• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 99 items
 1. Kielikylpykoulutuksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY) on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut kielikylvystä, opettamisesta ja ruotsin kielestä. Kielikylvyssä uusi kieli omaksutaan luonnollisissa ja mielekkäissä viestintätilanteissa ja integroimalla se sisältöjen oppimiseen. Kielikylpyopettajana puhut oppilaille vain opetettavaa kieltä, ruotsin kieltä, mutta ymmärrät myös oppilaiden äidinkieltä. Maisterin tutkinnon suoritettuasi sinulla on vankka ruotsin kielen kielitaito ja pystyt kommunikoimaan tilanteen vaatimalla tavalla erityyppisissä ammatillisissa ja sosiaalisissa tilanteissa, olet perehtynyt monikielisyyden, kielikylvyn ja ruotsi toisena kielenä alojen tutkimukseen, tunnet käytännössä ja teoriassa erilaisten monikielisten oppimisympäristöjen toimintamekanismeja, erityisesti liittyen kielikylpyyn, sinulla on sellaiset pedagogiset, didaktiset ja aineenhallinnalliset tiedot ja ammatilliset valmiudet, joita perusopetuksen luokanopetus ja kielikylpyopetus edellyttää (esiopetus ja vuosiluokat 1–6), sinulla on sellaiset pedagogiset, didaktiset ja aineenhallinnalliset tiedot ja ammatilliset valmiudet, joita suomenkielisen perusopetuksen ja lukion ruotsin kielen aineenopetus edellyttää. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Master's Programme in Intercultural Management and Communication (2 v)

  The programme offers you the opportunity to develop into a specialist in managing diversity and communication processes in intercultural settings. With students coming from all over the world, you will live and study in a genuinely multilingual and multicultural environment. You will you learn: How to manage intercultural and multilingual communication in multicultural environments. The ways in which multiculturalism structures societies. The principles of how cultures function and how cultural identities are constructed. To approach culture and multiculturalism from the perspective of philosophy and ethics. Understand the mechanisms of communication and the role of digital media in a networked society. To navigate confidently and smoothly in a multicultural, multilingual world ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Jyväskylän yliopiston äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan opinnot kehittävät monipuolisesti erilaisia opettajan työssä tarvittavia valmiuksia. Näistä keskeisiä ovat vankat tiedot kirjallisuudesta sekä kielen merkityksistä, rakenteista ja käytöstä erilaisissa teksteissä sekä vuorovaikutustilanteissa. Opetuksen perustana on laaja ymmärrys kielen ja kirjallisuuden merkityksestä yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Opintojen aikana karttuvat myös pedagoginen osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä projekti- ja yhteistyötaidot. Opintojen tavoitteena ovat tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiudet: itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely sekä uuden tiedon tuottaminen ja sen soveltaminen opetukseen.   Opinnoissa tarkastellaan kieltä ja kirjallisuutta osana kulttuuria ja yhteiskuntaa soveltavasta näkökulmasta. Sekä suomen kielen että kieliaineiden yhteisissä opinnoissa kieli nähdään sosiaalisena toimintana osana jokapäiväistä elämää; kursseilla tarkastellaan muun muassa kielen rakenteita ja merkityksiä, monikielisyyttä, kieli-identiteettejä ja kieli-ideologioita sekä opitaan analysoimaan kriittisesti erilaisia kieliaineistoja. Kirjallisuuden opinnoissa tutustutaan opettajan työssä tärkeisiin kirjallisuushistoriallisiin päälinjoihin ja klassikkokirjallisuuteen, minkä lisäksi Jyväskylästä valmistuvat opettajat erikoistuvat erityisesti nykykirjallisuuteen ja -kulttuuriin. Kirjallisuusanalyysin lisäksi opinnoissa harjaannutaan myös monenlaisten muiden tekstien kriittiseen analyysiin ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Master's Degree Programme in Applied Language Studies for the Changing Society, Master of Arts (2 yrs)

  APPLANG programme brings together courses from all the Language Campus institutions: the Department of Languages, the Language Center and Centre for Applied Language Studies. This unique combination offers our students a versatile selection of high-quality courses. APPLANG offers courses on four different focus areas:   1) Language learning and literacy practices; 2) Language assessment; 3) Discourse studies; and 4) Language and education policies. The programme will incorporate also courses with working-life relevance and has an extensive research component through the Master’s thesis and related courses. On our courses you'll get to meet and network with students of different disciplines and backgrounds. At our institutions we apply collaborative teaching and learning methods which means that the group sizes are usually rather small (15 to 30 students). Instead of pure lecturing, our classes comprise group or pair work, discussions, presentations and independent study which all enable you to develop skills needed in professional life. In addition to an academic and scientific knowledge, APPLANG studies include practical hands-on components where you can apply theories and your knowledge into practice! For more information on the contents and courses, please see: opiskelu.jyu.fi/en/apply/programmes/applang/degreestructure  ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Master's Degree Programme in Intercultural Communication, Master of Arts (2 yrs)

  The complete studies total 120 ECTS credits, including, for example, a master's thesis (40 ECTS credits) and an internship of 2 - 3 months. In addition to courses on Intercultural Communication and Intercultural Competence, students may focus on issues related to intercultural and international relations, intercultural education and training, multiculturalism in organizations and society, as well as area studies.The modes of study on the courses vary and alternate. Studies include contact teaching sessions, which students are required to attend. In addition to the contact teaching, students need to study independently for book exams and essays and participate in group work. Students are expected to graduate within 2 years. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Master's Degree Programme in Futures Studies, Master of Arts (2 years)

  The master’s degree programme focuses on academic futures studies and its methodology. A wide variety of group work, excercises and case studies as well as examples from research, companies and organizations are used in teaching. Students learn the concepts and views of futures studies and they learn to use them in their future careers. More detailed information on Future Studies can be found on the programme's web pages. ...

  Provider NameUniversity of Turku, School of Economics and Business Administration

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Filosofia, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri (3 v +2 v)

  Opetuksen päätavoitteena on perehdyttää opiskelija filosofiseen ajatteluun niin, että hän pystyy ymmärtä­mään erilaisia tapoja käsitellä filosofian perusongelmia. Erityisen tärkeää on oppia filosofista argumentaa­tiota. Formaalinen analyysi ja loogiset taidot ovat argumentaatiossa hyödyllisiä. Filosofian opetuksellisiin tavoitteisiin kuuluu myös opiskelijan perehdyttäminen johonkin tai joihinkin erityistieteisiin (sivuaineopinnoissa) ja niiden filosofisiin erityisongelmiin (pääaineopinnoissa). Filosofian oppiaine sisältää teoreettisen filosofian ja käytännöllisen filosofian linjat. Kandidaatintutkinnon suoritettuaan opiskelija erikoistuu oman valintansa mukaan toiselle näistä aloista. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Filosofia, valtiotieteiden maisteri (2 v)

  Filosofian opetus käsittelee periaatteellisia kysymyksiä, joista useimmat liittyvät inhimilliseen toimintaan, jota useat tieteetkin tutkivat. Filosofia jatkaa usein yleisellä teoreettisella tasolla niiden samojen kysymysten pohtimista, joita esimerkiksi yhteiskuntatieteet tutkivat empiirisellä tasolla. Osa opinnoista on englanninkielisiä, ja tutkintoon kuuluvia kursseja voi suorittaa myös Åbo Akademissa. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Filosofia, valtiotieteiden maisteri (2 v)

  Filosofian opetus käsittelee periaatteellisia kysymyksiä, joista useimmat liittyvät inhimilliseen toimintaan, jota useat tieteetkin tutkivat. Filosofia jatkaa usein yleisellä teoreettisella tasolla niiden samojen kysymysten pohtimista, joita esimerkiksi yhteiskuntatieteet tutkivat empiirisellä tasolla. Osa opinnoista on englanninkielisiä, ja tutkintoon kuuluvia kursseja voi suorittaa myös Åbo Akademissa. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Arkeologia, filosofian maisteri (2 v)

  Arkeologian syventävissä opinnoissa täydennetään arkeologian perus- ja aineopinnoissa saatuja tietoja ja taitoja. Opinnoissa näkyy myös valinnaisuus. Opiskelija pääsee rakentamaan opintokokonaisuutensa itseään kiinnostavista aihealueista niin teoreettiselta kuin metodologiselta puolelta. Lisäksi kehitetään käytännön työelämä- ja kenttätyötaitoja työharjoittelun ja erilaisten arkeologisten projektien parissa. Katso tarkemmin: http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/arkeologia/Sivut/home.aspx ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages