• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 68 items
 1. Safety and Security, VQ

  Tutkinnon kaikille pakollinen tutkinnon osa on turvallisuusalan toiminta. Lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista. Ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan mm. turvallisuusalan lainsäädäntöä ja erilaisia suojeluohjeita. Toisena vuotena käytännön läheinen opiskelu lisääntyy erilaisten harjoitusten ja oppimistehtävien kautta. Kolmantena vuotena on työssäoppimista, jolloin olet myös täysi-ikäinen ja pääset vaativampiin turvallisuusalan työtehtäviin. Koulutuksen aikana suoritat mm. vartijan ja järjestyksenvalvojan peruskurssit, tarvittavat voimankäytön koulutukset, turvatarkastajan koulutuksen sekä ensiapu-, työturvallisuus- ja tulityö- ja turvallisuuskorttikoulutukset. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Turvallisuusvalvojaksi Kokkolassa  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Safety and Security, VQ

  Tutkinnon kaikille pakollinen tutkinnon osa on turvallisuusalan toiminta. Lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Turvallisuusvalvojaksi Kokkolassa  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Security Guard, FQ

  Tutkinnon suorittanut- tietää vartiointialan, vartioimisliiketoiminnan, vartijan tehtävien ja niiden suorittamisen sekä vartijan oikeuksien ja velvollisuuksien perusteet- tuntee tarvittavilta osin vartijan tehtäviin liittyvän lainsäädännön- ymmärtää ammattinsa asiakaspalveluluonteen- tietää vartijan työhön liittyvät riskit- hallitsee itsesuojelun ja hätäensiavun- osaa hahmottaa teknisten turvallisuus-/viestintäjärjestelmien, rakenteellisen turvallisuuden ja henkilövalvonnan kokonaisuuden sekä erilaiset vartiointimuodot- tuntee työssä tarvittavien asiakirjojen laadinnan ja raportoinnin periaatteet- tuntee työssä tarvittavat vartiointivarusteet ja voimankäyttövälineet- tietää, miten toimia oikein vahinko-, ongelma- ja uhkatilanteissa- tietää järjestyksenvalvojan tehtävät, järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen, järjestyksenvalvojan tunnusmerkit ja toimivaltuudet, järjestyksenvalvojan asettamisen lainsäädännön perusteella sekä järjestyksenpidon erilaisissa tilaisuuksissa- on suorittanut tulityökurssin sekä SPR:n ensiapukurssin tai sitä sisällöltään vastaavan koulutuksen- tuntee vartiointityötä sivuavat viranomaisorganisaatiot ja niiden ydintehtävät, pääosin yritysturvallisuuteen kuuluvat toiminta-alueet sekä yhteiskunnallisista muutosprosesseista johtuvat uhat- tietää pelastustoiminnasta sekä poikkeusoloihin varautumisesta- tuntee kiinteistön paloturvallisuuden kannalta olennaiset seikat, kuten erilaisten osastointien perusteet, varapoistumisteitä, poistumistievalaistusta ja opasteita koskevat määräykset- tietää, mit ...

  Provider NameStadin aikuisopisto, Pälkäneentien toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Safety and Security, VQ

  Turvallisuusvalvoja voi toimia vaihtelevissa työtehtävissä yksityisellä tai julkisella sektorilla vastaanottopalveluissa, vartiointi- ja järjestyksenvalvontatehtävissä, teknisten turvallisuusjärjestelmien toteutuksessa ja turvajärjestelmien asennukseen liittyvien tehtävien ylläpidossa. Työpaikka voi löytyä myös kiinteistönhoidon töissä. Ammatillisissa opinnoissa perehdytään: • turvallisuusalan lainsäädäntöön • turvallisuustekniikan suunnitteluun, käyttöön ja asennuksiin • vartiointiin ja järjestyksenvalvontaan • alan ammattietiikkaan, asiakaspalveluun ja yrittäjyyteen • riskienhallintaan ja turvallisuussuunnitteluun • ympäristölainsäädäntöön ja onnettomuuksien ehkäisyyn Opinnoissa tutustutaan siis sekä vartioinnin että turvallisuustekniikan opintoihin. Kaksi ensimmäistä vuotta ovat kaikille samoja opintoja. Kolmannelle vuodelle valitaan syventyminen joko vartiointiin tai turvallisuustekniikkaan. Opiskelu on käytännönläheistä sisältäen runsaasti tekemällä oppimista työelämälähtöisillä harjoituksilla. Opiskelu sisältää kädentaitoja vaativia turvallisuusalan sähkötekniikkaan perustuvia asennustehtäviä. Opinnot sisältävät myös liikunnallisia käytännön harjoituksia voimankäyttösalilla. Opintoihin sisältyy työssäoppimisjaksot, jolloin työskennellään ja opitaan alan yrityksissä. Hakijalta edellytetään nuhteetonta taustaa. Opiskelijaksi hyväksytyiltä pyydetään turvallisuusselvitys poliisiviranomaiselta. ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Sturenkadun toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Safety and Security, VQ

  Turvallisuusvalvoja voi toimia vaihtelevissa työtehtävissä yksityisellä tai julkisella sektorilla vastaanottopalveluissa, vartiointi- ja järjestyksenvalvontatehtävissä, teknisten turvallisuusjärjestelmien toteutuksessa ja turvajärjestelmien asennukseen liittyvien tehtävien ylläpidossa. Työpaikka voi löytyä myös kiinteistönhoidon töissä. Ammatillisissa opinnoissa perehdytään: • turvallisuusalan lainsäädäntöön • turvallisuustekniikan suunnitteluun, käyttöön ja asennuksiin • vartiointiin ja järjestyksenvalvontaan • alan ammattietiikkaan, asiakaspalveluun ja yrittäjyyteen • riskienhallintaan ja turvallisuussuunnitteluun • ympäristölainsäädäntöön ja onnettomuuksien ehkäisyyn Opiskelu on käytännönläheistä sisältäen runsaasti tekemällä oppimista työelämälähtöisillä harjoituksilla. Opiskelu sisältää kädentaitoja vaativia turvallisuusalan sähkötekniikkaan perustuvia asennustehtäviä. Opinnot sisältävät myös liikunnallisia käytännön harjoituksia voimankäyttösalilla. Opintoihin sisältyy työssäoppimisjaksot, jolloin työskennellään ja opitaan alan yrityksissä. Hakijalta edellytetään nuhteetonta taustaa. Opiskelijaksi hyväksytyiltä pyydetään turvallisuusselvitys poliisiviranomaiselta. ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Sturenkadun toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Security Officer, SQ

  Tutkinnon suorittanut- tuntee turvallisuussuunnittelun ja eritasoisten turvallisuussuunnitelmien periaatteet- tuntee lakisääteisten turvallisuussuunnitelmien vaatimukset ja sisällön- tuntee yritysturvallisuuden osa-alueet- kykenee hankkimaan turvallisuussuunnitteluun liittyvät tiedot- pystyy laatimaan luonnostason turvallisuussuunnitelmia- osaa opastaa organisaatiota tai yritystä suunnitteluun liittyvissä asioissa- tuntee yksityistä turvallisuusalaa säätelevän lainsäädännön sekä yksityiseen turvallisuusalaan liittyvien tehtävien osalta alaan oleellisesti liittyvän muun lainsäädännön- tuntee myös työnjohto- ja esimiestehtäviin liittyvän lainsäädännön, kuten työsuojelu- ja työaikalainsäädännön sekä työsuhteita ja henkilöturvallisuutta koskevan lainsäädännön perusteet- osaa soveltaa lainsäädäntöä käytännön työtehtävissä ja erilaisissa ongelmatilanteissa- osaa perustella edellä mainittuihin tilanteisiin liittyvät ratkaisunsa- muu osaaminen määräytyy sen mukaan, mitä osia hän on valinnut- hallitsee hyvät yhteistyö-, asiakaspalvelu- ja viestintätaidot sekä tuntee alan säädökset ja määräyksetYksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) 20 §:n perusteella henkilö voidaan hyväksyä vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi, jos hän on suorittanut turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon osat turvallisuuslainsäädäntö sekä vartioimisliiketoiminnan ja vartiointityön perusteet sekä yhden vapaavalintaisen osan ja hän lisäksi täyttää muut lain-säädännössä hänelle asetetut edellytykset Tutkinnon suorittanut ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, Vasa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Security Officer, SQ

  Tutkinnon suorittanut- tuntee turvallisuussuunnittelun ja eritasoisten turvallisuussuunnitelmien periaatteet- tuntee lakisääteisten turvallisuussuunnitelmien vaatimukset ja sisällön- tuntee yritysturvallisuuden osa-alueet- kykenee hankkimaan turvallisuussuunnitteluun liittyvät tiedot- pystyy laatimaan luonnostason turvallisuussuunnitelmia- osaa opastaa organisaatiota tai yritystä suunnitteluun liittyvissä asioissa- tuntee yksityistä turvallisuusalaa säätelevän lainsäädännön sekä yksityiseen turvallisuusalaan liittyvien tehtävien osalta alaan oleellisesti liittyvän muun lainsäädännön- tuntee myös työnjohto- ja esimiestehtäviin liittyvän lainsäädännön, kuten työsuojelu- ja työaikalainsäädännön sekä työsuhteita ja henkilöturvallisuutta koskevan lainsäädännön perusteet- osaa soveltaa lainsäädäntöä käytännön työtehtävissä ja erilaisissa ongelmatilanteissa- osaa perustella edellä mainittuihin tilanteisiin liittyvät ratkaisunsa- muu osaaminen määräytyy sen mukaan, mitä osia hän on valinnut- hallitsee hyvät yhteistyö-, asiakaspalvelu- ja viestintätaidot sekä tuntee alan säädökset ja määräyksetYksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) 20 §:n perusteella henkilö voidaan hyväksyä vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi, jos hän on suorittanut turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon osat turvallisuuslainsäädäntö sekä vartioimisliiketoiminnan ja vartiointityön perusteet sekä yhden vapaavalintaisen osan ja hän lisäksi täyttää muut lain-säädännössä hänelle asetetut edellytykset Tutkinnon suorittanut ...

  Provider NameRastor Oy, Helsingin yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Safety and Security, VQ

  Lisätietoja Luksian netti-sivuilta Turvallisuusvalvojan koulutuksessa kaikille pakollinen tutkinnon osa sisältää yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan opintoja, ennaltaehkäisevän toiminnan ja onnettomuustilanteissa toimimisen opintoja, viranomaistoiminnan ja yksityisen turvallisuusalan toiminnan periaatteita sekä voimankäyttöä. Valinnaisissa tutkinnonosissa opiskellaan vartijan ja järjestyksenvalvojan työtä, uhkatilanteiden hallintaa voimankäytön ja hätävarjelun periaatteita sekä turvallisuusteknistä toimintaa. ...

  Provider NameLuksia, Vihti, Ojakkalantie

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Safety and Security, VQ

  Turvallisuusvalvojan koulutuksessa kaikille pakollinen tutkinnon osa sisältää yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan opintoja, ennaltaehkäisevän toiminnan ja onnettomuustilanteissa toimimisen opintoja, viranomaistoiminnan ja yksityisen turvallisuusalan toiminnan periaatteita sekä voimankäyttöä. Valinnaisissa tutkinnonosissa opiskellaan vartijan ja järjestyksenvalvojan työtä, uhkatilanteiden hallintaa voimankäytön ja hätävarjelun periaatteita sekä turvallisuusteknistä toimintaa. Lisätietoja Luksian netti-sivuilta ...

  Provider NameLuksia, Vihti, Ojakkalantie

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Safety and Security, VQ

  Turvallisuusvalvojan koulutuksessa kaikille pakollinen tutkinnon osa sisältää yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan opintoja, ennaltaehkäisevän toiminnan ja onnettomuustilanteissa toimimisen opintoja, viranomaistoiminnan ja yksityisen turvallisuusalan toiminnan periaatteita sekä voimankäyttöä. Valinnaisissa tutkinnonosissa opiskellaan vartijan ja järjestyksenvalvojan työtä, uhkatilanteiden hallintaa voimankäytön ja hätävarjelun periaatteita sekä turvallisuusteknistä toimintaa. Lisätietoja Luksian netti-sivuilta ...

  Provider NameLuksia, Lohja, Toivonkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages