• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 11 items
 1. Pārtikas produktu pārstrāde- 1. līm. prof. studijas

  Programmas saturs Vispārizglītojošie studiju kursi: Darba aizsardzība, Civilā aizsardzība, Vides aizsardzība, Darba tiesības, Uzņēmējdarbības un ražošanas procesu organizēšana un plānošana, Lietišķā svešvaloda, Augstākā matemātika, Materiālzinības, Termodinamika un siltumtehnika, Aukstumtehnika, Mehānika, Automātiskā vadība un regulēšana, Elektrotehnika, Informācijas tehnoloģijas, Ražošanas objektu projektēšanas pamati, Ķīmija Nozares profesionālās specializācijas kursi: Pārtikas produktu ķīmija, Bioķīmija un molekulārā bioloģija, Pārtikas mikrobioloģija un biotehnoloģijas, Uztura mācība, Kvalitātes vadība, Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas un tehnoloģiskās iekārtas u.c. Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei. Absolventu iespējas - uzsākt profesionālo darbību pārtikas produktu pārstrādes speciālista profesijā; - turpināt studijas 2.līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās. Pārtikas produktu pārstrādes speciālists veic pārtikas tehnoloģisko procesu vadīšanu un kontroli, atbild par ražošanas higiēnu un sanitāriju, veic ražošanas vides un personāla higiēnas kontroles pasākumu organizēšanu un vadīšanu, orientējas un prot strādāt ar ražošanas tehnoloģijām un iekārtām; vada citu darbinieku darbu un ir atbildīgs par izpildītā darba rezultātu. Pārtikas produktu pārstrādes speciālists strādā ražošanas uzņēmumos. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Pārtikas zinātne- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķi un profesionālās karjeras iespējas: Akadēmiski izglītoti un kvalificēti speciālisti zinātniskajam, pedagoģiskajam un profesionālajam darbam pārtikas rūpniecībā, apveltīti ar spēju radoši un patstāvīgi lemt par pārtikas zinātnes un rūpniecības attīstību un konkurētspēju Eiropas Savienībā, veikt kvalificētu darbu pārtikas uzņēmumos, akreditētās laboratorijās, nozares izglītības un zinātniski pētnieciskajās iestādēs, valsts uzraudzības un pārvaldes institūcijās. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Pārtikas zinātne- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot atbilstoša līmeņa speciālistus zinātnisko problēmu risināšanai, kas saistītas ar pārtikas produktu ražošanu un uztura pilnveidošanu un nodrošināt zinātniski pedagoģisko kadru nomaiņu Pārtikas tehnoloģijas fakultātē un citās zinātniskās iestādēs, kas saistītas ar zinātniski pētnieciskā darba virzienu šajā zinātņu nozarē. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Pārtikas kvalitāte un inovācijas- Bak. studijas

  Studiju programmas apraksts: Studenti iegūst kompetenci organizēt kvalitātes vadības procesu pārtikas uzņēmumā atbilstoši tiesību aktos noteiktajām prasībām, izstrādāt inovatīvus pārtikas produktus un meklēt risinājumus jau ražošanā ievietoto pārtikas produktu gan receptūru, gan tehnoloģiju pilnveidē, kā arī iegūs zināšanas projektu vadībā, uzņēmējdarbībā un mārketingā. Karjeras iespējas: Absolventi strādā pārtikas uzņēmumos Kvalitātes nodaļā, Jaunu produktu izstrādes nodaļā, Ražošanas nodaļā un laboratorijās, zinātniski pētnieciskajās iestādēs, valsts pārvaldes un kontroles dienestos. Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Darba aizsardzība un drošība, Ekonomika, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Pārtikas higiēna, Pārtikas zinātne, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta), Uzņēmējdarbības vadība, Uzturzinātne (kopīgā), Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Pārtikas higiēna- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķi un profesionālās karjeras iespējas: Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus pārtikas kvalitātes jomā, kuri pārzina Latvijas, Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju pieņemtos principus visos pārtikas aprites posmos un kuri spēj veikt uzraudzību un kontroli LR Pārtikas un veterinārajā dienestā, tā reģionālajās pārvaldēs, sanitārajā robežinspekcijā. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Food Hygiene- Professional master studies

  The study programme is aimed to educate highly qualified and creative specialists – Professional Masters with specialization in food hygiene with competence to work in the establishments of food chain as well as in the state services. The Master study programme provides proficiency on safety and harmlessness of food chain, quality criteria of foodstuffs, knowledge on elaboration and maintenance of safety systems of the food establishments, as well as ability for scientific research on food safety. The programme is completed with the elaboration and defense of the Master thesis. Career prospects and further studies The graduates work in all kind of establishments of food chain. Master`s degree entitles graduates to continue studies in a respective doctoral programme in the universities in Latvia or abroad. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija- 1. līm. prof. studijas

  Pārtikas produktu pārstrādes speciālists veic pārtikas tehnoloģisko procesu vadīšanu un kontroli, atbild par ražošanas higiēnu un sanitāriju, veic ražošanas vides un personāla higiēnas kontroles pasākumu organizēšanu un vadīšanu, orientējas un prot strādāt ar ražošanas tehnoloģijām un iekārtām; vada citu darbinieku darbu un ir atbildīgs par izpildītā darba rezultātu. Pārtikas produktu pārstrādes speciālists strādā ražošanas uzņēmumos. ...

  Provider NameOlaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Food Science- Master studies

  The programme is aimed to educate academically educated specialists and new scientists with creative thought and competence to make decisions for promoting future development of food science and food production in Europe, competitiveness in foreign markets. The Master study programme covers food product structure-mechanical properties, food sensory evaluation, sensory and consumer science, regulation of biochemical processes in human body, functional properties of food, natural substances in food system, food shelf-life analysis, development tendencies in nutrition science, genetically modified food, physical-and-chemical properties and metrology, food additive application, in food safety and identification of microorganisms, quality systems in food circulation, food system innovative development, entrepreneurship and marketing, perspective solutions in food packaging. The study programme is completed with the elaboration and defence of the Master thesis. Career prospects and further studies The graduates work in all kind of food companies. Master's degree entitles graduates to continue studies in a respective doctoral programme in universities in Latvia or abroad. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Food Science- Doctoral studies

  The study programme is aimed to prepare qualified specialists for the teaching and research work with a competence corresponding to the international standards in food science. Studies are organised as lectures, seminars, discussion with supervisor and individual studies. The main courses offered include theoretical and empirical research methodology, scientific language/terminology of food science, problems and theories in the field of Food Science research, theoretical and practical innovations/novelties in the field of Food Science. Career prospects The graduates of this programme are usually employed at higher education institutions, research institutions and private companies. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Pārtikas produktu kvalitātes kontrole- 1. līm. prof. studijas

  Pārtikas kvalitātes speciālists strādā pārtikas ražošanas uzņēmumā vai uzņēmuma laboratorijā un/vai kvalitātes kontroles laboratorijā. Pārtikas kvalitātes speciālists organizē un/vai veic regulāru ārējās vides, izejvielu, starpproduktu un gatavās produkcijas paraugu atlasi laboratoriskai testēšanai, organizē un/vai veic paraugu reģistrāciju un ķīmiskās, mikrobioloģiskās analīzes atbilstoši uzņēmumā izstrādātai iekšējai kvalitātes un/vai nekaitīguma sistēmai, noformē analīžu rezultātus, salīdzina tos ar standartu un pārtikas produktu un to izejvielu nekaitīguma prasībām. Pārtikas kvalitātes speciālists pārzina pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiju, receptūras, produkcijas uzglabāšanas un citu pārtikas aprites posmu procedūras. Sniedz priekšlikumus ražošanas tehnoloģijas, produkta kvalitātes uzlabošanai uzņēmuma vadībai, kā arī organizē korektīvas darbības. Pārtikas kvalitātes speciālists organizē un vada kvalitātes un nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas uzņēmumā. Organizē un/vai veic uzņēmuma personāla regulāras apmācības pārtikas kvalitātes un nekaitīguma saglabāšanas jautājumos. Pārtikas kvalitātes speciālists kontrolē pārtikas aprites higiēnas prasību ievērošanu uzņēmumā. ...

  Provider NameOlaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages