• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 184 items
 1. Vides zinātne- Bak. studijas

  Studiju laikā Tu apgūsi: bioloģijas pamatus, ģeoloģiju, ekoloģiju, vides ķīmiju un klimatoloģiju, fiziskās ģeogrāfijas pamatus, augsnes zinātni, kartogrāfiju, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas un darbu ar satelītnavigācijas iekārtām jeb GPS, vides politiku un pārvaldi, vides tiesības un likumdošanu u.c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās: - „Vides plānošana”, - „Bioloģija”, - „Izglītība”, iegūstot kvalifikāciju ”Bioloģijas un ķīmijas skolotājs” vai „Ģeogrāfijas un ķīmijas skolotājs”, - „Darba aizsardzība”, - „Sabiedrības un iestāžu vadība”, - vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs strādāt: - vides aizsardzībā (Dabas aizsardzības pārvaldē, Valsts Vides dienestā u. c.), - Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrā, - dažāda līmeņa pašvaldībās un struktūrvienībās – plānošanas nodaļā, reģionālās attīstības nodaļās, - vides konsultāciju birojos u.c. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Automobiļu transports- Prof. bak. studijas

  1. kurss jāmācās filiālē, 2.-5. kurss - Rīgā. Studiju programmas mērķis ir nodrošināt profesionālā bakalaura izglītību automobiļu transporta nozarē, lai sekmētu ilgtspējīgu augstas kvalitātes automobiļu transporta nozares darbību un attīstību, nodrošinot sabiedrību ar drošiem, videi draudzīgiem un efektīviem mobilitātes risinājumiem. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi ir: - sniegt studentiem zināšanas, prasmes un kompetences, ko pieprasa Eiropas automobiļu transporta nozare un Latvijas darba devēji; - sniegt visaptverošas automobiļu transporta nozarei raksturīgās pamata, specializētas un atsevišķas augstāko sasniegumu zināšanas un veicināt šo zināšanu kritisku izpratni; - veidot prasmes izstrādāt, ieviest un pilnveidot automobiļu transporta ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas; - attīstīt spējas īstenot un vadīt automobiļu transporta sistēmu izveidošanas un pilnveidošanas pasākumus un radīt inovācijas. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - spēj parādīt automobiļu transporta nozarei raksturīgās pamata, specializētas un augstāko sasniegumu zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni; - spēj izstrādāt, ieviest un pilnveidot automobiļu transporta projektēšanas, konstruēšanas, ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas; - spēj veikt profesionālo izglītošanu un profesionālās apmācības programmu veidošanu automobiļu transporta jomā; - spēj veicināt, īstenot un vadīt automobiļu transporta sistēmu attīstības un pilnveidošanas pasākumus un inovācijas; - spēj pielietot zināšanas integrētas un līdzsv ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Mehatronika- Prof. bak. studijas

  Bakalaura profesionālā studiju programma "Mehatronika" aptver trīs apmācību blokus: mehāniku, elektroniku un datortehniku. Programmas humanitārie, sociālie priekšmeti dod pamatzināšanas, kas veido noteiktu kultūras pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisko darbību. Programma ietver fundamentālo zinātņu kursus - matemātika, fizika, mehānika, tēlotājģeometrija, inženiergrafika, elektronika un elektrotehnika, vispārīgā metroloģija. Specialitātes pamatzināšanu apgūšanu nodrošina nozares priekšmeti - mašīnu un aparātu elementi, aparātu konstruēšana, precizitātes un drošuma pamati, elektropiedziņa, automātikas sensorsistēmas, rūpnieciskās elektroniskās sistēmas, programmēšanas valodas, datorvadības sistēmas, kas nodrošina speciālistu sagatavošanu ražošanas darbu veikšanai. Teorētiskās zināšanas tiek pamatotas praktiskā darbībā, praksēs - ražošanas mācību, konstruktoru, tehnoloģiskā un pirmsdiploma. Mērķis Bakalaura profesionālo studiju mērķis ir nodrošināt praktiskai izmantošanai derīgu, uz zinātniskiem pamatiem balstītu, mašīnu zinātnes nozarei nepieciešamu izglītību. Tādejādi, noslēgumā studējošie ir ieguvuši nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetenci, kas dod iespēju mehatronikas inženierim adaptēties darba tirgū un īstenot iegūtās zināšanas mašīnbūves, enerģētikas, automātikas, datortehnikas jomās. Iegūtās zināšanas dod iespēju izstrādāt mehatronikas iekārtas, veikt to darbības uzraudzību, vadīt kopīgu mehāniķu, elektriķu un datorspeciālistu darba grupu, kas veic mehatronikas sistēmu projektēšanu. Nākamās nodarbinā ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Mehatronika- Prof. bak. studijas

  1.-3,5. kurss jāmācās filiālē, 4.-4,5. kurss - Rīgā. Bakalaura profesionālā studiju programma "Mehatronika" aptver trīs apmācību blokus: mehāniku, elektroniku un datortehniku. Programmas humanitārie, sociālie priekšmeti dod pamatzināšanas, kas veido noteiktu kultūras pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisko darbību. Programma ietver fundamentālo zinātņu kursus - matemātika, fizika, mehānika, tēlotājģeometrija, inženiergrafika, elektronika un elektrotehnika, vispārīgā metroloģija. Specialitātes pamatzināšanu apgūšanu nodrošina nozares priekšmeti - mašīnu un aparātu elementi, aparātu konstruēšana, precizitātes un drošuma pamati, elektropiedziņa, automātikas sensorsistēmas, rūpnieciskās elektroniskās sistēmas, programmēšanas valodas, datorvadības sistēmas, kas nodrošina speciālistu sagatavošanu ražošanas darbu veikšanai. Teorētiskās zināšanas tiek pamatotas praktiskā darbībā, praksēs - ražošanas mācību, konstruktoru, tehnoloģiskā un pirmsdiploma. Mērķis Bakalaura profesionālo studiju mērķis ir nodrošināt praktiskai izmantošanai derīgu, uz zinātniskiem pamatiem balstītu, mašīnu zinātnes nozarei nepieciešamu izglītību. Tādejādi, noslēgumā studējošie ir ieguvuši nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetenci, kas dod iespēju mehatronikas inženierim adaptēties darba tirgū un īstenot iegūtās zināšanas mašīnbūves, enerģētikas, automātikas, datortehnikas jomās. Iegūtās zināšanas dod iespēju izstrādāt mehatronikas iekārtas, veikt to darbības uzraudzību, vadīt kopīgu mehāniķu, elektriķu un datorspeciālistu darba grupu, kas veic ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Elektrotehnoloģiju datorvadība- Prof. bak. studijas

  No 2018./19. gada jauna specializācija: lietu internets. Elektronikas inženierzinātnes aptver plašu nozaru spektru, gandrīz ikviena ierīce, ko izmantojam ikdienā, ietver elektronikas komponentus. Zināšanas un potenciāls, ko elektronikas inženieri spēj sniegt un radīt, ir augsti novērtēti un pieprasīti darba tirgū. Ciešā saiknē ar elektronikas inženierzinātni ir lietu interneta sistēma. Lietu internets ir objekta ar objektu un / vai vides mijiedarbība ar viedo tīklu starpniecību. Lietu internets nodrošina arvien plašākas iespējas iekārtām un sensoriem, kas iebūvēti objektos, komunicēt savā starpā. Šīs sistēmas nozīmīgums dažādās nozares kļūst arvien būtiskāks: enerģētikas, transporta, ražošanas, lauksaimniecības, veselības un drošības. Pieprasījums pēc speciālistiem, kuru zināšanas un prasmes elektronikas, programmēšanas, komunikācijas un dizaina jomā var nodrošināt un attīstīt šādu sistēmu, kļūst arvien aktuālāks. Studējot Elektrotehnoloģiju datorvadību, ar specializāciju lietu internets, studenti gūst zināšanas par par elektrisko tehnoloģiju darbības teorētiskajiem un praktiskajiem principiem. Apgūst elektroniku, elektromagnētismu un datorvadību. Gūst prasmes energoelektronikas iekārtu projektēšanā, elektrisko tehnoloģiju automatizācijā un automatizācijas sistēmu praktiskajā izveidē. Būtiska nozīme studiju procesā ir praktiskajiem darbam, uzdevumiem laboratorijā, veicinot prasmes iegūtās teorētiskās zināšanas, izmantot praktiski. Elektroinženieri rada produktus un pakalpojumus, tādēļ būtiska nozīme ir produ ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Enerģētika un elektrotehnika- Bak. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sniegt elektrotehniskās izglītības pamatus elektroenerģētikas nozarē un sagatavot studentus turpmākām studijām augstākā līmeņa programmās, kā arī dot nepieciešamās iemaņas praktiskā darba uzsākšanai. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: - attīstīt un nostiprināt jomas teorētisko priekšmetu apguvei nepieciešamo fundamentālo zinātņu pamatus; - nodrošināt, ka tiek iegūtas zināšanas virziena fundamentālajos priekšmetos (elektrotehnikas teorētiskie pamati, elektriskās mašīnas un aparāti, elektriskie tīkli un sistēmas, elektroapgādes pamati) tādā līmenī, kas nepieciešams specializēto studiju priekšmetu un virziena novitāšu apguvei; - nodrošināt studiju virzienam raksturīgo specializēto zināšanu apguvi un prasmi tās pielietot konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai elektroenerģētikā; - veidot studentu prasmes izmantot datorus un programmatūru, veikt eksperimentālos pētījumus elektrotehnisko shēmu un iekārtu darbības izpētē; - veicināt studentu interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos. Studiju rezultāti Studiju programmas absolvents: - spēj pielietot elektrisko tīklu un sistēmu, elektrisko mašīnu un aparātu darbības analīzes metodes, prot veikt šādu analīzi, izmantojot datorus un atbilstošu programmatūru; - spēj izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai ar elektroenerģētiku un elektrotehniku saistītās nozarēs; - prot veikt stāvokļa analīzi, izmantojot literatūras datus un pieejamo informāciju; - prot plānot un veikt pētījumus par elek ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Agricultural Engineering- Master studies

  The Master study programme of Agricultural Engineering offers two specialisation options: Automotive Engineering and Power Engineering. The programme includes the study courses: Research and Engineering science, Computerized Measurement Systems, Logistics, Transport Management and Logistics, Automobile Construction Technology, Traffic Management and Modelling, Alternative Fuels and Oils, Intellectual Technologies and systems, etc. The study programme is completed with the elaboration of the Master thesis envisaging analytical and experimental research. Experiments are performed in up-dated laboratories at the Faculty of Engineering using modern research methods and equipment. Career prospects and further studies: The graduates work in state-owned or private companies of agricultural machinery, autotransport, energy supply and machine building. Master's degree entitles graduates to continue studies in a respective doctoral study programme in universities in Latvia or abroad. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība- Mag. studijas

  Programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus, kas izprot un spēj implementēt loģistikas sistēmu tehnoloģijas, identificēt, analizēt un risināt problēmas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā, kuras saistītas ar loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu projektēšanu, ieviešanu, ekspluatāciju un vadīšanu, tai skaitā loģistikas informācijas tehnoloģiju un sistēmu jomā, kā arī attīstīt studentos spēju veikt zinātnisku darbu, piedalīties vietējos un starptautiskos projektos, turpināt studijas doktorantūrā. Uzdevumi • Attīstīt studentos sistēmisko domāšanu un praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu vadības jomā • Studiju procesā izmantot gan fundamentālus un klasiskus risinājumus, gan jaunākos sasniegumus, tai skaitā informācijas tehnoloģijas, kas nodrošina dažādu problēmu efektīvu risināšanu loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā • Nodrošināt vairāku jomu zināšanu un pieredzes sniegšanu studentiem, sadarbojoties dažādu Eiropas universitāšu mācībspēkiem • Nodrošināt studentu un mācībspēku mobilitāti konsorcija partneruniversitāšu ietvaros • Nodrošināt studiju programmas pietiekamu elastību, lai piemērotos mainīgajām darba tirgus prasībām un izmaiņām tehnoloģijās • Rosināt studentos vēlmi piedalīties zinātnisku pētījumu veikšanā • Sagatavot un motivēt studentus turpmākām studijām doktorantūrā Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: • Spēj risināt problēmas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā, ņemot vērā vispārējas vadības koncepcijas, cilvēkresur ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija- Prof. bak. studijas

  Programma kompleksi ietver inženierzinātņu, ekonomikas, vadībzinātnes un vides zinātnes studiju priekšmetus. Studenti tiek gatavoti darbam jebkurā tautsaimniecības nozares uzņēmumā, kura darbība saistīta ar teritoriju attīstības plānošanas jomu, tāpēc viņiem ir jāizprot jautājumi, kas saistīti ar pilsētbūvniecību, tās saimniecību un infrastruktūru. Turklāt pilsētās samilzt sociālās problēmas, tāpēc programmā zināma vieta ir atvēlēta arī sociālās un tiesiskās jomas priekšmetiem. Studiju programma paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās un projektu izstrādes laikā apgūt padziļinātas zināšanas par teritoriju attīstības ekonomiskiem un inženiertehniskiem aspektiem, pilsētekonomiku un urbanizācijas procesa ietekmi uz reģionu attīstību. Mērķis Programmas mērķis ir sniegt bakalaura profesionālo izglītību reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijā, lai nodrošinātu atbilstošu teorētisko zināšanu un prasmju kopumu, kas ļauj pildīt attīstības plānošanas inženiera profesionālo darbību, kā arī turpināt izglītību papildus profesionālās kompetences paaugstināšanai vai maģistra studiju programmās. Uzdevumi 1. Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam. 2. Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas par teritoriju attīstības ekonomiskiem un inženiertehniskiem aspektiem, pilsētekonomiku un urbanizācijas procesa ietekmi uz reģionu attīstību, veidot speciālista prasmes un attīstīt kompetences atbilstoši darba tir ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Mehatronika- Prof. bak. studijas

  Studijas norit pēc duālā studiju principa – daļa studiju laika tiek pavadīta Universitātē, daļa – reāli strādājot uzņēmumā, iepazīstot ražošanu un nākotnes darba vidi, kā arī nopelnot darba algu. Studiju programmas apakšvirzieni: •metālapstrādes mehatronika •tekstilrūpniecības mehatronika •transporta mehatronika Programmas saturs Ekonomika un uzņēmējdarbība; Vadības kultūra un psiholoģija; Cilvēkresursu vadība; Matemātiskā analīze; Skaitliskās metodes; Lineāra algebra; Elektromagnētisms; Ievads mehānikā; Enerģētika; Programmēšana un datori; Algoritmi un datu struktūras; Loģiskas shēmas; Datoru arhitektūra; Elektronika Nozares profesionālās specializācijas kursi: moduļu studiju kursi matemātikā, tehniskajā fizikā, tehnikā un mehānikā u. c. Metālapstrādes mehatronika: Metālapstrādes mehatronika; Materiāli un to pārbaude Tekstilrūpniecības mehatronika: Tekstilrūpniecības mehatronika; Tehniskā termodinamika; Kvalitātes kontroles sistēmas tekstilrūpniecībā Transporta mehatronika: Transporta mehatronika; Komunikācijas tehnika; Datu apmaiņas tehnika. Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves - strādāt uzņēmumā, kurā tiek veikta elektromehānisku iekārtu vadība ar integrētu elektronikas un datortehnikas izmantošanu - veikt mehatronikas inženiera amata pienākumus konkrēta profila iestādē, uzņēmumā vai tā atsevišķāstruktūrvienībā - turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Informācijas tehnoloģijavai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages