• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 62 items
 1. Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

  A képesítéssel rendelkező képes: informatikai hálózatokat építeni LAN hálózatokat konfigurálni hagyományos távközlési hálózatokat szerelni optikai hálózatokat építeni és szerelni kábelrendezőket telepíteni és konfigurálni hálózatokat minősíteni hibahelyet detektálni kábelhibákat javítani távközlési végberendezéseket, modemeket installálni informatikai eszközöket installálni biztonsági rendszereket beállítani útvonalkonfigurálást, címzések beállítását végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Business Informatics Engineer

  A képzés célja gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek a komplex üzleti folyamatokat megérteni, problémákat feltárni és megoldási alternatívákat kidolgozni. Alkalmasak az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai rendszerekkel szemben támasztott igények felismerésére, fejlesztésre és a kész alkalmazások menedzselésére, valamint kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A gazdaságinformatikus a) tudása Az angol nyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvű szakirodalom megismeréséhez, a szakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet. Ismeri és érti a vállalat tevékenységi rendszerét, az értéklánc, az ellátási lánc fogalmait, a folyamatszemléletű vállalati vezetés alapelveit, a vállalati stratégiaalkotás folyamatát. Ismeri és érti a vállalati funkciók közötti kapcsolatokat, beleértve a marketing, a pénzügyi és számviteli, emberi erőforrás menedzsment, innováció menedzsment valamint az értékteremtő folyamatok menedzsmentjével kapcsolatos főbb fogalmakat és eljárásokat. Rendelkezik az információrendszerekkel kapcsolatos részletes ismeretekkel, érti az architektúra fejlesztési elveket és módszereket. Ismeri az üzleti, információ és az adatarchitektúra elveit és kidolgozásának módszereit, az implementáció főbb összefüggéseit és a változásmenedzsmen ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. IT mentor

  A képesítéssel rendelkező képes: adatbázisokat kezelni informatikai alkalmazásokat használni, telepíteni adatátviteli eszközöket üzemeltetni távközlési berendezések kezelésére hibadetektálásra és javításra üzemviteli és gazdasági feladatokat ellátására a távközlési marketing feladatok ellátására e-Közszolgáltatások használatának oktatására tanfolyamok szervezésére oktatási feladatok ellátására nyomtatványkitöltő programokat használatára Ügyfélkapu és MoHu használatára a speciális célcsoportok szükségleteinek és kielégítésük módjának az elemzésére és értékelésére a szakterület jogi eszközeinek a speciális élethelyzetek kezelésében történő alkalmazására a szakterület-specifikus megoldások, módszerek alkalmazására az egyedi az élethelyzetek megoldásában ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Computer Science Engineer

  A képzés célja mérnökinformatikusok képzése, akik az informatika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek magas szintű elsajátítását követően képesek új informatikai rendszerek és eszközök tervezésére, informatikai rendszerek fejlesztésére és integrálására, az informatikai célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A mérnökinformatikus a) tudása Az angol nyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvű szakirodalom megismeréséhez, a szakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet. Ismeri a műszaki informatikai rendszerek fejlesztéshez szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat. Érti az informatikai alkalmazások fejlesztéshez szükséges természettudományos és mérnöki módszerek elvét. Az informatikai szakmán belül, a specializációtól függően mélyebb elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik az alábbiak közül egy vagy néhány területen: szoftvertervezés, rendszerszimuláció és -modellezés, kommunikációs hálózatok, mobil- és erőforrás-korlátos alkalmazások, számítógépes grafika és képfeldolgozás, kritikus és beágyazott rendszerek, médiainformatika, IT-biztonság, párhuzamos rendszerek, intelligens rendszerek, számításelmélet, adatbázisok. b) képességei Képes törvényszerűségeket, összefüggéseket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Computer Scientist

  A képzés célja informatikus szakemberek képzése, akik a tudásuk fejlesztését hosszú távon biztosító elméleti alapokra építve informatikai rendszerek fejlesztési, létrehozási, alkalmazási, bevezetési, működtetési, szervizelési tevékenységét önállóan és csoportmunkában képesek magas szinten ellátni. Rendelkeznek továbbá az alkalmazási területük informatikai feladatainak megoldásához szükséges együttműködési és modellalkotási készségekkel, képesek informatikai célú kutatási feladatok ellátására, koordinálására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A programtervező informatikus a) tudása Komplex és aktuális ismeretekkel rendelkezik informatikai szakterületének innovatív, kutatói szintű műveléséhez szükséges általános, matematikai és számítástudományi elvek, szabályok, összefüggések terén, különösen - választott specializációjának megfelelően - a következő témakörökben: algebrai, lineáris algebrai, számelméleti módszerek és alkalmazásaik, a matematikai analízis speciális területei, numerikus módszerek és alkalmazásaik; diszkrét matematika, gráfelmélet, logika és alkalmazásaik; sztochasztikus modellezés és statisztika elméleti alapjai és alkalmazásai; statisztikai adatelemzés első- és másodfajú módszerei, operációkutatás; algoritmikus módszerek a matematikában, a számítástudomány formális modelljei és eszközei, algoritmusok bonyolultság- és hatékonyság-elmélete, alkalmazási területek speciális algoritmusai. Átfogóan és naprakészen ismeri és érti az ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. általános informatikus szakmérnök

  Alkalmazható tudáselemek, ismeretek:* Gondolkodási folyamatok megtervezése,* A tanultak számítástechnikai alkalmazásainak rendszerezése,* Gráfelméleti kutatások alkalmazása a gyakorlati élet különböző területein,* Gépi fordítás, fordítóprogramok,* Kiszámíthatósági és algoritmuselméleti problémák,* Informatikai területen rendszerszemléletű tervezés, szervezés és üzemeltetés.Személyes kompetenciák:* prezentációs készség,* kommunikációs rugalmasság,* konfliktusmegoldó készség, kapcsolatteremtő készség,* kompromisszumkészség,* közérthetőség,* nyelvhelyesség,* fogalmazó készség,* logikus gondolkodás,* rendszerező képesség,* gyakorlatias feladatértelmezés,* áttekintő képesség.A szakképzettség konkrét környezetben, tevékenységrendszerben történő alkalmazásakompetencia követelményei:* szakmai ismeretek és azok adekvát alkalmazása,* eszközök interaktív használata,* problémamegoldó gondolkodás,* együttműködés, * szociálisan heterogén környezetben való működés,* megbízhatóság,* teljesítőképesség, * autonóm cselekvés, * felelősségvállalása különféle gazdálkodó szervezetek IT részlegeinél. ...

  Awarding bodyGábor Dénes Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. számítógépes modellező

  Elsajátítandó kompetenciák: A végzettek képesek lesznek: - komplex rendszerek viselkedésének modellezésére, modellek alkotására, a szükséges számítógépes programok elkészítésére, a számítások elvégzésére és az eredmények értékelésére; - az alapvégzettségük szerinti tudásukat a számítógépes modellezés és szimuláció módszereivel kiegészítve munkájukat magasabb szinten elvégezni; - komplex rendszerekkel kapcsolatos problémákat felismerni és megoldási javaslatokat tenni olyan esetekben is, amikor mérések, mintavételek elvégzése nehézségekbe ütközik; - jártasságot szerezni a gyakorlatban előforduló műszaki, anyagtudományi problémák számítógépes, numerikus vizsgálatában.  Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - a számítógépes szimuláció módszerei, - térbeli es időbeli struktúrák nemegyensúlyi rendszerekben, - dinamikai instabilitás, - katasztrófa jelenségek, - számítógépes anyagtudomány elemei, - ipari gyártási folyamatok számítógépes optimalizálása, - méréssel, illetve szimulációval nyert nagymennyiségű adat hatékony numerikus feldolgozása, - biológiai komplexitás számítógépes modellezése, - hálózatok számítógépes szimulációja,  - kvantuminformatika.   Személyes adottságok, készségek: - probléma- és gyakorlatorientált látásmód a szakmai problémák megoldása terén; - számítógépes szimuláció és numerikus számolások iránti fogékonyság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:    A szakképzettség birtokában a számítógépes modellező képes: * komplex rendszerek vizsgálatára, problémák megé ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. műszaki térinformatikai szaktanácsadó

  A képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják a következő ismereteket:   - a térinformatika elméleti és matematikai alapjai,   - térinformatikai adatbázisok tervezése,   - térinformatikai rendszerek tervezése, megvalósítása és üzemeltetése,   - adatgyűjtés digitális térképek létrehozásához (raszteres és vektoros),   - programozási alapismeretek a térinformatika területén. Készségek, a szakképzettség alkalmazása: A felsorolt témakörök elsajátítását követően a mérnökök képesek lesznek az adott szakterületen felmerülő feladatok, vizsgálatok ellátására, többek között:   - a szakterületükön térinformatikai adatrendszerek megvalósítására,   - digitális térképek létrehozására,   - vektoros és raszteres térinformatikai adatok kezelésére,   - települési és közmű-nyilvántartási GIS rendszerek üzemeltetésére,   - kisebb programozási feladatok megoldására. A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek:   - elemző, problémamegoldó képesség,   - nyitottság az új ismeretek irányába,   - informatikai alapképzettség,   - kapcsolat- és konszenzusteremtő készség. A szakember a szakirányú továbbképzés elvégzését követően elhelyezkedhet, illetve munkát végezhet az alábbi területeken:   - Alapdiplomának megfelelő terület térinformatikai kutató, fejlesztő és üzemeltető részlegei.   - Települések polgármesteri hivatalainak műszaki, informatikai osztályai.   - Közmű-üzemeltető cégek nyilvántartási részlegei.   - Államigazgatás térinformatikához kapcsolódó területei. ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. hidroinformatikai és vízgazdálkodási szakmérnök

  A képzés- felkészítést nyújt a vízgazdálkodásban és vízügyi tervezésben dolgozó szakemberek számára az adatgyűjtéssel, modellezéssel, előrejelzéssel, adatkezeléssel kapcsolatos tudásuk bővítéséhez és mindezek vízgazdálkodásban való integrált alkalmazásának elsajátításához,- biztosítja a szakemberek számára a nappali oktatásban megszerzett tudásanyag speciális területeinek bővítését, reprezentatív esettanulmányokon keresztül bemutatva a korszerű módszerek gyakorlati alkalmazását.A képzés során a hallgató következő képességeinek, kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése valósul meg:- elemző, problémamegoldó készségek, képességek kialakítása, fejlesztése az adott területen,- komplex és korszerű tudásanyag megszerzése és hasznosítása,- problémafelismerés, modellalkotás, méréstervezés, adatelőkészítés, modellimplementálás, értékelés, döntéstámogatás.A szakirányú továbbképzés ajánlható:- a vízgazdálkodás területén dolgozó, hatásvizsgálatokat, tervezést és K+F tevékenységet végző, illetve ilyen jellegű munkákat irányító, szervező,- terepi méréseket tervező és irányító szakemberek, középvezetők és vezetők számára. ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. gazdasági informatikai elemző

  A képzés célja a részt vevő hallgatók meglévő informatikai és gazdasági ismereteinek a munkaerőpiac igényeihez igazodó kielégítése, olyan gazdasági informatikai elemzők képzése, akik kellő elméleti és gyakorlati megalapozottság mellett megszerzik és a későbbiekben önállóan képesek elsajátítani azokat az informatikai és gazdasági szakmai ismereteket, amelyekkel versenyképesek lesznek a gazdasági társadalmi életünkben. Ezzel hozzájárulnak elmaradott régiók gazdaságfejlesztési célkitűzéseihez. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:   - a legújabb operációs rendszerek alapfokú ismerete, és használata, beleértve ebbe a költséghatékony alternatív operációs rendszereket is (pl. Linux);   - a legújabb irodai programcsomagok alapfokú ismerete és használata, beleértve ebbe a költséghatékony irodai programcsomagokat is (pl. OpenOffice.org, Abiword, Koffice, stb.);   - a relációs adatbázis-kezelő rendszerek szabványos lekérdező nyelvének (SQL) alapfokú ismerete és használata;   - a számítógépes hálózatok kialakítása, előnyei és veszélyei, a számítógépes és egyéb elektronikus kommunikációs eszközök kapcsolatai (pl. e-mail - SMS átjárók);   - számítógépes kommunikáció, az Internet használatával és a webtartalmak fejlesztésével kapcsolatos alapismeretek, beleértve ebbe a dinamikus weboldalak létrehozásának lehetőségeit is;   - statisztikai adatfeldolgozás és marketing tevékenység a számítástechnika lehetőségével;   - a digitális képalkotás, illetve lehetőségeinek felhasználása, előnyei;   - Európai Uniós és p ...

  Awarding bodyNyíregyházi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages