• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 99 items
 1. Doctoral Programme in History, Culture and Art Studies, Doctor of Philosophy (4 years)

  At the Faculty of Humanities the postgraduate student is admitted to take the Doctor of Philosophy (PhD) degree. The doctoral degree comprises of 240 ECTS credits, which include the doctoral dissertation worth 180 ECTS credits and other studies worth 60 ECTS credits. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Doctoral Programme in Languages and Translation Studies, Doctor of Philosophy (4 years)

  At the Faculty of Humanities the postgraduate student is admitted to take the Doctor of Philosophy (PhD) degree. The doctoral degree comprises of 240 ECTS credits, which include the doctoral dissertation worth 180 ECTS credits and other studies worth 60 ECTS credits. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Folkloristiikka, filosofian maisteri (2 v)

  Folkloristiikassa tutkitaan kansanomaisia ilmaisukulttuureita sekä henkisen kansankulttuurin historiaa ja nykypäivää Suomessa sekä kansainvälisesti. Tutkimuskohteena ovat yhteisöllisen kulttuurin jatkuvuutta ja variaatiota osoittavat ja niitä tuottavat ilmiöt kuten suullisen perinteen ja toisaalta internetkulttuurin eri lajit, kulttuurisen ajattelun ja maailmankuvien pitkäkestoisuus, muistitieto, tapakulttuuri, kansanomaiset uskomukset sekä kansanomaisten tiedollisten mallien toistuvat piirteet. Folkloristiikka on erityisesti osallistuvan kulttuurin sekä perinteeksi ja perinnöksi määrittyvien ilmiöiden tutkimusta sekä tämän tutkimuksen avulla saatavan tiedon ja taidon hyödyntämistä tämän päivän monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Folkloristiikka tarjoaa näkökulmia ja tieteellisiä menetelmiä myös yhteisöllisyyden ja identiteettien tutkimukseen sekä niiden tuottamisen ymmärtämiseen, havainnoimiseen ja analysoimiseen. Folkloristiikan syventävissä opinnoissa opiskelija keskittyy valitsemiinsa erikoisaloihin. Opintojen keskeisiä osia ovat seminaarityöskentely ja pro gradu -tutkielman kirjoittaminen sekä työharjoittelu. Tutkielmaprosessin kuluessa opiskelija sisäistää tieteellisen tutkimuksen periaatteet, oppii muotoilemaan kiinnostavasta aiheesta relevantin tutkimusongelman ja laatimaan sekä toteuttamaan tutkimussuunnitelman. Samalla opiskelija saa kokemusta työskentelystä ryhmässä ja projektin hallinnasta. Käytännön kokemusta tieteenalan toiminnasta opiskelija sa työharjoittelussa ja osallistumalla alan tapahtumiin. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Kansatiede, filosofian maisteri (2 v)

  Kansatieteen syventävien opintojen aikana opiskelija perehtyy erityisesti omaan tutkielmaansa liittyviin kansatieteellisiin ja muihin kulttuurisiin näkökulmiin. Opiskelija syventää käsitystään kulttuurista ilmiöinä ja prosesseina että oppii käyttämään analyysiin, tulkintaan ja esittämiseen tarvittavia työkaluja. Opiskelija suorittaa lisäksi harjoittelun, jonka suorittamismuodosta sovitaan ennalta professorin kanssa. Maisteriseminaarissa opiskelija keskittyy tutkielman ongelmanasettelun, ratkaisumallien sekä tutkielman osien hahmottamiseen ja työstää sen aikana valmiiksi tutkielman osia. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Kulttuurihistoria, filosofian maisteri (2 v)

  Kulttuurihistorioitsijan työsarka on rajaton, sillä tutkimuskohteena on se elämän kokonaisuus, jossa menneisyyden ihmiset elivät ja jota he käsityksillään, kuvitelmillaan ja toimillaan rakensivat. Kulttuurihistoria huomioi ihmisten väliset merkitykselliset vuorovaikutussuhteet, niiden ilmenemismuodot ja muuttumisen. Kulttuuri ei siis ole vain tapoja tai kulttuurituotteita: se on syvällisempiä merkityksiä jatkuvasti luova maailma. Kulttuurihistoria on oma tieteenalansa ja erityinen, kokonaisvaltainen näkökulma ihmisen maailmaan. Kulttuurihistorian syventävissä opinnoissa opiskelija syventää historiografisia, teoreettisia ja metodologisia valmiuksiaan. Pääpaino on pro gradu -tutkielman tekemisessä niin pienryhmätyöskentelyn kuin opinnäytteeseen nivoutuvan empiirisen, teoreettisen ja metodologisen materiaalin hallinnan kautta.   ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Master's Degree Programme in Gender Studies, Master of Arts (2 years)

  The multidisciplinary Master’s Degree Programme in Gender Studies provides advanced training in the field of Gender Studies for both Finnish and foreign students with a variety of academic backgrounds and career plans.  Incorporating local, cross-cultural and transnational emphases, the curriculum encourages students and faculty from above all the humanities, arts and social sciences to develop innovative, intersectional and interdisciplinary ways of expanding knowledge about gender and sexuality in global, local, and historical contexts.  The degree engages the wide-ranging and multidisciplinary perspectives associated with gender studies: feminist studies, queer studies, transgender studies, sexuality studies, race and ethnicity studies, disability studies, area and global studies, cultural studies, postcolonial and transnational studies. This programme is built around the interdisciplinary study of gender and sexuality, bridging the divide between the social sciences and the arts and humanities. The Master’s programme is designed for students with special interests in social sciences and in the humanities. It addresses the latest debates, using cutting-edge research from this exciting and growing area of study. It considers competing theories and approaches to gender and sexuality, and explores the ways in which these intersect with concepts of race, ethnicity, age, abledness, religion and class. The scope and extent of this programme is unique. As a joint degree cooperation in two universities (and from 201 ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma sisältää englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiohjelman, englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot ja monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot. Kandidaattiopintojensa aikana opiskelija alkaa suuntautua joko kielen ja kirjallisuuden (n. 45 opiskelijaa) tai kääntämisen ja tulkkauksen (n. 15 opiskelijaa) opintoihin. Kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistuvilta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja heille tarjotaan sekä kandidaatti- että maisteriopinnoissa oma suomen opintokokonaisuutensa. Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiopinnot antavat opiskelijoille laaja-alaiset perusvalmiudet moniin asiantuntijatehtäviin. Englannin kielen ja kirjallisuuden opinnoissa tarkastellaan kielen rakennetta, käyttöä, vaihtelua ja oppimista. Lisäksi perehdytään englanninkielisen kirjallisuuden lajeihin, eri aikakausien ja maiden kirjallisuuteen sekä kulttuurisiin teksteihin. Kääntämisen ja tulkkauksen opintoihin kuuluu käännöstieteen, käännösviestinnän, kielen ja kulttuurin opintoja, jotka johdattavat esimerkiksi markkinointitekstien, EU-asiakirjojen, käyttöohjeiden ja kirjallisuuden ammattimaiseen kääntämiseen. Maisteriopinnoissa saavutetaan vahva asiantuntijuus omalla erikoisalalla ja valmius soveltaa alan tieteellistä tietoa ja hakeutua tieteellisiin jatko-opintoihin. Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnoissa on mahdollista erikoistua esimerkiksi kielen rakenteen, kielen ja yh ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma kouluttaa pohjoismaisten kielten, kulttuurien sekä kääntämisen asiantuntijoita. Opetus keskittyy ruotsin kieleen ja ruotsalaiseen kulttuurialueeseen, mutta opiskelija perehtyy myös muiden Pohjoismaiden kieliin ja kulttuureihin. Pohjoismaisten kielten asiantuntijoita tarvitaan monella yhteiskunnan alalla, kuten koulutuksessa ja viestinnässä. Opiskelijat voivat kouluttautua esimerkiksi aineenopettajiksi, kääntäjiksi, kieli- ja viestintäkonsulteiksi tai tutkijoiksi. Opintoihin sisältyy myös kieli- ja kulttuuriharjoittelu jossakin Pohjoismaassa. Opetuksessa korostetaan ruotsin kielen yhteiskunnallista asemaa ja ruotsin kieltä viestintävälineenä kielen kulttuuritaustaa kuitenkaan unohtamatta. Opintojen aikana opiskelija tutustuu muun muassa kirjoitettujen ja puhuttujen tekstien kielelliseen vaihteluun, pohjoismaiseen kirjallisuuteen, kääntämiseen ja ajankohtaiseen ruotsin kielen tutkimukseen. Tutkinto-ohjelma sisältää pohjoismaisten kielten kandidaattiohjelman ja maisteriopinnot sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot. ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Äidinkielenään saksaa puhuvia on Euroopassa yli 100 miljoonaa. Saksa on Suomen tärkeimpiä kauppakumppaneita. Lisäksi Suomella on sekä kulttuurin että tieteen alalla pitkäaikaiset ja tiiviit suhteet Saksaan, Itävaltaan ja Sveitsiin. Euroopassa tarvitaan eri tehtäviin monipuolisia ja laaja-alaisia saksan kielen, kulttuurin, kääntämisen ja tulkkauksen asiantuntijoita. Tätä laaja-alaisuutta tarjoaa saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma, joka sisältää saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelman lisäksi saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot. Kandidaattiopintojen aikana opiskelijat erikoistuvat joko saksan kieleen ja kulttuuriin tai saksan kääntämiseen ja tulkkaukseen. Perusopinnot keskittyvät kielitaidon ja kulttuurin tuntemuksen kehittämiseen. Aineopinnoissa opiskelija perehtyy tulevien maisteriopintojensa tieteellisiin perusteisiin sekä syventää kieli- ja viestintätaitojaan. Kielen ja kulttuurin opinnoissa perehdytään saksan kielen rakenteeseen sekä saksankielisten maiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Kääntämisen ja tulkkauksen opintoihin kuuluu käännöstieteen, käännösviestinnän sekä saksan kielen ja kulttuurin opintoja. Kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistuvilta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja heille tarjotaan sekä kandidaatti- että maisteriopinnoissa oma suomen opintokokonaisuutensa. Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot perehdyttävät monipuolisesti saksan kieleen ja kulttuuriin sek ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Venäjä, nyt! Venäjän kielen ja Venäjän tuntemuksen merkitys Suomessa on kiistaton. Venäjän osaajia työllistävät niin liike-elämä, hallinto ja matkailu kuin opetus-, media- ja sosiaalialat. Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma vastaa näiden alojen tarpeisiin kouluttamalla laaja-alaisia kieliasiantuntijoita, jotka sekä hallitsevat venäjän kielen että tuntevat hyvin venäläisen yhteiskunnan ja sen kulttuurin. Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma sisältää venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelman, ja joko venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot tai monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot. Kandidaattiopintojen aikana rakennetaan vahva peruskielitaito ja venäläisen kulttuurin tuntemus. Opintoihin kuuluu myös kieliharjoittelu Venäjällä, jonka voi suorittaa osallistumalla valtion rahoittamaan kieliharjoitteluohjelmaan. Kandidaattiopinnoissa opiskelija painottaa oman kiinnostuksensa mukaan joko venäjän kielen ja kulttuurin tai venäjän kääntämisen ja tulkkauksen opintoja. Kielen ja kulttuurin opinnoissa perehdytään venäjän kielen rakenteeseen, venäläiseen kirjallisuuteen ja sen analysoimiseen, kulttuurihistoriaan ja nyky-yhteiskuntaan. Kääntämisen ja tulkkauksen opintojen painopiste on käännös- ja tulkkausviestinnässä.  Kandidaattiohjelman jälkeen opiskelija voi jatkaa maisteriopinnoissa oman valintansa mukaan. Tarvittaessa hänen täytyy kuitenkin suorittaa kyseisten maisteriopintojen edellyttämiä kursseja, jos hän ei ole suorittanut nii ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages