• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 125 items
 1. Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK)

  Koulutukseen valittu opiskelija opiskelee ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, jonka pääasiallinen sisältö muodostuu johtamisopinnoista. Lisäksi keskeinen sisältö muodostuu hoitotyön johtamista ja kehittämistä tukevista sekä tutkimus- ja kehittämistyön opinnoista ja opinnäytetyöstä. Opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisesti määritellyille ja yhteisesti hyväksytyille ammatillisin osaamisen kompetensseille: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälistymisosaaminen. Asiantuntijuutta syventäviä koulutuskohtaisia kompetensseja ovat sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen sekä johtamisosaaminen. Opetussuunnitelma suuntaa ennakointiin, tulevaisuuteen sekä kehittämis- ja johtamisosaamiseen. Opetussuunnitelmaa ohjaavat työelämässä tapahtuvat muutokset ja kehittämistarpeet sekä kansainvälisen yhteistyön edellyttämät vaatimukset. Koulutus perustuu tutkittuun tietoon ja työelämän sekä verkostokumppaneiden kanssa yhdessä suunniteltuihin ja sovittuihin sisältöihin. Taustalla ovat myös sosiaali- ja terveysministeriön suositukset, lainsäädäntö, kansalliset ja alueelliset ohjelmat sekä strategiat. Uusien innovatiivisten toimintamallien, palveluketjujen ja palveluiden kehittämisen keskiössä on ihmisten voimavaraistuminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Johtamistyön keskiössä on sosiaali- ja terveysalan muutoksen ja palveluien hallinta, talouden johtaminen ja etäjohtaminen. Johtamisosaamisen koostuu kaikille syventävistä pakollisist ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Health Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk, Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen

  Master -koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan: johtamisosaamisosaamiseen, tutkimus- ja kehittämisosaamiseen ja liiketoimintaosaamiseen. Näistä osaamisteemoista opiskelija rakentaa osaamisensa kehittymistä ja urakehitystään palvelevan kokonaisuuden. Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. Ensihoidon johtamisopintojen suurimmat haasteet liittyvät tulevaan sote-uudistukseen. Keskeisinä ensihoidon kehittämis- ja johtamisopintojen sisältöinä ovat asiakaslähtöisten ensihoitopalvelujen ja hoitoketjujen kehittäminen ja johtaminen yhdessä muiden lähipalveluina toteutettavien päivystyksellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja muiden yhteistyöviranomaisten kanssa. Vapaasti valittavia opintoja on 5 op, jotka voidaan suorittaa myös muissa korkeakouluissa. Opinnäytetyön laajuus on 30 op. Lähipäiville voi osallistua myös etänä ja ne nauhoitetaan soveltuvin osin. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk-tutkinto, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

  Master -koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan: johtamisosaamisosaamiseen, tutkimus- ja kehittämisosaamiseen ja liiketoimintaosaamiseen. Näistä osaamisteemoista opiskelija rakentaa osaamisensa kehittymistä ja urakehitystään palvelevan kokonaisuuden. Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. Vapaasti valittavia opintoja on 5 op, jotka voidaan suorittaa myös muissa korkeakouluissa. Opinnäytetyön laajuus on 30 op. Lähipäiville voi osallistua myös etänä ja ne nauhoitetaan soveltuvin osin. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Lääketieteen koulutusohjelma, lääketieteen lisensiaatti (6 v)

  Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtava koulutus järjestetään siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Tutkinto muodostaa systemaattisesti etenevän kokonaisuuden, jossa tieto syvenee ja etenee kohti tietojen ja taitojen soveltamista lääkärintyössä. Opinnot koostuvat opintojaksoista ja harjoittelusta. Opinnoissa teoria ja käytännön oppiaines muodostavat integroidun jatkumon, jossa uusi tieto karttuu aiemmin opittuun tietoon. Opetuksen sisältö on suunniteltu vastaamaan nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeita osaamistavoitteiden ja ydinainesanalyysien mukaisesti. Opinnoissa edetään ihmisen normaalista rakenteesta, toiminnasta ja käyttäytymisestä häiriintyneen rakenteen, toiminnan ja käyttäytymisen kautta kliiniseen lääketieteeseen. Koulutuksen sisältö on kuvattu opinto-oppaassa ja opintojaksojen ydinainesanalyyseissä.  ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Proviisorin koulutusohjelma (Pf), proviisori (2 v)

  Proviisoriopiskelijat laajentavat aiemmin farmaseuttiopinnoissa opittuja tietoja lääke- ja apuaineiden kemiasta, lääkkeiden valmistuksesta, biolääketieteellisestä farmasiasta, lääkehoidosta sekä lääkkeiden yhteiskunnallisesta näkökulmasta sekä perehtyvät lääkekehityksen eri vaiheisiin. Syventävissä opinnoissa perehdytään johonkin seuraavista oppiaineista: farmaseuttinen kemia, farmaseuttinen biologia, biofarmasia, farmakologia, farmasian teknologia, teollisuusfarmasia tai sosiaalifarmasia. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Pharmacy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Hammaslääketieteen koulutusohjelma, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)

  Tutkinto muodostaa systemaattisesti etenevän kokonaisuuden, jossa tieto syvenee ja etenee kohti tietojen ja taitojen soveltamista hammaslääkärin työssä. Opinnoissa teoria ja käytännön oppiaines on integroitu kokonaisuudeksi joka muodostaa jatkumon, missä uusi tieto karttuu aiemmin opittuun tietoon. Opinnoissa edetään ihmisen normaalista rakenteesta, toiminnasta ja käyttäytymisestä teoreettisten perusteiden kautta ehkäisevään hammashoitoon ja kliiniseen hammaslääketieteeseen. Teoreettinen oppiaines on jaoteltu useiden oppialojen yhteisesti toteuttamiksi opintokokonaisuuksiksi. Kädentaitoja harjoitellaan simulaatio-opetuksessa ns. taitopajassa, joka on varusteltu korkean teknologian simulaatiovälineistöllä. Kliininen hoitoharjoittelu toteutetaan pienryhmäopetuksena. Kliininen hoitoharjoittelu kolmannesta opiskeluvuodesta kuudenteen vuoteen, painotusalueet ovat: Teoreettiset perusteet, ehkäisevä hammashoito Kliiniset perusvalmiudet Diagnostiikka Purentaelimen kuntouttaminen Itsenäinen työskentely Työelämä, yhteistyö, hammaslääkäri terveydenhuoltojärjestelmässä mukaan lukien syventävä käytännön harjoittelu Tutkintoon sisältyy vapaasti valittavia opintoja. Koulutuksen sisältö on kuvattu opinto-oppaan opintojaksokuvauksissa. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

  Tutkinnon ydinosaaminen muodostuu syventävistä ammattiopinnoista kuten näyttöön perustuva toiminta, sekä projekti-osaaminen, opinnäytetyöstä sekä vapaasti valittavista opinnoista. Syventävät opinnot tukevat vaativaa asiantuntijaosaamistasi sekä opinnäytetyönäsi toteutettavan kehittämisprojektin sisällöllisiä ja metodisia oppimistarpeita.Työelämän kehittäminen kietoutuu innovatiiviseen korkeakoulutukseen, jossa opinnäytetyö on projektiluontoinen työelämän käytäntöjä kehittävä hanke. Vapaasti valittavien opintojen avulla voit syventää asiantuntijuuttasi tarkoituksenmukaisella tavalla.Opiskelijoita tuetaan kiinnittämään opintojaan sekä Turun ammattikorkeakoulun että omien taustaorganisaatioidensa tai muiden yhteistyötahojen kanssa toteutettaviin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin (TKI). ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Ruiskatu 8, 20720 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

  Tutkinnon ydinosaaminen muodostuu syventävistä ammattiopinnoista kuten näyttöön perustuva toiminta, sekä projekti-osaaminen, opinnäytetyöstä sekä vapaasti valittavista opinnoista. Syventävät opinnot tukevat vaativaa asiantuntijaosaamistasi sekä opinnäytetyönäsi toteutettavan kehittämisprojektin sisällöllisiä ja metodisia oppimistarpeita.Työelämän kehittäminen kietoutuu innovatiiviseen korkeakoulutukseen, jossa opinnäytetyö on projektiluontoinen työelämän käytäntöjä kehittävä hanke. Vapaasti valittavien opintojen avulla voit syventää asiantuntijuuttasi tarkoituksenmukaisella tavalla.Opiskelijoita tuetaan kiinnittämään opintojaan sekä Turun ammattikorkeakoulun että omien taustaorganisaatioidensa tai muiden yhteistyötahojen kanssa toteutettaviin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin (TKI). ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Ruiskatu 8, 20720 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

  Tutkinnon ydinosaaminen muodostuu syventävistä ammattiopinnoista kuten näyttöön perustuva toiminta, sekä projekti-osaaminen, opinnäytetyöstä sekä vapaasti valittavista opinnoista. Syventävät opinnot tukevat vaativaa asiantuntijaosaamistasi sekä opinnäytetyönäsi toteutettavan kehittämisprojektin sisällöllisiä ja metodisia oppimistarpeita.Työelämän kehittäminen kietoutuu innovatiiviseen korkeakoulutukseen, jossa opinnäytetyö on projektiluontoinen työelämän käytäntöjä kehittävä hanke. Vapaasti valittavien opintojen avulla voit syventää asiantuntijuuttasi tarkoituksenmukaisella tavalla.Opiskelijoita tuetaan kiinnittämään opintojaan sekä Turun ammattikorkeakoulun että omien taustaorganisaatioidensa tai muiden yhteistyötahojen kanssa toteutettaviin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin (TKI). ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Ruiskatu 8, 20720 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Fysioterapian maisteriohjelma, terveystieteiden maisteri (2 v)

  Pääaineopintoihin sisältyviä teemoja ovat fysioterapian perustieteet ja niiden sovellukset, asiakaslähtöinen lähestymistapa, tutkimuksellinen näkökulma kuntoutukseen, kuntoutumiseen ja terapeuttiseen harjoitteluun sekä fysioterapian tieteellinen asiantuntijuus. Lisäksi keskeisessä asemassa on terveystieteissä käytettävien tutkimustaitojen opettelu. Tärkeitä ovat myös viestintä- ja kieliopinnot. Fysioterapian ja kuntoutuksen asiantuntijuuden syventämiseen pyritään muun muassa työharjoittelulla. Sivuaineen ja valinnaiset opinnot voi valita vapaasti ja niiden avulla voi suunnata omaa asiantuntijuuttaan haluamaansa suuntaan. Maisterikoulutus sisältää 120 op:n maisteriopintojen lisäksi ns. täydentäviä opintoja, joiden tarkoitus on tuottaa tarvittava osaaminen maisteriopintoihin siirtymiseksi.Täydentäviä opintoja voi olla korkeintaan 60 op. Aikaisemman ammattikorkeakoulu- tai vastaavan opistoasteen tutkinnoin suorittaneiden täydentävät opinnot on määritelty opinto-oppaassa. Yliopistollisen kandidaatti- tai maisteritutkinnon suorittaneilla täydentävien opintojen tarve ja sisällöt määritellään erikseen Hops-ohjauksessa. Opetus on suunniteltu täysipäiväistä opiskelua varten, mutta ei edellytä päivittäistä läsnäoloa. Myös osapäiväinen opiskelu ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tarjonnan hyödyntäminen on mahdollista. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Sport and Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages