• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 34 items
 1. Baltic Sea Region Studies- Master studies

  Aims of the programme: This is a two year programme providing an excellent opportunity to obtain an interdisciplinary Master`s degree in Baltic Sea region issues. The programme offers education in humanities and several social and environmental disciplines, focusing on the Baltic Sea region countries. This is a joint-degree programme set up in cooperation with four partner universities: the University of Turku in Finland, the University of Tartu in Estonia, the University of Latvia and Vytautas Magnus University in Lithuania. The programmes are compatible, and this partnership enables student mobility within the programme: one semester should be taken at a partner university, without paying extra tuition fee. Main study courses: The following courses are offered: General courses, Baltic States and Europe, Policy and human rights, Society and environment, Art and literature studies, Cultural history and education. Besides, students are entitled to choose one of languages (Latvian, Swedish, Finnish, Estonian, or Lithuanian). Career opportunities and further studies: Graduates of the programme of the Baltic Region Studies will have a possibility to work in various state, non-governmental and private institutions such as government institutions, diplomatic structures, representative offices at the international organizations, e. g. the United Nations, UNESCO, NATO, European Council, etc., economy units, international organizations which have interests in the Baltic region e. g. institutions of higher education and ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Baltijas jūras reģiona studijas- Mag. studijas

  Programma sagatavo kvalificētus analītiķus ar speciālām zināšanām Baltijas jūras reģionā; ekspertus ar dziļām zināšanām par Baltijas jūras reģiona politiskās, ekonomiskās, sociālās, kultūras u. c. attīstības procesiem; pētniekus, kas veicinātu un stiprinātu reģionālo sadarbību. Programmu sekmīgi beidzot, ir iespēja studēt doktorantūrā. Baltijas jūras reģiona maģistra studiju programma ir labs pamats starptautiskai karjerai. Programma ir saskaņota ar līdzīgām programmām vēl trijās universitātēs, kopumā tās realizācijā vēl piedalās Turku universitāte Somijā, Tartu universitāte Igaunijā un Vītauta Dižā universitāte Lietuvā, studentiem vēlams vismaz vienu semestri studēt kādā no partneruniversitātēm. Tur studijas notiek saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteikumiem, un pēc atgriešanās Latvijas Universitātē visi partneraugstskolā sekmīgi apgūtie studiju kursi un par tiem iegūtie kredītpunkti tiek atzīti. Baltijas studijas notiek internacionālā vidē, līdzās Latvijas studentiem ir pilnu laiku studējošie ārzemnieki, kā arī Erasmus un citu apmaiņas programmu studenti. Regulāri tiek aicināti viesprofesori no parteraugstskolām, kā arī no citām prestižām ārzemju universitātēm. Baltijas jūras reģiona maģistra studiju programma ir starpdisciplināra, pasniedzēji ir attiecīgo nozaru augstākā līmeņa speciālisti. Galvenie studiju moduļi obligātajā (A) daļā ir šādi: Vispārējais modulis, Baltijas valstis un Eiropa, Vēsture, Sabiedrība un vide, Politika un cilvēktiesības, Literatūra un mūzika. Obligātās izvēles (B) daļa piedāvā ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Diplomātija- Mag. studijas

  Maģistra studiju programma „Diplomātija” ir akadēmiska maģistra studiju programma, kuras mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus un profesionālus speciālistus sniedzot nepieciešamo zināšanu kopumu diplomātijā un starptautiskajās attiecībās darbam LR Ārlietu ministrijā (ieskaitot Latvijas vēstniecības un konsulātus ārvalstīs) un citās valsts pārvaldes institūcijās, starptautiskajās institūcijās un privātajā sektorā, kur nepieciešamas diplomātijas iemaņas un padziļinātas zināšanas par starptautiskajām attiecībām, starptautiskajām organizācijām un lēmumu pieņemšanu. Studiju programmas kodolu veido diplomātijas, ārpolitikas un starptautisko attiecību kursi. Diplomātijas maģistra studiju programmas galvenais mērķis ir sagatavot Latvijas sabiedrības, valsts un pašvaldību, kā arī privātā sektora vajadzībām akadēmiski izglītotus un profesionāli kvalificētus diplomātijas speciālistus, kuri būs konkurētspējīgi darba tirgū. Līdz ar Latvijas iestāšanos ES ir pieaugusi nepieciešamība pēc diplomātijas iemaņām ne tikai tradicionālajās nozaru ministrijās, bet arī valsts sektorā kopumā, jo visu nozaru ministriju pārstāvjiem regulāri ir jāpiedalās politikas veidošanā ES institūcijās, kur ir nepieciešamas zināšanas par diplomātiju un starptautisko sarunu vešanu. Programmas noslēgumā, ja students ir izpildījis visas akadēmiskās prasības, tiek iegūts akadēmiskais maģistra grāds diplomātijā. Lai sasniegtu augstākminētos mērķus, studiju programmai ir tikuši izvirzīti sekojoši uzdevumi: •nodrošināt diplomātijas teorijas un pra ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Eiropas studijas- Mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Programmā tiek sagatavoti speciālisti, kuri ne tikai orientējas Eiropas Savienības politisko kursu attīstībā, tās iekšpolitikā un ārējā un drošības politikā, ES integrācijas problēmās un institucionālajā attīstībā, bet arī spēj piedalīties ES politisko kursu izstrādē, analizējot kopīgo ES politiku un samērojot ES institūcijās izstrādātos politiskos kursus ar Latvijas specifiku, interesēm un iespējām, izstrādājot adekvātus politikas īstenošanas lēmumus Latvijā. Maģistra grādu ieguvušie speciālisti ne tikai spēj pildīt pieņemtos lēmumus, bet sekmīgi līdzdarboties lēmumu izstrādē un uzņemties vidējā un augstākā līmeņa vadības pienākumus Latvijas valsts iestādēs un biznesa struktūrās. Eiropas studiju speciālistiem ir plašs daba lauks ārlietu resoros – LR ministrijās (ieskaitot ārlietu), dažādās sabiedriskajās un biznesa organizācijās, pētnieciskajos institūtos un firmās. Iegūtais grāds dod iespēju strādāt kā padomniekiem dažāda līmeņa politiskajās institūcijās, kā arī kā konsultantiem, analītiķiem un ierēdņiem. Akadēmiskais maģistra grāds dod iespēju sekmīgi tupināt studijas doktorantūrā Latvijā un ārpus tās robežām, specializējoties izvēlētajos konkrētajos Eiropas studiju virzienos. Studenti iegūst zināšanas studiju programmas virzienos: Vispārizglītojošie un politikas zinātnes teorētiskie pamatkursi. Attīsta Eiropas jautājumu speciālistu maģistra līmenī prasmi iedziļināties politiskā procesa analīzes metodoloģijā. To vidū ir tādi k ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Eiropas studijas- Mag. studijas

  Programmu raksturo tās starptautiskā vide – Latvijas un ārvalstu studenti, mācībspēki un nozaru eksperti. Studijas notiek latviešu un angļu valodā, un programmā ir arī franču valodas kursi. Programma piedāvā apgūti ekonomikas, politikas zinātnes un tiesību zinātnes sasniegumus Eiropas telpā, kā arī specializācijas moduļus divās apakšprogrammās: „ES ārējas attiecības: Austrumeiropa un Krievija” un „ES ārējas attiecības: Ziemeļu un Latīņamerika, Āzija un Āfrika”. Eiropas studiju maģistra studiju programmas pamatmērķis ir gatavot mūsdienīgi izglītotus speciālistus, kuri būtu spējīgi risināt ar Eiropas integrācijas procesiem saistītas aktuālās problēmas, strādājot dažādās starptautiskās institūcijās t.sk. uzņēmējdarbības jomā, valsts un nevalstiskajās organizācijās. To iespējams realizēt programmas ietvaros nodrošinot maģistrantiem iespējas apgūt jaunākos ekonomikas, politikas un tiesību zinātņu sasniegumus, kas saistīti ar Eiropas telpu un Eiropas Savienības darbību. Programma arīdzan ir orientēta sniegt maģistrantiem tādu akadēmiskās kvalifikācijas līmeni, lai tie būtu spējīgi turpināt studijas doktorantūrā. Būtiskākie maģistra studiju programmas uzdevumi: •veicināt iepriekš iegūtās specialitātes tālāku apguvi atbilstoši mūsdienīgajam Eiropas studiju raksturam un tajā iekļauto priekšmetu (ekonomika, politikas zinātne, tiesību zinātne, reģionālās studijas) prasībām; •sekmēt jaunas starpdisciplināras zināšanas un mūsdienīgu prasmju apguvi; •pielietojot jaunas pasniegšanas metodes, attīstīt studentu spējas patstāvīg ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Ekonomika- Mag. studijas

  Mērķis Nodrošināt studentiem iespēju iegūt akadēmiskam maģistra grādam un akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas ekonomikas jomā, kā arī attīstīt studentu pētniecības prasmes un sagatavot ekonomisko procesu analītiķus un nozares speciālistus ekonomikas problēmu risināšanai un lēmumu pieņemšanai mūsdienu mainīgos ekonomikas apstākļos. Uzdevumi 1. sagatavot speciālistus zinātniski pētnieciskam darbam ekonomikas jomā un dot iespēju studējošajiem maģistrantūrā iegūt akadēmisko maģistra grādu ekonomikā; 2. veidot studiju procesu, lai attīstītu studējošo intelektu un kompetences, veicinātu to izmantošanu studiju procesā un turpmākajā praktiskajā darbībā; 3. nodrošināt tādu studiju organizācijas veidu, lai programmas absolventiem būtu pietiekamas pētnieciskās iemaņas akadēmiskās izziņas nolūkiem tautsaimniecības nozaru izvērtēšanā; 4. veicināt studējošo analītiskās spējas, sekmēt zinātniskās pētniecības darba prasmju apguvi un pilnveidošanu; 5. radīt nepieciešamos priekšnosacījumus konkurētspējīgu tautsaimniecības analītiķu sagatavošanai Latvijas un starptautiskajam darba tirgum; 6. veidot spējas sistemātiski piemērot zināšanas un prasmes par mikro- un makroekonomiku, ekonometriju, vides ekonomiku un tirgzinībām, risinot sarežģītas ekonomikas problēmas; 7. attīstīt spēju formulēt mērķus un uzdevumus, pieņemt sociāli un ētiski atbildīgus lēmumus saistībā ar notiekošiem ekonomikas procesiem pasaulē; 8. veicināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Ekonomika- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: iepazīstināt ar mikroekonomisko analīzi, parādīt mikroekonomikas teorijas saikni ar reālo situāciju tirgū, firmas reālo darbību un patērētāju uzvedību tirgū, radīt priekšstatu par makroekonomikas analīzes pamatiem, iemācīt saistīt ekonomikas teoriju ar reālo ekonomikas praksi, sniegt priekšstatu par ekonomisko teoriju attīstību, LR finansu sistēmas analīzi, konkrētu firmu finansu analīzi, pārejas ekonomikas finansu problēmu analīzi, zināšanas par mārketinga informāciju Internet sistēmā, par statistiskās informācijas avotiem Latvijā un pasaulē, vispusīgas zināšanas par auditu un tā starptautiskajiem standartiem, valsts un nodokļu maksātāju attiecību regulēšanu, zināšanas par vērtspapīriem un fondu tirgu, iemācīt orientēties LR un citu valstu likumdošanā. Studiju programmas saturs: matemātiskā ekonomika; finansu tiesības; informāciju sistēmas biznesā; personālvadība; nodokļi un audits; finanšu vadība; projektu vadība; reģionālā attīstība; kreditēšana; uzņēmējdarbības resursu organizēšana; finansu socioloģija; makroekonomiskā analīze; mikroekonomiskā analīze; pētījuma rezultātu aprobācija un piedalīšanās konferencē; maģistra darba izstrāde; u.c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: - turpināt studijas doktorantūrā. - iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas un prasmes dažādās tiesībsargājošās iestādēs. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Ekonomika- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķi un profesionālās karjeras iespējas: Akadēmiski izglītoti, augsti kvalificēti attiecīgās ekonomikas nozares speciālisti darbam daudzveidīgos tautsaimniecības, īpaši lauku, sektoros, kā arī zinātniskajam, pedagoģiskajam un konsultatīvajam darbam Latvijas un ES valstu uzņēmumos un institūcijās. Apakšprogrammas: Mārketings un nozaru ekonomika; Uzņēmējdarbība un vadīšana; Reģionālā attīstība un pārvalde; Grāmatvedība un uzskaites teorija; Finanses un kredīts. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Ekonomika- Mag. studijas

  Maģistra studiju programmas Ekonomika mērķis ir dot studentiem iespējas radošā mācību un zinātniskajā darbā iegūt augstāko izglītību ar ievirzi ekonomikā; apgūt ekonomikas zinātnes teorijas bāzi gan vietējo, gan ārvalstu vieslektoru vadībā; darboties grupās un diskutēt par aktuālām ekonomikas problēmām ar nozares speciālistiem. Maģistra programmu veido teorētiskie studiju kursi dažādos ekonomikas virzienos (finansēs un kredītā, uzņēmējdarbības ekonomikā, makroekonomikā, matemātiskajā ekonomikā, statistikā u.c.) un maģistra darbs, kura līmenis atbilst zinātniskas publikācijas prasībām. Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā dod tiesības turpināt studijas doktorantūrā. Doktorantūras skola: Maģistrantūras studenti var iesaistīties doktorantūras skolas „Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana” darbībā, kas ļauj veikt starpdisciplinārus pētījumus, iesaistot jaunos zinātniekus un veicinot sadarbību starp dažādajām LU struktūrvienībām, kā arī vietējām un ārzemju universitātēm, institūcijām un tautsaimniecības nozaru ekspertiem. Maģistra studiju programmas mērķis ir bakalaura grādu ieguvušajiem dot iespējas padziļinātu zināšanu apguvei, ekonomikas procesu analītiskas un kritiskas izpratnes veidošanai un augsti kvalificētu profesionālu, organizatorisku funkciju un pētniecības prasmju pilnveidošanai un attīstībai. Galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai ir : •sniegt studējošajiem dziļas teorētiskas zināšanas plašā ekonomikas apakšnozaru un saskares zinātņu jomās, nodrošinot konkurētspējīgu sta ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Ekonomika- Mag. studijas

  Studiju programma «Sociālo zinātņu magistrs Ekonomikā» ir bakalaura programmas loģisks turpinājums. Tā ir vērsta uz starptautiska līmeņa speciālistu sagatavošanu organizācijām, kuras paplašina savu darbību starptautiskajā tirgū un piesaista ārvalstu kapitālu. Programmas mērķis ir koncentrēts uz studējošo analītisko un pētniecisko spēju attīstību, kā arī mūsdienu ekonomikas un starptautisko finanšu analītiķa eksperta profesionālo iemaņu iegūšanu. ...

  Provider NameTransporta un sakaru institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages