• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 15 items
 1. Viestinnän monialainen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2v)

  Suuntautumisvaihtoehdossa organisaatioiden viestintä tarkastellaan viestinnän roolia organisaatioissa sekä pohditaan organisaatioiden viestintäongelmia ja niiden ratkaisuja. Organisaatioiden viestintää tarkastellaan monitieteisesti mm. strategisen viestinnän, muutosviestinnän, kriisiviestinnän ja suhdetoiminnan näkökulmista, joita yhdistetään kielen- ja diskurssintutkimuksellisiin lähestymistapoihin. Tutustu opinto-oppaaseen http://www.uva.fi/fi/for/student/materials/handbooks/languages_and_communication/handbook2014/040_vima_org.pdf Suuntautumisvaihtoehto digitaalinen media antaa opiskelijalle valmiuksia verkkoviestintään liittyviin ja journalistista osaamista painottaviin työtehtäviin. Digitaalista mediaa tarkastellaan erityisesti käyttäjän ja osin myös suunnittelun näkökulmasta. Suuntautumisvaihtoehto pohjautuu mediatutkimuksen teorioihin, ja tutkimuksessa tarkastelun kohteita ovat muun muassa sosiaalinen media, blogit ja digitaaliset pelit. Katso opinto-opashttp://www.uva.fi/fi/for/student/materials/handbooks/languages_and_communication/handbook2014/041_vima_dig.pdf Ohjelmassa sovelletaan erilaisia opetus- ja oppimismenetelmiä sekä lähi- että verkko-opiskelussa. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Philosophy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Tekninen viestintä, filosofian maisteri (2v)

  Pääaine viestintätieteet: Viestintätieteiden opinnoissa teknistä viestintää lähestytään teknisen informaation tuottamisen, välittämisen ja vastaanottamisen näkökulmista. Tietotekniikan opinnoissa teknistä viestintää lähestytään tiedon tallentamisen ja käsittelyn suunnittelun, järjestämisen ja hallinnan näkökulmista. Yhteisten opintojen keskeisiä teemoja ovat käytettävyys ja käyttäjälähtöisyys. Tietotekniikan opinnoissa pohditaan mm. sitä, miten erilaiset tietojärjestelmät ovat mahdollisimman käytettäviä, kun taas viestintätieteiden opinnoissa tarkastellaan mm. sitä, miten erilaisista tietojärjestelmistä viestitään ymmärrettävästi ja tarkoituksenmukaisesti erilaisille käyttäjille. Tarkasteltavia järjestelmiä voivat olla esimerkiksi sähköiseen kaupankäyntiin tai dokumenttien hallintaan liittyvät järjestelmät. Kauppatieteiden opinnot tuovat mukaan liiketoiminnallisen näkökulman, esimerkiksi sen, miten erilaisilla järjestelmillä voidaan tukea ja kehittää liiketoimintaa. Terminologian suuntautumisvaihtoehto: Teknisen viestinnän terminologian suuntautumisvaihtoehto (pääaineena soveltava kielitiede) tarjoaa kielisuuntautuneille opiskelijoille vaihtoehdon, jossa yhdistyvät kielet, viestintätieteet, tietotekniikka ja kauppatieteet. Vahva viestinnällinen ja terminologisten menetelmien osaaminen, monipuolinen kielitaito, hyvät tietotekniset taidot ja liike-elämän tuntemus ovat keskeisiä teknisen viestinnän alalla tarvittavia taitoja, joita myös nykytyöelämä edellyttää valmistuvalta. Suuntautumisvaihtoehdossa on vahvasti ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Philosophy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Tradenomi (ylempi AMK), kirjasto- ja tietopalvelu

  Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat tutkimus- ja kehittämistyön menetelmien syvempi hallinta, monimuotoisten oppimisympäristöjen ja työmenetelmien haltuunotto, muuttuvan toimintaympäristön analysointi ja muutoksessa olevan organisaation johtamistaidot. Opintokokonaisuudet pyritään liittämään työelämään niin, että kukin opintokokonaisuus avaa mahdollisuuksia oman organisaation kehittämiselle. Laaja 30 op kehittämistyö toteutetaan omassa organisaatiossa kehittämistutkimuksen menetelmiä hyödyntäen. Oppiminen toteutuu avoimissa oppimisympäristöissä, työpaikalla, tietoverkoissa ja lähitapaamisissa.  Tämä tukee työn ohella opiskelua mutta asettaa samalla vaatimuksia oppijan itseohjautuvuudelle ja työyhteisön oppijalle tarjoamalle tuelle. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Turku, Lemminkäisenkatu 30, 20520 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Tradenomi (ylempi AMK), kirjasto- ja tietopalvelu

  Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat tutkimus- ja kehittämistyön menetelmien syvempi hallinta, monimuotoisten oppimisympäristöjen ja työmenetelmien haltuunotto, muuttuvan toimintaympäristön analysointi ja muutoksessa olevan organisaation johtamistaidot. Opintokokonaisuudet pyritään liittämään työelämään niin, että kukin opintokokonaisuus avaa mahdollisuuksia oman organisaation kehittämiselle. Laaja 30 op kehittämistyö toteutetaan omassa organisaatiossa kehittämistutkimuksen menetelmiä hyödyntäen. Oppiminen toteutuu avoimissa oppimisympäristöissä, työpaikalla, tietoverkoissa ja lähitapaamisissa.  Tämä tukee työn ohella opiskelua mutta asettaa samalla vaatimuksia oppijan itseohjautuvuudelle ja työyhteisön oppijalle tarjoamalle tuelle. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Turku, Lemminkäisenkatu 30, 20520 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Maisterihaku, Informaatiotutkimus, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Informaatiotutkimus on viestintätieteisiin kuuluva ihmistiede, jonka tutkimus ja opetus keskittyvät tiedon ja muun kulttuurisen sisällön tuotantoon, organisointiin, hankintaan, välittymiseen, käyttöön ja vaikuttavuuteen erilaisissa ympäristöissä. Opetettavia tietosisältöjä ovat esimerkiksi ihmisten tavat hankkia ja välittää tietoa, tietoaineistojen organisointi, tuotanto ja arviointi, tietojohtaminen, erilaiset lukutaidot ja informaatioympäristöt sekä alan lainsäädäntö ja etiikka. Lisäksi perehdyt opinnoissasi alan tutkimusmenetelmiin. Voit suunnata asiantuntijuuttasi valitsemalla tutkintoosi vapaasti sivuaineita monitieteisen Oulun yliopiston laajasta koulutustarjonnasta. Opintoihin sisältyy työharjoittelu, joka edistää asiantuntijuutesi kehittymistä edelleen. Informaatiotutkimuksen oppiaineeseen kytkeytyy Suomessa ainutlaatuinen Tiedeviestinnän maisteriohjelma TIEMA. Tiedeviestinnän opinnot antavat sinulle mahdollisuuden täydentää informaatioalan asiantuntijuuttasi. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Maisterihaku, Tiedeviestintä, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2v)

  TIEMAn opiskelija oppii ymmärtämään sekä tieteen että median toimintatapaa ja kieltä pystyen näin toimimaan välittäjänä tieteen ja median välillä. Koulutus harjoittaa opiskelijoita analyyttiseen ajatteluun sekä perehdyttää heidät välineiden hallintaan, tehokkaaseen tiedonhallintaan, -hakuun ja tiedon tuottamiseen sekä itsenäiseen projektiluonteiseen työskentelyyn. Kaksi vuotta kestävä maisteriohjelma on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Ohjelman suorittanut valmistuu filosofian maisteriksi, jolla on jatko-opintokelpoisuus. Suomessa ainutlaatuisen maisteriohjelman toteuttaa Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta. Päävastuun koulutuksen toteuttamisesta kantavat informaatiotutkimuksen sekä aate- ja oppihistorian oppiaineet. TIEMAn opetuskieli on suomi. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Journalistiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Journalistiikan opinnoissa teoria ja käytäntö limittyvät harjoituksissa ja luennoilla. Yliopisto-opetus perustuu tieteelliseen tutkimukseen, mutta journalistiikassa teorioita sovelletaan monipuolisesti käytännön taitoja kerryttävissä harjoituksissa. Jyväskylän yliopiston journalistiikan opinnoissa korostuu erityisesti monimediaisuus. Monimediaisuudella tarkoitetaan sitä, että toimittaja pystyy tekemään laadukkaita sisältöjä useisiin eri medioihin samoista juttuaiheista. Tämä edellyttää yksittäisten välineiden, kuten esimerkiksi radion tai television, ilmaisumuotojen sujuvaa hallintaa. Monimediaisuuden lisäksi keskitytään esimerkiksi datajournalismiin ja muihin verkon ja digitaalisen viestinnän mahdollistamiin tiedon hankinnan ja esittämisen muotoihin. Toinen korostettu pyrkimys on analysoida median ja journalismin tilaa ja erityisesti tulevaisuudennäkymiä. Journalistiikan kandidaattiohjelman opinnot koostuvat journalistiikan ja viestinnän yhteisistä perusopinnoista ja journalistiikan aineopinnoista. Perus- ja aineopintoja opiskelet rinnakkain ja kummatkin aloitat ensimmäisenä opiskelusyksynä. Lisäksi kandidaattiohjelmaan kuuluu muita vapaavalintaisia opintoja, viestintä- ja kieliopintoja sekä yleisopintoja. Journalistiikan maisteriohjelma koostuu journalistiikan syventävistä opinnoista, joita täydennät muilla opinnoilla. Sinulla on mahdollisuus valita muut opintosi Jyväskylän yliopiston laajasta ja monipuolisesta tarjonnasta. Osan opinnoista voit suorittaa ulkomailla opiskelijavaihdon aikana. Journalistiikan op ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Viestinnän kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Viestinnässä tarkastellaan ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta. Ala kattaa sekä kasvokkaisviestinnän että viestintäteknologian välityksellä tapahtuvan kanssakäymisen. Tavoitteena on ymmärtää ja selittää vuorovaikutuskäyttäytymistä sekä vuorovaikutuksen dynamiikkaa kasvokkais- ja verkkoviestinnässä. Erityisenä tarkastelukohteena on vuorovaikutus työelämässä. Viestinnässä opiskellaan ja tutkitaan työelämän vuorovaikutussuhteita, tiimejä, ryhmiä ja verkostoja, yhteisön ja organisaation sisäisen vuorovaikutuksen kysymyksiä, vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin yhteyksiä, vaikuttamista ja argumentointia, vuorovaikutusosaamista sekä vuorovaikutuksen eettisiä kysymyksiä. Viestinnän kandidaattiohjelman opinnot koostuvat viestinnän ja journalistiikan yhteisistä perusopinnoista ja viestinnän aineopinnoista. Lisäksi ohjelmaasi kuuluu muita vapaavalintaisia opintoja, viestintä- ja kieliopintoja sekä yleisopintoja. Viestinnän maisteriohjelma koostuu viestinnän syventävistä opinnoista, joita täydennät muilla opinnoilla. Sinulla on mahdollisuus valita muut opintosi Jyväskylän yliopiston laajasta ja monipuolisesta tarjonnasta. Osan opinnoista voit suorittaa ulkomailla opiskelijavaihdon aikana. Viestinnän opiskelu koostuu monipuolisista vuorovaikutteisista työtavoista: ryhmä- ja projektitöistä, interaktiivisista luennoista, harjoituksista, seminaareista, esseistä, erilaisista analysointi- ja oppimistehtävistä sekä kirjatenteistä. Suurin osa opiskelusta vaatii läsnäoloa. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Viestinnän maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Viestinnässä tarkastellaan ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta. Ala kattaa sekä kasvokkaisviestinnän että viestintäteknologian välityksellä tapahtuvan kanssakäymisen. Tavoitteena on ymmärtää ja selittää vuorovaikutuskäyttäytymistä sekä vuorovaikutuksen dynamiikkaa kasvokkais- ja verkkoviestinnässä. Erityisenä tarkastelukohteena on vuorovaikutus työelämässä. Viestinnässä opiskellaan ja tutkitaan työelämän vuorovaikutussuhteita, tiimejä, ryhmiä ja verkostoja, yhteisön ja organisaation sisäisen vuorovaikutuksen kysymyksiä, vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin yhteyksiä, vaikuttamista ja argumentointia, vuorovaikutusosaamista sekä vuorovaikutuksen eettisiä kysymyksiä. Viestinnän maisteriohjelma koostuu viestinnän täydentävistä ja syventävistä opinnoista sekä muista vapaavalintaisista opinnoista. Sinulla on mahdollisuus valita muut opintosi Jyväskylän yliopiston laajasta ja monipuolisesta tarjonnasta. Syventäviin opintoihin kuuluu opintoja ryhmien, tiimien, organisaatioiden ja verkostojen vuorovaikutuksesta sekä johtamisviestinnästä. Syventävissä opinnoissa viimeistellään viestinnän asiantuntemusta syventymällä viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämiseen ja tutkimiseen eri näkökulmista. Työssä oppimisen opintojakso on harjoittelua viestinnän asiantuntijan tehtävissä. Viestinnän opiskelu koostuu monipuolisista vuorovaikutteisista työtavoista: ryhmä- ja projektitöistä, interaktiivisista luennoista, harjoituksista, seminaareista, esseistä, erilaisista analysointi- ja oppimistehtävistä sekä kirjatenteistä. Suurin osa ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Journalistiikan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Journalistiikan opinnoissa teoria ja käytäntö limittyvät harjoituksissa ja luennoilla. Yliopisto-opetus perustuu tieteelliseen tutkimukseen, mutta journalistiikassa teorioita sovelletaan monipuolisesti käytännön taitoja kerryttävissä syventävissä harjoituksissa. Jyväskylän yliopiston journalistiikan opinnoissa korostuu erityisesti monimediaisuus. Monimediaisuudella tarkoitetaan sitä, että toimittaja pystyy tekemään laadukkaita sisältöjä useisiin eri medioihin samoista juttuaiheista. Tämä edellyttää yksittäisten välineiden, kuten esimerkiksi radion tai television, ilmaisumuotojen sujuvaa hallintaa. Monimediaisuuden lisäksi keskitytään esimerkiksi datajournalismiin ja muihin verkon ja digitaalisuuden mahdollistamiin tiedon hankinnan ja esittämisen muotoihin. Toinen korostettu pyrkimys on analysoida median ja journalismin tilaa ja erityisesti tulevaisuudennäkymiä. Journalistiikan maisteriohjelma koostuu journalistiikan täydentävistä ja syventävistä opinnoista sekä muista vapaavalintaisista opinnoista. Sinulla on mahdollisuus valita muut opintosi Jyväskylän yliopiston laajasta ja monipuolisesta tarjonnasta. Journalistiikan maisteriohjelman syventävät opinnot painottuvat journalististen valmiuksien syventämiseen sekä tutkimustaitojen kehittämiseen. Syventävissä opinnoissa on mahdollisuus erilaisiin suuntautumisvalintoihin journalismin analyysin ja journalistisen työn erikoistumisopinnoissa. Erikoistumisopintojen tarjonnassa kiinnitetään erityistä huomiota median ja journalismin ajankohtaisiin ilmiöihin sekä monimedi ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages