• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3 items
 1. Bachelor in de integrale veiligheid

  1. Deelnemen aan het ontwikkelen, plannen en uitvoeren van toegepast onderzoek met betrekking tot veiligheid, milieubeleid en technologie, vertrekkend van een afgebakende opdracht (risicosituatie) en hierover verslag uitbrengen aan vakgenoten en leken (conceptueel denken). 2. Autonoom een veiligheidsrisico formuleren en bestaand onderzoeksmateriaal analyseren en gebruiken om naar aanleiding van dat risico operationele beslissingen voor te stellen (analyse). 3. Zelfstandig een dynamisch risicobeheersysteem opstellen en implementeren op basis van onderzoeksresultaten. De implementatie omvat het uitwerken van een strategie en het efficiënt communiceren van de genomen beslissingen. De impact en de concrete uitvoering van het veiligheids- en preventiebeleid evalueren (veiligheidsmanagement). 4. Zich correct uitdrukken in gepast taalgebruik, zowel tegenover beleidsverantwoordelijken als tegenover operationele medewerkers. Vlot en efficiënt communiceren, zowel mondeling als schriftelijk (communicatie). 5. Veiligheids- en milieuprojecten efficiënt organiseren en uitwerken. Externe toeleveranciers en medewerkers correct informeren en aansturen. Veiligheids- en milieuprojecten accuraat en met de nodige zorg administratief en budgettair beheren (projectmanagement). 6. Professionele interne en externe contacten opbouwen en onderhouden (netwerking). 7. Efficiënt functioneren als lid van een dynamisch team en zicht hebben op de eigen rol binnen organisaties en in een brede maatschappelijke context (teamplayer). 8. Op vlak va ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Science in de ziekenhuishygiëne

  De leerresultaten van de Master of Science in de ziekenhuishygiëne bouwen voort op deze van de Master of Medicine in de Geneeskunde. Medisch deskundige: 1. Een grondige kennis van en inzicht in bezitten in infectieziekten- en bronnen, preventiemaatregelen voor infecties en epidemieën en antimicrobiële middelen. Medisch deskundige/gezondheidspromotor: 2. Effectief meewerken aan het opstellen van een beleid ter preventie en ter bestrijding van infecties en epidemieën (inclusief een antibioticum beleid), conform de wet - en regelgeving. De nodige vaardigheden bezitten om dit beleid mee uit te voeren. Communicator: 3. Op gepaste wijze communiceren en rapporteren binnen een ziekenhuiscontext, met name van betreft infecties en infectiepreventiemaatregelen. Wetenschapper: 4. Surveillance data verzamelen en interpreteren, een wetenschappelijke vraagstelling formuleren en uitvoeren conform de gangbare wetenschappelijke methodes binnen het domein van de ziekenhuishygiëne en de epidemiologie. Wetenschapper/organisator: 5. Een gedetailleerde procesanalyse uitvoeren ter verbetering van de kwaliteit van de zorg, gebaseerd op huidige wetenschappelijke kennis, en de resultaten van persoonlijk en internationaal wetenschappelijk onderzoek. Professional: 6. Blijk geven van een attitude van permanente kennisontwikkeling door het opvolgen van nieuwe wetgevingen, financieringskaders en wetenschappelijke bevindingen in het domein van de ziekenhuishygiëne. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Science in de veiligheidswetenschappen

  1. De afgestudeerden van de master in de Veiligheidswetenschappen zullen de volgende leerresultaten beheersen: 2. De afgestudeerde kent de verschillende veiligheidstheorieën, waaronder de – op de schadetheorie geënte - interdisciplinaire veiligheidstheorie van Viaene. Hij/zij kan deze theorieën situeren, kaderen en toepassen op de vijf domeinen van veiligheid. 3. De afgestudeerde heeft een fundamentele kennis van de basisbegrippen, theorieën en methoden voor de juridische, medische, economische, technologische, psychologische, organisatorische, criminologische en sociologische wetenschappen die relevant zijn voor de vijf domeinen in veiligheid. Hij/zij is in staat om de kennis uit de verschillende disciplines samen te brengen. 4. De afgestudeerde heeft inzicht in recente ontwikkelingen (juridisch, medisch, economisch, technologisch, psychologisch, organisatorisch, criminologisch en sociologisch) aangaande veiligheidsvraagstukken en weet die te plaatsen in de hedendaagse, nationale, Europese en internationale beleidscontext. 5. De afgestudeerde is in staat om zijn verworven kennis en inzichten te ontwikkelen en toe te passen op een concreet nationaal, Europees en internationaal veiligheidsvraagstuk. 6. De afgestudeerde is in staat om vlot wetenschappelijke informatie (literatuur en ander bronnenmateriaal) inzake veiligheidsvraagstukken te verzamelen, kritisch te verwerken en erover te reflecteren, met de bedoeling deze te gebruiken om veiligheidsproblemen op te lossen en de oplossing(en) te communiceren. 7. De a ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community