• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 2054 items
 1. digitális marketing szakközgazdász

  A képzésben végzettek a digitális marketing elméletének és gyakorlatának teljes ismeretét kapják. Hozzájutnak a strukturális ismeretekhez, a fogalomrendszer pontos használatához, valamint kompetenssé válnak a gyakorlati felhasználására is. Elsajátítják a hazai és a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott korszerű digitális marketing technikákat, melyekkel mind Magyarországon, mind nemzetközi szinten versenyképes, azonnal alkalmazható tudáshoz jutnak.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A digitális marketing szakközgazdász képes * a digitális marketing fogalomrendszerének, szaknyelvének értelmezésére, használatára; * a stratégiai gondolkodásra; * a digitális marketinget a szakmák és a tudomány területén elhelyezni. A digitális marketing szakközgazdász megismeri  * az online piac szereplőit; * az alkalmazható módszereket, és a részletes áttekintés alapján képessé válik online kommunikációs tervet készíteni, lebonyolítani; * a legújabb trendeket; * és elsajátítja az offline és online marketing hasonlóságait és különbségeit, az online szemléletet. A digitális marketing szakközgazdász betekintést kap a digitális világ esetében a fogyasztói magatartásba és annak specialitásaiba.    A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: Tudáselemek: * stratégiai gondolkodás és marketingszemlélet a digitális világban; * az online piac megértése és kezelése; * a legújabb módszerek integrált használata, a keresőoptimalizálástól, a website ergonómián át a közösségi marketingig. Ismeretek: A digitális marketing szakköz ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. diplomás szakreferens telematikai szakon

  A A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek: A szakirányú továbbképzésben résztvevők képesek: -       helymeghatározási és navigációs problémákat megoldani; -       térinformatikai és geomatikai feladatok megoldására; -       telematikai problémák feltárására, megoldására; -       épület-telematikai rendszerismeretek alkalmazására; -       logisztikai telematikai problémák megoldására; -       közlekedési telematikai feladatok modellezésére és megoldására. A képzés során a résztvevők megismerik a következő szakmai területeket: -       az algoritmusokat és adatszerkezeteket; -       a programozást, objektumorientált programozást és internetes programozást; -       adatbázisok és internetes adatbázisok fejlesztését, használatát; -       az alapozó fizikát és elektronikát; -       a kommunikációs technológiákat; -       az internetes kommunikációt; -       az alapozó informatikát; -       a telekommunikációs hálózati technológiákat; -       a mobil kommunikációs technológiákat. A hallgatók telematikai gyakorlat keretében a megtanult telematikai elméleti ismereteiket alkalmazzák komplex problémák megoldására speciális hardverek és szoftverek segítségével.   A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek: -       elemző, problémamegoldó készség; -       szakmai elhivatottság; -       komplex feladatmegoldó készség; -       információfeldolgozási képesség; -       tervezési és értékelési képesség; -       jó logikai és áttekintő készség; -       kreativitás és rugalmasság; -       alkalmas ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. diáktanácsadó

        A szakirányú továbbképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak és képesek a közoktatásban, a szakképzésben, illetve a felsőoktatásban tanuló diákok körében – egyéni és csoportos formában – végzendő információs és mentálhigiénés tanácsadási feladatok ellátására.     A képzés során elsajátítandó kompetenciák:   - segíteni tudják a diákok tájékozódását a közoktatás, a szakképzés, illetve a felsőoktatás rendszerében, az oktatás, illetve képzés során és a befejezés után elérhető tanulási és munkavállalási lehetőségekben, beleértve a tájékoztatás fenti témákra vonatkozó nemzetközi információit is;   - segítséget, tanácsot tudnak nyújtani a közoktatási, a szakképzési, illetve a felsőoktatási intézményekbe való jelentkezéshez, a beilleszkedéshez, a tanulmányi, tanulási, valamint az oktatás vagy képzés időszakában jelentkező életvezetési, magánéleti, karriertervezési problémák megoldásához, ennek során képesek megítélni, mely problémák esetén szükséges más szakemberek (pszichológus, orvos, jogász, szociális munkás, munkavállalási tanácsadó stb.) bevonása, ezen lehetőségek igénybevételéhez megfelelő információkkal rendelkeznek;   - képesek hozzájárulni a tanulók vagy hallgatók pályafejlődéséhez, személyes lehetőségeik kibontakoztatásához, a szakképzésbe, a felsőoktatásba vagy munka világába való belépéshez szükséges döntési, alkalmazkodási és karriertervezési stratégiák kialakításához;   - személyes kompetenciájuk, képességeik és készségeik kifejlesztése révén alkalmasak és képesek a tanulók vagy ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. drámapedagógus

  * a dramatikus munkaforma elméleti hátterének elsajátítása, * a dramatikus munkaforma alkalmazási lehetőségeinek megismerése, * az iskolai nevelés kontextusába beépíthető legfontosabb dramatikus technikák készségszintű elsajátítása: vizuális, verbális és akusztikus szinten egyaránt, * a dramatikus foglalkozások vezetéséhez szükséges megfelelő szintű szakmai önismeret kialakítása  * a pedagógiai munka során szükséges önismeret és autoreflektív gyakorlat megerősítése, * képesség a korosztályi illetve személyes szellemi-lelki fejlődés problémáinak felismerésére és segítségnyújtás a helyes válaszok megkereséséhez, * képesség a pedagógus-személyiségnek mint erőforrásnak a kreatív alkalmazására, * képesség a ’dráma és tánc’ tantárgyak önálló stúdiumként és integrált formában (irodalom, történelem, hittan, nyelvoktatás, osztályfőnöki óra) való színvonalas oktatására,  * képesség valamilyen művészeti tevékenység iránti igény felkeltésére, a kreativitás és a lelki egészség karbantartása céljából, * olyan szakemberek képzése, akik nevelési-oktatási, illetve közművelődési intézményekben (tanteremben és tantermen kívül) képesek a dráma (játék) és a színház eszközeivel a hagyományos értékek tiszteletére nevelni, oktatni a különböző korú, nemű, képességű tanítványaikat.   ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Duna-Régió elemző

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák és ismeretek: a szakon végzett hallgatók ismerik és értik: - a közép-európai térség kulturális, irodalmi, történeti-kultúrtörténeti, társadalmi, politikai fejlődésének összefüggéseit; - a régiót összekötő és elválasztó folyamatokat; - Közép-Európát mint kulturális régiót; - a térség sajátos problémáit, úgy mint a nemzetiségi kérdés szerepét, a nemzetté válás sajátosságait, a multikulturalizmus jelenségeit, a közép-európai kisebbségi kérdés részleteit és jelentőségét; - a térség kutatásmódszertanát; - legalább egy közép-európai nyelvet; - továbbá kellően felkészültek a doktori képzésben való részvételre, valamint a térségre vonatkozó magas szintű ismeretterjesztésre.   A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: - nyitottság; - motiváltság; - megfelelő kommunikációs készség és pozitív hozzáállás, valamint készség az önálló tudományos szintű kutatói munkára a közép-európai kulturális, történelmi, politikai, nemzeti, nemzetiségi, kisebbségi fejlődés kérdéseit illetően; - problémamegoldási készség a kulturális, politikai, kisebbségi problémák területén a kétoldalú államközi kapcsolatokban; - készség tudományos, diplomáciai, bilaterális régióközi kapcsolatok kialakítására, működtetésére, azokban való hatékony részvételre; - önálló tájékozódási, tájékoztatási és állásfoglalási készség a régió problémaköreiben.   A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A Duna-Régió tanulmányok szak elvégzésével a h ...

  Awarding bodyAndrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. e-business menedzsment szakközgazdász

   A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A képzés célja az üzleti szféra szervezetei számára olyan szakemberek képzése, akik egyszerre rendelkeznek megfelelő üzleti, menedzsment és átfogó informatikai ismeretekkel, és az ismeretek birtokában képesek a szakterület és a gyakorlati elvárásoknak megfelelő követelmények teljesítésére, az elvárásoknak történő megfelelésre: - a felmerülő problémák felismerésére, a kínálkozó lehetőségek kihasználására; - a partnerekkel és minden érintettel történő harmonikus kapcsolat kialakítására; - az általánosan elfogadott értékek magas szintű megjelenítésére, közvetítésére. Az e-business menedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzés célja, hogy – támaszkodva a közgazdasági, vállalati, pénzügyi alapismeretekre – a hallgatókat átfogó szemlélettel megtanítsa az e-business témakör összefüggéseire, s így különösen piacképessé és versenyképessé tegye őket a munkaerőpiacon. A képzés célja megismertetni a hallgatókkal a szektor alapfogalmait, üzleti filozófiáját, folyamatait, informatikai rendszereinek felépítését, együttműködési rendszerét, technológiai hátterüket, valamint információ-, tudás-, projekt- és egyéb menedzsment ismeretekkel felkészíteni őket az e-business szektorban felmerülő informatikai fejlesztési, beruházási, üzemeltetési, tanácsadási, vezetői feladatok ellátására, az általánosan elfogadott értékek magas szintű megjelenítésére, közvetítésére.    A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: A képzés során olyan átfogó tudással rendelkező, komplex szemlélet ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. e-könyvtárak szakreferense

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A végzettek képesek - konstruktív, innovatív megoldási módszereket kialakítani és megvalósítani a könyvtári szolgáltatások területén; - a tananyagok elsajátítása révén az infokommunikációs eszközök által nyújtott lehetőségek kihasználására, könyvtári munkájuk során ismereteik szakszerű alkalmazására; - a munkájukhoz kapcsolódó tudományterületek újabb kutatásai eredményeinek nyomon követésére; - és nyitottak a változtatásokra és a legújabb technológiák megismerésére, folyamatosan keresik az innovatív megoldásokat.     Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A végzettek megismerhetik: - a korszerű internetalapú technológiák alkalmazását, például dinamikus weblapok készítését, a meglevő információk új szempontok szerinti feldolgozási módszereit, valamint új információk előállításával hagyományos és webes tartalomszolgáltatás nyújtásának lehetőségeit; - a hatékony tájékoztatást és információszolgáltatást a korszerű információs technológiák felhasználásával; - a szöveges és multimediális információk archiválásának, szervezésének és közreadásának módszereit; - a tudásbázisok kialakításának elméleti és gyakorlati feladatait, valamint az ismeretátadás eszközeinek rendszerét a strukturált adatbázisoktól a teljes könyvtári portálokig; - a virtuális és digitális könyvtár jellemzőit, szolgáltatásait, valamint számba veszik a tervezésükkel kapcsolatos feladatokat; - az animáció-készítés alapfogalmait, az Adobe Flash CS3 animáció-készítő rendszer felületét és használatát; - a web 2.0 ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. egészségfejlesztési szakember

  Elsajátítandó kompetenciák:     Az egészségfejlesztő szakember legyen képes: - a lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők felismerésére és elemzésére, a lakosság egészségi állapotának monitorozására; - a közösségeknek az egészség megőrzéséhez és fejlesztéséhez nélkülözhetetlen szükségleteinek és igényeinek feltárására és azok priorizálására a közösségek bevonásával; - a meghatározott szükségletek kielégítésére alkalmas, tudományos bizonyítékokon alapuló egészségfejlesztő és betegségmegelőző szolgáltatások és közösségi programok megtervezésére, megszervezésére és értékelésére; - e szolgáltatások és programok eredményeinek közérthető formában való terjesztésére a szakmai és közvélemény számára egyaránt; - szakmai tevékenységének kritikus értékelésére; - tudásának és készségeinek szinten tartására és fejlesztésére.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Az egészségfejlesztő szakember ismerje: - az egészség és az azt meghatározó tényezők különböző modelljeit; - a népesség egészségi állapotának jellemzésére szolgáló módszereket; - az egészségi állapottal kapcsolatos szükséglet- és erőforrás-elemzés módszertanát; - a népegészségügyi és egészségfejlesztési adatbázisokat; - az egészségfejlesztés szakmai és etikai alapelveit és módszertanát; - a projekttervezés alapelveit, módszereit és segédeszközeit;  - a projektek lebonyolításának és értékelésének módszertanát; - a szakmai fórumokkal és közvéleménnyel történő kommunikáció módszereit.   Személyes adottságok: Csoportmunkára való képesség; elektronikus, írott ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési szakember

  Elsajátítandó kompetenciák: Az egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési szakember legyen képes:  * belső egészségügyi minőségügyi rendszert tervezni, bevezetni, működtetni valamint a működés hatásait mérni és értékelni, ezek alapján a szükséges változtatások meghatározni, az egészségügyi ellátás minden szintjén. * külső, a tanúsítást igénylő egészségügyi minőségügyi rendszer kialakítása előtti felkészítést elvégezni, felügyelni, a tanúsítóval együttműködni, majd az utógondozást megszervezni és végezni. * az egészségügyi ellátás, ill. szolgáltatások minőségének mérésére és értékelésére, a minőség fejlesztésére, valamint ezen keresztül a működés feltételeinek javítására. * teljesítmény és minőségi indikátorok, valamint kritériumok és szolgáltatási standardok kidolgozására. * emberközpontú és etikus munkahelyi együttműködésre, csoportban végzett munka kialakítására. * az egészségügyi intézmények minőségbiztosításával kapcsolatos környezetvédelmi rendszerek, szabályok bevezetésére és működtetésére. * az egészségügy területén a minőség javítására alkalmas alapvető módszerek, technikák alkalmazására. * az egészségügyi adatok kezelésére és ellenőrzésére, az egészségügyi adatok hatékony védelmét szolgáló rendszer kialakítására. * saját működési területükön tervező, szervező, irányító és ellenőrző tevékenységre. * az egészségügyi minőségbiztosítással kapcsolatosan oktatási programok megszervezésére és lebonyolítására, ismereteik meggyőző erővel történő átadására.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Az e ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. epidemiológus szakember

  Elsajátítandó kompetenciák: Az epidemiológus legyen képes: - epidemiológiai vizsgálatokat igénylő problémák meghatározására; - különböző típusú epidemiológiai vizsgálatok tervezésére; - az epidemiológiai kutatáshoz szükséges adatok és információk beszerzésére; - epidemiológiai vizsgálatok megszervezésére és lebonyolítására; - epidemiológiai adatbázisok kezelésére; - epidemiológiai vizsgálatok eredményeinek elemzésére és értelmezésére; - tudományos bizonyítékok kritikus és szisztematikus összegzésére; - nemzetközi standardoknak megfelelő közlemények megírására; - eredményeik és következtetéseik közérthető formában történő terjesztésére.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Az epidemiológus ismerje: - az epidemiológia kialakulását, fejlődését; - az epidemiológiai mutatókat; - az epidemiológiai vizsgálatok formáit, hitelességük biztosításának módszereit; - nemzetközi, elsősorban európai összehasonlításban a hazai népegészségügyi helyzetet; - a legjelentősebb epidemiológiai és irodalmi adatbázisokat; - az alap és a modern statisztikai módszereket; - a legfontosabb fertőző és nem-fertőző betegségek epidemiológiáját; - a kutatási projektek tervezésének és lebonyolításának módját.   Személyes adottságok: Az epidemiológus rendelkezzen: - jó problémafeltáró, megfigyelő, rendszerező és elemző készséggel; - kapcsolatteremtő és kommunikációs képességekkel. Legyen képes csoportmunkára. Legyen igénye a további szakmai életpályára kiterjedő továbbképzés és önképzés iránt.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages