• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 281 items
 1. Bachelor's degree in theological studies and... (no legal status)

  Students will be able to: demonstrate autonomous and critical understanding of basic social, cultural and religious phenomena in their historical contexts, demonstrate understanding of texts, and of their message and diversity, and practically apply knowledge – from theory to practice, demonstrate competences in the field of biblical, historical and theological hermeneutics, compare Christianity to other religions, identify philosophical currents and ideas, critically evaluate the Church in historical, cultural, economic and political development around the world and in Slovenia, use specialist literature and other specialist resources such as lexicons, concordances, etc., use sources and literature in foreign languages, apply the fundamental principles of humanities and social sciences methodology, consider questions using theological, biblical and philosophical methods, acquire, record, document, use and evaluate sources of knowledge and information, use information technology, use information tools, use audio-visual equipment in public presentations, use archive documents and literature, use language as a means of critical expression, active argumentation and the preparation and elaboration of theological texts, express beliefs, adopt a critical/self-critical spiritual/ethical attitude and undertake self-directed learning and education, participate in lifelong learning in order to acquire and build on skills in the general field of the humanities and direct own professional development, participate in dialog ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Bachelor's degree in theological studies and... (no legal status)

  Students will be able to: demonstrate autonomous and critical understanding of basic social, cultural and religious phenomena in their historical contexts, demonstrate understanding of texts, and of their message and diversity, and practically apply knowledge – from theory to practice, demonstrate competences in the field of biblical, historical and theological hermeneutics, compare Christianity to other religions, identify philosophical currents and ideas, critically evaluate the Church in historical, cultural, economic and political development around the world and in Slovenia, use specialist literature and other specialist resources such as lexicons, concordances, etc., use sources and literature in foreign languages, apply the fundamental principles of humanities and social sciences methodology, consider questions using theological, biblical and philosophical methods, acquire, record, document, use and evaluate sources of knowledge and information, use information technology, use information tools, use audio-visual equipment in public presentations, use archive documents and literature, use language as a means of critical expression, active argumentation and the preparation and elaboration of theological texts, express beliefs, adopt a critical/self-critical spiritual/ethical attitude and undertake self-directed learning and education, participate in lifelong learning in order to acquire and build on skills in the general field of the humanities and direct own professional development, participate in dialog ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. baptista hitoktató

  A képzés célja: olyan egyházi szakemberek képzése, akik megfelelő bibliai, teológiai és pedagógiai ismeretekkel rendelkeznek gyermekek, fiatalok hitéleti oktatására és nevelésére közoktatási és művelődési intézményekben.        Megszerezhető ismeretek, tudáselemek:    A végzettek ismerik - az oktató-nevelő munka meghatározó keresztyén irányait; - a tanulás, a tanítói, tanári munka meghatározó elméleti és gyakorlati kérdéseit; - és alkalmazzák a bibliamagyarázat alapvető szabályait; - a főbb teológiai tanításokat; - az egyháztörténet meghatározó irányait, fordulópontjait, eseményeit és személyeit.      Kompetenciák:    A végzettek - alkalmasak a közoktatás minden szintjén (óvoda, általános iskola, középiskola) hittanórák, bibliaórák tartására; - megfelelő kompetenciával rendelkeznek a helyi tanterv megtervezéséhez és a tananyag kiválasztásához; - készek a folyamatos együttműködésre a hitoktatói munkát befogadó közoktatási, közművelődési intézmény vezetésével.      Személyes adottságok:    A végzettek - nagyfokú együttműködési készséggel és empátiával rendelkeznek; - befogadók a gyermekek, fiatalok szenzitív személyes kérdéseire, problémáira; - nyitottak a különböző keresztyén felekezetek/gyülekezetek hitoktatóival, hittanáraival való együttműködésre; - elkötelezettek a keresztyén hit és erkölcs személyes megélésében.      A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben: A szakirányú továbbképzés felkészít  - hitoktatás végzésére az egyházi jogi személy megbízásból;  - hittanórák, bibliaórák helyi tantervhez ig ...

  Awarding bodyBaptista Teológiai Akadémia

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Biblia-alapú lelkigondozó

  Elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés keresztény szellemű, bibliai alapelvekre épülő lelkigondozásra nyújt emelt szintű lelkigondozói szakképesítést. Ugyanakkor érvényesül az a szempont, hogy a szakirányú továbbképzés végzett hallgatói olyan lelkigondozók legyenek, akik a Biblia-alapú lelkigondozás egészséges alapelveinek az alkalmazásával vallási, világnézeti meggyőződéstől függetlenül is, bármely embernek segítséget tudnak nyújtani a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartása mellett.   A mai ember élete túlfeszített, lelki konfliktusokkal, és sokféle lelki betegséggel terhelt. Nagyszámú lelkigondozóra van szükség. Nem csupán főhivatású szakemberekre, hanem olyan képzett segítőkre is, akik személyes környezetükben, természetes hétköznapi emberi kapcsolataikban, mindenkor felkészültek erre a szolgálatra.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: ·         Alapozó ismeretek: Bibliai antropológia/pszichológiai alapismeretek, a lelkigondozó személye - etikai kívánalmak; ·         A lelkigondozás alapeseteire vonatkozó ismeretek: A családok lelkigondozása, a betegek és idősek lelkigondozása, a haldoklók és gyászolók lelkigondozása; ·         A lelkigondozás speciális eseteire vonatkozó ismeretek: A lelki konfliktusokban és betegségekben szenvedők lelkigondozása, a fogyatékkal élők lelkigondozása, a szenvedélybetegek és családtagjaik lelkigondozása; ·         A lelkigondozói gyakorlatban hasznos ismeretek: Az egészséges életmód alapelvei, szociológiai és szociális, jogi alapismeretek.   Személyes adottságok: ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. biblikus vallásimereti szakreferens

  A képzés célja olyan egyházi szakemberek képzése, akik a vallási érdeklődés megélénkülése, és egyben a vallási kínálat sokszínűsége, a vallási szinkretizmus sokféle változatban való megjelenése mellett megfelelő bibliai, teológiai ismeretekkel rendelkeznek a keresztény/bibliai alapszemlélet, illetve kultúra továbbadására.      Megszerezhető ismeretek, tudáselemek, kompetenciák:    A végzettek ismerik - a keresztény/bibliai alapeszméket, valamint ezek hatástörténetét; - a keresztény egyház- és kultúrtörténet meghatározó irányait, fordulópontjait, eseményeit és személyeit; - és alkalmazzák a bibliamagyarázat alapvető szabályait; - a főbb teológiai tanításokat.      Személyes adottságok: - összefüggéseket átlátó, rendszerező gondolkodásra való készség; - esztétikai érzék; - jó kommunikációs készség;  - szövegelemző készség; - tolerancia, illetve a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartása iránti készség; - elkötelezettség a keresztyén hit és erkölcs személyes megélésében.      A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben: A végzett hallgatók megszerzett tudásukat elsősorban kulturális és/vagy publicisztikával kapcsolatos tevékenységben, illetve egyházi hitéleti szolgálatban hasznosíthatják. Az alapvégzettséghez igazodó munkakörök keresztény/bibliai alapszemlélettel való betöltésére válnak alkalmassá.     ...

  Awarding bodyBaptista Teológiai Akadémia

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. biblioterapeuta

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerzendő ismeretek: a biblioterápiás szakmai olvasói attitűd kialakítása és fejlesztése, poetry therapy egyéni és csoportos formájának gyakorlása, irodalomtörténeti és irodalomelméleti jártasság szakirányú fejlesztése, irodalom-esztétikai tudás biblioterápiás szakirányú fejlesztése, biblioterápiás csoport önálló vezetéséhez szükséges kompetenciák, szaktudományos eredmények nyomon követése magyar és idegen nyelven, ezen új ismeretek integrálása a biblioterápiás tevékenységekbe, -        a biblioterápiás munka szakszerű jegyzőkönyvezése, -        rendszeres szupervízión való részvétel. Személyes adottságok, készségek: magas szintű kommunikációs készség, nyelvi kreativitás, magas szintű stressz tűrő képesség, fejlett empatikus készség, jó szervezőkészség, -        segítői attitűd megléte. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben: a. klinikai alkalmazásban terápiás, preventív, rehabilitációs célok megvalósításában orvosi, pszichológusi ellenőrzés mellett: -        pszichiátriában a krízis-intervenció területén (szuicidológia és addiktológia területén), -        egyéb integrált pszichológiai szakterületeken: tanácsadói munkában, -        gyermekgyógyászatban, -        geriátriában, -        hospice és palliatív medicinában, -        onkológiai kiegészítő terápiában, -        krónikus betegellátásban terápiás kiegészítő kezelésként, -        szülészet-nőgyógyászat, terhes-gondozás és csecsemőgondozás területén, -        pszichoedukációban: pszichés ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Buddhist Religious Teacher

  A buddhizmus oktatási rendszerében a Középút vagy a Nemes Nyolcrétű Ösvény a meghatározó elv. A képzés célja, hogy az elsajátított tudás a gyakorlás révén tapasztalattá váljon, majd a tapasztalatok a hétköznapi életbe, valamint a viselkedésbe integrálódjanak. A mesterképzés a buddhizmus és a kapcsolódó tudományágak mélyebb megértését adja, valamint az önálló kutatásra, fordításra ösztönzi a hallgatót. Az elméleti képzéshez a fentiek szerint gyakorlati órák, valamint elvonulások és hat hét összefüggő gyakorlat tartozik (segítő munkák: elvonuló helyen való segítés, hospice szolgálat, menhelyen, kórházakban töltött szakmai gyakorlat). Az oktatás célja a Tan megértésén és gyakorlásán (tudásán és látásán) át a hallgatót eljuttatni a megszabadulásig. A buddhizmus a hármas - erkölcs, elmélyedés, bölcsesség - képzési formát tartja a megszabadulás elérése hatékony módszerének. Erre alapozva a testi (jóga, csikung), nyelvi (fordítás, szertartás, tanátadás) és a buddhista filozófiai képzés, az elmélet és gyakorlat összhangja (meditáció) révén az Alap (elmélet), Ösvény (gyakorlat), és Gyümölcs (a kettő elválaszthatatlansága) tanítása a cél. A buddhista tanító tudása és képességei A különböző vallások és buddhista irányzatok filozófiájának megismerése, a tettek és azok következményeinek megismerése, mely az egyéni felelősség és a belátáson alapuló erkölcs, a nem-ártás öt szabályának a gyakorlatához vezet. A helyes meditáció elsajátítása, mely a megismeréséhez, tudat lecsendesítéséhez vezet. A helyes életmód kialakítása ...

  Awarding bodyA Tan Kapuja Buddhista Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Buddhist Religious Teacher

  A buddhizmus oktatási rendszerében a Középút vagy a Nemes Nyolcrétű Ösvény a meghatározó elv. Az elmélet és a gyakorlat összhangjára törekedve cél, hogy az elsajátított tudás a gyakorlás révén tapasztalattá váljon, majd a tapasztalatok a hétköznapi életbe, valamint a viselkedésbe integrálódjanak. Az elméleti képzéshez a fentiek szerint gyakorlati órák, valamint szemeszterenként eltérő tematikájú elvonulások tartoznak. Az oktatás célja a Tan megértésén és gyakorlásán (tudásán és látásán) át eljutni a hallgatót eljuttatni a megszabadulásig. A buddhizmus a hármas - erkölcs, elmélyedés, bölcsesség - képzési formát tartja a megszabadulás elérése hatékony módszerének. Erre alapozva a testi (jóga, csikung), nyelvi (fordítás, szertartás, tanátadás) és a buddhista filozófiai képzés, az elmélet és gyakorlat összhangja (meditáció) révén az Alap (elmélet), Ösvény (gyakorlat), és Gyümölcs (a kettő elválaszthatatlansága) tanítása a cél. A buddhista tanító tudása és képességei: A különböző vallások és buddhista irányzatok filozófiájának megismerése, a tettek és azok következményeinek felismerése, mely az egyéni felelősség és a belátáson alapuló erkölcs, a nem-ártás öt szabályának a gyakorlatához vezet. A helyes meditáció elsajátítása, mely a megismeréséhez, tudat lecsendesítéséhez vezet. A helyes életmód kialakítása, melynek révén alkalmassá válik a tanultak alkalmazására a hétköznapi életben és a Dharma oktatására. A Dharma oktatója nem tér el az öt erkölcsi alapelv, a sílák szerinti élet, valamint a Három Drágakő szel ...

  Awarding bodyA Tan Kapuja Buddhista Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Buddhist Religious Teacher

  A buddhizmus oktatási rendszerében a Középút vagy a Nemes Nyolcrétű Ösvény a meghatározó elv. Az elmélet és a gyakorlat összhangjára törekedve cél, hogy az elsajátított tudás a gyakorlás révén tapasztalattá váljon, majd a tapasztalatok a hétköznapi életbe, valamint a viselkedésbe integrálódjanak. Az elméleti képzéshez a fentiek szerint gyakorlati órák, valamint szemeszterenként eltérő tematikájú elvonulások tartoznak. Az oktatás célja a Tan megértésén és gyakorlásán (tudásán és látásán) át eljutni a hallgatót eljuttatni a megszabadulásig. A buddhizmus a hármas - erkölcs, elmélyedés, bölcsesség - képzési formát tartja a megszabadulás elérése hatékony módszerének. Erre alapozva a testi (jóga, csikung), nyelvi (fordítás, szertartás, tanátadás) és a buddhista filozófiai képzés, az elmélet és gyakorlat összhangja (meditáció) révén az Alap (elmélet), Ösvény (gyakorlat), és Gyümölcs (a kettő elválaszthatatlansága) tanítása a cél. A buddhista tanító tudása és képességei: A különböző vallások és buddhista irányzatok filozófiájának megismerése, a tettek és azok következményeinek felismerése, mely az egyéni felelősség és a belátáson alapuló erkölcs, a nem-ártás öt szabályának a gyakorlatához vezet. A helyes meditáció elsajátítása, mely a megismeréséhez, tudat lecsendesítéséhez vezet. A helyes életmód kialakítása, melynek révén alkalmassá válik a tanultak alkalmazására a hétköznapi életben és a Dharma oktatására. A Dharma oktatója nem tér el az öt erkölcsi alapelv, a sílák szerinti élet, valamint a Három Drágakő szel ...

  Awarding bodyA Tan Kapuja Buddhista Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Buddhist Religious Teacher

  A buddhizmus oktatási rendszerében a Középút vagy a Nemes Nyolcrétű Ösvény a meghatározó elv. Az elmélet és a gyakorlat összhangjára törekedve cél, hogy az elsajátított tudás a gyakorlás révén tapasztalattá váljon, majd a tapasztalatok a hétköznapi életbe, valamint a viselkedésbe integrálódjanak. Az elméleti képzéshez a fentiek szerint gyakorlati órák, valamint szemeszterenként eltérő tematikájú elvonulások tartoznak. Az oktatás célja a Tan megértésén és gyakorlásán (tudásán és látásán) át eljutni a hallgatót eljuttatni a megszabadulásig. A buddhizmus a hármas - erkölcs, elmélyedés, bölcsesség - képzési formát tartja a megszabadulás elérése hatékony módszerének. Erre alapozva a testi (jóga, csikung), nyelvi (fordítás, szertartás, tanátadás) és a buddhista filozófiai képzés, az elmélet és gyakorlat összhangja (meditáció) révén az Alap (elmélet), Ösvény (gyakorlat), és Gyümölcs (a kettő elválaszthatatlansága) tanítása a cél. A buddhista tanító tudása és képességei: A különböző vallások és buddhista irányzatok filozófiájának megismerése, a tettek és azok következményeinek felismerése, mely az egyéni felelősség és a belátáson alapuló erkölcs, a nem-ártás öt szabályának a gyakorlatához vezet. A helyes meditáció elsajátítása, mely a megismeréséhez, tudat lecsendesítéséhez vezet. A helyes életmód kialakítása, melynek révén alkalmassá válik a tanultak alkalmazására a hétköznapi életben és a Dharma oktatására. A Dharma oktatója nem tér el az öt erkölcsi alapelv, a sílák szerinti élet, valamint a Három Drágakő szel ...

  Awarding bodyA Tan Kapuja Buddhista Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages