• EQF Home Page Icon

Recognition of Diplomas & Qualifications

Recognition of Diplomas & Qualifications

/ploteus/en/file/1png1.png

If you need information on having your qualifications recognised in another EU country, please find national contact points on the website on the Free movement of professionals. They can tell you more about the national rules, and give advice on exercising your rights.

/ploteus/en/file/1png1.png

For all formalities you wish to carry out by electronic means in the host country, you can also consult the single point of contact set up by Directive 2006/123/EC on services in the internal market


Please select a country to see the relevant information

Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní uznáva záverečné doklady o vzdelaní získané v zahraničí na výkon vybraných regulovaných povolaní v SR, automaticky uznáva doklady o VŠ vzdelaní III. stupňa získané v členských štátoch EÚ, EHP a Švajčiarsku a posudzuje úroveň dosiahnutého zahraničného vzdelania na akademické  účely, na výkon neregulovaných povolaní a na vydanie "modrých kariet" v SR.  Jeho ďalšou úlohou je posudzovať celkové štúdium, ale i časť štúdia absolvovaného v zahraničí pre príslušné orgány a inštitúcie v SR, ekvivalencia a prevod známok zo zahraničnej základnej či strednej školy do slovenskej klasifikačnej stupnice.
V prípade slovenských dokladov o vzdelaní overuje pravosť verejných listín vydaných v pôsobnosti rezortu ministerstva školstva SR vydaním Apostille/Superlegalizácie a potvrdzuje pedagogickú spôsobilosť pedagogických pracovníkov výlučne pre zahraničné úrady.
Je súčasťou ENIC (European Network of Information Centres), NARIC (National Academic Recognition Information Centres in the European Union), plní funkciu Národného kontaktného bodu pre vnútorný trh EÚ a Národného strediska pre Europass.

Category:Recognition of diplomas & qualifications