• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 55 items
 1. akut betegellátó szakápoló

  Olyan korszerű egészségtudományos szakmai, technikai és társas kapcsolati ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkező szakápolók képzése, akik az ápolás és betegellátás valamennyi szintjén szakképzettségüknek megfelelően a sürgősségi ellátó team egyenrangú tagjaként képesek a kritikus állapotú betegek önálló ápolására, ellátására. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. gyógyszerpolitikai és gyógyszergazdaságtani elemző

  A szakirányú továbbképzési szak célja: A gyógyszerpolitika es gyógyszergazdaságtan szakirányú továbbképzési szak célja olyan széles látókörű, tudományosan felkészült szakemberek képzése, akik a gyógyszerügy minden – nem medikalis vagy paramedikalis tudást igénylő – területén képesek önálló szakértői (elemző, tervező-fejlesztő és programmenedzseri) feladatokat ellátni. Ennek érdekében a szak célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő társadalomtudományi és közgazdaságtani alapokon nyugvó széleskörű egészségpolitikai és egészség-gazdaságtani ismeretekkel, és ezeken alapulva multidiszciplináris, problémaorientált szemlélettel rendelkeznek, továbbá birtokában vannak az egészségügy és ezen belül kiemelten a gyógyszerügy makro-, mezo- és mikroszintű működésének elemzéséhez és tervezéséhez szükséges módszertani, informatikai alapismereteknek is. Továbbá akik az egyes konkrét problémák elemzésekor és a megoldási javaslatok megfogalmazásakor képesek összeegyeztetni a társadalompolitikai és gazdasági megfontolásokat, célokat. Az oktatási módszereket tekintve a tárgyak többsége évközi feladatok megoldását, önálló elemzések készítését és prezentációját igényli a hallgatóktól. Ezzel a képzés azt is célozza, hogy a hallgató legyen képes elemzési, tervezési feladatok önálló megoldására, önálló szakmai álláspont kialakítására, az egészségügy/gyógyszerügy kérdéseire vonatkozó nézetek és álláspontok kritikai értelmezésére, továbbá saját álláspontjának, szakmai munkája eredményeinek a szakmai nyilvánosság előtti szakszerű, m ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. természetes élet- és gyógymódok tanácsadó

  A képzés célja olyan speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik magas szintű szakmai és általános ismeretekkel, ennek megfelelő emberi és etikai magatartással, nagyfokú hivatás- és felelősségtudattal rendelkeznek a természetes élet- és gyógymódok területén, képesek a képzés során elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek, szakképzettségüknek megfelelő szemlélet és magatartás alapján szakterületük magas szintű művelésére mind saját maguk, mind a hozzájuk forduló személyek egészséges életmódjával, rehabilitációs, prevenciós és promóciós törekvéseivel kapcsolatban. Segítik az egészségügyi problémákkal küzdő személyt (klienst), hogy a különböző – elsősorban a civilizált életformából adódó – testi-lelki betegségeit, panaszait, diszkomfort érzéseit saját erőfeszítéseire alapozva megelőzze vagy megszüntesse. A képzés feladata A képzés feladata, hogy annak befejezésekor a végzett természetes élet- és gyógymódok szakértője olyan szakember legyen, aki- jelentős elméleti ismeretanyagot és munkájához szükséges gyakorlati jártasságot szerzett a természetes életmód és a természetgyógyászati öngyógyító és terápiás módszerek körében (mozgás-, masszázs, légzés- és relaxációs terápiák, táplálkozásterápia, méregtelenítő eljárások, jóga stb.);- rendelkezik pszichológiai, mentálhigiénés és pedagógiai ismeretekkel, és ezeket munkája során alkalmazni tudja;- rendelkezik szociológiai ismeretekkel a társadalmi viszonyok és az egészség összefüggésének vonatkozásában;- ismeri a környezetvédelem főbb kérdéseit, a körny ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. egészségfejlesztő-wellness terapeuta

  A képzés célja olyan felsőfokú egészségfejlesztő-wellness terapeuták képzése, akik naprakész wellness ismereteik birtokában képesek egészségmegőrző, egészségfejlesztő és wellness szolgáltatást nyújtó intézményekben a kliens szükségleteire alapozva egészségfejlesztő-wellness terápiás tevékenység végzésére. Az egészségfejlesztő-wellness terapeuta életmód, szépségápolási és táplálkozási tanácsadással, egészségfejlesztő turisztikai, sport és rekreációs programok szervezésével, lebonyolításával, illetve egyéb, a kliens egészségét szolgáló tevékenységekkel (masszázstechnikák, stresszoldó-technikák, környezeti terápia, balneo-, hidroterápia, alternatív mozgásterápiák) képes a kliensek egészségi állapotát javítani. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Mozgástani, elektro-, balneo-, hidro- és klímaterápiás, masszázstechnikai szakismereteik alapján képesek  ismertetni a fizikai igénybevétel élettani hatásait, ismertetni a tartós munkavégzésből, ismétlődő vagy statikus mozgásszervi túlterhelésből adódó bántalmakat és azok elkerülési lehetőségeit; az egyoldalú terhelést kompenzáló gyakorlatsorok összeállítására; ismertetni és alkalmazni a kondicionális képességek fejlesztésének módszereit, az erő, gyorsaság, állóképesség és hajlékonyság fejlesztésének szempontjából; ismertetni és alkalmazni a stretching technikákat; ismertetni a kardiorespiratórikus adaptáció alapjait, indikációit és kontraindikációit; alkalmazni a kardiofittnesst szolgáló legfontosabb gyakorlatokat; megfelelő módszerekkel a ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. egészségfejlesztési szakember

  Elsajátítandó kompetenciák:     Az egészségfejlesztő szakember legyen képes: - a lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők felismerésére és elemzésére, a lakosság egészségi állapotának monitorozására; - a közösségeknek az egészség megőrzéséhez és fejlesztéséhez nélkülözhetetlen szükségleteinek és igényeinek feltárására és azok priorizálására a közösségek bevonásával; - a meghatározott szükségletek kielégítésére alkalmas, tudományos bizonyítékokon alapuló egészségfejlesztő és betegségmegelőző szolgáltatások és közösségi programok megtervezésére, megszervezésére és értékelésére; - e szolgáltatások és programok eredményeinek közérthető formában való terjesztésére a szakmai és közvélemény számára egyaránt; - szakmai tevékenységének kritikus értékelésére; - tudásának és készségeinek szinten tartására és fejlesztésére.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Az egészségfejlesztő szakember ismerje: - az egészség és az azt meghatározó tényezők különböző modelljeit; - a népesség egészségi állapotának jellemzésére szolgáló módszereket; - az egészségi állapottal kapcsolatos szükséglet- és erőforrás-elemzés módszertanát; - a népegészségügyi és egészségfejlesztési adatbázisokat; - az egészségfejlesztés szakmai és etikai alapelveit és módszertanát; - a projekttervezés alapelveit, módszereit és segédeszközeit;  - a projektek lebonyolításának és értékelésének módszertanát; - a szakmai fórumokkal és közvéleménnyel történő kommunikáció módszereit.   Személyes adottságok: Csoportmunkára való képesség; elektronikus, írott ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési szakember

  Elsajátítandó kompetenciák: Az egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési szakember legyen képes:  * belső egészségügyi minőségügyi rendszert tervezni, bevezetni, működtetni valamint a működés hatásait mérni és értékelni, ezek alapján a szükséges változtatások meghatározni, az egészségügyi ellátás minden szintjén. * külső, a tanúsítást igénylő egészségügyi minőségügyi rendszer kialakítása előtti felkészítést elvégezni, felügyelni, a tanúsítóval együttműködni, majd az utógondozást megszervezni és végezni. * az egészségügyi ellátás, ill. szolgáltatások minőségének mérésére és értékelésére, a minőség fejlesztésére, valamint ezen keresztül a működés feltételeinek javítására. * teljesítmény és minőségi indikátorok, valamint kritériumok és szolgáltatási standardok kidolgozására. * emberközpontú és etikus munkahelyi együttműködésre, csoportban végzett munka kialakítására. * az egészségügyi intézmények minőségbiztosításával kapcsolatos környezetvédelmi rendszerek, szabályok bevezetésére és működtetésére. * az egészségügy területén a minőség javítására alkalmas alapvető módszerek, technikák alkalmazására. * az egészségügyi adatok kezelésére és ellenőrzésére, az egészségügyi adatok hatékony védelmét szolgáló rendszer kialakítására. * saját működési területükön tervező, szervező, irányító és ellenőrző tevékenységre. * az egészségügyi minőségbiztosítással kapcsolatosan oktatási programok megszervezésére és lebonyolítására, ismereteik meggyőző erővel történő átadására.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Az e ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. epidemiológus szakember

  Elsajátítandó kompetenciák: Az epidemiológus legyen képes: - epidemiológiai vizsgálatokat igénylő problémák meghatározására; - különböző típusú epidemiológiai vizsgálatok tervezésére; - az epidemiológiai kutatáshoz szükséges adatok és információk beszerzésére; - epidemiológiai vizsgálatok megszervezésére és lebonyolítására; - epidemiológiai adatbázisok kezelésére; - epidemiológiai vizsgálatok eredményeinek elemzésére és értelmezésére; - tudományos bizonyítékok kritikus és szisztematikus összegzésére; - nemzetközi standardoknak megfelelő közlemények megírására; - eredményeik és következtetéseik közérthető formában történő terjesztésére.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Az epidemiológus ismerje: - az epidemiológia kialakulását, fejlődését; - az epidemiológiai mutatókat; - az epidemiológiai vizsgálatok formáit, hitelességük biztosításának módszereit; - nemzetközi, elsősorban európai összehasonlításban a hazai népegészségügyi helyzetet; - a legjelentősebb epidemiológiai és irodalmi adatbázisokat; - az alap és a modern statisztikai módszereket; - a legfontosabb fertőző és nem-fertőző betegségek epidemiológiáját; - a kutatási projektek tervezésének és lebonyolításának módját.   Személyes adottságok: Az epidemiológus rendelkezzen: - jó problémafeltáró, megfigyelő, rendszerező és elemző készséggel; - kapcsolatteremtő és kommunikációs képességekkel. Legyen képes csoportmunkára. Legyen igénye a további szakmai életpályára kiterjedő továbbképzés és önképzés iránt.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. hagyományos kínai gyógyász

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A végzettek képesek -          adekvát módon alkalmazni a hagyományos kínai gyógyászat egyes terápiás és diagnosztikai módszereit (kínai manuálterápia, kínai fitoterápia, kínai akupunktúra, a kínai gyógyászat sajátos fizikális vizsgálatai és rendszerező szempontjai) – különös tekintettel a krónikus betegek adjuváns terápiájára, illetve a rehabilitáció és a prevenció területeire, az ágazati tevékenységre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban foglalt korlátozások maradéktalan figyelembe vételével. -          értékelni a hozzájuk forduló kliensek állapotát a modern (európai) szakágazati ellátás szempontjából is; -          felmérni a hagyományos kínai gyógyászat alkalmazhatóságát, lehetőségeit és korlátait; -          felismerni azokat az állapotokat, betegségeket és helyzeteket, amikor a beteget a modern orvosi ellátás körébe vissza kell juttatniuk, illetve hogy egyéb komplementer medicina alkalmazása szükséges-e a rehabilitáció során (masszázs, manuál terápia, gyógytorna, fitoterápia); -          együttműködni a modern (európai) betegellátó teamben, egyaránt képviselve modern egészségtudományi szakmai és hagyományos kínai gyógyász hivatásukat; -          a kezelőorvos által javasolt hagyományos kínai gyógyászathoz tartozó terápiákat a szakmai ellátási folyamatba ágyazva, azzal harmóniában megvalósítani, dokumentálni, szakértő és nem szakértő közegben kommunikálni; -          hagyományos kínai gyógyász tevékenységüket mindenkor a modern egészségügyi ellátó team a ...

  Awarding bodySemmelweis Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. ifjúsági védőnő

  Elsajátítandó kompetenciák:   Az ifjúsági védőnő legyen képes * az önállóan ellátandó szűrővizsgálatok elvégzésére, a gyermekek egészségi állapotának vizsgálatára és követésére, * a gyermek-serdülőkor mentális problémáinak megelőzésére, felismerésére és az iskolaegészségügyi team tagjaként közreműködni az ellátásban, * a népegészségügyi adatok kezelésére és értékelésére, illetve elemzések végzésére, * az egészségfejlesztési szükségletek feltárására, ezek ismeretében adekvát egészségfejlesztési stratégiák kidolgozására, * a komplex szemléletű iskolai egészségfejlesztési programok tervezésére, kivitelezésére és értékelésére, * a védőoltásokkal kapcsolatos feladatok ellátására, * az ifjúsági védőnői dokumentációs feladatok ellátására.   Legyen jártas * az elsősegélynyújtásban, valamint a pedagógusok és a tanulók elsősegélynyújtási ismeretekre történő felkészítésében, * az alapvető közegészségügyi, járványügyi, környezetegészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában. Ismerje  * a krónikus beteg és fogyatékkal élő gyermekek egészségügyi gondozásának szakmai szempontjait, * az iskolai alkalmassági, pályaalkalmassági vizsgálatok, az időszakos szakmai alkalmassági vizsgálatok rendszerét és szempontjait, * a testneveléssel kapcsolatos csoportbeosztások elkészítésének elveit, az iskolai sporttal kapcsolatos feladatokat.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   * általános iskolaegészségügyi ismeretek, * az oktatási-nevelési intézmények környezete, jogi szabályozás, * a gyermek és ifjúságegészségügy népegészségügyi ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. intercultural nurse

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A végzettek képesek -        biztonságos és a kulturális környezetnek megfelelő ápolást, gondozást megvalósítani; -        az ápolói gyakorlat standardjait sikeresen alkalmazni különféle körülmények között földrajzi, kulturális, szociális hovatartozástól függetlenül; -        más ország kulturális hátterének részletes megismerése révén a saját munkahelyi közösségükben irányító, vezető szerepkörben gyakorolni hivatásukat, rendelkezve egy egyedülálló látásmóddal; -        megoldásokat kínálni globális problémákra országhatároktól függetlenül; -        nyelvi készségek elsajátítására; egy másik ország egészségügyi rendszerének és egészségügyi kultúrájának, működési és szabályozó rendszerének megismerésére; -        személyes tapasztalataik által egy európai környezetben való munkára, globális programokban való részvételre; -        a határon túli szakmai és személyes kapcsolatok megteremtésére; -        tájékozódni az egészségügyi képzési rendszerekben, globális szemléletet kialakítani; -        a kulturális shock és az általa okozott személyes szükségletek felismerésére és kezelésére (szorongás, stressz, személyes biztonság); -        az eltérő szociális, gazdasági, természeti, környezeti körülmények felismerésére és kezelésére; -        szolidaritást gyakorolni.   A képzés során elsajátítandó tudáselemek: -        A biztonságos és kulturális környezetnek megfelelő biztonságos ápolás Európában, Észak-Amerikában és Magyarországon.   A képzés során megszerezhető ismeretek: ...

  Awarding bodySemmelweis Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages