• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 2667 items
 1. Športna vzgoja (Physical education)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilji programa so izobraževanje učiteljev športne vzgoje za delo v osnovnih šolah in srednjih šolah. Diplomanti bodo pridobili splošne vodstvene sposobnosti, poznavanje raziskovalnih izhodišč v vzgoji in izobraževanju in mentorske sposobnosti (mentorstvo študentom in pripravnikom). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za šport (Faculty of Sport)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Športna vzgoja (Physical education)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilji univerzitetnega študijskega programa so usposobiti diplomante športne vzgoje za strokovno vodenje športnih interesnih programov in obšolskih dejavnosti v osnovnih in srednjih šolah ter drugih vzgojno-izobraževalnih institucijah (javni zavodi, športna društva, zasebna ponudba športnih programov za otroke in mladino). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za šport (Faculty of Sport)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Španščina (Spanish (Combined teacher education programme))

  Študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Diplomanti pedagoških dvopredmetnih študijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh predmetov in temeljnih pedagoških vedenj. Usposobljeni so za kompetentno delo pri pouku v osnovnih in srednjih šolah ter v drugih izobraževalnih ustanovah. Poleg tega lahko načrtujejo in izvajajo najzahtevnejša dela v različnih šolskih in obšolskih dejavnostih. Dvopredmetnost omogoča sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanj, metodologije, razumevanja znanstvenih in pedagoških metod, pristopov ter procesov. Kombinacija humanističnih znanj s pedagoškimi omogoča diplomantom razvijanje socialno-etične refleksije, strokovne kritičnosti in odgovornosti pri delu z ljudmi in informacijami, pri sodelovanju v skupnosti ter zavezanost profesionalni etiki. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Šiuolaikinė filosofinė antropologija

  1. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems filosofijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir/arba mokytojo profesinė kvalifikacija 2. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos Nėra. 3. Anotacija (Skliausteliuose nurodyta dalyko kurso apimtis kreditais) 3.1. Studijų srities bendrųjų pagrindų dalykai (10 kr.) pamatiniai filosofijos principai (3), ugdymo filosofija (3), šiuolaikinė didaktika arba modernioji psichologija (2), kultūros įvadas (2) 3.2. Studijų krypties specialaus lavinimo dalykai ( 66 kr.) mokslinis tiriamasis darbas ir magistro darbas (32), pedagoginė aksiologija ir fenomenologija (8), šiuolaikinės religijos ir meno filosofinės problemos (7), filosofinės etikos problemos ir etinės koncepcijos ( 7), M. Heidegerio fundamentinė ontologija (3), hermeneutika (3), komparatyvistinė kultūrologija (2), kalbos filosofija (2) 4. Praktika (4)kr. pedagoginė praktika (4). 5. Studijų kalba lietuvių kalba 6. Studijų pabaiga (20 kr.) Studijų programa užbaigiama magistro darbu (20 kr.). ...

  Provider NameLithuanian University of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Zgodovina (History)

  Dvopredmetni pedagoški študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Cilj študijskega programa Zgodovina je izobraziti vrhunske strokovnjake na področju zgodovinopisja in hkrati pedagoge za delo v izobraževalnem procesu na osnovnih in srednjih šolah. Program predvideva pedagoško delo študentov (pedagoški praktikum), ki je sestavljen iz opazovalnega in predmetnega praktikuma. Pedagoški praktikum sestavljajo hospitacije, nastopi in pedagoška praksa. Učne hospitacije se izvajajo pod vodstvom predmetnih didaktikov. Učni nastopi se izvajajo v osnovni in srednji šoli, in sicer za področje zgodovine (en nastop v osnovni šoli in en nastop v srednji šoli). Pedagoška praksa traja teden dni v osnovni in teden dni v srednji šoli. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Zgodovina (History)

  Študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk kot dvopredmetni študijski program. Študij zgodovine omogoča pridobivanje znanj iz svetovne in nacionalne zgodovine, posebnost pa je tudi poglobljen vpogled v zgodovino Sredozemlja. Študij omogoča spoznavanje preteklosti s političnega, gospodarskega, pravnega, kulturnega in socialnega vidika, spoznavanje družbenih odnosov in zgodovine vsakdanjega življenja, na podlagi interdisciplinarnih raziskav ter z različnih teoretičnih zornih kotov. Preko vsebin študijskega programa študentje pridobijo strokovno poglobljeni uvid v zgodovinske vsebine ter splošno zgodovinsko izobrazbo, tj. pregled oziroma poznavanje ključnih prelomnic v zgodovini Evrope, sveta in Slovenije oziroma slovenskega etničnega prostora, s posebnim poudarkom na Sredozemlju in slovenskem primorskem etničnem prostoru. Študentje se naučijo samostojnega dela s pomočjo zgodovinskih raziskovalnih in interpretativnih metod, poznavanja zvrsti virov in njihovih karakteristik ter samostojne uporabe zgodovinskih virov za raziskovalno delo na področju zgodovinopisja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Zgodovina (History (Teacher education programme))

  Enopredmetni pedagoški študijski program traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj pedagoškega magistrskega študijskega programa druge stopnje je, da študente usposobi za opravljanje določenih oblik raziskovalnega, publicističnega, arhivskega in muzejskega dela v okviru različnih del v stroki in različnih sorodnih del v humanistiki in družboslovju, še posebej pa jih usposobi za opravljanje poklica učitelja zgodovine v osnovnih in srednjih šolah ter drugih izobraževalnih ustanovah. V okviru študijskega programa študentje poglabljajo svoje strokovno zgodovinsko znanje in znanje didaktike zgodovine. Uporabljajo teoretske nastavke zgodovinske znanosti in njenih metodoloških prijemov, pridobivajo specialistično znanje o politični, socialni, gospodarski in kulturni zgodovini Slovenije, jugovzhodnega evropskega prostora, Evrope in sveta. Usposobijo se za samostojno načrtovanje in vodenje pouka zgodovine v osnovnih in srednjih šolah ter za pripravo in oblikovanje didaktičnega gradiva za pouk zgodovine. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Zgodovina (History (Combined teacher education programme))

  Dvopredmetni študijski program traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Kompetence, ki jih študent pridobi po končanem študiju, mu omogočajo obvladovanje raziskovalnih metodologij v zgodovinopisju. Dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje oblikuje humanistično in družboslovno široko razgledano osebnost. Študentom omogoči, da pridobijo temeljno zgodovinsko znanje in osnovne veščine znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega dela. Študentje so sposobni analitičnega, kritičnega in poglobljenega pogleda na preteklost, sposobni pa so tudi prepoznavanja sodobnih političnih in družbenih dogajanj, znajo jih kritično ovrednotiti ter posredovati. Študente se ves čas študija spodbuja k samostojnemu delu, katerega rezultate so sprotno vključuje v pedagoški in raziskovalni del študija. Pridobljene kompetence študentom omogočajo opravljanje določenih oblik raziskovalnega, publicističnega, arhivskega in muzejskega dela v okviru različnih del znotraj stroke in različna sorodna dela v humanistiki in družboslovju, še posebej pa opravljanje poklica učitelja zgodovine v osnovnih in srednjih šolah. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Zgodnje učenje in poučevanje (Early Learning and Teaching)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Doktorandi so usposobljeni za vodenje zahtevnejših znanstvenoraziskovalnih projektov s področja zgodnjega učenja, za razvijanje sodelujočega profesionalnega učenja ob upoštevanju poklicne etike. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Zgodnje učenje (Early Learning)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilji programa so izobraziti široko usposobljenega strokovnjaka, ki bo znal prepoznati in upoštevati individualne razlike v razvoju in učenju, različnost otrok ter njihove pravice, razvijati empatičnost in pozitivna pričakovanja, povezana z razvojnimi potenciali otrok v različnih okoljih, usposobiti strokovnjaka, ki bo obvladal celostne pristope, strategije in metode dela z otroki v zgodnjem obdobju ter bo poznal prednosti partnerskega povezovanja z družino in drugimi sodelujočimi, razvijati zmožnosti komunikacije z otroki in odraslimi, razvijati zmožnosti pridobivanja podatkov s pomočjo poglobljenega teoretičnega študija in samostojnega empiričnega raziskovanja ter sistematičnega analiziranja in kritičnega presojanja lastne izkušenjske prakse. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages