• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 123 items
 1. üzleti szakújságíró

    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * gazdasági, üzleti, média-gazdaságtani és médiaszabályozási ismeretek alkalmazása újságírói munka során; * médiaetikai szabályok alkalmazása az üzleti újságírásban; * rádiós, televíziós, online műfajok ismerete és művelése; * új médiával kapcsolatos tartalomszolgáltatási és hirdetési megoldások, eljárások alkalmazása; * „egyemberes forgatóstáb” (one man crew) munkamódszer alkalmazásához szükséges technikai ismeretek készségszintű alkalmazása (kamerakezelés, fényképezés, vágás, világítás); * szerkesztőségi munkavégzés; * médiagazdaságtan fogalma, a médiapiac értelmezése, a médiatermékek sajátosságai; * az írott és az elektronikus média jellegzetességei, és ezek gazdasági vonatkozásai; * az internet mint médium gazdasági és tartalomszolgáltatási jellemzői; * a médiajog legfontosabb elemei; * a közszolgálati médiaszabályozás; * etikai szabályok és ezek jelentősége a közszolgálatiság szempontjából; * a digitalizáció és az új média térnyerésének hatása a közszolgálati médiumokra; * hírírás és hírszerkesztés; * rádiós és televíziós műfajok (hír, tudósítás, feature, interjú) ismerete; * kérdezéstechnika; * újságírói irányelvek, szerepfelfogások ismerete; * a különböző újságírói műfajok ismerete (hír és a véleményműfajok); * üzleti újságíróvá válás lehetőségeinek és szakmai feltételeinek ismerete; * kamerakezelési, vágási, fényképezési, világítási ismeretek; * forgatás felépítése, tartalma; * szerkesztőségi munka, feladatkörök ismerete, munkamegosztás ...

  Awarding bodyEdutus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. médiaelméleti tanácsadó

  A képzés során megszerezhető ismeretek:   - a médiához kapcsolódó alapfogalmak és alapelvek ismerete,   - a társadalmat működtető kommunikációs és mediális rendszerek ismerete,   - a mediális rendszerek működésének és más társadalmi részrendszerekkel kapcsolatos összefüggéseinek ismerete,   - a média és a populáris kultúra összefüggéseinek, a globális médiapiac működési elveinek, a kulturális csere globális szabályainak, a média gazdaságtani összefüggéseinek ismerete,   - a kommunikáció és a kultúra összefüggéseinek, a köztük lévő kapcsolat különböző szintű megnyilvánulásainak ismerete,   - az állami szabályozás eszközeinek ismerete,   - a digitális konvergencia jogi, technológiai, kulturális és gazdasági természetének ismerete,   - a kommunikáció és a média történetiségének ismerete,   - a digitális szolgáltatásokkal kapcsolatos interakció- és interfész-tervezési ismeretek,   - projekttervezési, projektmenedzsment ismeretek és készségek használata,   - az ismeretszerzési módok, kommunikációkutatási módszerek használata. Személyes adottságok, készségek:   - önálló tanulás képessége,    - kreativitás,    - alkalmazkodóképesség,    - rugalmasság. A szakon végzettek elhelyezkedhetnek:   - a központi és helyi közigazgatásban információs társadalommal kapcsolatos munkakörökben;    - média és telekommunikációs vállalatoknál;   - információtechnológiákat alkalmazó piaci, non-profit és közigazgatási intézményekben. ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. könyvkiadói szakember

  A képzés során elsajátítandó tudáselemek, ismeretek: A képzés a könyvkiadás tevékenységének egészét felöleli három nagy témakör előtérbe helyezésével. E három témakör: 1. szerkesztési ismeretek; 2. műszaki ismeretek: tördelési, képfeldolgozási ismeretek; 3. nyomdatechnikai ismeretek.* a szerkesztési ismereteken belül a hallgatók elsajátítják a magyar nyelvű szövegek megszerkesztéséhez szükséges nyelvi és stilisztikai ismereteket, a szerkesztési alapelveket. Megtanulják és gyakorolják a korrektúrázás munkafolyamatát, megismerkednek a szöveggondozás alapvető fogásaival. A képzés végén a szakdolgozat elkészítése során számot kell adniuk arról, hogy képesek önállóan megszerkeszteni egy könyv terjedelmű kéziratot;* a műszaki ismeretek között a műszaki szerkesztés, a digitális képfeldolgozás, a digitális képanyag nyomdai előkészítésének és a szövegtördelésnek alapvető szabályaival, módszereivel ismerkednek meg a hallgatók. A képzés végére alkalmasak lesznek önállóan elkészíteni egy közepes terjedelmű könyv tördelését. Ezekről az ismeretekről a szakdolgozatban számot is adnak, ugyanis a szakdolgozat követelménye, hogy a dolgozat szövegét betördelve, vágójelekkel ellátva kell benyújtania a hallgatónak;* a nyomdatechnikai ismeretek óráin megismerkednek a nyomtatási műveletekkel, a különféle nyomási eljárásokkal, a nyomdagépekkel, különböző méretű és technikai színvonalú nyomdákkal. A 4. félév végére önállóan képesek meghatározni, hogy egy kiadványnak melyik a legelőnyösebb és legolcsóbb nyomtatási módja, s e módnak mily ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. média-kommunikátor

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az eredeti  diploma mellé elsajátítják azokat az alapvető ismereteket, melyek segítségével a sajtó néhány területén munkát vállalhatnak. Napjainkban Magyarországon is egyre nő az igény a képzett kommunikációs szakemberek iránt, különösen a jelen időszakban, amikor újabb és újabb műhelyek alakulnak, növekszik a helyi és kisközösségi médiumok száma és hatása. A helyi médiumok szervezése gyakran kapcsolódik a helyi értelmiségi szakemberek munkájához, így ez a képzés jól kiegészíti az alapdiplomát. A képzés során sor kerül a kommunikációs technikák elsajátítására, a közlési készségek fejlesztésére, az információfeldolgozás ill. véleményformálás szakmai ismereteinek elsajátítására.   a) a szakképzés során szerezhető ismeretek:  * médiaismeret, * sajtótörténet, * médiajogi ismeretek, * vizuális kultúra,  * sajtóműfajok, * videotechnika, * szerkesztőségi gyakorlat.   b) A szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak:  * Intézmények, cégek, vállalkozások kommunikációs feladatainak ellátására * Gazdasági, tudományos, politikai szervezetek szóvivői feladatainak ellátására * A helyi sajtóban és a szerveződő médiumokban munkatársi feladatok ellátására * A különböző médiumok szerkesztőségeiben zsurnalisztikai feladatok ellátására * A médiumokban technikai feladatok, asszisztensi feladatok ellátására   c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: * Kiemelkedő kommunikációs készség * Megfelelő beszédtechnikai, retorikai képesség, helyesírási, ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. online multimédiás tartalomszerkesztő

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* az online tartalomszerkesztés és szolgáltatás szakterületeit;* a digitális kultúra, a közösségi tartalomszolgáltatás, a változó szerzői jogok és az on-demand médiakommunikáció területét;* az online és offline médiumok határterületeit, ezek összekapcsolódásait és különbségeit;* az online tartalomszolgáltatás aktuális eszköztárát és működését. képesek:* digitális mozgó- és állókép készítésére és editálására;* az elsajátított ismeretek alapján megfelelően alkalmazni és megérteni az új trendeket és fejlesztési irányokat rendelkeznek:* azzal a tudással, melynek alkalmazásával a közösségi internet világában - akár online, akár offline médiaszerkesztőségekben - önállóan szolgáltathatnak és szerkeszthetnek multimédiás tartalmakat. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:Az online multimédiás tartalomszerkesztő szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak az internetes szerkesztői rendszerek, blogkészítő alkalmazások, web 2.0-s alkalmazások és eszközök professzionális használatára, a multimédiás eszközök online integrációjára. ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Public Affairs tanácsadó

  A Public Affairs tanácsadó képzés olyan ismereteket nyújt gazdasági szakemberek és közéleti szerepvállalók számára, amelyek birtokában eligazodnak az európai uniós döntéshozatali és érdekérvényesítési folyamatokban. A szak elsősorban azoknak a gazdasági szakembereknek kínál új ismereteket, akik napi munkájuk során kapcsolatban állnak az Európai Unió intézményeivel, vagy közvetve munkájukra az EU jogszabály alkotási folyamatai hatással vannak. A szak átfogó tudást biztosít azok számára, akik gazdasági, vagy civil szervezetnél, hivatásszerűen gyakorolják a Public Affairs tanácsadást, de eddig nem ismerték a tanácsadás EU specifikus eszközeit, lehetőségeit. Ugyanakkor hasznos lehet a közigazgatás és a politika azon szereplői számára is, akik munkakörükből adódóan rendszeresen kapcsolatban állnak a gazdasági élet és a civil szféra érdekeit megjelenítő tanácsadókkal. A szakon végzett hallgató ismeri:   * jogszabályok, adó, vám, illeték, járulék stb. hatásainak elemzését;    * a gazdasági környezetben bekövetkező változások értékelését;   * a programok megvalósításához szükséges koalíciók, szövetségek építésének lehetőségeit;   * válsághelyzet kezelést;    * a nemzetközi és a magyar politikai élet elemzését;    * tárgyalás és kommunikációs ismereteket;   * rendezvény- és kampányszervezési ismereteket;   * média gazdaságtani és marketing ismereteket;   * hálózatépítési ismereteket;   * közigazgatási kommunikáció elméletét és gyakorlatát. A szakon végzett hallgató alkalmas:   * e képzettség birtokában a Public Affairs ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. nemzetközi public relations tanácsadó

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* a nemzetközi Public Relations történetét, forrásait, irodalmát és szereplőit;* a nemzetközi Public Relations elméletét, térben és időben lezajló változásait, különbözőségeit és hasonlóságait;* a nemzetközi Public Relations politikai, jogi, gazdasági, kulturális és kommunikációs aspektusait;* a PR nemzetközi dinamizmusát;* a nemzetközi Public Relations szakértői szolgálat sajátosságait;* a nemzetközi PR menedzsment és marketing működési mechanizmusát;* a nemzetközi Public Relations protokoll és etikett szabályait, tárgyalási és prezentációs technikáit;* a nemzetközi Public Relations pszichológiai, szociológiai aspektusait;* a nemzetközi Public Relations etikai normáit;* a nemzetközi Public Relations szaknyelvét. képesek:* nemzetközi Public Relations szakértőként dolgozni az államigazgatásban, a közszférában, az önkormányzatoknál, non-profit szervezeteknél, nagyvállalatoknál, kulturális intézményeknél, szakmai érdekképviseleteknél;* nemzetközi Public Relations ismereteik integrált használatára és gyakorlati alkalmazására;* nemzetközi Public Relations ismereteik további bővítésére;* nemzetközi Public Relations szakértőként széleskörű nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, fenntartására, ápolására és további bővítésére. rendelkeznek:* a nemzetközi Public Relations, mint interdiszciplináris tudományterület műveléséhez szükséges átfogó és komplex ismeretekkel;* széleskörű kommunikációs, tárgyalástechnikai és interkultúrális ismeretekkel;* jó kommunikatív és kapcsolat ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. cross média újságíró

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: * tömegkommunikációs és média ismeretek; * digitális kép-, hang- és mozgókép-feldolgozási ismeretek; * általános cross média újságírói ismeretek. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek * újságírói ismeretek; * cross média műfaji ismeretek; * multimédia ismeretek; * digitális képkészítési-, képfeldolgozási ismeretek; * mozgókép-készítési és -feldolgozási ismeretek; * digitális rádiózási ismeretek; * tipográfiai ismeretek. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek A képzést elvégző * egyszerre lesz képes több médiumban gondolkodni; * fejlődik a számítógépes kép- és hangfeldolgozáshoz való hozzáállása; * fejlődik a projektszemlélete; * fejlődik a problémamegfogalmazó- és -megoldó képessége; * fejlődik az újságírói érzéke. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben A képzés elsődleges célcsoportját olyan személyek adják, akik vagy már jelenleg is, vagy a jövőben kívánnak újságíróként dolgozni. Akik a nyomtatott sajtónál dolgoznak, azok számára a képzés a televíziós és rádiós ismereteket erősíti, akik a televízióknál, vagy rádióknál dolgoznak, azoknak az on-line újságírói ismeretei gyarapodnak.  Minden csoport számára hasznos lesz az újságírói ismeretek és képességek keresztirányú kiterjesztése, az átjárhatóságok bemutatása, a cross média megoldások szoftveres és technikai hátterének megismertetése. Más tekintetben a képzés azok számára nyújt hasznos ismereteket és gyakorlatot, akik már jelenleg is, vagy a jövőb ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. haditudósító

  A Haditudósító képzés célja, gyakorlati szakemberek olyan szakirányú továbbképzése, amelynek eredményeként képessé válnak a politikai és katonai folyamatok értelmezésére, elemzésére békében, konfliktusok időszakában vagy béketeremtő műveletek során, bárhol a világban haditudósítóként való tevékenységre. Jártasságot szereznek informatikai műveletek, kampányok és a katonai PR munka tervezésében, információvédelmi koncepciók kidolgozásában, a katonai sajtó és a kommunikációs kapcsolatok terén a NATO elvárásainak megfelelően az ágazat közkapcsolati tevékenységének PI, PA és PR munkájának végzésében, irányításában. a) A képzés során elsajátítandó kompetenciák:- A differenciált viszonyok között, a háborús feszültség terekben a helyzet önálló megítélésére, elemzésére, interpretációjára való képesség.- Biztonságpolitikai, hadi- és médiatechnikai, szakma specifikus elméleti és gyakorlati felkészültség.b) A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:- Biztonsági, katonai, hadijogi.- A hadidtudósításhoz szükséges hadszíntéri, hadi- és médiatechnikai, eljárási szakmai ismeretek.- Társadalomtudományi (szociológiai, politikatudományi, kommunikáció és média elméleti és gyakorlati) ismeretek.c) A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek- Önálló döntésképesség, kombinatív gondolkodás, kreativitás.- Helyzetfelismerő, elemző, értelmező és megoldó készség.- Kommunikációs és empátia készség, bizalomteremtő képesség.- Differenciált körülmények közötti minőségi munkavégzés, kooperatív készség.- Személyközi ka ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. kommunikátor nemzetközi szervezetek kommunikációja szakon

  A képzés célja a végzettek számára korszerű kommunikációs ismeretek és technikák átadásával segíteni a nemzetközi szervezetek, ezen belül a kormány és civil szervezetek, valamint a különböző közszolgáltatásokat nyújtó non-profit szervezetek működését, kommunikációs tevékenységük tervezését és kivitelezését. A képzés megismerteti a hatékonyság érdekében alkalmazott szervezési, elemzési, tervezési és lebonyolítási technikákat, tárgyalási stratégiákat, kommunikációs módszereket és eszközöket, és segít elsajátítani a nemzetközi szervezetekben betöltött kommunikátori szerepkör ellátásához szükséges készségeket.   A nemzetközi szervezetek kommunikációja szakirányú továbbképzési szakon végzettek   ismerik: * a nemzetközi szervezetek felépítését és főbb működési elveit; * a nemzetközi kormány- és civil szervezetek jogállását, az információk közzétételének jogi szabályait és etikai normáit; * a non-profit szervezetek különböző szervezeti formáit és optimális struktúráit, a megfelelő munkakultúra kialakításának módszereit; * a közéleti kommunikáció rendszerét és a nyilvánosság színtereit; * a kommunikátori szerepkörhöz és a nyilvános szereplésekhez szükséges retorikai alapokat; * a média hatásmechanizmusát és a kongruens médiaszereplés szabályait; * az interkulturális szempontok fontosságát és érvényesítését a tárgyalási, üzleti és politikai szférában.   képesek és alkalmasak: * a nemzetközi szervezetekben érvényesülő kommunikációs tevékenységek optimális tervezésére és kivitelezésére; * a civil és non-profit szervezetek ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages