• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 281 items
 1. életmód tanácsadó/lelkigondozó

  A szakirányú továbbképzés célja olyan teológiai és lelkigondozói felkészültségű életmód tanácsadó/lelkigondozók képzése, akik a különböző társadalmi és egyházi igényeknek megfelelően szakszerű lelkigondozói, családgondozói, az életmóddal kapcsolatos egyéni és csoportos gondozásban tudják részesíteni az arra rászorulókat; elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek embertársaiknak napi kapcsolataik révén életmódbeli kérdésekben személyes segítséget nyújtani.   A szakirányú továbbképzésben végzettek az egyéni és csoportos foglalkozások vezetésében a szükséges mértékben ismerik, - a lelkigondozásban szükséges alapvető teológiai ismereteket, - az emberi test felépítését és működését, - az emberi lélek működését, - a közösségi élet építésének és fenntartásának elveit, - az életmód alakításának módozatait. A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak - egyéni és csoportos tanácsadásra, - egyéni és csoportos lelkigondozásra, - egészségügyi ismeretterjesztő előadások tartására, - egészségügyi kérdésekkel behatóan foglalkozó csoportok kialakítására és fenntartására. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: - empátia, - elemző és szintetizáló képesség, - probléma felismerő és megoldó képesség, - pontos, alapos, megbízható munkavégzés, - információ rendszerező és feldolgozó képesség, - társadalmi kérdések iránti érdeklődés, szükségletek felismerése.     A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Önkormányzatok szociális osztályán, családsegí ...

  Awarding bodyAdventista Teológiai Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. életmód tanácsadó teológus

  A szakirányú továbbképzés célja olyan teológiai és lelkigondozói felkészültségű életmód tanácsadó teológusok képzése, akik a különböző társadalmi és egyházi igényeknek megfelelően szakszerű lelkigondozói, családgondozói, az életmóddal kapcsolatos egyéni és csoportos gondozásban tudják részesíteni az arra rászorulókat; elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek embertársaiknak napi kapcsolataik révén életmódbeli kérdésekben személyes segítséget nyújtani. A szakirányú továbbképzésben végzettek az egyéni és csoportos foglalkozások vezetésében a szükséges mértékben ismerik: - az emberi test felépítését és működését, - az emberi lélek működését, - a közösségi élet építésének és fenntartásának elveit, - az életmód alakításának módozatait. A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak: - egyéni és csoportos tanácsadásra, - egyéni és csoportos lelkigondozásra, - egészségügyi ismeretterjesztő előadások tartására - egészségügyi kérdésekkel behatóan foglalkozó csoportok kialakítására és fenntartására. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: - empátia, - elemző és szintetizáló képesség, - probléma felismerő és megoldó képesség, - pontos, alapos, megbízható munkavégzés, - információ rendszerező és feldolgozó képesség, - társadalmi kérdések iránti érdeklődés, szükségletek felismerése.    A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Önkormányzatok szociális osztályán, családsegítő központokban, ifjúsági irodákban, iskolai és különféle alapítványi ...

  Awarding bodyAdventista Teológiai Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. zsidó közösségszervező

  Olyan egyházi, felekezeti közösségszervezők képzése, akik a vallásuk tanításában szerzett hitéleti, valamint vezetési, intézményirányítási, szervezési ismeretek birtokában képesek az egyházi, illetve kulturális közéletben (könyvtárak, múzeumok, média, illetve idegenforgalom, turisztika) és más területeken az egyházi, felekezeti közéleti és kulturális feladatok ellátására, illetve annak szervezésére. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák. ...

  Awarding bodyOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. zsidó kántor

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A zsidó kántor szakirányú továbbképzési szakon végzett szakemberek képesek a neológ zsidó hitközösségek hétköznapjain, szombatjain és ünnepnapjain az istentiszteleteket levezetni, irányítani, bárhol a világon. Azokban a hitközségekben, ahol kántor működik, a másodkántor funkcióját tudják ellátni; ahol nincs kántor, ott önállóan tudnak helytállni. A zsidó kántor szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik és gyakorlatban tudják alkalmazni a zsidó vallás szöveges és zenei liturgiáját.        Személyes adottságok, készségek:A zsidó kántor szakirányú továbbképzési szakra jelentkezőktől elvárt, hogy jártasak legyenek a judaisztika és a zsidó hitélet elméleti és gyakorlati kérdéseiben, valamint a felvételi bizottság előtt bizonyítsák megfelelő muzikalitásukat, hangi és zenei adottságukat. A zsidó kántor szakirányú továbbképzési szakon végzett szakember képesek:   * a zsidó hitközségek szertartásainak vezetésére;   * hitbeli meggyőződésük képviseletére és a zsidóság tanainak terjesztésére nem zsidó közegben;   * hozzájárulni az előítéletes gondolkodáshoz, rasszizmushoz köthető konfliktusok enyhítéséhez;   * teológiai ismeretek önálló feldolgozására a zsidóság alapvető elméleteinek és koncepcióinak alkalmazásával;   * a zsidó liturgia és a „kántorság” tárgykörének, szakirodalmának, fogalmainak és terminológiájának ismeretében azok gyakorlati célú felhasználására. A zsidó kántor szakirányú továbbképzési szakon végzett szakemberek rendelkeznek:   * ke ...

  Awarding bodyOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: ECCLESIASTICAL AND CULTURAL TRAINING

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. vezetéstudományi szakember

  A bibliai vezetéstudomány szakirányú továbbképzés célja, hogy a hallgató megszerezze azokat az elvi-elméleti ismereteket, amelyek nélkül nem képzelhető el a sikeres vezetői munka. A hallgatók tanulmányaik során jelentős gyakorlati képzésben részesülnek és megismerik a vállalati, az alapítványi, a szociális vezetői munka sajátosságait, tárgyalási módszereket, az üzleti élet illemtanát, valamint elsajátítják a bizottsági irányítás demokratikus rendjét.  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:  A hallgató legyen képes - az intézmény stratégiájának kidolgozására és megvalósítására; - ismerje meg az emberi erőforrás menedzsment sajátosságait; - vezetési és szervezési módszerek alkalmazására; - önkéntesek toborozására; - egyházi intézmények, alapítványok, nonprofit szervezetek és gazdálkodó szervezetek vezetésére.    Személyes adottságok, készségek:  A képzés keresztény jellegéből adódóan jelentős hangsúly kerül - a vezetői személyiség fejlesztésére;  - a vezetői tevékenységgel összefüggő etikai követelmények érvényesítésére.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   A képzés olyan szemléleti keretet ad, amely segítségével a hallgató keresztény értékeket követve vezethet egyházi és nem egyházi nonprofit szervezeteket, valamint gazdasági társaságokat. ...

  Awarding bodyAdventista Teológiai Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Vaisnava Theologist

  A mesterképzés célja olyan vallási ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik magas szinten ismerik a vallási jelenségeket, továbbá a vallási hagyományokat, különösen a hinduizmus irányzatait. A gaudíja vaisnava irányzat szempontjából leginkább fontos, Bhágavata Puránán, valamint a 16-17. században alkotó vrindávanai Goszvámik kiterjedt kommentárirodalmán keresztül a hallgatók elsajátítják a vaisnava exegetika és irodalom hagyományát, módszertanát, valamint azt, hogy ezt hogyan mutassák be nyugati közegben. A képzés során a hallgatók alkalmassá válnak a vaisnava vallási jelenségek teológiai és hittudományi feldolgozására, szanszkrit nyelvű szentírások elemzésére, valamint kulturális intézményekben, könyvkiadásban, folyóirat-szerkesztésben, tömegtájékoztatásban, közgyűjteményekben, társadalomtudományi intézetekben, művészeti kutatóintézetekben és műhelyekben a tudományos életben való aktív részvételre. Megfelelő elméleti ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához. ...

  Awarding bodyBhaktivedanta Hittudományi Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Vaishnava Yogamaster

  A vaisnava jógamester szakon folyó oktatás célja a vaisnava hittudományban jártas olyan szakemberek képzése, akik alapszinten ismerik a jógaszentírásokat és ezek magyarázatait, a jógahagyományokhoz kapcsolódó vallásfilozófiát és azok alkalmazását, a hinduizmus irányzatait, különös tekintettel a vaisnavizmusra, a vaisnavizmus nyugati elterjedésének történetét és körülményeit. Ismerik a szanszkrit nyelvet, a jóga különféle gyakorlati elemeit (ászanák, meditáció és légzőgyakorlatok), illetve azok élettani hatásait, valamint az általános anatómiát, élettant, s az általános egészségtannal kapcsolatos ismereteket. Ismerik a jóga valódi szerepét és lehetőségeit a mai ember életében s mindezeket képesek továbbadni, tanítani és fejleszteni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. ...

  Awarding bodyBhaktivedanta Hittudományi Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Vaishnava Theologian

  Az alapképzési szakon folyó oktatás célja a vaisnava hittudományban jártas olyan szakemberek képzése, akik alapszinten ismerik a vaisnava vallás dogmatikáját, filozófiai rendszerét, szentírásait és azok magyarázatait, a vaisnava exegetikai hagyományt, a hinduizmus egyéb irányzatait, a vaisnavizmus nyugati elterjedésének történetét és körülményeit, a szanszkrit nyelvet, a világvallások teológiai rendszereit, az alapvető kommunikációelméleteket és gyakorlatokat, a közösségszervezés elveit és gyakorlatát, a védikus tudományosság és művészetek eredményeit. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. ...

  Awarding bodyBhaktivedanta Hittudományi Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Técnico/a de Museografia e Gestão do Património

  Executar sob a orientação de um/a Técnico/a Superior, ações conducentes ao estudo, inventariação, documentação, interpretação e organização de exposições, bem como ações de conservação preventiva das coleções, com o objetivo de satisfazer diferentes necessidades dos utilizadores dos espaços culturais, nomeadamente museus, palácios, centros de arte, monumentos, sítios arqueológicos e parques naturais. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal

Pages