• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 12 items
 1. Fizioterapija- Prof. bak. studijas

  Absolventi iegūst profesionālā bakalaura grādu veselības aprūpē ar kvalifikāciju „Fizioterapeits” ar specializāciju sporta jomā. Topošie fizioterapeiti studiju laikā apgūst fizioterapijas ārstēšanas metodes, kas ietver: • ārstniecisko vingrošanu; • masāžu; • postizometriskās relaksācijas metodes; • mobilizācijas tehniku; • manuālo terapiju; • fizikālās procedūras u.c. Studiju laikā mācību un stažēšanās prakses studentiem tiek organizētas ārstniecības iestādēs un sporta medicīnas centros. Iegūstot teorētiskās un praktiskās kompetences, fizioterapeiti var strādāt veselības aprūpes, sociālās aprūpes, izglītības un sporta sistēmā, kā arī veikt individuālu profesionālo darbību. ...

  Provider NameLatvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Optometry- Bachelor studies

  This programme is based on studies of natural sciences, biology, medicine and basic principles of primary eye care service. Bachelor programme is the first step in professional optometrist education scheme in Latvia. The program offers extensive profile studies of natural sciences including organic chemistry, biology, calculus, physics for natural sciences, optics, basics of human anatomy, general physiology, ophthalmic optics, microbiology, biochemistry, anatomy and physiology of the eye, physiology of vision, optometric instruments, refractive defects, binocular vision and other. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Veselības sports- Bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (nepilna laika studijās): elektroniskā pieteikšanās no 1. decembra, dokumentu pieņemšana no 10. decembra līdz 10. janvārim. Studiju programmas mērķis: Sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus veselības sporta (fitnesa) speciālistus, kuri spēj radoši un profesionāli darboties veselības sporta (fitnesa) sfērā, efektīvi izmantot savas zināšanas un prasmes klientu veselības nostiprināšanā, uzlabošanā un slimību profilaksē. RSU studiju programmas „Veselības sporta speciālists" absolventi tiek ieskaitīti 3. studiju gadā. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Physiotherapy- Professional bachelor studies

  The study programme in Physiotherapy has been designed to promote the development of a rehabilitation system that is consistent with the economic and social needs of the State of Latvia, providing it with qualified and competitive physiotherapists. Programme goals: The aim of the programme is to promote the education of qualified and competitive physiotherapists, developing professional physiotherapeutic studies, based on the scientific theory of the branch, and corresponding to the professional standards of physiotherapy. Main objectives of the Study Programme: - Provide physiotherapeutic studies corresponding to the professional standards of physiotherapy. - Prepare students for creative research and educational work by implementing the acquisition of extended knowledge in physiotherapy. - Promote graduates’ competitiveness in the socioeconomic conditions of the local and international labour markets. ...

  Provider NameRīga Stradiņš University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Optometrija- Bak. studijas

  Optometrijas bakalaura studijas ir redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes mūsdienu problēmātikā balstītas plaša profila studijas. Latvijas Universitātes piedāvātajā studiju programmā iegūstamais grāds, līdzīgi kā Lielbritānijā, ASV un Austrālijā ir dabas zinātnēs, bet papildus profesionālās prasmes un iemaņas ir no primārās redzes aprūpes jomas - optometrijas. Studiju programmas akadēmiskais saturs pamatā veidojas no dabaszinātņu priekšmetiem un tādām, speciāli izvēlētām, medicīnas sastāvdaļām, kuras attiecas uz cilvēka redzes sistēmu. Programma sniedz studējošajiem zinātnisku pamatu viņu turpmākai profesionālajai darbībai primārajā redzes aprūpē, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt ar pacientu redzes defektiem saistītas problēmas. Programma arī dod iemaņas studējošo turpmākajam zinātniskajam darbam. Programma nodrošina studentus ar: •Teorētiskām un lietišķām zināšanām par redzes sistēmas anatomiskajiem, fizioloģiskajiem aspektiem un priekšstatiem par redzes uztveres darbību; •Zināšanām par redzes sistēmas strukturālām un funkcionālām anomālijām, kā arī praktiskām iemaņām redzes stāvokļu diagnostikā; •Detalizētām zināšanām par redzes korekcijas līdzekļiem un to pielietojamību konkrētos gadījumos; •Spējām teorētiskās zināšanas pārvērst konkrētos ar pacienta stāvokli saistītos lēmumos redzes ambulancē; Komunikāciju un citām personālajām prasmēm, lai spētu veidot dialogu ar kolēģiem un pacientiem; •Sapratni par optometrijas vietu un lomu redzes primārās aprūpes sistēmā, kā arī ētis ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Fizioterapija- Prof. bak. studijas

  Studiju laikā Tu apgūsi: - studiju kursus, kas palīdzēs Tev izprast cilvēka organisma darbības pamatus (cilvēka anatomiju un fizioloģiju, biomehāniku, bioķīmiju, ģenētikas pamatus, neiroloģiju, kustību fizioloģiju); - studiju kursus, kas Tevi iepazīstinās ar dažādām slimībām un cilvēka funkcionēšanas traucējumiem (mikrobioloģiju un virusoloģiju, epidemioloģiju, iekšķīgās slimības, vispārīgo ķirurģiju un traumatoloģiju, sievietes veselību, bērnu slimības u.c.); - studiju kursus, pēc kuru apgūšanas Tu varēsi sekmīgi palīdzēt veseliem cilvēkiem saglabāt veselību, bet slimiem cilvēkiem – veselību atgūt (veselības pedagoģiju, medicīnisko psiholoģiju, veselības sporta teoriju, sporta medicīnu, klīniskās aprūpes pamatus, fizioterapijas paņēmienus un metodes pie dažādiem veselības traucējumiem, masāžu un manuālās terapijas pamatus, ārstniecisko vingrošanu, pacientu rehabilitācijas principus un citus saistošus studiju kursus); - studiju kursus, kas palīdzēs Tev veikt interesantus pētījumus veselības aprūpes jomā, izstrādājot studiju darbus un bakalaura darbu katedras laboratorijās unveselības aprūpes iestādēs (pētījumu metodoloģija un datu apstrāde veselības aprūpē u.c.); - studiju kursus, kas dos iespēju izprast sabiedrības funkcionēšanu un fizioterapeita vietu tajā (sabiedrības veselība, sociālās drošības sistēma Latvijā, darba organizēšana un menedžments, vides veselība). Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: - strādāt par fizioterapeitu veselības, sociālās aprūpes un izglītības iestādēs, veselības un SPA centr ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Audiologopēdija- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas mērķis Nodrošināt kvalitatīvu izglītību, augstas kvalifikācijas speciālistu, ārstniecības personu – audiologopēdu – sagatavošanu, sniedzot viņiem padziļinātas medicīniskas zināšanas un prasmes atbilstoši valsts veselības aprūpes un rehabilitācijas sistēmas prasībām. Programmas uzdevumi Nodrošināt teorētisko zināšanu bāzi fundamentālās medicīnas un klīniskajās pamatdisciplīnās; nodrošināt zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi speciālajās disciplīnās; veidot izpratni par rehabilitācijas un medicīnas sistēmu kopumā, sekmēt praktisko iemaņu apguvi dažādās veselības aprūpes jomās; motivēt un stimulēt tālākai profesionālai vai akadēmiskai izaugsmei. Audiologopēds ir sertificēta ārstniecības persona, kas veic komunikācijas spēju, runas/valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju jebkura vecuma personām, kam ir dažādas izcelsmes runas, valodas, balss un rīšanas traucējumi. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Ergoterapija- Prof. bak. studijas

  Ergoterapija ir veselības aprūpes profesija, kas pamatojas uz zināšanām par mērķtiecīgām nodarbēm, veicina pacienta dalību ikdienas dzīves nodarbēs, veselību un labklājību visos dzīves aspektos. Ergoterapeita galvenais uzdevums ir palīdzēt apgūt/ atgūt prasmes, kas ļauj pacientam būt neatkarīgam ikdienas nodarbēs – pašaprūpē, produktivitātē un brīvajā laikā. Ergoterapeits savā darbā izmanto nodarbes, kas ir nozīmīgas un svarīgas pacientam – to mērķis ir kavēt slimības progresēšanu, invaliditātes attīstīšanos un veicināt pacienta neatkarību ikdienas darbībās. Ergoterapeits palīdz cilvēkam adaptēties jauniem apstākļiem, mazinot vai novēršot vides šķēršļus, veicot vides pielāgošanu. Ergoterapeiti apmāca pacientus lietot tehniskos palīglīdzekļus ikdienas aktivitātēs, pielāgo tos, izgatavo rokas ortozes no speciāliem materiāliem. Pie ergoterapeita var vērsties cilvēki ar kustību traucējumiem, pēc pārciesta insulta, ar galvas traumām, lūzumiem, perifēro nervu bojājumiem, politraumām, reimatoloģiskām saslimšanām, apdegumiem, psihiskām saslimšanām, intelektualās attīstības traucējumiem vai cilvēki, kuriem nepieciešamas konsultācijas par vides pieejamību, ergonomikas principu pielietošanu darba vidē vai mājas ikdienas dzīves nodarbju veikšanas laikā. Ergoterapeits strādā ar pacientiem visās vecuma grupās – ar zīdaiņiem un pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un cilvēkiem darbspējīgā vecumā, kā arī ar gados veciem cilvēkiem. Programmas uzdevumi Nodrošināt kvalitatīvas profesionālās studijas e ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Fizioterapija- Prof. bak. studijas

  Fizioterapeits nodarbojas ar pacienta funkcionālā stāvokļa izmeklēšanu, novērtēšanu un ārstēšanu, palīdz pacientam atgūt zaudēto funkciju vai mazināt tās trūkumu, pielietojot fizikālās terapijas metodes (elektroprocedūras, termoprocedūras, ūdens procedūras), ārstnieciskās vingrošanas metodes, manuālās terapijas metodes, masāžu. RSU Rehabilitācijas fakultātes īstenotās profesionālā bakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt rehabilitācijas sistēmu Latvijā ar kvalificētiem un konkurētspējīgiem speciālistiem fizioterapeitiem. Programmas uzdevumi Nodrošināt profesijas standartiem atbilstošas, praksē pielietojamas profesionālās studijas fizioterapijā (īstenot padziļinātu zināšanu apguvi fizioterapijā, sagatavot studentus jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģijas darbam nozarēs), sekmēt programmas beidzēju konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū. Studiju programmas absolventi palīdz pacientiem pēc slimībām vai traumām atgūt zaudēto funkciju vai mazināt tās trūkumu, strādājot klīnikās, stacionārās un ambulatorās rehabilitācijas iestādēs, doktorātos, privātpraksēs, sociālās aprūpes iestādēs, skolās, bērnudārzos, sporta skolās, sporta komandās u. c., kā arī veic profilaktisku un izglītojošu darbu. Pabeidzot šo studiju programmu, var strādāt par fizioterapeitu. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Ortozēšana- protezēšana- Prof. bak. studijas

  Tehniskais ortopēds cilvēkiem ar funkcionālo nepietiekamību novērtē nepieciešamību pēc tehniskā palīglīdzekļa un izgatavo medicīniski tehniskas konstrukcijas (piemēram, mākslīgos locekļus, protēzes, palīglīdzekļus ekstremitātēm un ķermenim – ortozes, bandāžas u. c. individuālos rehabilitācijas palīglīdzekļus). RSU Rehabilitācijas fakultātes īstenotās profesionālā bakalaura studiju programmas mērķis – sagatavot speciālistus tehniskajā ortopēdijā. Programmas uzdevums Sniegt zināšanas un iemaņas protēžu un ortožu izgatavošanas tehnoloģijās, kā arī izgatavošanā. Studiju formas Lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, klīniskā prakse, pētnieciskie darbi. Programmas saturs 1. studiju gads: vispārējie priekšmeti – fizika, matemātika, informātika, sociālā palīdzība, medicīnas terminoloģija, ievads specialitātē, vispārējie tiesību pamati un cilvēktiesības, medicīnas vēsture, mehānika, pirmā un neatliekamā palīdzība, anatomija, bioloģija, fizioloģija, materiālu mācība un apstrāde, pedagoģijas vēsture. 2. studiju gads: filozofija, ētika, psiholoģija, ortozēšana ar mīkstajām un cietajām ortozēm, patoloģiskā fizioloģija, iekšķīgo slimību propedeitika, vispārīgā ķirurģija, farmakoloģija, mikrobioloģija, dermatoveneroloģija, sporta medicīna un invalīdu sports, infekcijas slimības, klīniskā aprūpe, sabiedrības veselība, medicīnas un saskarsmes psiholoģija, neiroloģija, psihiatrija un narkoloģija. 3. studiju gads: fizioterapijas un ergoterapijas pamati, augšējo un apakšējo ekstremitāšu ortozēšana, ortozēšanas klīniskā prakse, e ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages