• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 120 items
 1. Idegenvezető

  A képesítéssel rendelkező képes: felkészülni a városnézések, turisztikai programok kivitelezésére szakszerűen lebonyolítani csoportok, egyéni vendégek utazását, tartózkodását telepített idegenvezetői feladatokat ellátni fakultatív programokat szervezni, lebonyolítani múzeumlátogatást lebonyolítani, tárlatot vezetni tolmácsolási feladatokat elvégezni közreműködni rendezvények lebonyolításában vendégkísérői munkát végezni megbízója valamint az utasok érdekét képviselni a különböző utas típusokat kezelni konfliktushelyzeteket sikeresen megoldani tájékoztatást adni az utazást érintő aktuális jogszabályokról rendkívüli helyzetekben intézkedni közreműködni az adminisztrációs és ügyviteli munkában az informatikai, irodatechnikai és kommunikációs eszközöket kezelni magyar és idegen nyelven szóban és írásban kommunikálni betartani az idegenvezetői munka etikett és protokoll szabályait ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Ingatlankezelő

  A képesítéssel rendelkező képes: tervajánlatokat készíteni az ingatlan fenntartására, karbantartására, üzemeltetésére, felújítására karbantartási, üzemeltetési feladatokat ellátni irányítani és ellenőrizni a tervezett munkákat kapcsolatot tartani bankkal, hatóságokkal, közüzemi szolgáltatókkal, bérlőkkel, tulajdonosokkal ingatlanbefektetési, hasznosítási tanácsadást végezni hasznosítási terveket, bérleti javaslatokat készítni megtérülési számításokat végezni ingatlanpiaci monitoring tevékenységet végezni ingatlanpiaci elemzést készíteni ingatlanszakmai vállalkozást (társaságot) irányítani ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Human Kinesiologist

  A képzés célja humánkineziológusok képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek az egészséges emberek fizikai és lelki kondíciójának fejlesztésére, az egészség megőrzésének támogatására, az egészségükben károsodott, mozgatórendszeri sérült felnőtt emberek egészségfejlesztésére és mozgatórendszeri rehabilitációjára, továbbá felnőtt, utánpótlás élversenyzők és rekreációs szintű sportolók fizikai képességének diagnosztizálására, amely alapján képesek edzésprogramok tervezésére és az edzések műszeres ellenőrzésére, a terhelés meghatározására. A képzést elvégző szakemberek tisztában vannak a specifikus mozgásfolyamatok veszélyeivel, a terhelés hatására megjelenő sérülések típusaival. Képesek sérülés utáni rehabilitációs programok vezetésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A humánkineziológus a) tudása - Ismeri a sport- és mozgástudomány, valamint az egészségtudomány alapvető ismereteit. - Ismeri a hivatásában alkalmazásra kerülő egészségügyi szervezési, közgazdasági és jogi feladatokat. - Ismeri a sport- és egészségtudományi kutatások elméletét és módszertanát. - Ismeri a hazai és nemzetközi tudományos eredmények közvetítésének módjait és gyakorlatban történő alkalmazását. - Ismeri a fizikai teljesítmény szintjének megállapítására szolgáló korszerű vizsgáló eljárásokat, módszereket és eszközöket. - Ismeri a terhelés-élettan és a klinikai terhelés-élettan eszközös vizsgálatának módszereit, ...

  Awarding bodyTestnevelési Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Jelző kutya kiképzője

  A képesítéssel rendelkező képes: szocializációja alapkiképzése kutyák hibás viselkedésformáinak korrekciójára a kutyák egészségvédelmével és jólétével kapcsolatos teendők felmérésére, biztosítására megfelelő viselkedésű, a képzésbe bevonható kölyökkutyák kiválasztására alkalmazni a modern kutyakiképzési módszereket (dummytréning, ignorálás, figyelemelterelés, jutalmazási és büntetési technikák, stb.) különböző fajtájú és személyiségű kutyák magas szintű a recipienst segítő speciális feladatok elvégzésére való felkészítése során megfelelően kommunikálni és együttműködni a kiképzőkkel, kutyáért jelentkező illetve a kiválasztott kutyával összeszoktatási fázisban lévő kliensekkel, a már levizsgázott és utógondozási fázisban lévő kliensekkel szükség esetén a konfliktushelyzetek megnyugtató kezelésére. ...

  Awarding bodySzociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Recreation Expert

  A szak célja rekreáció irányító szakemberek képzése, akik az aktív, egészségorientált szabadidő kultúra kialakításán keresztül képesek a lakosság életmódját pozitív irányba befolyásolni, és ez által hatékonyan hozzájárulnak a különböző célcsoportok és egyének életminőségének javulásához. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folyatatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A rekreáció irányító a) tudása - Ismeri az életminőség, az életmód és a rekreáció-kutatások legfontosabb területeit, elméleti kereteit, módszereit és eredményeit, valamint a hazai és a nemzetközi innováció főbb trendjeit. - Ismeri a pszichoszomatikus fejlesztés specialitásait, megérti az egészségmagatartást és a szabadidős viselkedést befolyásoló biológiai, lélektani, társadalmi és környezeti tényezők szerepét és komplex hatásmechanizmusát. - Felismeri a civilizációs ártalmakból, életmódhibákból adódó, egészségkárosító tényezőket, azok következményeit, és megnevezi az optimális korrekciós megoldásokat. - Rendelkezik az egészséges életmód megvalósításához és a testkultúra fejlesztéséhez szükséges ismeretekkel, ismeri a különböző életkorok, személyiségtípusok, speciális élethelyzetek rekreációs tevékenységet befolyásoló jellemzőit. - Rendelkezik a rekreáció egyes területeinek szervezéséhez, vezetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel, a vállalkozások működtetéséhez, projektek menedzseléséhez és események szervezéséhez szükséges szaktudással. - Megfelelő módszertani és stratégiai tudáss ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Sports Manager

  A képzés célja sportmenedzserek képzése, akik megalapozott speciális elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek birtokában alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, vezetésére, valamint eligazodnak a sportra ható társadalmi és gazdasági tényezők és folyamatok között, akik képesek a testnevelés és sport legkülönbözőbb szervezetei számára meghatározni a sportvezetésnek a modern piacgazdaság viszonyai között betöltendő céljait, előírni feladatait. Jól eligazodnak a sportot átható társadalmi, gazdasági, jogi tényezők és folyamatok között. Képesek megkeresni, kitermelni és hatékonyan felhasználni a testneveléshez és a sporttevékenységekhez szükséges erőforrásokat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A sportmenedzser a) tudása - A sportszervezetek működéséhez, működtetéséhez szükséges gazdasági, vezetéselméleti, és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkezik. - Rendelkezik a sporttudományi és a gazdaságtudományi elméletek, tények, fejlődési jellegzetességek és összefüggések teljes körű ismeretével a releváns társadalmi, gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra, a társadalmi, gazdaság ágazati szerkezetére és komplex rendszerére vonatkozóan. - Ismeri a sportszervezetek struktúráját, működését és kapcsolatrendszerét, az érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését meghatározó külső és belső környezeti tényezőit, a társadalmi, gazdasági viselkedés, döntések információs és motivációs tényezőit. - Ismeri a szakterü ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Sports Coach specialized in (Name of Sport)

  A képzés célja szakedzők képzése, akik megalapozott sport-szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek, illetve készségek birtokában alkalmasak a nemzetközi szintű élsport követelményeinek megfelelő felkészítési és versenyeztetési feladatok ellátására, a sporttudomány legújabb eredményeinek értelmezésére, alkalmazására, disszeminációjára, valamint szakterületükön kutatási tevékenység végzésére. Kompetenciáik birtokában elméleti és gyakorlati tudásukat tananyagba tudják rendezni, a sportági képzések és továbbképzések során képesek azt közvetíteni a sportszakemberek felkészítését végzők számára is. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A szakedző a) tudása - Részletekbe menően és összefüggéseiben ismeri a testkulturális terület sajátos kutatási és probléma-elemzési, illetve megoldási módszereit. - Elsajátítja sportágának sajátos kutatási (ismeretszerzési és problémamegoldási) módszereit, absztrakciós technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztés és innováció főbb trendjeit, az elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási módjait. - A legmagasabb szintű gyakorlati és elméleti tudással rendelkezik az edzői tevékenység ellátásához szükséges sporttudományi, egészségtudományi, neveléstudományi szociálpszichológiai, gazdasági, vezetéselméleti ismeretekről. - Ismeri az edzői tevékenységet befolyásoló pedagógiai, pszichológiai, szociológiai törvényszerűségeket, valamint a sportszervezési, vezetési gyakorlatokat, gazdasági elméleteket és ezek közössé ...

  Awarding bodyTestnevelési Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Economist in Tourism and Management

  A mesterképzési szak célja turizmus menedzser szakemberek képzése a turizmusipar munkaerőpiacára, akik szakmai kompetenciák és ismeretek birtokában képesek a turizmust közvetlenül, illetve közvetve szolgáló munkaterületeken a tervezést, a döntés-előkészítést és az irányítást szolgáló feladatok önálló ellátására, az érintett gazdasági területek, illetve a szervezetek működésének rendszerszintű elemzésére, a kínálat kialakításával, a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos koncepciók, tervek és tanulmányok elkészítésére, fejlesztési projektek megvalósítására, illetve a vállalkozások és intézmények vezetésére. A végzettek többek között önkormányzatokban, minisztériumokban, azok háttérintézményeiben, szakigazgatási hivatalokban, turisztikai desztinációs menedzsment szervezetekben, a turizmusmarketinggel foglalkozó vállalatoknál és nonprofit szervezetekben kerülhetnek foglalkoztatásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Turizmus-menedzsment szakon a közgazdász a) tudása - Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket. - Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre. - Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó s ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. rendezvényszervező

    A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő ismeretekkel rendelkeznek kisebb-nagyobb közösségek, cégek, vállalkozások, tudományos intézmények rendezvényeinek szervezéséhez, lebonyolításához. A különböző konferenciák, üzleti és társas összejövetelek, ünnepek rendezését ma már az egyre szaporodó rendezvényszervező cégek bonyolítják, melyek folyamatosan igényt tartanak szakember utánpótlásra. Gyakori az is, hogy a helyi közösségekben az értelmiségi szakember feladata a különböző fesztiválok, találkozók és más rendezvények megszervezése. A képzés keretei között a rendezvényekkel kapcsolatos jogi és módszertani ismereteket, szervezeti tudnivalókat, protokoll, marketing és PR ismereteket tanulnak a hallgatók, s módjuk van gyakorlat keretében is kipróbálni ismereteiket.       a). Főbb tanulmányi területek, ismeretek:    kommunikáció, menedzsment, marketing, PR, rendezvényszervezés módszertana, protokoll, rendezvények jogi környezete, szervezeti viselkedés.   b) A szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak:   A helyi közösségek igényeinek felmérésére, és az ezekhez kapcsolódó rendezvények megszervezésére Intézmények, cégek, vállalkozások, közösségek rendezvényeinek, ünnepeinek, konferenciáinak megszervezésére, lebonyolítására Családi ünnepek és események megszervezésére, lebonyolítására Rendezvényszervező team létrehozására, működtetésére A médiával való kapcsolatok kialakítására és a folyamatos kapcsolattartásra A protokoll szabályainak betartására, szükség esetén az ily ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. szakközgazdász turizmus szakon

  A turizmus szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik a gazdaság egyik húzóágazatának, a turizmusnak sikeres és fenntartható fejlesztéséhez megalapozott elméleti ismeretekkel rendelkeznek. Szükség van olyan szakemberekre, akik ismerik a rendkívül összetett turisztikai termék és a piac speciális jellemzőit, valamint a vállalatok és térségi non-profit szervezetek számára ebből adódó menedzsment és marketing feladatokat, tisztában vannak a turizmus hatásaival a gazdasági, társadalmi és természeti környezetre, továbbá képesek elméleti ismereteiket a gyakorlatban is alkalmazni.A szak oktatásában a turizmus általános és specifikus ismeretei mellett kiemelt hangsúly helyeződik hazánk Európai Uniós tagságával összefüggésben a turizmussal szemben támasztott követelmények és az európai közlekedési rendszerek tanulmányozására.A szakon végzett hallgatók ismerik:- azokat a sajátosságokat, tulajdonságokat, amelyek a szolgáltatások, kiemelten a turisztikai szolgáltatások területein determinálják a sikeres vezetői, vállalkozói tevékenységet;- a szolgáltatási igény-kielégítés, a stratégia, a szabályozás, a piaci működés és szervezet összefüggésrendszerét, alternatíváit;-  az egységes belső piac követelményei tükrében a szolgáltatásminőség, a fogyasztóvédelmi szolgáltatások és az e-szolgáltatások területeit, a módszertani kérdéseket;- a turizmus fejlődéstörténetében a főbb nemzetközi és hazai tendenciákat, a globalizációs folyamatok összetevőit, valamint a fenntartható turizmus megteremtés ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages