• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 17 items
 1. Eiropas Savienības tiesības un politika- Mag. studijas

  Programma izveidota, lai apmācītu augsta līmeņa ekspertus ar ES tiesību un politikas zināšanām darbam nacionālajā un starptautiskajā laukā. Kursi aptver šādus jautājumus: - Integrācija, tiesības un politika - brīvība, drošība un tiesiskums - iekšējais tirgus - ārlietas un drošības politika - pārrunu tehnikas - ES ārējās attiecības Kurss ietver teorētiskas studijas, praktiskas nodarbības un maģistra darba izstrādi. Augstskolu beidzot, sekmīgie studenti iegūst maģistra grādu (LL.M) ES tiesībās un politikā. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Juridiskā augstskola"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Krimināltiesības- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Studejošie apgūst padziļinātas teorētiskās zināšanas, praktiskās un pētniecības iemaņas tiesību zinātnes krimināltiesību apakšnozarē. Programmas prioritātes ir: sagatavot augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus tiesību zinātņu speciālistus krimināltiesību apakšnozarē, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmi valsts institūcijās, nevalstiskās struktūrās, sniedzot tiem juridiskus pakalpojumus, kas būtu spējīgi iekļauties starptautiskā darba tirgū, ar labām zināšanām Latvijas tiesību sistēmā, kā arī plašām zināšanām Eiropas Savienības tiesībās; sniegt studējošiem zināšanas un kompetences tādā kvalitātē un līmenī, lai pēc programmas apguves tie varētu turpināt studijas doktorantūrā. ...

  Provider NameSabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Krimināltiesības- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Specializācija: tiesību zinātnes krimināltiesību apakšnozarē. Studejošie apgūst padziļinātas teorētiskās zināšanas, praktiskās un pētniecības iemaņas tiesību zinātnes krimināltiesību apakšnozarē. Programmas preoritātes ir: sagatavot augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus tiesību zinātņu speciālistus krimināltiesību apakšnozarē, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmi valsts institūcijās, nevalstiskās struktūrās, sniedzot tiem juridiskus pakalpojumus, kas būtu spējīgi iekļauties starptautiskā darba tirgū, ar labām zināšanām Latvijas tiesību sistēmā, kā arī plašām zināšanām Eiropas Savienības tiesībās; sniegt studējošiem zināšanas un kompetences tādā kvalitātē un līmenī, lai pēc programmas apguves tie varētu turpināt studijas doktorantūrā. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Privāttiesības- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Studiju programma nodrošina augstas kvalifikācijas juristu sagatavošanu, kuri spējīgi sekmīgi konkurēt privāttiesību jomā darba tirgū gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Maģistra profesionālais grāds studiju programmas absolventam dod tiesības strādāt pedagoģisku darbu un pasniegt tiesību zinātni skolās, koledžās un augstskolās, turpināt izglītību doktorantūrā, kā arī strādāt jurista profesijās, kurās saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nepieciešams maģistra grāds. 6. Studiju programmas satura specifika Maģistranti iegūst fundamentālas zināšanas Latvijas un Eiropas Savienības valstu privāttiesībās. Latvijas likumdošana ir pastāvīgi mainīga zināšanu, jēdzienu un darba metožu sistēma. To nevar apgūt ar vienkāršu atcerēšanos un atstāstu. Tādēļ studiju programmā, ņemot vērā attīstīto valstu labāko pieredzi, maģistranti apgūst prasmi: •patstāvīgi analizēt informāciju un pieņemt lēmumus; •argumentēt un pamatot savu pozīciju; •pierādīt savus uzskatus; •salīdzināt Latvijas un citu valstu tiesību normas; •izprast tiesību funkcionēšanas likumsakarības; •izmantot dažādas metodes darbā ar normatīvajiem aktiem. Tas dod iespēju studiju procesā īstenot juridiskās izglītības koncepciju, kas atbilst mūsdienu prasību līmenim un ievēro arī Latvijas likumdošanas specifiku. Studiju programmas saturs ļauj īstenot Latvijas juridiskajai izglītībai aktuālos uzdevumus: Latvijas ekonomikas tiesiskā nodrošinājuma modernizāciju, kas nepiec ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Privāttiesības- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Studiju programma nodrošina augstas kvalifikācijas juristu sagatavošanu, kuri spējīgi sekmīgi konkurēt privāttiesību jomā darba tirgū gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Maģistra profesionālais grāds studiju programmas absolventam dod tiesības strādāt pedagoģisku darbu un pasniegt tiesību zinātni skolās, koledžās un augstskolās, turpināt izglītību doktorantūrā, kā arī strādāt jurista profesijās, kurās saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nepieciešams maģistra grāds. 6. Studiju programmas satura specifika Maģistranti iegūst fundamentālas zināšanas Latvijas un Eiropas Savienības valstu privāttiesībās. Latvijas likumdošana ir pastāvīgi mainīga zināšanu, jēdzienu un darba metožu sistēma. To nevar apgūt ar vienkāršu atcerēšanos un atstāstu. Tādēļ studiju programmā, ņemot vērā attīstīto valstu labāko pieredzi, maģistranti apgūst prasmi: •patstāvīgi analizēt informāciju un pieņemt lēmumus; •argumentēt un pamatot savu pozīciju; •pierādīt savus uzskatus; •salīdzināt Latvijas un citu valstu tiesību normas; •izprast tiesību funkcionēšanas likumsakarības; •izmantot dažādas metodes darbā ar normatīvajiem aktiem. Tas dod iespēju studiju procesā īstenot juridiskās izglītības koncepciju, kas atbilst mūsdienu prasību līmenim un ievēro arī Latvijas likumdošanas specifiku. Studiju programmas saturs ļauj īstenot Latvijas juridiskajai izglītībai aktuālos uzdevumus: Latvijas ekonomikas tiesiskā nodrošinājuma modernizāciju, kas nepiecieš ...

  Provider NameSabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Pārrobežu komerctiesības- Mag. studijas

  Viengadīga akadēmiskā maģistra studiju programma ir izveidota ar mērķi apgūt pārrobežu tirdzniecības praktiskos aspektus Eiropas Savienībā, kā arī starptautisko regulējumu, kas ietekmē tirdzniecību Eiropas Savienības ietvaros. Programma izveidota galvenokārt juristiem, kuri strādā privātā sektorā. Kursi aptver: - pārrobežu uzņēmējdarbību - apvienošanās un konkurences procesus - valsts iejaukšanos tirgū - intelektuālā īpašuma tiesību aspektus tirdzniecībā - starptautisko biznesa strīdu izšķiršanu. Kurss ietver teorētiskas studijas, praktiskas nodarbības un maģistra darba izstrādi. Augstskolu beidzot, sekmīgie studenti iegūst maģistra grādu (LL.M) pārrobežu komerctiesībās. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Juridiskā augstskola"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Starptautiskais bizness un tiesības- Prof. mag. studijas

  Multidisciplināra programma, kas sniedz zināšanas gan starptautiskajā biznesā, gan starptautiskajās biznesa tiesībās. Šāds programmas salikums Latvijā pagaidām ir unikāls, bet tieši šādas zināšanas ir nepieciešamas Latvijas uzņēmējiem, lai sekmīgi darbotos starptautiskajā ekonomiskajā un juridiskajā telpā. Programmas uzdevumi: - Ar Latvijas vadošo speciālistu un ārzemju lektoru līdzdalību sagatavot konkurētspējīgus speciālistus Latvijas un starptautiskajam darba tirgum uzņēmējdarbības vadības jomā - īstenot mūsdienīgu zināšanu apgūšanu par starptautisko ekonomiku, biznesa vadību un komerctiesībām, par uzņēmējdarbības formām un biznesa vides specifiku ES - iemācīt prasmi radoši un kritiski domāt, kā arī prognozēt ekonomisko un tiesisko procesu attīstību - iemācīt izstrādāt un realizēt jaunus biznesa projektus, noteikt darbības stratēģiju. 1. studiju gads: cilvēkresursu vadība globālajā vidē, starpkultūru biznesa attiecības, grāmatvedība uzņēmējdarbības vadītājiem, intelektuālā īpašuma tiesības, finanšu menedžments, Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības, starptautiskā biznesa stratēģija un vadība, projektu vadīšana starptautiskajā biznesā, ilgtspējīgs starptautiskais mārketings, biznesa tiesiskais regulējums ES un Baltijas reģionā, Eiropas Savienības ekonomiskā politika un biznesa vide, starptautiskās konkurences tiesības. Studiju prakse (6 nedēļas). 2. studiju gads (tikai studējošajiem ar iepriekš iegūtu akadēmiskā bakalaura grādu): organizācijas efektivitātes vadīšana, starptautiskās finanses, starpt ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības- Mag. studijas

  Programma paredzēta studentiem, kurus interesē darbs ar starptautisko publisko tiesību jautājumiem, tostarp ar cilvēktiesību jautājumiem nacionālo un starptautisko tiesību kontekstā. Programmā tiek piedāvāts padziļināti apgūt starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības, šo divu tiesību jomu mijiedarbības principus un to pašreizējo attīstību. Programmas kursi ietver šādus jautājumus: - starptautisko publisko tiesību un cilvēktiesību teorija un attīstība; - starptautiskās humanitārās tiesības un strīdu risināšana; - starptautiskās krimināltiesības; - Eiropas cilvēktiesības; - bizness un cilvēktiesības. Kurss ietver teorētiskas studijas praktiskas nodarbības un maģistra darba izstrādi. Augstskolu beidzot, sekmīgie studenti iegūst maģistra grādu (LL.M) starptautiskajās publiskajās tiesībās un cilvēktiesībās. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Juridiskā augstskola"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Starptautiskās un Eiropas tiesības- Mag. studijas

  Starptautiskās un Eiropas tiesības, RJA pamata programma, aptver tiesību zinātņu un teorijas pamata pīlārus, piedāvājot vairākus virzienus, kas ietver: - Eiropas Savienības tiesības un politika - Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības - Pārrobežu komerctiesības Katrs specializācijas kurss ietver teorētisko studiju un praktisko nodarbību periodu, pēc kura ir jāizstrādā maģistra darbs. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Juridiskā augstskola"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Starptautiskās un Eiropas tiesības- Prof. mag. studijas

  Starptautiskās un Eiropas tiesības, RJA pamata programma, aptver tiesību zinātņu un teorijas pamata pīlārus, piedāvājot vairākus virzienus, kas ietver: - Eiropas Savienības tiesības un politika - Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības - Pārrobežu komerctiesības Katrs specializācijas kurss ietver teorētisko studiju un praktisko nodarbību periodu, pēc kura ir jāizstrādā maģistra darbs. Programmā Starptautiskās un Eiropas tiesības ir integrētas publiskās starptautiskās tiesības, starptautiskās komerctiesības, kā arī Eiropas Savienības tiesības, sagatavojot studentus karjerai juridiskajā praksē vai nacionālā vai Eiropas līmeņa pārvaldes institūcijās. Programma ietver gan teorētiskās studijas, gan praktiskos darbus, tās noslēgumā jāizstrādā maģistra darbs. Pasniegšanas metode ir interaktīva, tiek kombinētas lekcijas un semināri. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Juridiskā augstskola"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages