• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 69 items
 1. Kotitalousopettaja, kasvatustieteen maisteri (2 v)

  Opiskelussa yhdistyvät oppiaineen hallinta sekä opettamiseen liittyvät taidot. Opettajankoulutuksen tavoitteena on omaa työtään tutkiva aineenopettaja. Kotitaloustieteen opintojen keskeisiä sisältöalueita ja tutkimuskohteita ovat muun muassa: ravitsemuskasvatus ja ruoanvalinta kotimainen ja kansainvälinen ruokakulttuuri kuluttaja-, perhe- ja ympäristökasvatus asuminen ja arkipäivän teknologia Kotitaloustieteen perus-, aine- ja syventävissä opinnoissa tutustutaan kotitaloustieteeseen ja -tutkimukseen, ruokakulttuuriin, ruoanvalmistukseen, ruokaan ja yhteiskuntaan eri maissa, koteihin ja perheisiin, ravitsemukseen sekä. ravitsemuskasvatukseen. Sekä kotitalousopettajan että kotitaloustieteen koulutuksiin kuuluu myös kieliopintoja, tutkimusmenetelmäopintoja, tieto- ja viestintätekniikan opintoja sekä sivuaineopintoja ja vapaasti valittavia opintoja. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Käsityönopettaja, kasvatustieteen maisteri (2 v)

  Opiskelussa yhdistyvät oppiaineen hallinta sekä opettamiseen liittyvät taidot. Opettajankoulutuksen tavoitteena on omaa työtään tutkiva aineenopettaja. Käsityötieteen opintojen keskeisiä sisältöalueita ja tutkimuskohteita ovat käsityökulttuurin eri osa-alueet: käsityöntekijät tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessit sekä tuotekehitys käsityön teknologiaan sisältyviä laitteet, koneet ja työvälineet Käsityötieteen opinnot suuntautuvat tekstiili- ja vaatetusalalle. Käsityötieteen perusopinnoissa on mahdollista opiskella käsityötieteen perusteita, tekstimateriaaleja, neulontaa, virkkausta, ompeluteknologiaa ja vaatetusta. Käsityötieteen aineopinnoissa suunnataan mm. ilmaisulliseen tekstiilisuunnitteluun, värjäykseen, kankaanpainantaan, kirjontaan, pukeutumiseen sekä asumiseen ja sisustukseen. Käsityötieteen syventävissä opinnoissa keskitytään tutkivaan suunnitteluun käsityössä esim. pukeutumisen ja vaatetuksen tai asumisen ja sisustuksen alueilla. Käsityönopettajan ja käsityötieteen koulutuksessa opetus on ongelmakeskeistä, käsityöhön liittyvien ilmiöiden problematisointia ja kuvailua. Opetus perustuu tutkimukseen, joka puolestaan on tiiviissä vuorovaikutuksessa tekemisen kanssa. Sekä käsityönopettajan että käsityötieteen koulutuksiin kuuluu myös kieliopintoja, tutkimusmenetelmä- ja tutkielmaopintoja, tieto- ja viestintätekniikan opintoja sekä vapaasti valittavia opintoja ja sivuaineopintoja. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Luokanopettaja, kasvatustieteen maisteri (2 v)

  Luokanopettajan koulutuksessa opiskelu sisältää luentoja, ryhmäopiskelua ja projekteja sekä opetusharjoittelua yliopiston harjoittelukouluissa ja kenttäkouluissa. Pääaineen opintoihin sisältyy 60 opintopisteen opettajan pedagogiset opinnot. Pääaineen lisäksi kandidaatin ja maisterin tutkintoihin sisältyy perusopetuksessa opetettavien aineiden opettamiseen liittyviä opintoja, eli ainedidaktisia opintoja. Lisäksi opintoihin sisältyy myös ohjattua opetusharjoittelua, sivuaineopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Sivuaineopintoja on mahdollisuus suorittaa omassa tiedekunnassa tai yliopiston muissa tiedekunnissa sekä muissa yliopistoissa. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) (svenskspråkig), pedagogie magister (2 år)

  I studierna i huvudämnet ingår fördjupade studier som omfattar 90 studiepoäng. De består av gemensamma studier och valfria substansstudier, studier i forskningsmetoder, en pro gradu -avhandling och praktik. Studier som ger djupgående kunskaper och färdigheter inom det pedagogiska området är kärnan i pedagogie kandidat- och magisterexamen, men det valfria biämnet och de valfria studierna utgör också en viktig del i varje enskild examen. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Varhaiskasvatus, kasvatustieteen maisteri (2 v)

  Koulutus rakentuu kasvatustieteen kandidaatin tutkinnolle tai muulle vähintään alemmalle korkeakoulututkinnolle (ei ammattikorkeakoulututkinto) (opiskelijan taustatutkinnosta riippuen). Opinnot koostuvat syventävistä tutkimusmenetelmäopinnoista, tutkielmaopinnoista, varhaiskasvatuksen sisältöopinnoista sekä harjoittelusta ja sivuaineopinnoista. Opintojen aikana opiskelija syventää taitojaan toimia varhaiskasvatuksen aktiivisena vaikuttajana ja asiantuntijana yhteiskunnassa sekä parantaa valmiuksiaan osallistua kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi opiskelija hankkii valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin ja itsenäiseen tutkimustiedon tuottamiseen, soveltamiseen sekä tieteelliseen viestintään. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Erityispedagogiikka, kasvatustieteen maisteri (2 v)

  Erityispedagogiikan opinnoissa perehdytään lapsen kehitykseen sekä siihen, millaisia poikkeamia kehityksessä voi olla. Opinnoissa keskeistä on kehitysvaiheiden ja kehitysvaiheeseen liittyvien oppimisedellytysten tunnistaminen. Opintoihin sisältyy myös opetuksen suunnittelun opintoja erityisesti erityisoppilaiden näkökulma huomioiden. Koulutuksessa huomioidaan kokonaisvaltaisesti kodin, koulun ja muun yhteiskunnan osuus lapsen kehityksessä ja koulunkäynnissä. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Yleinen ja aikuiskasvatustiede (suomenkielinen), kasvatustieteen maisteri (2 v)

  Maisteriopintojen pääaineopintoihin kuuluu 90 opintopisteen laajuiset syventävät opinnot, jotka koostuvat yhteisistä ja valinnaisista sisältöopinnoista, tutkimusmenetelmäopinnoista, pro gradu -tutkielmasta sekä harjoittelusta. Oman alan syvällinen hallinta ja osaaminen ovat kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintojen ydin, mutta myös vapaasti valittavalla sivuaineella ja valinnaisilla opinnoilla on tärkeä osa yksilöllisessä tutkinnossa. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Education and Globalization, Master's Programme in Education, Master of Arts (Education) (2y)

  Major and Minor subjects Students major in Educational sciences (80 ECTS). The minor subject (Education in Transition 25 ECTS) is mandatory for those who have not studied Education in previous studies. Other relevant minors can be chosen e.g from Open university (e.g. Multiculturalism) or internet e-Minors (UNIPID courses, or Asian studies etc.). To strengthen the work-life relevance and students’ professional development, 5 ECTS internship period is mandatory. One third of the programme involves acquiring research tools and conducting research (Methodology 10 ECTS), participating in research seminars (5 ECTS) and writing a Master’s thesis (30 ECTS) in a collaborative and multicultural research environment. EDGLO programme is part of the Faculty’s VISE research unit, and more specifically, part of EDGE research group. Other 5 ECTS courses: Issues in globalisation Ethics and Education Nordic education in European and global context Educational policy, planning and leadership Comparative educational research Current trends in educational research Elective studies 10ECTS (max 35) 2-3 e-courses are offered in summer: Critical Literacy in Education/ Global citizenship education/ Plurilingualism  ‘Laaja-alainen maisteriohjelma’ of the Faculty of Education (see the structures): As elective courses offered to non-EDGLO students are: Current trends in educational research, and Electivce studies e-courses during summer (see above)       ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Learning, Education and Technology, Master's Programme in Education, Master of Arts (Education) (2y)

  Learning, Education and Technology –master’s programme consists of 1) General Studies (5 credits), 2) Minor Subject Studies in Learning, Education and Technology (25 credits), 3) Major Subject Studies (85 credits), and 4) Optional Studies (5 credits). Main contents of the LET Master’s degree programme include theoretical approaches for self-regulated learning, collaborative learning, and technology-enhanced learning. To support students’ thesis work, research studies inludes both qualitative, quantitative, and mixed-method approaches. In addition, working-life connections and entrepreneurial competences are emphasized as a transversal content in most of the courses. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Maisterihaku, Erityislastentarhanopettaja, Erityispedagogiikan maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2v)

  Koulutuksen laajuus on 120 opintopistettä, joka sisältää 70 opintopisteen laajuiset erityispedagogiikan syventävät opinnot, sekä muita opintoja 50 op. Muihin opintoihin suoritetaan erityispedagogiikan aineopinnot/aineopintoja sekä muita opintoja, niin että 120 op täyttyy. Pääaineen aineopinnot ja syventävät opinnot sisältävät erityisopettajaksi/ erityislastentarhanopettajaksi pätevöittävät opinnot. Tutkinnon aikana on mahdollista suorittaa myös pedagogiset opinnot 60 op, jotka kuuluvat osittain suoritettaviin pääaineen opintoihin. Opintojen pääsisältö erityispedagogiikassa koostuu seuraavaista teemoista: oppimisvaikeudet ja niihin liittyvät interventiot, kolmiportaisen tuen mallit, arviointi, ammattilaisten yhteistyö, inkluusio ja opetusharjoittelu. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages