• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 412 items
 1. Agri-food business management- Master studies

  Agri-Food Business Management is a joint degree programme that is implemented jointly by three leading life science universities in the Baltic States: Latvia University of Life Sciences and Technologies (Jelgava, Latvia), Aleksandras Stulginskis University (Kaunas, Lithuania) and Estonian University of Life Sciences (Tartu, Estonia). The aim of the study programme is to provide students with knowledge and skills relevant for the requirements of the industry / labour market in agriculture and food processing industry, bio-economy, leadership, business and administration, finances, international marketing. After completion of the programme in addition to a joint diploma in public administration you will have unique experience from studies in international companies of the industry as well as professional contacts for the development of your future career. Career prospects Career opportunities for graduates are diverse and in wide range of areas. They can work in all kinds of agriculture or with food production related companies, in food processing companies, in banks or financial agencies, in agricultural consultancy firms, in research centres, in governmental and non-governmental organisations etc. on national or international level. Further studies Master’s degree entitles graduates to continue studies in a respective doctoral programme in universities in Latvia or abroad. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Agricultural Engineering- Master studies

  The Master study programme of Agricultural Engineering offers two specialisation options: Automotive Engineering and Power Engineering. The programme includes the study courses: Research and Engineering science, Computerized Measurement Systems, Logistics, Transport Management and Logistics, Automobile Construction Technology, Traffic Management and Modelling, Alternative Fuels and Oils, Intellectual Technologies and systems, etc. The study programme is completed with the elaboration of the Master thesis envisaging analytical and experimental research. Experiments are performed in up-dated laboratories at the Faculty of Engineering using modern research methods and equipment. Career prospects and further studies: The graduates work in state-owned or private companies of agricultural machinery, autotransport, energy supply and machine building. Master's degree entitles graduates to continue studies in a respective doctoral study programme in universities in Latvia or abroad. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Ainavu arhitektūra un plānošana- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: Nodrošināt studējošos ar profesionālo zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešams, lai uzsāktu praktisko darbību ainavu arhitektūras jomā. Kā speciālistiem, kas ir spējīgi patstāvīgi vai darba grupās veikt ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstības plānošanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu. Karjeras iespējas Augstas kvalifikācijas speciālisti zinātniskam, profesionālam un pedagoģiskam, kā arī vadošam darbam ainavu arhitektūras un plānošanas nozarē, kuri iegūtās zināšanas izmanto risinot ainavas ekoloģiskās, estētiskās un sociālās problēmas kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā un ainavas ilgtspējības nodrošināšanā. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Angļu filoloģija- Mag. studijas

  Angļu filoloģijas maģistra studiju programma piedāvā studentiem izvēlēties dažādus studiju moduļus (metodikas, literatūrzinātnes, valodniecības), kas ļauj padziļināt akadēmisko izglītību angļu filoloģijā, sagatavot speciālistus, kuri spēj patstāvīgi strādāt augstākajās un citās mācību iestādēs un veikt pētniecības darbu dažādās akadēmiskās nozarēs, tādās kā vārdnīcu sastādīšana, praktiski orientēta sastatāmā valodniecība, terminoloģijas izveide un standartizācija, metodikas principu modernizācija, jaunu pieeju izstrāde literatūrteorētiskajos pētījumos un citās jomās. Programmas mērķis un uzdevumi MSP galvenais mērķis ir veidot kompetenci patstāvīga zinātniskā darba veikšanai izvēlētajā filoloģijas apakšnozarē, pamatojoties uz apgūtajām zināšanām un prasmēm. Programmas uzdevumi ir: •paplašināt un sistematizēt iegūtās zināšanas par literatūrzinātnes, vispārīgās un lietišķās valodniecības saturu, pētīšanas metodēm, galvenajām teorijām, veidot izpratni par teoriju praktisko pielietošanu; •veidot zinātniskā darba prasmes, kas ir būtiskas valodas un kultūras parādību un procesu pētīšanā; •veidot vispārīgās kompetences (instrumentālās, interpersonālās un sistēmiskās) un priekšmeta specifiskās kompetences un pielietot tās zinātniskajā darbā un profesionālajā jomā; •attīstīt spēju formulēt, analizēt, apkopot un novērtēt galvenās attīstības tendences valodniecībā, literatūrzinātnē un ar valodas apguvi saistītās jomās; •attīstīt spēju izvirzīt pētniecības problēmas un izstrādāt savu piedāvājumu to risinājumam; •pilveido ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Apģērbu un tekstila tehnoloģija- Prof. mag. studijas

  Pēc programmas apguves iegūst šādu grādu, atkarībā no iepriekšējās izglītības un studiju ilguma 1) Profesionālais maģistrs apģērbu un tekstila tehnoloģijā 2) Profesionālais maģistrs apģērbu un tekstila tehnoloģijā un apģērbu un tekstila ražošanas inženieris. Programmā sagatavo augstākās kvalifikācijas tekstila un apģērbu ražošanas nozares speciālistus, kas pārvalda nozares modernās tehnoloģijas, to ieviešanas un specializētās izstrādājumu un ražošanas projektēšanas metodes. Studējot maģistratūrā, tiek apgūtas datorprojektēšanas metodes, sortimenta attīstības tendences, inovācijas tekstilnozarē, tekstila nozares attīstības stratēģija,u.c. Studiju programmas mērķi: • sagatavot valsts tautsaimniecības attīstībai nepieciešamos augstākās kvalifikācijas tekstila un apģērbu ražošanas nozares speciālistus; • nodrošināt integrētu maģistra studiju programmu, kas dod kvalitatīvu inženiertehnisku izglītību un sagatavo tālākām studijām materiālu zinātnes nozares apģērba un tekstila apakšnozares doktorantūrā. Studiju programmas uzdevumi: • izglītot tekstila un apģērbu ražošanas nozares darba tirgū pieprasītus, konkurētspējīgus augstākā līmeņa speciālistus, kas prot strādāt ar modernām tehnoloģijām, izprot un virza tekstilrūpniecības nozaru attīstību un ar to saistītās jomas; • īstenot maģistra studiju programmu, kas aptvert dažādas, ar atšķirīgajām tekstila un apģērbu tehnoloģijām saistītās jomas, dot iespēju studējošajiem padziļināti apgūt materiālzinātnes nozares tekstila un apģērbu tehnoloģijas apakšnozares inženierzināt ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Architecture- Professional master studies

  Winter 2018/2019 admission: Documents accepted from November 1, 2018 to December 17, 2018. Professional postgraduate programme “Architecture” is designed to provide students with professional postgraduate level education and practical experience of a high quality in architecture and urban planning, as well as deep theoretical knowledge in architecture and urban planning science, which would be beneficial for correspondent scientific field and grow Latvian intellectual potential in accordance with European Union standards and priorities due to ongoing process of globalization. ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Arhitektūra- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (budžeta vietas): dokumentus pieņem no 2019. gada 7. janvāra līdz 25. janvārim. Maģistra profesionālā studiju programma „Arhitektūra” ir otrā no divām secīgi apgūstamām studiju programmām, kuras kopumā nodrošina izglītību, kas nepieciešama profesionālās patstāvīgās prakses tiesību iegūšanai arhitektūrā. Mērķis Maģistra profesionālās studiju programmas „Arhitektūra” mērķis ir nodrošināt studējošos ar zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešams, lai uzsāktu praktisko darbību sertificēta arhitekta vadībā, kā arī noteiktās kārtības ietvaros pretendētu uz profesionālās patstāvīgās prakses tiesībām saskaņā ar starptautisko un vietējo reglamentējošo dokumentu nostādnēm: * UNESCO/UIA Charter for Architectural Education, * Eiropas Savienības Direktīva 2013/55/EK, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, * LV 2001. gada 20. jūnija likums Par reglamentētajām profesijām un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, * LV MK 2002. gada 21. maija noteikumi Nr.194 „Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai”, * LV MK 2010. gada 18. maija noteikumi Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: * sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas par būvprojektu izstrādāšanas principiem, kuriem jāatbilst arhitektūras estētiskajām un tehniskajām pra ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Arhitektūra- Prof. mag. studijas

  Profesionālā maģistra programma “Arhitektūra” plānota kā loģisks un kvalitātīvs turpinājums RISEBA Augstskolā īstenotajai un līdz 2019.gadam akreditētājai arhitektūras bakalaura akadēmiskajai studiju programmai, kas ļautu iegūt arhitekta sertifikātu un veidot patstāvīgu arhitekta praksi atbilstoši Arhitektu sertificēšanas noteikumiem Latvijā. Specializācija: arhitektūra un pilsētplānošana. RISEBA Augstskolā studijas notiek divos kompleksos, un studentiem tiek nodrošināta iespēja mācīties modernā studiju vidē. Studiju process radošajās programmās (Arhitektūra, Audiovizuālā mediju māksla) notiek Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 - mūdienīgā studiju centrā ar auditorijām, izstāžu un konferenču telpām, projektēšanas un maketu darbnīcām, skaņas un video studijām un autorizētu Apple datorcentru. Programmas saturs Maģistra programmā plānoti sekojoši galvenie studiju bloki: Noazares studijas arhitektūras un pilsētplānošanas jomā - arhitektūras apjomu projektēšana un pētniecība pasaules tendenču un ilgtspējības kontekstā, pilsētplānošana plašā kontekstā un ietverot pilsētplānošanas starptautiskās tendences, urbāno antropoloģiju un ekonomiskos aspektus, transportu un mobilitātes aspektus, pilsētplānošanas dokumentu izstrādes metodoloģiju, mantojuma jēdzienu plānošanas kopsakarā, ainavas un akvatektūras aspektus. Uzņēmējdarbības, vadzinības un tiesisko attiecību studijas, BIM – būves informācijas modelēšana, ilgtspējīgas projektēšanas pamati (BREEAM un LEED standarti ) - tiesiskā regulējuma pamati, arhitektūras un plā ...

  Provider NameBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Audiovizuālā māksla: filmu režija un producēšana (Uzņemšanas gads tiks precizēts)- Mag. studijas

  Studiju galvenais mērķis ir atvērt topošo filmu režisoru un producentu jaunrades un organizatoriskās spējas, atbilstoši mūsdienu pasaules kino valodas kontekstam, veicināt Latvijas kinomākslas profesionalitāti, pārmantojamību, ilgstamību un atpazīstamību. Apakšprogramma sniedz padziļinātas zināšanas kino mākslas sarežģītajā struktūrā, īpašu uzmanību pievēršot filmu režijai un producēšanai. Studējošie padziļināti apgūst katru filmu formveides daļu, nezaudējot kinomākslas un tās ražošanas procesa kopskatu. Studijās īpaša uzmanība pievērsta vizuālo tēlu semantikai, filmējamās vides organizēšanai un fiksēšanai, kino tehnoloģiju iespējām, filmas dramaturģijai, filmas montāžai, aktiera mākslai un darbam ar aktieri, filmas producēšanas procesam un tās novadīšanai līdz auditorijai. Akadēmijas studentiem ir iespēja vienu semestri studēt kādā no ārvalstu sadarbības augstskolām ERASMUS programmas ietvaros, kā arī izmantot ERASMUS+ piedāvātās prakses iespējas un strādāt izvēlētā Eiropas uzņēmumā. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Audiovizuālā un skatuves māksla (Uzņemšana 2019./20. gadā)- Mag. studijas

  PROGRAMMAS MĒRĶIS Programmas mērķis ir nodrošināt unikālas, uz pētniecisku un jaunrades izcilību vērstas starpdisciplināras studijas, kas sniedz paplašinātas teorētiskas zināšanas par audiovizuālo un skatuves mākslu humanitārās zinātnes kontekstā, sniedz padziļinātu ieskatu audiovizuālās un skatuves mākslas jomās un to mijiedarbībā, kā arī dod iespēju studējošajiem izvēlēties vienu no programmas tematiskajām jomām (audiovizuālā māksla, teātra māksla, laikmetīgās dejas māksla) un tajā padziļināti apgūt kādu no pētniecības un mākslinieciskās jaunrades specializācijām (teorija, dramaturģija, teātra režija, filmu režija, horeogrāfija, filmu operatora māksla, aktiera māksla, producēšana). STUDIJU REZULTĀTI - Padziļinātas zināšanas, prasmes un kompetences audiovizuālās un skatuves mākslas jaunrades darbu un teorētisku pētījumu sagatavošanā; - Izpratne par humanitārās zinātnes un mākslas teorijas un prakses vēsturisko attīstību un aktuālajiem procesiem, prasme teorētiskās zināšanas pielietot jaunrades un pētnieciskajā praksē; - Izpratne par skatuves un audiovizuālo mākslu industrijas juridiskajiem un ētiskajiem aspektiem; - Plaši vietēji un starptautiski profesionāli kontakti skatuves un audiovizuālās mākslas jomās; - Prasmes darboties starpdisciplināros mākslas un pētniecības projektos, prasmes darboties komandā. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages