• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 39 items
 1. Audiovizuālā māksla: filmu režija un producēšana (Uzņemšanas gads tiks precizēts)- Mag. studijas

  Studiju galvenais mērķis ir atvērt topošo filmu režisoru un producentu jaunrades un organizatoriskās spējas, atbilstoši mūsdienu pasaules kino valodas kontekstam, veicināt Latvijas kinomākslas profesionalitāti, pārmantojamību, ilgstamību un atpazīstamību. Apakšprogramma sniedz padziļinātas zināšanas kino mākslas sarežģītajā struktūrā, īpašu uzmanību pievēršot filmu režijai un producēšanai. Studējošie padziļināti apgūst katru filmu formveides daļu, nezaudējot kinomākslas un tās ražošanas procesa kopskatu. Studijās īpaša uzmanība pievērsta vizuālo tēlu semantikai, filmējamās vides organizēšanai un fiksēšanai, kino tehnoloģiju iespējām, filmas dramaturģijai, filmas montāžai, aktiera mākslai un darbam ar aktieri, filmas producēšanas procesam un tās novadīšanai līdz auditorijai. Akadēmijas studentiem ir iespēja vienu semestri studēt kādā no ārvalstu sadarbības augstskolām ERASMUS programmas ietvaros, kā arī izmantot ERASMUS+ piedāvātās prakses iespējas un strādāt izvēlētā Eiropas uzņēmumā. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Audiovizuālā un skatuves māksla (Uzņemšana 2019./20. gadā)- Mag. studijas

  PROGRAMMAS MĒRĶIS Programmas mērķis ir nodrošināt unikālas, uz pētniecisku un jaunrades izcilību vērstas starpdisciplināras studijas, kas sniedz paplašinātas teorētiskas zināšanas par audiovizuālo un skatuves mākslu humanitārās zinātnes kontekstā, sniedz padziļinātu ieskatu audiovizuālās un skatuves mākslas jomās un to mijiedarbībā, kā arī dod iespēju studējošajiem izvēlēties vienu no programmas tematiskajām jomām (audiovizuālā māksla, teātra māksla, laikmetīgās dejas māksla) un tajā padziļināti apgūt kādu no pētniecības un mākslinieciskās jaunrades specializācijām (teorija, dramaturģija, teātra režija, filmu režija, horeogrāfija, filmu operatora māksla, aktiera māksla, producēšana). STUDIJU REZULTĀTI - Padziļinātas zināšanas, prasmes un kompetences audiovizuālās un skatuves mākslas jaunrades darbu un teorētisku pētījumu sagatavošanā; - Izpratne par humanitārās zinātnes un mākslas teorijas un prakses vēsturisko attīstību un aktuālajiem procesiem, prasme teorētiskās zināšanas pielietot jaunrades un pētnieciskajā praksē; - Izpratne par skatuves un audiovizuālo mākslu industrijas juridiskajiem un ētiskajiem aspektiem; - Plaši vietēji un starptautiski profesionāli kontakti skatuves un audiovizuālās mākslas jomās; - Prasmes darboties starpdisciplināros mākslas un pētniecības projektos, prasmes darboties komandā. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Bībeles māksla (Ikonu glezniecība)- Mag. studijas

  Studiju programma nodrošina padziļinātas zināšanas sakrālajā mākslā. Vienīgā studiju studiju programma Eiropā, kur var apgūt dažādu ikonogrāfisko skolu kanoniskās prasmes; padziļinātās sakrālās grafikas un kaligrāfijas meistarklasēs var apgūt sengrieķu, senebreju, latīņu un glagoļicas burtu rakstību, semantiskās nianses un iepazīties ar senajiem manuskriptiem; sakrālās grafikas dažādo tehniku apguve. Sakrālās mākslas menedžments un komunikācijas etiķete dažādu konfesionālo tradīciju ietvaros. Ikonogrāfu, sakrālās grafikas speciālistu, arī kaligrāfijas meistaru trūkst ne tikai Latvijā, bet daudzviet Eiropas valstīs un citur pasaulē. Absolventi saņem vērtīgus pasūtījumus darbam Grieķijā, Izraēlā, Krievijā, Vācijā, Norvēģijā un Latvijā. ...

  Provider NameLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Dizains- Prof. mag. studijas

  Programmas saturs Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē: Dizaina vēsture un mūsdienu dizaina attīstības tendences 4 KP; Vides filosofiskie aspekti 2KP; Radošo industriju attīstība un metodoloģija. Zīmola izveide un autortiesības 3KP; Materiālu fizika un bionika 2KP Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi: Mākslas un dizaina pētījumu metodoloģija. Datorprogrammas pētniecībā. Pētniecības praktikums 4 KP; Projektu plānošana un vadība 2 KP; Organizāciju komunikācija 2 KP Izvēles moduļi: (jāizvēlas 12KP) Interjera dizains 12 KP Grafiskais dizains12 KP Modes dizains12 KP Vides (ainavu) dizains12 KP Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi: Ievads vides psiholoģijā 2 KP; Izvēles kursi 1 KP: Radošās darbības pedagoģiski psiholoģiskās teorijas 1 KP; Civilā aizsardzība 1KP* (Apgūst maģistra programmā, ja studiju kursa noteiktie studiju rezultāti nav sasniegti zemāka līmeņa studiju programmā) Prakse: Profesionālā prakse I 2KP Profesionālā prakse II 4 KP Maģistra darba/projekta izstrāde un aizstāvēšana 20 KP Absolventu iespējas •uzņēmējdarbība interjera dizaina, ainavu dizaina, modes dizaina vai grafiskā dizaina jomās, kā arī iespēja iekļauties esošajās ražotnēs un organizācijās kā speciālistiem, kas ir kompetenti gan mākslas un dizaina, gan organizācijas vadības un mārketinga jautājumos. •Turpinot studijas doktorantūrā, absolventi var izvēlēties pētnieka darbu pētnieciskajos institūtos, vai darbu augstākās izglītības iestādēs. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Dizains- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Profesionālais maģistrs dizainā vai profesionālais maģistrs dizainā un datordizainers. Maģistrantūras beidzēji varēs sniegt kompetentus pakalpojumus šādos virzienos: • reklāmas objektu un izstāžu aprīkojuma dizainā; • poligrāfijas produkcijas un iepakojuma dizainā; • reklāmas fotogrāfijas dizainā un krāsu korekcijā; • digitālās animācijas dizainā; • TV, video, gaismas un šovu dizainā. Profesionālā maģistra studiju programmas mērķi un uzdevumi: Dizaina profesionālā maģistra studiju programma nodrošina nepieciešamās zināšanas un prasmes, pamatojoties uz jau iegūto kvalifikāciju, sniedz maģistra profesionālo augstāko izglītību dizaina jomā, piešķirot maģistra grādu dizainā un datordizainera kvalifikāciju. Studiju programmas mērķi: 1. pilnveidot zinātniskās un profesionālās pamatprasmes projektēšanā, patstāvīgo radošo projektu izveidē un prezentācijā; 2. veicināt maģistrantu zināšanu, prasmju un iemaņu dizainā pilnveidošanu, lai attīstītu spēju orientēties mūsdienu pasaules, Eiropas, Baltijas reģiona un Latvijas dizainā; 3. dot iespēju maģistrantiem realizēt sevi kā profesionālu, brīvu, atbildīgu un radošu personību. Programmas ietvaros tiek attīstītas profesionālās iemaņas un prasmes šādos virzienos: • dizaina profesionālajā darbībā un datordizainera kvalifikācijā; • dizainera profesionālās un pētnieciskās karjeras veidošanā; • vadības uzdevumu risināšanā dizaina projektos. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Funkcionālais dizains- Mag. studijas

  Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programmas "Māksla" Dizaina nodaļas apakšnozare "Funkcionālais dizains". Apraksts Funkcionālā dizaina katedras dibināšanas gads ir 1964. Laika gaitā mainījušies pasniedzēji, mācību metodes un uzsvari, taču nemainīga palikusi uzticība dizaina domāšanai kā tādai, attīstot kritiski domājošus, radošu prātus, kas pēc studiju darba ir konkurētspējīgi un pārliecinoši savās izpausmēs. Šobrīd Funkcionālā dizaina katedras ietvaros iespējams apgūt sekojošas specialitātes. Funkcionālais dizains: Bakalaura programma ir orientēta uz produkta dizaina izstrādi un realizāciju, savukārt maģistra programma uz nemateriālajām dizaina nozarēm – sociālo, komunikācijas, procesa, informācijas, pakalpojuma un spekulatīvo dizainu. Laikmetīga dizaina radīšanas apgūšana ietver ne tikai taustāmo un vizuālo daļu, bet arī stratēģiski plānotu un virzītu darbību kopumu, kas uzlabo un atvieglo lietotāja dzīves kvalitāti. Interjera dizains: Programmas mērķis ir Interjera dizaina veidošanas un projektēšanas pamatprincipu apgūšana, sākot no kopējas vīzijas, koncepcijas definēšanas līdz pat detalizētu tehnisko zināšanu studijām. Studiju procesā tiek ietverta gan lokāla, gan starptautiska prakse un sadarbība ar industriju, tādā veidā apmācot jaunos interjera dizainerus kā mūsdienīgi domājošus, nākotni paredzošus, tehnoloģijas un materiālus pārzinošus, telpas funkcionalitātē, emocionalitātē un tās veidošanas procesā orientēties spējīgus speciālistus. Grafikas un iepakojuma dizains: Studiju galvenais mērķis ir ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Glezniecība- Mag. studijas

  Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programmas "Māksla" Vizuālās mākslas nodaļas apakšnozare "Glezniecība". Apraksts Studijas LMA glezniecības apakšnozarē piedāvā brīvu mākslinieka attīstības trajektoriju, kura aizsākas interesē par glezniecību. Studējošie kursa pamatā apgūst glezniecības prasmes un tehnikas, kā arī strādā ar kompozīcijas uzdevumiem, attīstot savu tēlaino domāšanu, vizuālo valodu un individuālo radošo praksi. Vienlaikus programma sniedz iespēju apgūt citus mākslas medijus un tehnikas kā grafika, digitālā grafika, tēlniecība, fotogrāfija u.c. Kursa ietvaros galvenais uzsvars tiek likts uz laikmetīgas domāšanas attīstību, nodrošinot mākslinieku ar prasmēm realizēt savas ieceres un veidot karjeru mākslas sfērā, sākot no ideju izstrādes un darba radīšanas līdz izstāžu organizēšanai. ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Grafika- Mag. studijas

  Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programmas "Māksla" Vizuālās mākslas nodaļas apakšnozare "Grafika". Apraksts Apakšnozare piedāvā studijas savstarpēji saistītās programmās – Grafikas mākslā un Grāmatu grafikā. Grafikas māksla, iekļaujoties mūsdienu kontekstā, pieļauj plašu visdažādāko materiālu, tehnisko paņēmienu un jaunāko drukas tehnoloģiju izmantošanu darbu radīšanā. Studijas, kuru laikā tiek apgūtas arī visas klasiskās grafikas tehnikas, ir orientētas uz aktuālajām tendencēm mākslā. Grāmatu grafikā studijas ir saistītas ar iespējamo darba tirgu un balstītas poligrāfijas nozares specifikā. Mācību procesā tiek akcentēta radošā izdoma un atraktīvu ideju praktiskā realizācija, notiek sadarbība ar tipogrāfijām, izdevniecībām, autortiesību pārstāvjiem, papīra izplatītājiem, u.c. sadarbības partneriem. ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. International Media and Culture Management (enrollment in 2019)- Master studies

  The aim of the programme is to train competitive media and culture managers capable of working and succeeding in contemporary European cultural space in various branches of culture. Overall, the programme develops understanding of the functioning of cultural, media and arts organizations, various mechanisms of financing culture and their legal regulation; apart from that, it gives an insight in the current cultural processes and provides both theoretical and practical knowledge so that the programme graduates would be able to work in various branches of culture: visual arts, scenic arts, music, museums and galleries, festivals, media, and cultural policy. The courses are delivered by Latvian and German academic staff. Most of them are not only educators with rich teaching experience in international universities and other institutions of higher education, but also active practitioners who have achieved a leading position in their field of work. Apart from theoretical knowledge, the programme puts a particular emphasis on practical activities. The students are involved in various projects and do their internship in one of the numerous institutions offered in Germany. Courses of study: Cultural Management Culture Marketing Management of Media, Brand and Communication Culture Policy in Latvia and Europe Trends of Cultural, Creative and Experience Economy Modern Trends in Culture, Media and Management Cultural Industries. Digital Communication Media Industry Copyright and Contract Law Enterpreneurship and Busines ...

  Provider NameLatvian Academy of Culture

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Izglītība- Prof. mag. studijas

  Profesionālais maģistrs izglītības zinātnē, vai profesionālais maģistrs izglītības zinātnē un vidējās izglītības skolotājs ar specializāciju vienā no sekojošiem virzieniem: - bioloģijas un ķīmijas skolotājs, - ģeogrāfijas un ķīmijas skolotājs, - fizikas un matemātikas skolotājs, - matemātikas un informātikas skolotājs, - latviešu valodas un literatūras skolotājs (dzimtā valoda/otrā valoda), - krievu valodas un literatūras skolotājs (dzimtā valoda/svešvaloda), - angļu valodas un vācu vai franču, vai zviedru, vai spāņu, vai poļu valodas skolotājs, - vācu valodas un angļu vai franču, vai zviedru, vai spāņu valodas skolotājs, - poļu valodas un angļu vai vācu, vai franču, vai zviedru, vai spāņu valodas skolotājs, - vēstures un sociālo zinību vai kulturoloģijas skolotājs; - vizuālās mākslas un tehniskās grafikas skolotājs - kulturoloģijas skolotājs, - vizuālās mākslas skolotājs. Studiju programmas raksturojums: pēc studiju programmas apguves izglītojamie ar iepriekš iegūtu atbilstošo akadēmisko bakalaura grādu vai atbilstošo profesionālo augstāko izglītību dabaszinātņu vai humanitāro zinātņu jomā iegūst profesionālā maģistra grādu izglītībā vai 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju - vidējās izglītības skolotājs ar specializāciju vienā no virzieniem un profesionālā maģistra grādu izglītībā. Studiju programmas mērķis: nodrošināt valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošas profesionālās maģistra studijas skolotāju izglītībā, sekmējot padziļinātu pedagoģiskās kompetences attīstību un sagatavošanos patstāvīgai ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages