• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 26 items
 1. gyermek- és ifjúságpolitikai szakreferens

  Elsajátítandó kompetenciák: * az emberi és gyermeki jogok széles körű érvényesítése a gyakorlati munka során; * az elméleti és gyakorlati tudások szintézise, a munka során holisztikus szemlélet megvalósítása; * a kirekesztett társadalmi csoportok érdekeinek védelme, valamint az egymással konfliktusba kerülő csoportok érdekellentéteinek feloldása, közvetítése; * új programok, projektek, helyi és átfogó politikák kidolgozása és bevezetése, amelyek a gyermek- és ifjúsági korosztályba tartozókat, valamint azok családjait célozzák, építve az intenzív családmegtartó technikák alkalmazására.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:        Tudáselemek: * általános ismeretek nemzetközi kitekintésben; * alapozó ismeretek a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, a velük kapcsolatos intézkedésekről, fejlesztésekről; * szakmai ismeretek a gyermek- és ifjúságpolitikai fejlesztéseket célzó, szociálpolitikai, oktatási projektekről.      Megszerezhető ismeretek:    Az általános ismeretek területén * gyermekek és fiatalok társadalmi helyzete, gyermekes családok támogatásának formái és módszerei; * európai társadalompolitikai megközelítések, kitérve a gyermekek és a fiatalok helyzetére; * a gyermek- és ifjúságpolitikai megközelítések nemzetközi perspektívában.      Az alapozó ismeretek területén * a gyermek- és ifjúságpolitikai projektek funkciói, a gyermekszegénység csökkentésére tett kormányzati és EU-s intézkedések; * a gyermek- és ifjúságvédelmi, gyermek- és ifjúságpolitikai, szociálpolitikai, oktatási programok értékelésének mó ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. reflexív addiktológiai szociális szakember

  Elsajátítandó kompetenciák:* tapasztalati tanulás és reflektivitás (a tudás vizsgálatának képessége, illetve annak támogatása a tapasztalat kontextusában);* kritikai gondolkodás (azoknak a szellemi képességeknek a hasznosítása, amelyek segítségével hatékonyan azonosíthatók, elemezhetők és értékelhetők az egyes érvek és állítások; az előítéletek és a torzítások felismerése és leküzdése; meggyőző érvek kialakítása és bemutatása, amelyek támogatják a következtetések levonását, illetve annak értelmes és intelligens megítélését, hogy mit érdemes elhinni és megtenni);* tudatosság (a releváns új információk elérésének és használatának ismerete; az információforrások kritikus értékelése; az új információk integrálása és átvitele különböző helyzetekbe; szisztematikus problémamegoldás és tájékozott döntéshozatal);* proaktivitás (a változások előrelátása és hozzájuk történő igazodás, mintázatok és trendek különböző nézőpontokból történő beazonosításának képessége, önmagunk fejlesztése és promóciója a lehetőségek kihasználása érdekében);* az egész életen át tartó tanulás szokásainak kialakítása, ideértve az egészségtanulást is (önmagunk megerősítése a passzív függőséggel szemben; a tanult leleményesség képessége; életigenlő attitűd önmagunkkal, a közösséggel és a kreativitással kapcsolatban). Tudáselemek:* drog ismeretek;* az új felépülési paradigma értékei (orientálás, bevonás, önrendelkezés, választás és növekedési potenciál);* reflektív gondolkodás és gyakorlat;* kölcsönös segítés és önsegítés;* a reflektív segítő tevék ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. reflektív pszichoszociális krízistanácsadó szociális szakember

  Elsajátítandó kompetenciák:A hallgatók pszichoszociális krízishelyzetek professzionális segítőivé válnak. A képzés kompetenciát nyújt:* krízishelyzetek azonosítására;* krízisben lévő személyekkel való szakszerű törődés, szupervízió melletti krízisintervenció megvalósítására;* krízisintervenciós team-tevékenység végzésére;* krízisintervenciós folyamatok megtervezésére és szakszerű kezelésére;* krízismenedzsment irányítására;* válság- és katasztrófahelyzetek kezelésének elősegítésére;* katasztrófahelyzetek kezelésének team-munkában történő kezelésére;* válságkommunikáció megvalósítására;* egészségügyi és szociális szolgáltatások szervezésére;* informális (intézményrendszeren kívüli) közösségi támogató rendszerek fejlesztésére és krízishelyzetekben történő hasznosítására.            A képzésen végzettek ismerik:* a lélektani krízis jelenségét;* a szociális krízishelyzet jelenségét;* a kríziskutatások eredményeit;* az öndestruktív viselkedésformák és a pszichoszociális krízis összefüggéseit;* ezen belül különösen a szuicidológiai kutatások legfontosabb eredményeit;* a szociális és egészségügyi intézmény- és szolgáltatásrendszert;* az elérhető egészségügyi és szociális szolgáltatási és támogatási formákat. A képzésen végzettek alkalmasak:* válságban lévő személyek professzionális támogatására;* akut krízisintervenciós munka végzésére;* katasztrófahelyzetek kezelésében való szakszerű közreműködésre, azok irányítására;* a kliensek segítői rendszerekbe való delegálására;* krízisre szakosodott segítői rendszerek megterv ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. ifjúságügyi elemző, tervező és tanácsadó

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik hatékonyan képesek közreműködni és szakmailag segíteni a civil, a gazdasági és az állami szféra ifjúsággal kapcsolatos tevékenységét, feladatait. A képzésben részt vevők felkészülnek az ifjúságot érintő társadalmi és gazdasági folyamatok megismerésére, értelmezésére, a változások követésére. Inter- és multidiszciplináris ismereteket szereznek az ifjúság, mint speciális és differenciált társadalmi réteg értékvilágáról, értékbeállítódásáról. A megszerzett integrált tudás, valamint a szakmák és ágazatok közötti tájékozottság segítségével és alkalmazásával mozgósítani képesek szellemi és anyagi-fizikai erőket az ifjúság aktivitásának, lehetőségeinek, sikeres életútjának megteremtéséhez. A képzés során szerezhető ismeretek:  pszichológiai ismeretek nonprofit szervezeti működési ismeretek,  munkaerőpiaci ismeretek, pályaorientációs ismeretek ifjúságszociológiai ismeretek, globalizációs ismeretek,  projektmenedzsment ismeretek, ifjúságpolitikai ismeretek, médiaismeretek, ifjúságkutatási ismeretek, forrásteremtési ismeretek, ifjúsági referensi ismeretek, konfliktuskezelési ismeretek, érdekegyeztetési és érdekvédelmi ismeretek, stratégiai tervezési ismeretek, demokráciatanulás, emberi jogok, társadalmi konfliktusok, vállalkozás, kockázatvállalás a fiataloknál, ezek fejlesztése.   A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: kreativitás, intuíció és módszeresség, jó memória, információ-feldolgozási képesség, jó kommunikációs ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Social Worker

  Az alapképzési szak célja olyan szociális munkás szakemberek gyakorlat-orientált képzése, akik a szociális munkára vonatkozó globális alapelvek, tudományos és szakmai eredmények, etikai követelmények és alapvető módszerek birtokában képesek a szociális munka, mint hivatás művelésére, elsődlegesen a gyermekjóllét és a szociális szolgáltatások szélesen értelmezett területein. Elkötelezettek a társadalmi egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése, a jólét növelése és a demokratikus értékek iránt, felkészültek az ezek érdekében történő szakszerű és felelős gyakorlati szociális munka végzésére. A képzés megfelel a szociális képzésekre vonatkozó hazai és nemzetközi szakmai elvárásoknak, illeszkedik az európai térség hasonló szakképzettségeivel szemben támasztott követelményekhez. Az alapszakon végzettek felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A szociális munkás a) tudása - Ismeri és érti a szakmai területhez kapcsolódó pszichológiai, jogi, pedagógiai, egészségügyi, szociológiai tudományok szociális munkához tartozó fogalomkészletét. - Ismeri és érti a humán fejlődésre, a társadalmi rendszerre, tagozódásra, intézményekre és szervezetekre, a gazdasági fejlődésre vonatkozó főbb elméleteket. - Ismeri és érti a társadalom működését, a társadalmi folyamatokat, a társadalmi és szociális problémák keletkezését, jelenlétét és a veszélyeztető tényezőket, valamint, hogy mindezek hogyan hatnak az egyes emberekre, családokra, csoportokra, szervezetekre és közösségekre. - Ismeri és érti a társadalo ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Social Pedagogue

  A képzés célja szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. Képességeik, készségeik és értékrendjük alapján hatékonyan működnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A szociálpedagógus a) tudása - Ismeri a szociális segítségnyújtáshoz szükséges, elsősorban társadalomismereti, társadalom- és szociálpolitikai, szociális munkára vonatkozó, másrészt pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait. - Ismeri a szociális segítségnyújtáshoz szükséges ismeretszerzés módjait és a legfontosabb ismeretszerzési forrásokat. - Ismeri a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, a veszélyeztető tényezőket. - Ismerettel rendelkezik a társadalomról, a szociálpedagógia felhasználóiról, célcsoportjairól és azok környezetéről. - Ismeri a szociális, a gyermekjóléti, a gyermekvédelmi, a nevelési intézmények működését, azok jogi szabályozását. - Ismeri a szociálpedagógia fogalomkészletét, történetét, elméleteit. Ismerettel rendelkezik a szociálpedagógia gyakorlatáról. - Ismeri az elmélet és a gyakorlat összefüggését, szintetizálni tudja elméleti és gyakor ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. szakvizsgázott pedagógus családi életmód és kapcsolatrendszer innovációja szakterületen

  Elsajátítandó szakmai kompetenciák, megszerzendő ismeretek: A végzett hallgató alapvető szociológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretekkel rendelkezik, amelyekkel a személyiségjegyeket felismeri, és a fejlesztési módjával tisztában van; alapvető szociológiai, pedagógiai tudással rendelkezik a különböző családi folyamatokról, azok társas helyzetére vonatkozó feltáró módszerekről; ismeri a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait, a családdal való együttnevelés lehetőségeit; ismeri a szakmódszertan hazai és nemzetközi eredményeit, szakirodalmát, aktuális kérdéseit; ismeri a nevelés és fejlesztés elméletét, a kisgyermekkor differenciált személyiségformálásának folyamatát, annak tervezését, módszereit; ismeri a kisgyermekkor intézményeinek élményszerű életmódszervezés lehetőségeit; megfelelő ismeretekkel rendelkezik az előítélet-mentes, az inter- és multikulturális neveléshez; ismeri a gyermekek és a felnőttek köréhez egyaránt alkalmas kommunikációs eszközöket, az óvodás korosztály nevelése során hatékonyan alkalmazható nyelvpedagógiai eljárásokat, nyelvátadási és fejlesztési stratégiákat; tájékozott a lelki egészség megőrzésének elméleti és gyakorlati módszereiről; korszerű általános műveltség, a társadalmi érzékenység, a közösségi felelősségérzet és feladatvállalás jellemzi.   Tudáselemek: A végzett hallgató képes olyan pedagógiai szituációkat teremteni, amelyekben az egyéni igények figyelembe vételével segítik a gyermekek és a szülők fejlődését; a konfliktusokban álló felek közötti mediálására, ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. laktációs szaktanácsadó

    A képzés célja humán segítő foglalkozású alapdiplomával rendelkező szakemberek továbbképzése, szemléletének alakítása annak érdekében, hogy munkájukat a laktáció terén korszerű ismeretekkel gyarapodva magasabb szinten végezhessék.           A képzés során elsajátítandó kompetenciák és készségek:      A végzett laktációs szaktanácsadó birtokában van mindazon elméleti ismereteknek és gyakorlati készségeknek, amellyel kompetens segítőként megfelelően tudja ellátni laktációs szaktanácsadói feladatát mind a rutinszerű, mind pedig a speciális esetekben, a fogamzás előtti időszaktól kezdődően a gyermek egyéves korán túl is; adekvátan és reflektált módon használja emberismeretét, konzultációs képességét, valamint a tanult családi és csoportos módszereket a laktációs tanácsadói gyakorlata során; ismeri és praxisában integráltan alkalmazza a laktáció kulturális, pszichoszociális, táplálkozásbeli és farmakológiai vonatkozásait; birtokában van a megfelelő kommunikációs készségeknek, melyekkel a kliensei, illetve a többi egészségügyi dolgozó felé fordulhat; támogató, együttműködő magatartást tanúsít klienseivel szemben, figyelembe véve a családok egyéni igényeit, tiszteletben tartja kliensei önálló döntési jogát, és hozzásegíti őket a megadott megfelelő információk alapján meghozott döntésükhöz; elhivatottan szól a szoptatás támogatása érdekében a munkahelyén, az egészségügyi szakmán belül és bármilyen közösségi fórumon; ismeri és adekvátan képes használni a felnőttképzés megfelelő módszereit a klienseivel, az egészségügy ...

  Awarding bodySemmelweis Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. közösségi és családi mediátor

  Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Ë—          ismeretek az alternatív vitarendezésről; Ë—          kommunikációs technikák ismerete; Ë—          konfliktuskezelési technikák ismerete; Ë—          a család működésére és a családi konfliktusokra vonatkozó ismeretek; Ë—          a közösségre és közösségi konfliktusokra vonatkozó ismeretek.   Személyes adottságok, készségek: Ë—          kommunikációs és tárgyalási képesség; Ë—          konfliktuskezelési készség; Ë—          a konfliktuskezelési folyamat kereteinek és határainak felismerése és betartása; Ë—          elkötelezettség a konfliktusok békés rendezése mellett; Ë—          aktivizálás és a konfliktusban álló felek erőforrásaira, megoldásaira építés képessége; Ë—          a konfliktusok megoldás-fókusszal való megközelítése; Ë—          együttműködő és együttműködésre késztető képesség; Ë—          pártatlanság és semlegesség a konfliktuskezelés folyamata során; Ë—          kompetenciahatárok ismerete, társszakmák bevonása; Ë—          önismeret-önreflexió   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A végzett hallgató Ë—          kezdeményezi és részt vesz a konfliktusok békés rendezésére irányuló programok megvalósításában; Ë—          képviseli az alternatív vitarendezés szemléletét és szempontjait a különböző szolgáltatások kialakításánál, valamint a helyi közösségben felmerülő konfliktusok kezelésében.   Szociális szféra: Ë—          családsegítés; Ë—          gyermekvédelem; Ë—          gyermekvédelmi mediáció; Ë—  ...

  Awarding bodySemmelweis Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. terepgyakorlat-vezető

  A képzés célja: A szociális képzések számára terephelyként szolgáló intézményekben dolgozó szakemberek felkészítése a szociális képzések hallgatói számára a gyakorlatok vezetésére, irányítására, értékelésére. A képzés eredményeként a szakemberek képessé válnak a szakmai és módszertani ismeretek oktatására, szakmai gyakorlatok magas színvonalú vezetésére a képzőintézménnyel való partneri együttműködésben.  Elsajátítandó kompetenciák: A terepgyakorlat-vezető legyen képes: * a terepgyakorlat szakszerű megtervezésére; * a szolgáltatások és a munkatevékenységek bemutatására és megszervezésére; * elősegíteni a hallgatók számára a gyakorlati tapasztalatok megszerzését; * a hallgatók szakmai fejlődését támogatni; * gyakorlati képzés fejlesztésében részt vállalni; * közvetíteni az oktatói és vezetői tevékenységen, valamint a szakmai modellnyújtáson keresztül a képzés hallgatói számára a hivatás gyakorlásához szükséges ismereteket, értékeket, kompetenciákat; * segíteni a hallgatók szakmai készségeinek és képességeinek fejlesztését, erősíteni szakmai identitásukat, erősíteni hivatástudatukat; * támogatni a hallgatókat az elméleti és gyakorlati ismereteik integrálásában. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek, kompetenciák: * a szociális szakma elméleti és módszertani ismeretei (szociális munka nemzetközi és hazai modelljei, módszerei és alkalmazott munkaformái, a szakma értékei, etikai követelményei, aktuális kihívásai, szociális ellátás rendszerei, főbb szabályozási és adminisztratív jellemzői); * a szociális képzések rend ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages