• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 26 items
 1. fogyatékosságügyi tanácsadó

  A képzés feltételének meghatározásakor figyelemmel voltunk a képzés sajátos jellegére és arra a tényre, hogy minden szakterületen egyre jelentősebb igény mutatkozik a fogyatékossággal élő emberek társadalmi integrációjára.A képzés alapvetően elméleti jellegű, figyelemmel a képzés céljára és arra az információhiányra, amely jelenleg a fogyatékosság kérdését illetően a magyar társadalomban tapasztalható. Ugyanakkor cél, hogy olyan gyakorlati ismeretekre is szert tehessenek a hallgatók, melyek mindennapi munkájukat segítik. Ennek megfelelően a kurzus alapvetően három nagy ismeretanyagra tagolódik: az általános, felkészítő (alapozó) jellegű és a gyakorlati tárgyakat a "célcsoport-specifikus", alapvetően jogi kérdéseket felölelő képzés követi. Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják   - a fogyatékossággal élő emberek tanácsadásához szükséges jogi alapismereteket (alapvető jogi ismeretek, nemzetközi jogi és európai jogi ismeretek),   - a legfontosabb szociológiai és pszichológiai ismereteket (pl.: településszociológia, a fogyatékosság pszichológiája, stb.),   - a fogyatékosság történetének elméleti alapjait,   - a fogyatékos emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának modelljeit és módszereit,   - az alapvető ismereteket a személyiség-lélektan és az önismeret területén,   - a különféle konfliktuskezelési, probléma-megoldási technikákat,   - az egyes tárgyalási és kommunikációs technikákat,   - a pályázatírási alapismereteket.Erősítik empatikus és kapcsolatteremt ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. utcai szociális munkás

  A képzés célja: Az egyre fokozódó urbanizáció és az ebből fakadó új kihívások és feszültségek szükségessé teszik, hogy az utcára szoruló, a város vezetése és a városok lakossága segítséget kaphasson megfelelő tudással és szakképzettséggel rendelkező segítőktől. A közigazgatás jogszabályokkal, rendeletekkel, a rendőrség speciális és kényszerítő eszközökkel, a szociális munkások viszont sajátos szaktudásukkal és az emberi tényezők mozgósításával jelennek meg az utcai problémakezelésben. A törvényhozás is felismerte, hogy a városokban nélkülözhetetlen közreműködő a speciálisan képzett szociális szakember. -      Az utcai szociális munkát végző szakember ismerje adottságait, képes legyen kezelni előítéleteit a lehető legszélesebb értelemben lássa át az utca lüktetését, értse az ott történteket, ott zajló folyamatokat. Látnia kell, hogy a hajléktalanokon kívül még a társadalom számos csoportjának tagjai szintén segítségre szorulnak. -      Az utcai szociális munkás szakemberek legyenek elég kreatívak és bátrak ahhoz, hogy felkutassák az estlegesen veszélyben élő, rejtőzködő segítségre szorulót is. -      Legyenek olyan első-segélynyújtási készségek birtokában, hogy veszély esetén a szakszerű segítség megérkezéséig a közvetlen életveszélyt elháríthassák. -      Legyenek olyan egészségügyi ismereteik, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy biztonságosan meg tudják ítélni, az utcán élőknek elengedhetetlenül szükségük van-e egészségügyi vagy más jellegű beavatkozásra, akár akaratukon kívül pl. életveszély elhárítása cél ...

  Awarding bodyWesley János Lelkészképző Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. jószolgálati pártfogó

  A szakirányú továbbképzés célja olyan kompetenciák felépítése, elsajátításának elősegítése, amelyek szükségesek a súlyos traumán keresztülment személyek, népcsoportok életviteli, kapcsolati problémáinak kezeléséhez, problémamegoldó képességük fejlesztéséhez. Ilyen csoportok: menekültek, kínzáson keresztülment menekült túlélők, természeti és/vagy ember által okozott katasztrófák áldozatai és túlélői, bűncselekmények áldozatai és elkövetői. Az elméleti blokk olyan tartalmakból áll, mint emberi jogok, menekült jogok, szociálantropologiai ismeretek, a súlyos trauma, az ember általi bántalmazás, a kínzás, és a rasszizmus (massive trauma/ man made disaster/ tortura/ rassism) meghatározása, történelmi háttere és mai aktualitása a világban és Magyarországon, a trauma transzgenerációs sajátosságai. A gyakorlat magába foglalja a szemináriumokat, a laborokat, a készségfejlesztő tréningeket és a terepgyakorlatokat. A gyakorlat során azon készségek fejlesztése történik, amelyek a hatékony beavatkozást segítik, így a mediáció, a konfliktuskezelés módszerei, illetve a hatékony megelőzési, beavatkozási technikák.   Szakmai kompetenciák: -   segítő szerepek és módszerek a traumát szenvedett emberekkel végzett munkában; -   a környezet-befolyásolási képesség növelésének módszerei; -   mediáció; -   konfliktuskezelés; -   konzultáció; -   multikulturális környezetben végzett segítő tevékenység.   Személyes adottságok, készségek: -   magas szintű empátiás készség; -   individuális és szociális érzékenység; -   stressztűrőképesség; ...

  Awarding bodyWesley János Lelkészképző Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. iskolai szociális munkás

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* az iskolai szociális munka aktuális és korszerű nemzetközi szakirodalmi bázisát;* az iskolai szociális munkával kapcsolatos jogi szabályozásokat, törvényi hátteret;* az iskolai szociális munka kutatás-módszertani vonatkozásait;* az iskolai szociális munka során alkalmazható beavatkozási módokat; képesek:* olyan komplex, az iskola társadalmának szociális problémáira fókuszáló szemléletmódra, továbbá olyan készségekkel és képességekkel rendelkeznek, amelyek birtokában tágabb kontextusban értelmezve, hatékonyabban és tudatosabban képesek folytatni segítő hivatásukat a különböző típusú oktatási intézményekben; rendelkeznek:* a hatékony kommunikáció eszközeivel;* olyan elméleti és módszertani ismeretekkel, amelyek segítségével a felmerülő problémák megoldására korrektív és/vagy preventív megoldásokat tudnak alkalmazni. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A végzettek alkalmasak az iskolában felmerülő szociális problémák megoldásához szükséges valamennyi lehetséges erőforrás mozgósításával olyan tevékenységek ellátására, amelyek segítenek javítani, illetve helyreállítani az iskola társadalmának (tanulók, tanárok, egyéb személyzet) és a helyi közösség élet- és működőképességét, valamint hozzájárulnak az ehhez szükséges komplex feltételek megvalósításához, így közvetve a tanulók szocializációs, illetve tanulmányi sikereihez. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. szociális munka szupervízora

  A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik szociális és gyermekjóléti területen dolgozó szakemberek fejlesztésével foglalkoznak, céljuk a kliensnek nyújtott szolgáltatások minőségének biztosítása, a szakember szakmai fejlődésnek támogatása, tapasztalati tanulásának elősegítése, a szakma fejlődésének elősegítése. A szupervízió kiindulópontját a szakma gyakorlása során szerzett tapasztalatok jelentik, központi jellemzője a reflektivitás.  A szociális munka szupervízora a szakmai működést vizsgálja a szerep, szervezet vagy intézmény kontextusában. A szupervízió egyrészt a kliens érdekeinek védelmét, a megfelelő minőségű szolgáltatások nyújtását biztosítja, másrészről a szakember fejlődését, személyes hatékonyságának növekedését szolgálja, szerződésen alapuló, saját szakmai tapasztalatokból kiinduló és mindig oda-visszacsatoló folyamat keretében.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szociális munka szupervíziója szakirányú továbbképzésben végzett hallgatók ismerik: * a segítő kapcsolatok elméleti alapjait, a segítő szakmák gyakorlásának mentálhigiénés konzekvenciáit; * a rendszerszemlélet alapjait, amely egy megértési stratégia, látásmód kialakítása, amely a jelenségek részleteit és összefüggéseit az egésszel való kölcsönhatásban, a lehető legszélesebb horizonton belül tárja fel és értelmezi; * a szociális munka elméleti és gyakorlati alapjait; a szupervízori kompetencia fejlesztését az első kapcsolatfelvételtől a szerződéskötésen át, az összegző ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. szociális és közösségi terepgyakorlatok vezetője

  A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a szociálmunkás- és közösségimunkás-képzésben meghatározó szerepet játszó, külső terepen folyó gyakorlatvezetési (tereptanári) feladatok magas színvonalú megvalósítására, továbbá a terepgyakorlatok szakszerű megtervezésében, lebonyolításában való partneri közreműködésre.   A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik (tudással bírnak): -          a társadalmat, közösségeket és szociális szektort jellemző (problémák, helyzetek, jelenségek, egyenlőtlenségek stb.) folyamatokat és azok kölcsönhatásait, különös tekintettel az interprofesszionális szemléletű szociális és közösségi munkára; -          a szociális és közösségi munka, a társadalom és szociálpolitika hazai és nemzetközi eredményeit, fejlesztési trendjeit, időszerű kérdéseit; -          a gyakornoki tanulásirányítás korszerű és hatékony pedagógiai (pszichológiai) módszereit.   A szakirányú továbbképzésben végzettek kompetensek (képesek): -          a szociális- és közösségimunkás-képzés terepgyakorlatainak tervezésére, megszervezésére, lebonyolítására, monitorozására és értékelésére, a terepgyakorlatok tapasztalatainak rendszerbe szervezésére; -          a szociális és közösségi problémák bemutatására, pluralisztikus értelmezésére, komplex (rendszerszerű, interprofesszionális szemléletű) kezelésére, ezzel biztosítva a gyakornokok tanulási lehetőségeit, a gyakorlati tapasztalatok megszervezését és alternatív beavatkozási módok megteremtését; -          terepgyakorlatokra vonatkozó ta ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. vidékfejlesztő szociális munkás

  A képzés célja olyan vidékfejlesztő szociális munkások képzése, akik a kisebb lélekszámú települések közösségi motorjaivá válva képesek megszervezni, illetve újjászervezni azt a közösségi hálót, amely az ott élő emberek szükségleteit, képességeit és érdekeit szem előtt tartva elindíthatják életminőségük fejlesztésének folyamatát. A természetes és mesterséges támogató háló együttműködését létrehozva megteremtik az alapját olyan önszerveződési folyamatoknak, melyek révén a közösségek idővel magukra hagyhatók és önfenntartóvá, önfejlesztővé válnak. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: ⦁ társadalomismeret, ⦁ gazdaságföldrajzi ismeretek, ⦁ Európai Unió társadalompolitikájával kapcsolatos ismeretek, ⦁ foglalkoztatáspolitikai ismeretek, ⦁ humánerőforrás menedzsment ismeretek, ⦁ forrásteremtés ismeretek, ⦁ szabadidőszervezési ismeretek, ⦁ csoportszervezési és vezetési ismeretek, ⦁ konfliktuskezelési ismeretek, ⦁ adományszervezési ismeretek. Személyes adottságok és készségek: ⦁ kommunikációs, ⦁ empatikus, ⦁ konfliktuskezelési, ⦁ tervezési, szervezési, értékelési, ⦁ pályázatírói, -megvalósítói, ⦁ feladat koordinálási, ⦁ kapcsolatépítési, ⦁ véleménynyilvánítási, ⦁ képessé tevés (empowerment). A vidékfejlesztő szociális munkás a megszerzett készségek birtokában hozzáértővé válik az alábbi területeken: ⦁ motiválás, ⦁ konfliktuskezelés, ⦁ tervezés, ⦁ szervezés (program és csapat), ⦁ értékelés, ⦁ kapcsolattartás, ⦁ delegálás, ⦁ asszertivitás. A szakképzettség alkalmazása ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. idős specifikus szolgáltatásszervező

  A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik:* a gerontológia aktuális és korszerű nemzetközi szakirodalmi bázisát;* a gerontológiai szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos jogi szabályozásokat, törvényi hátteret;* a gerontológiai szolgáltatások kutatás-módszertani vonatkozásait;* a gerontológiai problémák kezelési modelljeit.A szakirányú továbbképzésben végzettek rendelkeznek: Olyan komplex, az időskor társadalmának szociális problémáira fókuszáló szemléletmóddal, készségekkel és képességekkel, amelyek birtokában tágabb kontextusban értelmezve, hatékonyabban és tudatosabban képesek folytatni szolgáltató hivatásukat a különböző típusú oktatási intézményekben.A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak:* az idős korban felmerülő életstílusbeli problémák megoldásához szükséges valamennyi lehetséges erőforrás mozgósításával olyan tevékenységek ellátására, amelyek segítenek javítani az idős emberek életminőségét;* elméleti és módszertani ismeretek birtokában a felmerülő problémák megoldására korrektív és/vagy preventív megoldások alkalmazására. ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. időskori munkavállalási tanácsadó

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzésben résztvevők -          komplex képet kapnak az időskor általános demográfiai és biológiai jellemzőiről, annak geronto-szociológiai, geronto-pszichológiai, geriátriai és egyéb egészségügyi vetületeiről; -          megismerik az LLL alapvető európai dokumentumait és az EU alapvető céljait az aktív időskort és annak projektjeit illetően; -          általános jogi ismereteket szereznek a munkajog és a betegjog kérdéseit illetően, megismerik az érdekvédő szervezetek munkáját, -          megismerik az időskori diszkrimináció (ageizmus) európai és magyar formáit és az össztársadalmi és törvényes fellépések lehetőségeit a jelenséggel szemben; -          megismerik és elsajátítják a hatékony álláskeresés (pl.: állásinterjú) módszereit és technikáit, a többféle önéletrajz és a motivációs levél összeállításának főbb kritériumait; -          képességet szereznek a tanácsadói munka során felmerülő problémák felismerésére és kezelésére; -          karrier- és ösztönzés-menedzsment, valamint projektmenedzsment-technikai ismereteket szereznek; -          megismerik a magyar és a nemzetközi geronto-edukáció legfontosabb képzési helyeit és programjait; -          megismerik a munkaügyi központok jelenkori működését; -          elsajátítják az etikett, a protokoll és viselkedéskultúra alapvető szabályait; -          gyakorlati tudásra is tesznek szert a magyar és a nemzetközi pályázatírás terén; -          tárgyalási, ...

  Awarding bodyZsigmond Király Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. szociális programszervező

  A képzés indoklása és célja: A képzés célja az elsajátítandó szakmai kompetenciák során olyan szakemberek, speciális szociális programszervezők képzése, akik a társadalomtudományok területén megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek a speciális szociális problémák kezelésére, társadalmi, szakmai és ágazatközi együttműködés során. A végzettek felkészültségük alapján megfelelő elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek, így képesek a szociális segítő feladatok ellátására, önálló segítő folyamatok kidolgozására, a szociális problémák egyéni és társadalmi összefüggéseinek feltárására és elemzésére, fejlesztési programok kidolgozására, a speciális rehabilitációt igénylők esetében is. A speciális szociális programszervező feladata jelen körülmények között kiemelni a rászorultakat az „ápolt” státuszból, segíteni beilleszkedésüket a társadalomba, környezetüket is hozzásegítve ahhoz, hogy teljes emberként tekintsenek rájuk.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek: Szakmai kompetenciák: A végzett hallgató képes ­  munkáját speciális helyzetben, a mozgásfogyatékkal élők és környezetük rendszerszemléletű közelítése alapján végezni; ­  az egyén és környezete körében felmerülő problémák adekvát azonosítására; ­  felismerni a speciális helyzetben élő egyéni és környezetén belül a felmerülő, különböző problémák közötti összefüggéseket; ­  a szociális és egészségügyi problémák egyéni és társadalmi összefüggéseinek feltárására és elemzésére, fejlesztési programok kidolgozásá ...

  Awarding bodyWesley János Lelkészképző Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages