• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 79 items
 1. Antropologija (Antropology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študijski program daje poudarek razumevanju spleta razmerij med posameznikom in najrazličnejšimi sestavinami, praksami, dejavniki, strukturami in procesi »kulture«/kulturnega okolja, nadalje razumevanju razmerja med »naravnim« in »kulturnim« v človeku in naposled raznovrstnim interpretacijam vplivov med »specifičnostmi naravnega« okolja in izoblikovanjem njegovih »kulturnih« posebnosti. Ti temeljni poudarki so podrobneje osvetljeni z vidika specifičnih področij regionalne antropologije, antropologije religijskih, ritualnih in drugih kulturnih praks, medicine, zdravja in zdravljenja, ekologije in naravnega prostora, etničnosti in človekovih pravic, demografskih procesov (rodnosti, migracij), sorodstva in spola. Program študentom omogoča poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja in reševanja najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljšanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev, za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja, za razvijanje kritične refleksije družbenokulturnega dogajanja in procesov ter za reševanje konkretnih nalog, povezanih z različnimi družbenimi problemi. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugo ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Denar in finance (Money and finance)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Poleg aktualnih vsebin s področja denarne politike, naložb, javnih in mednarodnih financ je značilnost programa seznanitev z analitičnimi orodji in teoretičnimi modeli. Vse to daje temeljito podlago za odločanje, ki se pričakuje od profila finančnega ekonomista, ki ga usposablja ta program. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Družboslovna informatika

  Program ponuja dve smeri: Digitalne tehnologije in družba ter Uporabna informatika. Prva smer je namenjena predvsem tistim, ki jih zanimajo družboslovni vidiki in raziskovanje interneta in drugih IKT, medtem ko druga smer daje večji poudarek računalniškim kompetencam za uporabo in (so)ustvarjanje internetnih in ostalih IKT. S tem imajo študenti možnost za izoblikovanje kariernih profilov, ki omogočajo zaposlitev v hitro rastočih zaposlitvenih sektorjih digitalne družbe, ali pa za nadaljevanje študija na različnih magistrskih programih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Družboslovna informatika (Social informatics)

  Študij traja 1 leto in obsega 60 ECTS. Program omogoča študij sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij, njihovih družbenih vidikov in njihove rabe v različnih družbenih sferah. Program integrira družboslovna znanja z naprednimi metodološkimi, internetnimi in informatično-menedžerskimi znanji. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Ekonomija (Economics)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Diplomant pridobi veščine in znanja za uspešno strokovno delovanje na ključnih položajih v gospodarstvu ali pri oblikovanju ekonomske politike države. Nauči se uporabljati kompleksna analitična orodja, ki vam bodo omogočila celovito analizo problema v nekem okolju, saj bo z ekonomskimi modeli (teorijo), obsežnim poznavanjem empiričnih dognanj in obsežnim naborom analitičnih in programskih orodij sposoben pravilno analizirati podatke in na podlagi podatkov napovedovati, oblikovati različne scenarije in strategije, oceniti tveganja in sprejeti ustrezne odločitve. To so znanja in veščine, ki jih potrebujejo posamezniki, da lahko delujejo na vodilnih mestih v gospodarstvu in pri vodenju države. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Ekonomija in finance (Economics and Finance)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj programa je izobraziti in usposobiti študente za razumevanje širšega gospodarskega in družbenega okolja ter globalizacijskih procesov, poglobljeno razumevanje, raziskovanje in razvoj ter aplikacijo teoretičnih znanj s področja ekonomije in financ, samostojno raziskovalno-razvojno in strokovno delo, kritično razmišljanje in sistemsko reševanje najzahtevnejših interdisciplinarnih problemov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za management (Faculty of Management)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Ekonomija v sodobni družbi (Economy in Contemporary Society)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomanti programa so usposobljeni za zahtevnejša delovna mesta, kjer so potrebna ekonomska in tudi poslovna ter druga znanja, pomembna za razumevanje in obvladovanje makro in mikro ekonomskega okolja ter ekonomskih procesov v proizvodnji, razdelitvi, menjavi in potrošnji kot tudi poslovnega okolja. Diplomanti so usposobljeni za prepoznavanje, opredeljevanje in analitično reševanje ekonomskih in poslovnih problemov ter izzivov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameMednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (International School for Social and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Ekonomske in poslovne vede (Economics and Business Sciences)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Doktorski študij je po strukturi in organiziranosti primerljiv z najboljšimi doktorskimi programi v državah EU. Namenjen je vsem, ki želijo svoja znanja izpopolniti z najnovejšimi znanstvenimi dognanji, poglobiti razumevanje s področja kvalitativne in kvantitativne analize ter uporabe analitičnih orodij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Etnologija in kulturna antropologija (Ethnology and cultural anthropology (Combined programme))

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Diplomanti so usposobljeni za samostojno opravljanje strokovnih nalog, za kulturno posredništvo in opravljanje koordinacijskih, vodstvenih in zahtevnih strokovnih nalog v kulturnih institucijah ter nevladnih organizacijah, povezanih z administrativno-strokovnimi dejavnostmi, zbiranjem, evidentiranjem in dokumentiranjem podatkov in informacij, prenosom znanj in informacij ter njihovo uporabo v praksi. Posebna odlika študija je pridobitev usposobljenosti za terensko delo in delo z ljudmi v različnih kulturnih kontekstih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Etnologija in kulturna antropologija (Ethnology and cultural anthropology)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistri študijskega programa etnologija in kulturna antropologija poleg splošnih humanističnih in družboslovnih kompetenc pridobijo in utrdijo specifične kompetence, ki izhajajo iz poznavanja načinov življenja in kulturne raznolikosti ter omogočajo diplomantom zaposlovanje v kulturnih, upravnih, vladnih in nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih ustanovah. Posebna odlika študija etnologije in kulturne antropologije je pridobitev usposobljenosti za terensko delo in delo z ljudmi v različnih kulturnih kontekstih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages