelijke aanpak met gepaste methodes. 4. Op basis van gericht literatuuronderzoek en voorkennis hypotheses omtrent complexe problemen uit het wetenschapsdomein formuleren en deze aan de hand van gegevens kritisch evalueren. Gevorderde kennis van concepten, modellen en theorieën toepassen in het oplossen van concrete vraagstellingen. 5. Een verantwoordelijke rol opnemen in een pluridisciplinaire team en, dankzij een overzichtskennis van het wetenschapsdomein, de samenwerking kunnen aangaan met verscheidene maatschappelijke sectoren en beroepsdomeinen (bv. havenindustrie, toerisme, visserij, aquacultuur). 6. Diepgaande praktische vaardigheden bezitten in terreinonderzoek, experimenteel onderzoek, laboratoriumonderzoek en in gegevensverwerking, gericht op het beantwoorden van wetenschappelijke vraagstellingen. 7. Gevorderde organisatorische vaardigheden bezitten met betrekking tot onderzoek (teamwerk, taakverdeling, opbouw en l ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Master of Science in Water Resources Engineering

  1. Technische en wetenschappelijke kennis en integratie-vaardigheden bezitten om een beleidsadviserende en ondersteunende rol op te nemen, wat betreft het ontwikkelen van beleidsmaatregelen voor waterrijkdommen, voor de waterbehoefte en om de beschikbaarheid van water voor huidige en toekomstige generaties veilig te stellen. 2. Een gespecialiseerde kennis in modelleerinstrumenten bezitten. Praktische vaardigheden bezitten om simulaties uit te voeren voor het plannen, ontwerpen, uitvoeren en beheren van specifieke watersystemen. 3. Hydrologische gegevens en ruimtelijke gegevens voor het beheer van waterrijkdommen kunnen analyseren en interpreteren en meettechnieken aanwenden om waterrijkdommen te kwantificeren. 4. Institutionele, socio-economische en beleidskwesties in relatie tot de ontwikkeling en het beheer van de hulpbron water begrijpen en analyseren. 5. Problemen in relatie tot stormen en overstromingsgevaar, irrigatie en drainage, grondwater, waterbehandeling en het beschermen van waterkwaliteit in ecosystemen en andere natuurlijke hulpbronnen begrijpen en analyseren. 6. Inzicht hebben in de interactie met andere relevante wetenschapsdomeinen en dit inzicht kunnen aanwenden om duurzame oplossingen uit te werken om de implementatie van de principes van Integraal Waterbeheer te ondersteunen aan de hand van een aangepaste wisselwerking tussen wetenschappelijke kennis en beleid. 7. Gekende en nieuwe theorieën, modellen of interpretaties binnen het specialisatiedomein kritisch kunnen beschouwen en hierover ref ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen bos- en natuurbeheer

  Leerresultaten 3 en 5-16 zijn in een eerste fase uitgeschreven op het algemene ‘familie’ niveau van de master ‘ingenieur’. De overige leerresultaten zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering van de algemene leerresultaten: zij zijn enkel van toepassing op de master of science in bos- en natuurbeheer en profileren de opleiding ten aanzien van andere masters binnen de opleiding bio-ingenieur én het ingenieursdomein in het algemeen. De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Gevorderde kennis, inzicht en vaardigheden hebben in algemene, kwantitatieve en technologische aspecten van het bos- en natuurbeheer en de houtkunde, zowel op het vlak van de grondslagen als van de toepassingen, met aandacht voor actuele ontwikkelingen en evoluties op (middel-)lange termijn. 2. Gevorderd, systeem- en toepassingsgericht inzicht hebben in de natuurlijke en door mensen beïnvloede processen in bos- en natuurgebieden én in socio-economische factoren en managementtechnieken. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op vernieuwing van concepten en innovatie van de implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen. 4. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van beheergerichte problemen in bossen en natuurgebieden om een antwoord vinden op door de maatschappij gevraagde diensten en goederen en een bijdrage te leveren aan het bos- en natuurbeleid. 5. Zelfstandig een ingenieursproj ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen land- en waterbeheer

  De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Een brede en diepgaande kennis bezitten van een aantal basisdisciplines (biologie, ecologie, pathologie, genetica, zoötechnologie, voeding, marketing en management, economie en, statistiek) van belang voor de aquacultuur 2. Inzicht in de processen die zich afspelen in verschillende vormen en systemen van aquatische productie. 3. Een brede en diepgaande kennis bezitten over de productie van aquatische organismen 4. De interacties tussen menselijke activiteit, milieuomstandigheden en het gebruik/de exploitatie van aquatische productiesystemen herkennen en ingrepen met een mogelijk corrigerend effect implementeren. 5. De interacties tussen biologische productiesystemen en de natuurlijke bronnen en de socio-economische context aan de hand van een systeemaanpak analyseren. 6. Toekomstgerichte ontwikkelingsstrategieën voor de aquacultuur industrie uittekenen en implementeren. 7. Over inzicht beschikken in en kunnen communiceren met vertegenwoordigers van de industrie en vertrouwdheid hebben zijn met de praktische aspecten van commerciële ondernemingen. 8. Hypotheses formuleren en testen, een onderzoeksprotocol opstellen en gegevens verzamelen en analyseren volgens de gangbare wetenschappelijke methodes. 9. Ethische beschouwingen omtrent dierlijke productie en experimenten begrijpen. 10. Eigen onderzoek, gedachten en onderzoeksvoorstellen communiceren en rapporteren op gepaste wijze, zowel mondeling als schrift ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Master of Science in Aquaculture

  De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Een brede en diepgaande kennis bezitten van een aantal basisdisciplines (biologie, ecologie, pathologie, genetica, zoötechnologie, voeding, marketing en management, economie en, statistiek) van belang voor de aquacultuur 2. Inzicht in de processen die zich afspelen in verschillende vormen en systemen van aquatische productie. 3. Een brede en diepgaande kennis bezitten over de productie van aquatische organismen 4. De interacties tussen menselijke activiteit, milieuomstandigheden en het gebruik/de exploitatie van aquatische productiesystemen herkennen en ingrepen met een mogelijk corrigerend effect implementeren. 5. De interacties tussen biologische productiesystemen en de natuurlijke bronnen en de socio-economische context aan de hand van een systeemaanpak analyseren. 6. Toekomstgerichte ontwikkelingsstrategieën voor de aquacultuur industrie uittekenen en implementeren. 7. Over inzicht beschikken in en kunnen communiceren met vertegenwoordigers van de industrie en vertrouwdheid hebben zijn met de praktische aspecten van commerciële ondernemingen. 8. Hypotheses formuleren en testen, een onderzoeksprotocol opstellen en gegevens verzamelen en analyseren volgens de gangbare wetenschappelijke methodes. 9. Ethische beschouwingen omtrent dierlijke productie en experimenten begrijpen. 10. Eigen onderzoek, gedachten en onderzoeksvoorstellen communiceren en rapporteren op gepaste wijze, zowel mondeling als schrift ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community