• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 107 items
 1. Business and entrepreneurship

  Objective(s) of a study programme: To prepare professionals of business and management equipped with entrepreneurial mindset and skills for systemic management and development of modern organizations by integrating the state-of-the-art functional business knowledge and creative solutions to complex problems in dynamic business environment. Learning outcomes: Upon completion of the programme, graduates will: Be able to apply creatively modern theoretical approaches in business and management for providing systemic and innovative solutions in diverse organizational contexts Be able to make systems analysis of dynamic business environment in order to identify growth opportunities, draft coherent business models, strategies and organizational design Be able to solve problems by applying adequate management methods in various areas of management of business organizations Be able to design innovative value propositions and business models, supported with adequate organizational design and implementation plan Be able to communicate effectively in groups and teams of diverse management levels, competences and cultures in internal and external organizational environment Be able to provide systemic, creative and critical solutions to complex management problems based on the norms of ethics and social responsibility, as well as entrepreneurial thinking. Activities of teaching and learning: Provision of information using visual aids, case-based lecture, explanation of practical examples and issues, explanation of video ex ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Marketing Analytics

  Studijų programos tikslas(-ai): Rengti aukščiausios kvalifikacijos rinkodaros informacijos analizės specialistus, įsisavinusius pažangiausias teorines žinias ir įgijusius analitinius gebėjimus, reikalingus sudėtingų rinkodaros problemų kompleksiniam sprendimui. Studijų rezultatai: Baigę studijas programos absolventai pasiekia šiuos studijų rezultatus: 1. gebės abstrakčiai mąstyti, analizuoti ir sisteminti informaciją; 2. gebės rasti ir analizuoti informaciją iš skirtingų šaltinių; 3. gebės žinias pritaikyti praktikoje ir spręsti problemas dirbant grupėje arba individualiai. 4. gebės analizuoti, apibendrinti ir naudoti vartotojų elgsenos ir rinkodaros srities teorinę informaciją; 5. gebės planuoti ir atlikti rinkodaros srities tyrimus taikant įvairius duomenų rinkimo metodus; 6. gebės analizuoti kiekybinius rinkodaros srities duomenis, naudojant statistinius duomenų analizės metodus; 7. gebės kritiškai įvertinti rinkodaros veiksmus, prognozuoti vartotojų elgseną, ir pagrįsti rinkodaros priemonių tinkamumą konkrečiose verslo situacijose. Mokymo ir mokymosi veiklos: Studijos yra organizuojamos taikant šias studijų formas: paskaitas, pratybas, seminarus, individualias ir grupines konsultacijas, savarankišką literatūros studijavimą ir uždavinių sprendimą, laboratorinius darbus prie kompiuterio, individualius ir kolektyvinius projektus, baigiamąjį magistro darbą. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Naudojama kaupiamojo vertinimo sistema daugumoje dalykų. Studijų rezultatai vertinami: testai, ataskaita (atvejo, situaci ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. International marketing and trade

  - ...

  Provider NameInternational Business School at Vilnius University, Public Institution

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Leadership and Change Management

  Būsimieji viešojo administravimo magistrai studijuoja 11 studijų dalykų: lyderystę, elito teorijas, žmogiškųjų išteklių vadybą, organizacijų teorijas, viešųjų organizacijų ir valstybinių institucijų marketingą, derybas ir įtakojimą, pokyčių valdymą, naująją viešąją vadyba, valdymo reformas ir kt. Praktika nenumatyta. Lyderystės ir pokyčių valdymo magistrantūros studijų programa skirta bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei administracinio darbo patirtį viešajame arba privačiame sektoriuose turintiems asmenims, kurie siekia tobulėjimo savo profesinėje karjeroje arba vadovams, kurie nori pakelti savo lyderiavimo ir veiksmingo vadovavimo gebėjimus taip pat besirengiantiems doktorantūros studijoms. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Production management

  The study programme consists of the following subjects: "Research methods", "Human resource management", "Development strategies", "Business policy", "Market research", "Risk management", "Production management methods". ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Public administration

  Future holders of a master’s degree in public administration study the comparative analysis of public administration, comparative public policy, human resource management, management of public services, organisational theories, ethics of civil service, administrative liability, etc. Professional training is not planned. This public administration programme is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree and would like to earn a master’s degree in public administration. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Public Policy and European Union Studies

  1. Tikslai Rengti viešojo administravimo specialistus, turinčius išsamių Europos Sąjungos politikos ir administravimo žinių ir įgūdžių darbui Lietuvos bei Europos Sąjungos viešojo administravimo institucijose. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems. 1) Priimami asmenys, turintys bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę vientisąsias universitetines studijas. 2) Profiliniai dalykai: nėra 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos Nėra. 4. Studijų kalba - lietuvių. 5. Anotacija (skliausteliuose nurodyta dalyko kurso apimtis kreditais) Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistrantūros programoje dalykai: " Mokslinis tiriamasis darbas (12), " Sprendimų priėmimo teorija (4), " Įvadas į ES teisę (4), " ES bendroji rinka, biudžetas, ekonominė ir monetarinė politika (5), " ES bendroji užsienio ir saugumo politika (3), " ES plėtra ir politikos formavimas(3), " ES ir tarptautinių organizacijų parama besivystančioms šalims(3), " ES bendroji žemės ūkio ir aplinkos apsaugos politika (4), " ES struktūrinė politika (2), " ES bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityse (2), " ES migracijos politika (2), " ES administravimas (2), " Lyginamoji viešoji politika (2). Kompensaciniai dalykai: " Viešojo administravimo pagrindai (2) " Vadyba (2) Naujosios kaimynystės specializacija " Mokslinis tiriamasis darbas (12), " Europos Sąjungos bendroji rinka, biudžetas, ekonominė ir monetarinė politika (5), " Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio ir aplinkos apsaugos politika (4), " Įvadas į Europos Sąjun ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Administration of Public Governance Institutions

  Objective(s) of a study programme: This programme aims to prepare public policy experts, analytics, developers, evaluators and implementers of public policy programmes. It is for persons seeking to work analytical and managerial work in public service. Learning outcomes: 1) Possess an advanced knowledge of the comparative features of the various central and local public administration systems, methodology of the public policy analysis; 2) Be able to identify means of policy formation and implementation, to use them in practice; 3) Be able to evaluate alternative means of policy implementation, improvement of policy programmes; 4) Be capable to prepare and evaluate public policy programmes, projects, management and operational plans; 5) Be capable to independently plan, organize and perform activities of the public sector organization, introduce organizational or managerial innovations; 6) Be disposed to initiate and implement policy changes, organizational reforms, act as a leader Activities of teaching and learning: Lectures, seminars, presentations, group work, consultations, individual written homework Methods of assessment of learning achievements: Tests, exams, evaluation of individual and group work Framework: Study subjects (modules), practical training: Amount of study programme is 120 ECTS. Obligatory subjects encompass: Public Policy and Public Policy Analysis; European Integration Problems and Lithuania; Social Policy; Public Economics; Non-Governmental Organisations And Public Interest; Theoretical ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. International Management

  Future masters of management and business administration study management of international marketing, international marketing II, international consumers’ behaviour, theory and methods of marketing communication, marketing strategy, methodology of research, multidimensional statistics, theory of finance, international organizations, international negotiations, etc. Practical training is not implemented. The training programme for masters of international management (specialization of international marketing and management) is intended for persons who have acquired a bachelor’s degree and wish to become masters of management and business administration. ...

  Provider Name"ISM University of Management and Economics", JSC

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. International Project Management

  Tarptautinės projektų vadybos magistrantūros programa yra tarptautinė modulinė programa parengta glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuvos projektų vadybos asociacija. Programoje dėsto projektų vadybos Lietuvos ir užsienio praktikai (projektų vadovai). Programa parengta pagal IMPA (International Project Management association www.IPMA.CH) patvirtintą kompetencijų modelį International Competence Baseline. Šios programos absolventas yra pilnai pasirengęs sertifikuotis IPMA D lygiui (IPMA nustatyti lygiai A,B,C,D). IPMA sertifikatai yra plačiai pripažįstami ir atpažįstami projektų pasaulyje. Programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius apibrėžti ir įgyvendinti verslo bei viešojo sektoriaus strategijas projektų ir programų pavidalu Lietuvos ir Europos Sąjungos politikos prioritetų kontekste. Programos turinį sudaro dėstomi moduliai: Agile projektų valdymas Scrum metodu; Projektų ir projektinių organizacijų operatyvusis valdymas; Projektų finansų valdymas; Strateginis projektų valdymas; Tarptautinių projektų valdymas; Kokybinių tyrimų metodai; Žmonių išteklių valdymas; Procesų ir kokybės valdymas ; Inovacijų ir pokyčių valdymas. Šios programos absolventas gebės formuluoti projektų ir programų idėjas, rengti detalius projektų įgyvendinimo planus, atsižvelgiant į projektų riziką ir suinteresuotųjų šalių lūkesčius, užtikrinti sėkmingą projektų ir programų įgyvendinimą, efektyviai išnaudojant organizacijos išteklius, plėtoti organizacijų projektų valdymo kompetencijas, realizuoti proje ...

  Provider NameInternational Business School at Vilnius University, Public Institution

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages