• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 79 items
 1. Geografija (Geography)

  Študij traja 3 leta. Enopredmetni univerzitetni študijski program obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant pridobi temeljna znanja, ki mu omogočajo prepoznavanje in razumevanje naravnih in družbenih procesov oblikovanja in preoblikovanja zemeljskega površja. Pridobi osnovna znanja iz posameznih področij geografije, ki mu omogočajo razumevanje odnosa med naravo in družbo v prostoru. Diplomant pridobi določene veščine, zlasti s področja geografskih informacijskih sistemov, tematske kartografije in drugih geografskih metod, s čimer je usposobljen za izdelavo prostorskih in statističnih analiz. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Sociologija (Sociology)

  Študij traja 3 leta. Dvopredmetni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS. Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov študent izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Program študentom zagotavlja ključne veščine, ki omogočajo kakovostno delo v javni upravi in vseh sferah negospodarstva, ki zahtevajo učinkovito komunikacijo, analitično mišljenje in široko družboslovno znanje. Program torej pomeni oblikovanje po eni strani odprtega, fleksibilnega, interdisciplinarno razgledanega in uporabnega profila sociologa, ki pa je hkrati tudi dovolj specializiran, da lahko opravlja bolj specifične naloge, ki se razvijajo vzporedno z razvojem socioloških in družboslovnih strok ter področij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Komunikologija (Communication science)

  Študijski program obsega 60 kreditnih točk in traja 1 leto. Modul Komuniciranje in družba postavlja komunikologijo v širši interdisciplinarni okvir družboslovja. Politično komuniciranje, organizacijsko komuniciranje, medosebno in skupinsko komuniciranje, nastopanje predstavnikov civilne družbe in družbenih gibanj, postavlja v okvir lokalnega multikulturnega in globalnega interkulturnega komuniciranja ter jih razčlenjuje v političnih, socialnih, diskurzivnih in psiholoških razsežnostih. Drugi modul, Medijske študije in popularna kultura, se osredotoča na kulturni vidik medijskega komuniciranja na področju “starih” in “novih” medijev ter pri tem izhaja iz širokega nabora disciplin, ki so povezane z medijskimi študijami (antropologija, kulturne študije, sociologija kulture, urbana sociologija …). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Obramboslovje (Defense studies)

  Študij traja 1 leto in obsega 60 ECTS. Študijski program združuje znanja s področja družbenih ved, humanistike, zaščite okolja, varnostnih in vojaških študij. Program študente usposablja za delovanje na področju analiziranja, vodenja, upravljanja, svetovanja in odločanja v nacionalnovarnostnem sistemu Slovenije ter v mednarodnih varnostnopolitičnih in vojaškopolitičnih organizacijah. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Politologija- analiza politik in javna uprava (Political science- policy analysis and public administration)

  Študijski program obsega 60 kreditnih točk in traja 1 leto. Osnovni namen programa je izobraziti in na trgu ponuditi iskan poklicni profil, ki je usposobljen v analitičnih in metodoloških znanjih, ki se nanašajo na razumevanje, pojasnjevanje, načrtovanje, napovedovanje, upravljanje, vrednotenje, pa tudi reševanje problemov znotraj posameznih javnih politik, javne uprave ter procesov in struktur, v katerih te delujejo tako doma kot v tujini. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Kulturologija- kulturne in religijske študije (Cultural studies- studies in culture and religion)

  Študij traja 1 leto in obsega 60 ECTS. Podiplomski študijski modul poglablja tako splošno teoretsko in metodološko znanje študentov kot tudi njihovo poznavanje in globinsko razumevanje specifičnih sodobnih kulturoloških fenomenov in praks. Študijski modul Religijske študije pa bo izobrazil družboslovce, ki bodo sposobni analizirati kompleksne sodobne religijske procese ter njihov pomen v in za sodobno družbo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Strateško tržno komuniciranje (Strategic marketing communications)

  Študij traja 1 leto in ima 60 kreditnih točk. Študij temelji na celostnem pristopu k najnovejšim dosežkom disciplin menedžmenta, marketinga, znamčenja, tržnega komuniciranja in posebej oglaševanja. Znan je po svojem poudarku na družbeni odgovornosti organizacij in kreativni strateški naravnanosti, ki omogočata najboljše možne rešitve kompleksnih problemov organizacij v svetu, ki ga označujeta povečana tekmovalnost in hkratna vse bolj prevladujoča sodelovalnost. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Geografija (Geography)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Po zaključku študija je študent usposobljen za delo in na področjih varstva okolja, regionalnega in prostorskega planiranja, turizma, mednarodnih odnosov in integracij ter uporabne geoinformatike. Diplomant študijskega programa pridobi poglobljena in specifična znanja in veščine s področja aplikativne geografije. Zaradi velike heterogenosti aplikativne geografije in povezovanja geografije z drugimi sorodnimi prostorskimi vedami študijski program omogoča veliko izbirnost in specializacijo med naslednjimi področji: varstvo okolja, aplikativna fizična geografija, regionalno in prostorsko planiranje, ruralne študije, urbane študije, politična geografija, geografija turizma in prostega časa in uporabna geoinformatika. Programa študenta usposobi za samostojno raziskovalno delo, za sodelovanje pri raziskovalnih projektih in sodelovanje v interdisciplinarnih raziskovalnih skupinah. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Psihologija (Psychology)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magister psihologije pridobi kompetence: razumevanja temeljnih in zahtevnejših področij psihologije in z njo povezanih znanstvenih področij; sposobnost analiziranja kompleksnih psiholoških problemov na profesionalen in avtonomen način; razumevanje in upoštevanje razvojnih, individualnih, socialnih in kulturnih različnosti v psihološki obravnavi; usposobljenost za psihološko obravnavo in svetovanje posameznikom, skupinam in institucijam; zmožnost ustrezne interakcije z obravnavancem ali obravnavanci, analize njihovih potreb in postavljanje ciljev psihološke obravnave; zmožnost izvedbe psihološke obravnave z oceno relevantnih značilnosti posameznikov, skupin, institucij in uporabo ustreznih psiholoških pristopov ter metod, postopkov in tehnik; načrtovanje, izvedba in evalvacija psihološke inter-vencije v različnih ciljnih skupinah; spremljanje in odzivanje na družbene spremembe in nove izzive in potrebe iz družbenega okolja; zavezanost v ravnanju etičnim in profesionalnim načelom, standardom, pravilom, zakonom. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages