• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 19 items
 1. Suuhygienisti (AMK)

  Keskeiset opintokokonaisuudet ovat:- opiskelu-ja viestintäopinnot- tutkimus-,kehittämis-ja johtamisopinnot- sosiaali-ja terveydenhuollon perusteet- suun terveydenhoitotyö- terveyden edistäminen Suun terveydenhoitotyöhön sisältyy mm.:- suun terveystarkastus- tarkastuksen perusteella hoitosuunnitelman laadinta- suun terveydenhoidon toteutus ja arviointi. Tyypillisiä suuhygienistin vastuualueen hoitotoimenpiteitä ovat ien- ja tukikudosten varhais-ja ylläpitohoidon toimenpiteet, hammaskiven ja värjäymien poisto, hampaan pinnoitus sekä fluorikäsittely. Oikomishoidon osatehtävät kuuluvat myös suun terveydenhoitotyöhön. Asiakkaan omahoidon ohjaus on osana kokonaishoitoa. Terveyden edistämiseen sisältyvää terveysneuvontaa toteutetaan moniammatillisessa työryhmässä hammashoitolan lisäksi neuvolassa, päiväkodissa, koululla sekä hoitolaitoksessa. Koulutukseen sisältyy runsaasti terveyden edistämistilanteiden/-tapahtumien järjestämistä.Suuhygienistilla on valmiudet toimia myös lähiesimiestehtävissä ja huolehtia työympäristön turvallisuudesta ja terveyttä edistävistä toimintatavoista. Suuhygienistin työssä painottuvat asiakaslähtöinen terveyden edistäminen ja moniammatillinen yhteistyö. Suuhygienistin tehtäviin sisältyy mm. suun terveystarkastukset, hammas- ja suun sairauksien ehkäisy, oikomishoidon osatehtävät sekä kiinnityskudosten varhais- ja ylläpitohoito. Myös esteettinen hammashoito sisältyy suuhygienistin työhön. Hänellä on valmiudet lähiesimiestehtäviin sekä alan kehittämistyössä tarvittava tutkimus- ja kehittämisos ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Dental Technology, VQ

  Hammastekniikan perustutkinnon suorittanut hammaslaborantti valitsee työhönsä oikeat materiaalit, välineet ja laitteet. Hän ottaa työssään huomioon omaan ja asiakkaan terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn sekä kestävään kehitykseen ja yrittäjyyteen liittyviä näkökulmia. Hammaslaborantti valmistaa kipsimalleja, jäljennöslusikoita ja kaavioita, purentaa kuntouttavia laitteita (esim. purentakiskoja) ja tarvittaessa korvaa proteettisesti asiakkaalle puuttuvat hampaat. Hän kuntouttaa asiakkaan hampaatonta suuta proteettisilla erityisratkaisuilla tai valmistaa erilaisia kruunuproteeseja, oikomiskojeita ja metallirunkoisia osaproteeseja. Hän hyödyntää työssään alan tietoperustaa ja tietotekniikkaa ja käyttää kielitaitoaan. Hammaslaborantti toimii suun terveydenhoidon tiimissä. ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Vilppulantien toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Dental Technology, VQ

  Hammastekniikan perustutkinnon suorittanut hammaslaborantti valitsee työhönsä oikeat materiaalit, välineet ja laitteet. Hän ottaa työssään huomioon omaan ja asiakkaan terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn sekä kestävään kehitykseen ja yrittäjyyteen liittyviä näkökulmia. Hammaslaborantti valmistaa kipsimalleja, jäljennöslusikoita ja kaavioita, purentaa kuntouttavia laitteita (esim. purentakiskoja) ja tarvittaessa korvaa proteettisesti asiakkaalle puuttuvat hampaat. Hän kuntouttaa asiakkaan hampaatonta suuta proteettisilla erityisratkaisuilla tai valmistaa erilaisia kruunuproteeseja, oikomiskojeita ja metallirunkoisia osaproteeseja. Hän hyödyntää työssään alan tietoperustaa ja tietotekniikkaa ja käyttää kielitaitoaan. Hammaslaborantti toimii suun terveydenhoidon tiimissä. ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Vilppulantien toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Hammaslääketieteen koulutusohjelma, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)

  Tutkinto muodostaa systemaattisesti etenevän kokonaisuuden, jossa tieto syvenee ja etenee kohti tietojen ja taitojen soveltamista hammaslääkärin työssä. Opinnoissa teoria ja käytännön oppiaines on integroitu kokonaisuudeksi joka muodostaa jatkumon, missä uusi tieto karttuu aiemmin opittuun tietoon. Opinnoissa edetään ihmisen normaalista rakenteesta, toiminnasta ja käyttäytymisestä teoreettisten perusteiden kautta ehkäisevään hammashoitoon ja kliiniseen hammaslääketieteeseen. Teoreettinen oppiaines on jaoteltu useiden oppialojen yhteisesti toteuttamiksi opintokokonaisuuksiksi. Kädentaitoja harjoitellaan simulaatio-opetuksessa ns. taitopajassa, joka on varusteltu korkean teknologian simulaatiovälineistöllä. Kliininen hoitoharjoittelu toteutetaan pienryhmäopetuksena. Kliininen hoitoharjoittelu kolmannesta opiskeluvuodesta kuudenteen vuoteen, painotusalueet ovat: Teoreettiset perusteet, ehkäisevä hammashoito Kliiniset perusvalmiudet Diagnostiikka Purentaelimen kuntouttaminen Itsenäinen työskentely Työelämä, yhteistyö, hammaslääkäri terveydenhuoltojärjestelmässä mukaan lukien syventävä käytännön harjoittelu Tutkintoon sisältyy vapaasti valittavia opintoja. Koulutuksen sisältö on kuvattu opinto-oppaan opintojaksokuvauksissa. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Hammasteknikko (AMK), päivätoteutus

  Tutkintonimike on hammasteknikko (AMK) ja kansallinen tutkintojen viitekehyksen taso on 6. Tutkinnon kokonaislaajuus on 210 op. Tämä tarkoittaa 3,5 vuoden päätoimista opiskelua. Hammasteknikko on sekä suun terveyden asiantuntija hoitotiimissä joka kuntouttaa hammaspuutoksia, että käsityöläinen joka on kiinnostunut suurta tarkkuutta vaativasta käsityöstä. Hammasteknikko suunnittelee ja valmistaa erilaisia proteettisia rakenteita, kuten irtoproteesit, kruunut ja sillat, joilla kuntoutetaan proteettisesti asiakkaan puuttuvat hampaat. Koulutuksessa syvennytään suun ja hampaiden anatomiaan ja estetiikkaan, sekä tiettyihin hammaslääketieteen erikoisalojen tehtäviin, kuten oikomishoitoon ja protetiikkaan, jossa paneudutaan erityisesti hampaattoman suun ja vajaan hampaiston kuntoutuksen tekniseen työosuuteen ja siinä tarvittaviin materiaaleihin ja tekniikoihin. Opiskeluaikana tehtävissä harjoitustöissä pääset kehittämään monipuolisesti teknisten työvaiheiden vaatimia kädentaitoja, sekä muodon että estetiikan tajua. Opinnot sisältävät luento-, verkko- ja simulaatio-opetusta, itsenäistä opiskelua sekä harjoittelua. Opiskelusta suuri osa toteutetaan simulaatioympäristössä, jotka vastaavat hammaslaboratorio-olosuhteita ja käsityönä tehtävät harjoitustyöt vastaavat kliinisiä potilastapauksia työelämästä. Käsityön lisäksi hammasteknikkojen käytössä on tekniikkaa ja automatisoituja koneita, joiden kehitys edistyy nopeasti. Osa harjoittelusta toteutuu kaupallisissa harjoittelulaboratorioissa ympäri Suomen. Opiskelusi toteutuu ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Turku, Joukahaisenkatu 3-5, 20520 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus

  Suuhygienistin osaaminen muodostuu seuraavista ydinkompetensseista, joihin valmennetaan koulutuksen aikana: terveyden edistäminen suun terveydenhoitotyö suun terveydenhoitotyön ja ympäristön turvallisuus suun terveydenhoitotyön johtaminen ja kehittäminen Terveyden edistämistyössä suuhygienisti valmentaa asiakasta tai ryhmiä suun omahoidon hallinnassa osana yleisterveyttä. Suun terveydenhoitotyössä keskeisimpänä on asiakkaan suun terveydentilan havainnointi terveystarkastuksella sekä hoitaminen. Työn ja ympäristön turvallisuusosaamista ovat eri kuormitustekijöiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen. Suun terveydenhoitotyön johtamiseen ja kehittämiseen liittyvät tehtävät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään liittyviä toimia. Opiskelusi koulutusohjelmassa toteutuu Turun ammattikorkeakoulun strategiassa määritellyn innovaatiopedagogiikan lähtökohtien mukaan. Se näkyy muun muassa innovatiivisina opetusmenetelminä, erilaisina sosiaalisina oppimisympäristöinä, opintojen vaihtoehtoisina suoritustapoina, joustavina opetussuunnitelmina, kansainvälisyytenä ja yrittäjämäisenä toimintana. Innovatiivisuus näkyy esimerkiksi toimintana oman alan työelämää kehittävät hankkeissa ja projekteissa. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Ruiskatu 8, 20720 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Hammaslääketiede, Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)

  Hammaslääkärikoulutuksen kaksi ensimmäistä vuotta järjestetään pääsääntöisesti lääkärikoulutuksen kanssa yhdessä. Tämä takaa lääketieteelliset perustiedot. Lisäksi on hammaslääketieteeseen johdattavaa opetusta, jonka tavoitteena on syventää tietämystä kasvojen ja suun alueen normaalikehityksestä ja toiminnasta ja tutustumista hammaslääkärin käytännön työhön. Hammaslääketieteen kliinisen vaiheen teoriaopetus toteutetaan kokonaisvaltaista hahmottamista edistävien asiakokonaisuuksien eli juonteiden avulla. Kliinisen vaiheen teoriaopetus ja harjoittelu on rytmitetty tukemaan oppimista tukien autenttisen oppimisen periaatteella tieteellisen ja taidollisen ammattitaidon kehittymistä. Käytännön perusvalmiudet opetellaan taitopajoissa kiinteässä yhteydessä teoreettisten tietojen karttumisen kanssa aina ennen varsinaista potilasharjoittelua. Kliinisen harjoittelun ympäristönä on väestövastuullinen terveyskeskuksen hammashuolto. Harjoittelu tapahtuu ohjauksen alaisena monialaisissa tiimeissä, joihin kuuluvat hammaslääkärit, hammashoitajat sekä suuhygienisti- ja hammashoitajaopiskelijat. Alkuvaiheissa hyödynnetään vertaistukea oppimisympäristöön ja käytännön järjestelyihin perehtymisessä. Lisäksi ohjeistetaan ergonomiseen työskentelyyn. Opiskelijat suorittavat potilaille kokonaishoitoa ja osallistuvat oppiainekohtaiseen toimintaan hammaslääketieteen eri osa-alueilla kuten Suupatologia ja limakalvosairaudet, Hammaslääketieteellinen radiologia, Hammasproteesioppi ja kliininen purentafysiologia, Parodontologia ja geriatrinen ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Doctoral Degree Programme in Dentistry (4 yrs)

  A doctoral degree consists of general and transferable skills courses, field-specific studies and doctoral thesis work. The purpose of general and transferable skills courses is to introduce the student to the foundation of scientific research and research methods, scientific thinking and writing, the ethical foundation of scientific research work. Field-specific studies are aimed to give the in depth understanding about his/her own field of research and research methods. Field-specific studies can include following: national and international scientific courses for postgraduates, seminar, methods courses, courses related to his/her own field of research, scientific writing courses, working in research institutions, and in some cases a completed specialist degree/education in dentistry. The duration of the doctoral training corresponds to four years of full-time study. The degree includes research work for the thesis, the publication and the public defense of the thesis, and, depending on the discipline, at least 20 ECTS credits of general and transferable skills courses, field-specific studies courses and/or other research-related activities. The goals of the studies are to deepen the student's knowledge of his/her own field, and to develop his/her general knowledge and skills necessary for a successful career. Doctoral studies can include courses for postgraduate students or advanced level courses. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Doctoral Programme of Clinical Investigation, Doctor of Odontology (4 years)

  The work load of the doctoral degree is approximately 4 years of fulltime work. This consists of postgraduate studies, doctoral research and a public defence of the doctoral thesis. One can also pursue academic postgraduate degrees part-time. A doctoral degree is pursued in the University of Turku Doctoral Programme of Clinical Investigation (CLIDP). All doctoral candidates belong to the University of Turku Graduate School (UTUGS) through the doctoral programmes of their own faculties. https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=31002&lang=en&uiLang=en&lvv=2016   ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Hammaslääketiede, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)

  Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto on, paitsi akateeminen, myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteisiä ja pakollisia. Tutkinnon opinnot jakautuvat keskeisiin ja valinnaisiin opintoihin. Keskeisiin opintoihin sisältyy tutkintoon vaadittavien oppiaineiden perus- ja aineopintoja sekä syventäviä opintoja. Opinnot koostuvat teoreettisten opintojen lisäksi kliinisestä hoitoharjoittelusta (potilaiden hoidosta), joka tapahtuu Turun Hyvinvointitoimialan opetushammashoitolassa, Turun yliopistollisen keskussairaalan suu- ja leukasairauksien klinikalla sekä terveyskeskusten hammashoitoloissa eri puolella Suomea. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages