• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in de pediatrische en neonatale gezondheidszorg

No translation available for Portuguese, International. Showing the original language.

Bachelor in de pediatrische en neonatale gezondheidszorg

Qualification Information

1. Verleent binnen het wettelijke kader en in de verschillende domeinen van de pediatrische zorgverlening kwaliteitsvolle gespecialiseerde totaalzorg voor het kind. (→verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener).
2. Stemt de zorg af op elke ontwikkelingsfase en houdt rekening met het ruime cliëntsysteem. ( → Verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener)
3. Situeert het kind in zijn/haar fysieke, psychische, familiale, sociale en affectieve context en speelt hier gericht en respectvol op in, met het oog op het opbouwen van een gepaste vertrouwensrelatie en het herkennen van zorgproblemen - en behoeften (→verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener)
4. Kan op verantwoordelijke en efficiënte wijze vanuit verpleegbehoeften complexe verpleegdiagnoses stellen, op basis daarvan een verpleegplan opstellen, evalueren en op correcte wijze verpleegtechnische handelingen uitvoeren.
(→ Verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener)
5. Integreert binnen de zorgfunctie preventieve maatregelen naar kind en ouders toe, met aandacht voor het creëren van een veilige omgeving.
(→ Verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener)
6. Houdt in het zorgproces rekening met socio-culturele, ethische, juridische en economische aspecten.
(→Verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener)
7. Geeft correcte en relevante informatie aan het cliëntsysteem, rekening houdend met diversiteitsfactoren en kan de inhoud en de vorm van de communicatie aanpassen aan de zorgcontext.
(→ verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener).
8. Implementeert in het professioneel handelen (wat betreft medische, verpleegkundige en psychosociale aspecten) relevante en bruikbare resultaten van praktijkgebaseerd onderzoek binnen het domein van de pediatrische zorg en verleent daarenboven een op evidence based en best practice gebaseerde zorg.
(→ verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener)
9. Neemt een verantwoordelijke rol op in een interdisciplinair netwerk met andere zorgverstrekkers. Organiseert en coördineert de diverse aspecten van de pediatrische zorg in de verschillende lijnen van de pediatrische gezondheidszorg, met aandacht voor de informatiedoorstroom.
(→ verpleegkundige als lid van een team)
10.Herkent en erkent de grenzen van de pediatrische deskundigheid en verwijst op gepaste wijze door.
(→ verpleegkundige als persoon handelt naar beroepsspecifieke attitudes)
11.Geeft blijk van een attitude van permanente kennisontwikkeling door het volgen van vormingsinitiatieven in het domein van de pediatrische zorg (→ verpleegkundige als professional).

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6