• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 676 items
 1. Arhitektura (Architecture)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program združuje tehnična, družboslovna in humanistična znanja v domeni trajnostnega urejanja prostora in trajnostno naravnane arhitekture oziroma gradnje objektov. Kompetence diplomanta: prostorsko planiranje, arhitekturno projektiranje, nadzor izvajanja, vodenja in koordinacije kompleksnih projektov s področja prostorskega načrtovanja, urbanizma in arhitekture; umeščanje novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline na podlagi poznavanja dejavnikov, ki vplivajo na procese ter kvaliteto prostorskega planiranja, urbanističnega načrtovanja in arhitekturnega projektiranja z obvladovanjem ter povezovanjem posamičnih segmentov; poznavanje in razumevanje tehničnih segmentov »delovanja« stavbe s ciljem zadovoljevanja potreb kvalitetnega bivanja, reševanja konstrukcijskih, tehnoloških in inženirskih problemov; poznavanje procesov v gradbeni industriji, organizacijah, vključno z zakonodajo in predpisi ter arhitekturnim in urbanim managementom; arhitekturno projektiranje in arhitekturni nadzor gradbenih del v smislu ustrezne kakovosti in cene; samostojno delovanje ter vodenje »projektne skupine« s ciljem integriranja ter usmerjanja drugih udeležencev. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (Water science and environmental engineering)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študent spozna vlogo in pomen vodarstva ter varstva okolja in varstva ljudi pred delovanjem okolja. Diplomant pridobi dodatna temeljna znanja iz naravoslovja in tehnike, ki so nadgrajena s strokovnimi znanji za skupinsko ali samostojno reševanje zahtevnejših upravnih postopkov ter za planiranje, načrtovanje, izvedbo in vzdrževanje bolj zahtevnih gradbenih inženirskih objektov s področja vodarstva in okoljskega inženirstva ter okoljskih gradenj. Diplomant je po ustrezni praksi usposobljen za vodenje večjih vodarskih in/ali komunalnih podjetij, lahko sodeluje v upravnih organih, samostojno projektira, vodi ali izvaja projekte, sodeluje pri gospodarjenju in vrednotenju nepremičnin, usklajuje dela med investitorji, projektanti in izvajalci posegov v prostor, itd. Diplomant lahko pridobi licenco za odgovornega projektanta pri IZS. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Faculty of Civil and Geodetic...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Krajinska arhitektura (Landscape arhitecture)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študenti se usposobijo za najbolj zahtevna planerska in projektantska dela v krajinskem prostoru, za aplikativno raziskovalno delo na področju razvoja in varstva kulturne in naravne krajine, za okoljska (varstvena) načrtovanja ob posegih v prostor in v zavarovanih območjih ter za projektiranje mestne in zunajmestne krajine. Pridobljena znanja obsegajo izbrane okoljske vsebine ter v prostorsko razvojno načrtovanje usmerjene predmete, posebej turizma in rekreacije, podeželja, zelenih sistemov v mestu in zunaj mestnem prostoru ter zavarovanih območij, prenovo zgodovinskih parkov in vrtov. Značilnost načrtovalskih predmetov je ukvarjanje z dejanskimi prostorskimi problemi. Delo poteka na terenu ob sodelovanju z naročniki in z javnostjo, veliko je intenzivnih delavnic in seminarjev, ki se praviloma zaključijo z javno predstavitvijo rezultatov (razstave, katalogi, brošure). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Geodezija in geoinformatika (Geodesy and geoinformation)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. S pridobitvijo izobrazbe izpolnijo diplomanti tega študija najzahtevnejši pogoj za pridobitev licence odgovorni geodet. Ta licenca jim na široko odpira vrata na geodetski trg dela. Študentje študijskega programa pridobijo poglobljena in usmerjena znanja in veščine iz temeljnih področij geodezije in geoinformatike, ki so jih spoznali na prvi stopnji študija geodezije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Faculty of Civil and Geodetic...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Urbanizem (Urbanism)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj magistrskega študijskega programa je usposobiti strokovnjaka za odgovorne naloge pri urbanističnem načrtovanju in oblikovanju ter urejanju prostora. Odgovornost arhitekta urbanista izhaja iz pomena urbanističnega oblikovanja, kakovosti urbanističnih ureditev, njihove usklajenosti z okoljem, v spoštovanju naravne in mestne krajine, ki je v javnem interesu. S študijskim programom se usposobi arhitekt urbanist z znanji teorije in kritike urbanizma, arhitekturnega in urbanističnega oblikovanja, urejanja prostora, varstva okolja, urbane geografije, prostorske zakonodaje, prostorske ekonomije, prostorske sociologije, infrastrukturnih sistemov in drugih prostorskih ved. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (Faculty of Architecture)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Gradbeništvo (Civil Engineering)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program in naslednje smeri: Gradbene konstrukcije in operativa ter Gradbena infrastruktura. Program je tematsko razdeljen v tri tematske sklope znanj, ki si sistematično sledijo v naslednjem zaporedju: študent nadgradi znanja iz temeljnih naravoslovnih in računalniško-informacijskih predmetov, nadgradi znanja iz temeljnih predmetov gradbene stroke in pridobi znanja iz usmeritvenih gradbenih predmetov po posamezni smeri programa ob hkratnem poznavanju osnovnih vsebin iz druge smeri. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Prostorsko načrtovanje (Spatial planning)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program vodi k poklicu prostorskega planerja, ki načrtuje rabe tal, poteke infrastruktur, lokacije objektov in druge posege v prostor. Deluje na ravni občin, regij, države in v mednarodnem prostoru. Študijski program je zasnovan interdisciplinarno in poleg prostorskih ved zajema znanja iz družbenih, naravoslovnih, okoljevarstvenih in gradbeno-tehničnih ved, vključuje pa tudi velik obseg terenskega dela, seminarjev, sodelovanj z javnostmi. Program omogoča pridobitev licence P Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Zaposlitvene možnosti so v vseh dejavnostih, ki se ukvarjajo z načrtovanjem slovenskega prostora, zlasti pa v načrtovalskih birojih, občinskih službah in javni upravi. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Faculty of Civil and Geodetic...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Stavbarstvo (Buildings)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Osnovna ideja pomembnosti določene lokacije in njenih geomorfoloških in podnebnih značilnosti v okviru bioklimatskega koncepta stavbe je zopet našla pomembno mesto v načrtovanju, gradnji in uporabi bivalnega in delovnega okolja, ki jo formalizira Direktiva o gradbenih proizvodih 89/106 s svojimi šestimi bistvenimi zahtevami in prenovljena Direktiva o energetski učinkovitosti stavb 2010/31/EU s ciljem blizu 0-energijske stavbe. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Faculty of Civil and Geodetic...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Spatial and Information Design

  Im Masterstudium Raum- und Informationsdesign stehen die Schwerpunkte Innenarchitektur oder Informationsdesign zur Auswahl. Es wird jedoch auch detaillierte Einblick in den jeweils anderen Bereich gegeben. ...

  Provider NamePrivatuniversität der Kreativwirtschaft

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Niederösterreich
 10. Environmental Engineering

  Zu den Umweltingenieurwissenschaften zählt eine breite Palette von Fachbereichen wie Siedlungswasserwirtschaft, Ressourcenmanagement, Abfall- und Deponietechnik, Raumplanung, Verkehrsplanung, Verkehrstechnik und Verkehrswegebau, Geoinformatik und Fernerkundung, Energieeffizientes Bauen und Technische Gebäudeausrüstung, Erneuerbare Energie, Hydrologie und Wasserbau, Energie- und Umweltinformatik, Umwelt- und Verfahrenstechnik. Masterstudium Umweltingenieurwissenschaften umfasst Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 10 ECTS-AP und Wahlmodule im Umfang von insgesamt 82,5 ECTS-AP. Die Wahlmodule sind einerseits inhaltlich drei Vertiefungsrichtungen und andererseits entsprechend dem Vertiefungsgrad drei Vertiefungsstufen zugeordnet. Zur Absolvierung des Studiums haben die Studierenden Module aus allen drei Vertiefungsrichtungen zu absolvieren, wobei in jeder Vertiefungsstufe mindestens je ein Modul zu absolvieren ist. Die Pflichtmodule sind Interdisziplinäre Kompetenzen und die Verteidigung der Masterarbeit. Darüber hinaus ist eine Masterarbeit im Umfang von 27,5 ECTS-AP zu verfassen. ...

  Provider NameUniversität Innsbruck

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Tirol

Pages